Европеистика

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Европеистика е наука за страните в Европа и по-специално за историята и развитието на ЕС. Специалност "Европеистика" се преподава в Русенския университет "Ангел Кънчев", Софийския университет "Св. Климент Охридски", Нов български университет, Университета за национално и световно стопанство. Катедра “Европеистика” е създадена през 1994 г. в рамките на Факултета по бизнес и мениджмънт. Името на катедрата се свързва с разкриването на три специалности към Русенски университет "Ангел Кънчев": Европеистика – през 1993 г., Международни икономически отношения – през 1996 г. и магистърска програма по Европеистика към Българо-румънския интеруниверситетски Европа център – през 2002 г.

Създавайки първата в България специалност "Европеистика", катедреният колектив приема да изпълнява като своя мисия ръководните принципи на европейската идея, завещани от Жан Моне: “Времето вече не ни позволява да спечелим едно крехко бъдеще за сметка на другите” и “Ние не коалираме държави, ние обединяваме хора”, а като свое кредо възприема формулата: “Различията, превърнати в диалог, генерират синергични ефекти за Европа”. Катедрата е профилирана в две основни образователни и научни направления: Приложна и интеркултурна комуникация и Европейска интеграция. Уникален принос на катедрата по първото направление е въвеждането за първи път в българската академична практика на обучение по цикъл дисциплини от областта на човешката комуникация: Основи на комуникацията, Организационна комуникация, Рекламна комуникация, Връзки с обществеността, Интеркултурна комуникация. Широкопрофилната специализация на преподавателите от катедрения колектив в нови и перспективни направления е основание за привличането им за консултантска дейност в различни организации от публичния и частния сектор, което е допълнителен атестат за ресурса на катедрата. Академичният принос на катедра “Европеистика” е особено осезателен в областта на научната и издателската дейност. За близо 15-годишното си съществуване катедрата е натрупан сериозен научен потенциал от над 300 публикации в национални и международни издания, 15 учебника и учебни помагала. Освен това са издадени два сборника от международни научни конференции “Европейски идентичности” през 2001 г. и “Homo Communicativus – европейският гражданин на 21 век” през 2002 г., сборник на немски, английски и български език с материалите от международната научна конференция по проблемите на БРИЕ – Франкфурт на Одер, 2002 г., 2 броя на изданието “Медиатор”, посветено на проблемите на българските евреи, 2 сборника, посветени на изследвания върху творчеството на Елиас Канети и 3 броя на списание “Елиас Канети”, първи и втори брой на бюлетина на катедра “Европеистика” AweNew Europe.

Катедра “Европеистика” има изградена широка мрежа от международни контакти благодарение на научните и образователни проекти, по които работи: 3 ТЕМПУС проекта, проект на Британския Ноу-Хау фонд, 2 проекта с австрийски образователни институции, проект БРИЕ с германски образователни институции, проекти по фонд “Научни изследвания” и много други. Опитът на катедрата в обучението по Европеистика е мотивът за включването й като единствен партньор от България в два мащабни европейски проекта: Балканска мрежа за обучение по Европеистика и Хармонизация на стандартите за обучение по Европеистика, като последният стартира през 2003 г.

Като резултат от значимата международна дейност на катедрата е постигнато не само творческо развитие на преподавателския колектив, но е изградена солидна материална база с технологично обзавеждане и екипировка на най-съвременно ниво. Освен това на разположение на студентите в Българо-румънския интеруниверситетски Европа център е богата библиотека с литература на английски и немски език, както и създаденият през 2008 г. Европейски документационен център.

Катедра “Европеистика” участва активно в обществения живот на град Русе. По нейна инициатива през 1997 г. за първи път в града бе отбелязан тържествено 9 май – Ден на Европа, който се превърна в патронен празник на специалността и ежегоден повод за много инициативи. В своите усилия за приобщаване на русенските граждани към европейската идея катедрата си сътрудничи с областната и общинската администрация на град Русе, с русенските медии, с културни институции и неправителствени организации.