Бозайници в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Списъкът включва бозайниците, местни и интродуцирани, срещащи се в диво състояние на територията на България. Те наброяват над 100 (по други сведения 95) вида разделени в 7 разреда, 24 семейства и 52(56) рода. През историческо време от фауната на страната са изчезнали лъв, тур, зубър, бобър, рис, елен лопатар, безоаров козирог, сайга, европейска норка, хермелин и др. [1][2]

Забележка: Където не е отбелязано друго, източник за наименованието и наличието на съответните бозайници в България е „Фауна на България, т.27 Mammalia“.[3]

Чифтокопитни[редактиране | редактиране на кода]

Разред Чифтокопитни (Artiodactyla)
Семейство Кухороги (Bovidae)
Род Бизони
Bison
Зубър
Европейски бизон
Bison bonasus
Status iucn3.1 VU bg.svg
Уязвим
Видът е интродуциран през 1962 година в Ловно стопанство Воден.[4]
Род Говеда
Bos
Як
Тибетски як
Bos grunniens
Status iucn3.1 VU bg.svg
Уязвим
Видът е интродуциран в ловните стопанства Витиня до Ботевград и Кормисош край Лъки.[4]
Род Кози
Capra
Алпийски козирог Capra ibex
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Видът е интродуциран в ловното стопанство Кормисош край Лъки.[4]
Род Овце
Ovis
Муфлон
Овца
Ovis aries
Status iucn3.1 VU bg.svg
Уязвим
Видът е интродуциран е в средата на 20 век на много места в страната.[4]
Род Диви кози
Rupicapra
Дива коза Rupicapra rupicapra
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
1700 екземпляра (1988) в изолирани находища, главно защитени територии, в Рила, Пирин, Родопите и Стара планина.


Семейство Еленови (Cervidae)
Род Сърни
Capreolus
Сърна Capreolus capreolus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
121 хиляди екземпляра (1992) в цялата страна.
Род Елени
Cervus
Благороден елен Cervus elaphus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
28 хиляди екземпляра (1992) в цялата страна.
Род Елени лопатари
Dama
Елен лопатар Dama dama
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Интродуциран е през 1904 година в ловното стопанство Кричим, след това е разселен на много места в страната. 5737 екземпляра (1986).


Семейство Свиневи (Suidae)
Род Свине
Sus
Дива свиня Sus scrofa
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
49 хиляди екземпляра (1992) в цялата страна.

Хищници[редактиране | редактиране на кода]

Разред Хищници (Carnivora)
Семейство Коткови (Felidae)
Род Котки
Felis
Дива котка
Котка
Felis silvestris
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
3700–4000 екземпляра (1993) в цялата страна, главно в горите в хълмисти и нископланински райони.


Семейство Кучеви (Canidae)
Род Кучета
Canis
Чакал Canis aureus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
5000 екземпляра (1993) в цялата страна.
Вълк Canis lupus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
600-700 екземпляра (1993) главно в планински крайгранични райони.
Род Енотовидни кучета
Nyctereutes
Енотовидно куче Nyctereutes procyonoides
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Среща се рядко в равнините в цялата страна. Първите сведения от територията на България са от 1968 година, като се предполага, че се е разселил от Северна Добруджа.
Лисици
Vulpes
Лисица Vulpes vulpes
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
53 хиляди екземпляра (1983) в цялата страна, с най-голяма плътност в Дунавската равнина.


Семейство Порови (Mustelidae)
Род Видри
Lutra
Видра Lutra lutra
Status iucn3.1 NT bg.svg
Почти застрашен
1000–1400 екземпляра (1993) в цялата страна, с изключение на североизточните райони.
Род Белки
Martes
Белка
Бялка
Martes foina
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
32 хиляди екземпляра (1986) в цялата страна.
Златка Martes martes
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
3000 екземпляра (1986) в цялата страна.
Род Язовци
Meles
Язовец
Борсук
Meles meles
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
30 хиляди екземпляра (1986) в цялата страна.
Род Порове
Mustela
Степен пор Mustela eversmannii
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Много рядък, в Североизточна България.
Невестулка Mustela nivalis
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.
Черен пор Mustela putorius
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.
Род Пъстри порове
Vormela
Пъстър пор Vormela peregusna
Status iucn3.1 VU bg.svg
Уязвим
В изолирани находища, главно в Източна България.


Семейство Същински тюлени (Phocidae)
Род Тюлени монаси
Monachus
Тюлен монах
Средиземноморски тюлен монах
Monachus monachus
Status iucn3.1 CR bg.svg
Критично застрашен
2-3 възрастни екземпляра (1993) в района на Царево и Резово.


Семейство Мечки (Ursidae)
Род Мечки
Ursus
Кафява мечка Ursus arctos
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
1000 - 1050 екземпляра (2010) в Средна Стара планина, Витоша, Рила, Пирин и Западните Родопи.

Китоподобни[редактиране | редактиране на кода]

Разред Китоподобни (Cetacea)
Семейство Делфинови (Delphinidae)
Род Обикновени делфини
Delphinus
Обикновен делфин
Белокоремен делфин
Delphinus delphis
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В Черно море.
Род Афалини
Tursiops
Афала
Афалина
Пъхтун
Tursiops truncatus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В Черно море.


Семейство Морски свине (Phocoenidae)
Род Морски свине
Phocoena
Морска свиня
Муткур
Муткуп
Phocoena phocoena
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В Черно море.

Прилепи[редактиране | редактиране на кода]

Разред Прилепи (Chiroptera)
Семейство Булдогови прилепи (Molossidae)
Род Tadarida Булдогов прилеп Tadarida teniotis
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В южните части на страната.


Семейство Подковоносови (Rhinolophidae)
Род Подковоноси
Rhinolophus
Средиземноморски подковонос Rhinolophus blasii
Status iucn3.1 NT bg.svg
Почти застрашен
В цялата страна, с по-голяма концентрация в южните райони.
Южен подковонос Rhinolophus euryale
Status iucn3.1 NT bg.svg
Почти застрашен
В цялата страна, най-често в карстови райони с надморска височина до 1000 m.
Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.
Малък подковонос Rhinolophus hipposideros
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.
Подковонос на Мехели Rhinolophus mehelyi
Status iucn3.1 VU bg.svg
Уязвим
Среща се рядко, главно в райони с малка надморска височина.


Семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae)
Род Широкоухи прилепи
Barbastella
Широкоух прилеп Barbastella barbastellus
Status iucn3.1 NT bg.svg
Почти застрашен
Среща се рядко, главно в гористи местности в планините.
Род Полунощни прилепи
Eptesicus
Северен полунощен прилеп Eptesicus nilssonii
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Известен е един екземпляр, открит мъртъв при Рибните езера през 1980 година.
Полунощен прилеп Eptesicus serotinus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Единични находища, разпръснати в цялата страна.
Род Hypsugo Прилеп на Сави Hypsugo savii
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна, най-често в карстови райони.


Род Дългокрили прилепи
Miniopterus
Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersii
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна, най-често в близост до пещери.
Род Нощници
Myotis
Южен мустакат нощник Myotis aurascens
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна, главно в планините.
Дългоух нощник
Бехщайнов нощник
Myotis bechsteinii
Status iucn3.1 VU bg.svg
Уязвим
Среща се рядко, главно в равнинните и хълмисти области.
Остроух нощник Myotis blythii
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна до надморска височина от 1400 m, най-често в карстови райони.
Нощник на Брант Myotis brandtii
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Главно в планински райони (Родопите, Стара планина).
Дългопръст нощник Myotis capaccinii
Status iucn3.1 VU bg.svg
Уязвим
Главно в карстови райони с надморска височина до 400 m.
Езерен нощник Myotis dasycneme
Status iucn3.1 NT bg.svg
Почти застрашен
Регистриран е веднъж с ултразвуков детектор край река Дунав.
Воден нощник Myotis daubentonii
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Среща се рядко, главно в планински местности.
Трицветен нощник Myotis emarginatus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.
Голям нощник Myotis myotis
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В карстови райони в цялата страна, до 1200 m надморска височина; един от най-разпространените пещерни прилепи.
Мустакат нощник Myotis mystacinus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.
Натереров нощник
Нощник на Натерер
Myotis nattereri
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Среща се рядко, главно в планински райони.
Род Вечерници
Nyctalus
Голям вечерник Nyctalus lasiopterus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Среща се рядко, в няколко отделни находища в Странджа и Рила.
Малък вечерник Nyctalus leisleri
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Среща се в цялата страна, макар и рядко.
Ръждив вечерник
Обикновен вечерник
Nyctalus noctula
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Един от най-често срещаните прилепи, главно в широколистни гори в равнините.
Род Прилепчета
Pipistrellus
Средиземноморско прилепче Pipistrellus kuhlii
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Само в две находища - при Петрич и Русе.
Прилепче на Натузий Pipistrellus nathusii
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Среща се много рядко, на места, разпръснати из цялата страна.
Кафяво прилепче Pipistrellus pipistrellus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Среща рядко, но на почти цялата територия на страната.
Род Дългоухи прилепи
Plecotus
Кафяв дългоух прилеп Plecotus auritus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Само във високите планини при надморска височина над 1100 m.
Сив дългоух прилеп Plecotus austriacus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна, предимно в равнините.
Род Кожовидни прилепи
Vespertilio
Двуцветен кожовиден прилеп Vespertilio murinus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.

Насекомоядни[редактиране | редактиране на кода]

Разред Насекомоядни (Insectivora)
Семейство Таралежови (Erinaceidae)
Род Таралежи
Erinaceus
Източноевропейски таралеж
Белогръд таралеж
Erinaceus concolor
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна, до 1800 m надморска височина.


Семейство Земеровкови (Soricidae)
Род Белозъбки
Crocidura
Белокоремна белозъбка Crocidura leucodon
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна до надморска височина около 1000 m.
Малка белозъбка Crocidura suaveolens
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна, по-често в равнините.
Род Водни земеровки
Neomys
Малка водна земеровка Neomys anomalus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Главно в Южна България.
Голяма водна земеровка Neomys fodiens
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Главно в планините.
Род Кафявозъбки
Sorex
Обикновена кафявозъбка Sorex araneus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна, значително по-често в планинските райони.
Малка кафявозъбка Sorex minutus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна, по-често в планинските райони.
Род Многозъби белозъбки
Suncus
Етруска земеровка
Етруска белозъбка
Suncus etruscus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Главно около езерата и крайбрежните райони в Бургаско.


Семейство Къртицови (Talpidae)
Род Къртици
Talpa
Европейска къртица Talpa europaea
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.
Средиземноморска къртица Talpa levantis
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Един екземпляр, открит през 2000 година в местността Силистар.

Зайцевидни[редактиране | редактиране на кода]

Разред Зайцевидни (Lagomorpha)
Семейство Зайцови (Leporidae)
Род Зайци
Lepus
Див заек Lepus europaeus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.
Род Зайци подземници
Oryctolagus
Заек подземник Oryctolagus cuniculus
Status iucn3.1 NT bg.svg
Почти застрашен
Интродуциран на остров Свети Иван.

Гризачи[редактиране | редактиране на кода]

Разред Гризачи (Rodentia)
Семейство Хомякови (Cricetidae)
Род Водни полевки
Arvicola
Воден плъх Arvicola amphibius
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Род Снежни полевки
Chionomys
Снежна полевка Chionomys nivalis
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Род Хомячета
Cricetulus
Сиво хомяче
Малък хомяк
Cricetulus migratorius
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Род Хомяци
Cricetus
Обикновен хомяк
Голям хомяк
Cricetus cricetus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Род Средни хомяци
Mesocricetus
Черногръд хомяк
Среден хомяк
Добруджански хомяк
Mesocricetus newtoni
Status iucn3.1 NT bg.svg
Почти застрашен
Род Сиви полевки
Microtus
Сива полевка
Обикновена полевка
Microtus arvalis
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Гюнтерова полевка Microtus guentheri
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Подземна полевка Microtus subterraneus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Род Горски полевки
Myodes
Ръждива горска полевка Myodes glareolus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Род Ондатри
Ondatra
Ондатра Ondatra zibethicus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Интродуциран вид.


Семейство Скачащи мишки (Dipodidae)
Род Скачащи мишки
Sicista
Степна скачаща мишка Sicista subtilis
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Само два екземпляра, последният е открит през 1954 година край Генерал Тошево.


Семейство Сънливцови (Gliridae)
Род Горски сънливци
Dryomys
Горски сънливец Dryomys nitedula
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.
Род Обикновени сънливци
Glis
Обикновен сънливец Glis glis
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.
Род Лешникови сънливци
Muscardinus
Лешников сънливец Muscardinus avellanarius
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.
Род Мишевидни сънливци
Myomimus
Мишевиден сънливец Myomimus roachi
Status iucn3.1 VU bg.svg
Уязвим
В югоизточната част на страната.


Семейство Мишкови (Muridae)
Род Полски мишки
Apodemus
Полска мишка Apodemus agrarius
Status iucn2.3 LC bg.svg
Незастрашен
Жълтогърла горска мишка Apodemus flavicollis
Status iucn2.3 LC bg.svg
Незастрашен
Скална мишка Apodemus mystacinus
Status iucn2.3 LC bg.svg
Незастрашен
Обикновена горска мишка Apodemus sylvaticus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Малка горска мишка
Уралска мишка
Apodemus uralensis
Status iucn2.3 LC bg.svg
Незастрашен
Род Малки мишки
Micromys
Оризищна мишка Micromys minutus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Главно в равнините.
Род Домашни мишки
Mus
Македонска мишка Mus macedonicus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Домашна мишка Mus musculus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Степна мишка Mus spicilegus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Род Плъхове
Rattus
Сив плъх Rattus norvegicus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
Черен плъх Rattus rattus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен


Семейство Нутриеви (Myocastoridae)
Род Нутрии
Myocastor
Нутрия Myocastor coypus
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен


Семейство Катерицови (Sciuridae)
Род Лалугери
Spermophilus
Лалугер
Суек
Spermophilus citellus
Status iucn3.1 VU bg.svg
Уязвим
В цялата страна, главно в равнините.
Род Катерици
Sciurus
Катерица Sciurus vulgaris
Status iucn3.1 LC bg.svg
Незастрашен
В цялата страна.


Семейство Слепи кучета (Spalacidae)
Род Слепи кучета
Spalax
Планинско сляпо куче Spalax leucodon
Недостатъчно данни
В цялата страна.

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. Боев, З. 1982. Обедняване на Балканската бозайна фауна в историческата епоха. - Природа, БАН, 3: 42-47.
  2. Боев, З. 2013. Изчезнали бозайници от България. - Природа, БАН, 4: 76-82.
  3. Пешев, Цоло. Фауна на България. Т. 27. Mammalia. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2004. ISBN 954-430-860-1.
  4. а б в г Пешев, Цоло. Фауна на България. Т. 27. Mammalia. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2004. ISBN 954-430-860-1. с. 83-84.

Вижте още[редактиране | редактиране на кода]