Българска агенция по безопасност на храните

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Българска агенция по безопасност на храните
Информация
АбревиатураБАБХ
Типизпълнителна агенция, създадена със закон
СедалищеСофия
Служители2 266[1]
Бюджет46 760 000 лв.[2] (2021 г.)
Ръководителд-р Иван Шиков
Уебсайтbfsa.egov.bg
Карта

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България, създаден през 2011 г. Основната ѝ функция е да контролира спазването на националните и европейски изисквания за контрол в областта на:

Структура[редактиране | редактиране на кода]

Българската агенция по безопасност на храните се състои от обща и специализирана администрация. Специализираната администрация на БАБХ е представена от:

Главна дирекция "Верификация на официалния контрол" с 28 териториални поделения – ОДБХ, със статут на дирекции със седалище в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Софийска област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол;

- подпомага изпълнителния директор при изпълнението на държавната политика, свързана с функциите на агенцията;

- ръководи, координира и контролира дейността на ОДБХ;

- координира действията между другите държавни органи за ограничаване и ликвидиране на зоонози, особено опасни инфекции и други кризисни ситуации, свързани с риск за човешкото здраве, по цялата хранителна верига;

- координира и контролира дейностите за осигуряване на необходимите вещества и материали за вземане на проби, изпитване, почистване, дезинфекция, обеззаразяване, лечение на животни и унищожаване на трупове на животни при кризисни ситуации;

-  организира и координира действията на БАБХ за ограничаване последиците от кризи;

-  извършва проверки на ОДБХ в съответствие с компетентността й и при установяване на нарушения предлага на изпълнителния директор на агенцията мерки за отстраняването им;

- верифицира ефективността на официалния контрол, осъществен от ОДБХ;

- извършва проверки на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служителите от ОДБХ.


Дирекция "Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци" – методически ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните в областта на растителната защита, качеството на пресните плодове и зеленчуци и задълженията на Република България по Международната конвенция по растителна защита. Тя организира, ръководи и контролира мероприятията по ограничаване и ликвидиране на огнища от карантинни вредители. Изготвя ежегодни доклади за резултатите от проведените мониторингови програми по изпълнение на контролни директиви и решения на Европейската комисия за предприемане на извънредни спешни мерки.


Дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол" – методически ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните в областта на растителната защита относно продуктите за растителна защита и торовете. Занимава се с администриране и координиране разрешаването на продукти за растителна защита за пускане на пазара и употреба. Организира, извършва и прави предложения за възлагане на експертни оценки съгласно Закона за защита на растенията. Съхранява досиетата на заявените за разрешаване и на разрешените за пускане на пазара и в употреба продукти за растителна защита. Дейността на дирекцията е свързана с администриране, координиране и контролиране извършването на изпитвания с неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел;

Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" – ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по няколко направления, сред които здравеопазването при отглеждането на животни, добива и съхранението на зародишни продукти, пускането на пазара, търговията, обмена и транспортирането на животни и зародишни продукти и получаването, обезвреждането и съхранението на странични животински продукти и продукти, получени от тях. Други направления в дейността ѝ са спазването на правилата за защита и хуманно отношение към животните, ветеринарномедицинската практика и дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията в животновъдни обекти и при ограничаване и ликвидиране на заразни болести;


Дирекция "Контрол на фуражите и страничните животински продукти" - методически ръководи, контролира и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по осъществяване на контрола по: спазване на изискванията на законодателството, свързано с качество и безопасност на фуражите, регистрация и одобряване на обекти за производство, съхранение и търговия, хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследяване на фуражите, прилагането на мерките при наличие на нежелани субстанции и продукти във фуражите, прилагане на изискванията относно производството, съхранението, транспортирането, пускането на пазара, рекламата, употребата на фуражи и тяхното етикетиране, продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, използвани като фуражи, суровини, компоненти и съставки за тяхното производство, междинните предприятия за съхранение и предприятията за преработка на странични животински продукти. Води национални списъци на одобрени и регистрирани обекти в съответствие със Закона за фуражите. Води национален публичен регистър на обектите за обезвреждане и преработване на странични животински продукти в съответствие с чл. 7, ал. 3, т. 6 от ЗВД. Изготвя, актуализира и поддържа Националния оперативен план за действие при кризи, произтичащи от фуражи, и го представя на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване. Методически ръководи, координира и контролира дейността по: контролна система странични животински продукти (СЖП) и трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) на ниво Централно управление на БАБХ със съответните специализирани дирекции,  получените от животновъдни обекти странични животински продукти и насочването им за обезвреждане.


Дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства" - извършва експертна оценка на регистрационна документация на ветеринарните лекарствени продукти (ВЛП), заявени за издаване или промяна на разрешения за търговия и за издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства (ИДВМС) и регистрация на хомеопатични продукти за ветеринарномедицинска употреба. Участва в разработването на нормативни актове, образци на документи и процедури, свързани с осъществяването на държавния контрол на ветеринарни лекарствени продукти.

Дирекцията участва в процедурите по издаване или промяна на разрешения за производство и търговия на едро и дребно с ветеринарни лекарствени продукти, регистрация на дейности с активни вещества предназначени за производството на ветеринарни лекарствени продукти; разрешаване на паралелна търговия с ВЛП и търговия на дребно с ВЛП от разстояние.

В дирекцията се извършва лабораторен анализ на качествения и количествения състав, физико-химичните свойства, безопасността и ефикасността на ВЛП по процедури по издаване или промени в разрешения за търговия с ВЛП, както и на проби от ВЛП или на активни вещества при съмнение за отклонение в качеството и във връзка с държавния контрол на ВЛП.


Дирекция "Контрол на храните" – координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по контрола на безопасността и качеството на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни. Следи за спазването на изискванията към всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на храни. Определя условията и реда за производство и търговия с храни, посочва правата и задълженията на лицата, които произвеждат или търгуват с храни.Следи за хуманното отношение към животните по време на клане. Поддържа регистри и разработва образци на документи съответно дейността си. Изготвя отчети, справки и становища по въпроси, свързани с безопасността, качеството и контрола на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;


Дирекция "Лабораторен контрол" - координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със здравеопазването на животните, растенията, суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, фуражите, ГМО, продуктите, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО. Разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол, осъществяван от БАБХ. Събира, обобщава и анализира информация относно извършването на лабораторно-диагностична дейност и участва в проверки на лабораториите от системата на агенцията. Други аспекти на дейността й са: подпомагане на акредитацията на лабораториите, координиране и организиране на междулабораторни сравнения/ изпитвания за пригодност на лабораториите, свързани с дейността на агенцията, участие в разработването на проекти на стандарти, участие в обучения по отношение на методите за контрол на качествените характеристики съгласно национални стандарти, технологични документации, одобрени браншови стандарти, както и тяхното спазване.


Дирекция "Граничен контрол" - чрез отделите ГКП осъществява официален контрол при въвеждане на територията на Съюза на животни и стоки, попадащи в обхвата на чл. 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625. Официалният контрол на граничните контролни пунктове при въвеждане на пратките животни и стоки от трети държави на територията на Съюза се осъществява от официални ветеринарни лекари, официални фитосанитарни инспектори и официални инспектори и включва извършването на документални проверки, идентификационни и физически проверки, вкл. вземане на проби за лабораторен анализ при спазване изискванията на пряко приложимото европейско право и национално законодателство. Освен на определените ГИП, Българска агенция по безопасност на храните извършва официален контрол и на други места за въвеждане в Съюза (Малко Търново, Лесово, Логодаж, Стрезимировци, Летище Варна, Летище Бургас и др.) както следва:

  • на стоки, които са част от личния багаж на пътниците и са предназначени за лична употреба или консумация в изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2122
  • проверки за съответствието с ветеринарно-санитарните изисквания по отношение на движението с нетърговска цел на домашни любимци съгласно Регламент 2013/576.

Специализирани структури[редактиране | редактиране на кода]

Национален диагностичен научноизследователски институт

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

Централна лаборатория по карантина на растенията

Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Устройствен правилник на БАБХ (pdf). // ДВ, бр. 71, 13.09.2016.
  2. Бюджет на БАБХ за 2021 г (pdf). // Официален сайт на БАБХ.
  • Закон за Българската агенция по безопасност на храните, в сила от 25 януари 2011 г., обн. ДВ. бр.8 от 25 януари 2011 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 май 2012 г., изм. ДВ. бр.102 от 21 декември 2012 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 февруари 2013 г.
  • Закон за храните, обн. ДВ. бр.90 от 15 октомври 1999 г., изм. ДВ. бр.102 от 21 ноември 2003 г., изм. ДВ. бр.70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ. бр.87 от 1 ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.99 от 9 декември 2005 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ. бр.31 от 14 април 2006 г., изм. ДВ. бр.34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ. бр.51 от 23 юни 2006 г., изм.ДВ. бр.55 от 7 юли 2006 г., изм. ДВ. бр.96 от 28 ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ. бр.51 от 26 юни 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 април 2008 г., изм. ДВ. бр.69 от 5 август 2008 г., изм. ДВ. бр.23 от 27 март 2009 г., изм. ДВ. бр.41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 септември 2009 г., изм. ДВ. бр.82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.23 от 23 март 2010 г., изм. ДВ. бр.25 от 30 март 2010 г., изм. ДВ. бр.59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ. бр.80 от 12 октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ. бр.8 от 25 януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 юли 2012 г., доп. ДВ. бр.77 от 9 октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 август 2013 г.