Динамичен анализ

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Динамичният анализ се заключава в изследване на тенденцията на развитие на дадено явление във времето, неговите сезонни и случайни колебания. Изучаването на тенденцията на развитие, по подобие на регресионен анализ, изследва модела на връзката между дадена променлива (зависима променлива, ) и времето като независима променлива ().

Моделът може да се опише с функция на права линия - , или с криволинейна функция - квадратна функция ; кубична функция , логаритмична функция, експоненциална функция и т.н.).

Намирането на коефициентите и на линейния модел става чрез решаване на система от уравнения, първото от които е , а второто е .

Тъй като времето е условна величина, можем да го номерираме така, че сумата му да е нула (ако имаме 10 члена на реда, то задаваме значения на времето от -5 до 5), което значително ще облекчи изчислителните процедури.

Статистически методи за анализ на динамични (времеви) редове (ДР)[редактиране | редактиране на кода]

ДР са форма за представяне на значенията на статистическата съвкупност или на части от нея при изменение на динамиката. Всеки статистически ред има три елемента – заглавие, основание и членове. Заглавието изразява съдържанието на ДР. Основанието показва какъв е възприетият подход за извършване на групировката. Членовете на ДР са числени величини, които могат да бъдат абсолютни, относителни и средни величини. Най-често членовете са във вид на абсолютни величини, които могат да изразяват обеми, равнища и маси. В методологически аспект общото развитие включва четири компонента, които са неосезаеми (невидими). Те се получават чрез съответните методи. Биват:

 • А) Тенденция;
 • Б) Сезонни колебания - ;
 • В) Циклични колебания - ;
 • Г) Случайни колебания - .

Статистическият анализ на ДР се осъществява с подходящи методи в следните направления:

 • статистически анализ на общото развитие;
 • статистически анализ на тенденция на развитие;
 • статистически анализ на сезонни колебания;
 • статистически анализ на циклични колебания;
 • статистически анализ на случайните колебания.

Статистически методи за анализ на общото развитие[редактиране | редактиране на кода]

Основава се на изчисляване на с подходящи методи на показатели за средния размер на величините на членовете на ДР както и на показатели за тяхното абсолютно и относително изменение. Възприето е членовете на ДР да се означават с Y и с долни индекси.

Статистически показатели за средния размер на членовете на ДР[редактиране | редактиране на кода]

Изчисляват по формулите за средна хронологична и средна геометрична величини.

 • Средна хронологична величина – използва се за изчисляване на средни равнища при ДР. Изчислява се при периодни и моментни ДР.
  • При моментните ДР непосредственото изчисляване на средните хронологични не е възможно, тъй като отделните членове са моментни величини и тяхното усредняване няма логически смисъл. В този случай е необходимо превръщане на величините на моментния ДР в периоден. То се извършва чрез последователно усредняване на моментните за 2 поредни реда.
 • Средна геометрична величина

Статистически показатели за абсолютни изменения на членовете на ДР[редактиране | редактиране на кода]

 • Абсолютен прираст - бива базисен и верижен
 • Среден прираст - при равни интервали и при неравни интервали
 • Прираст на прираста

Статистически методи за изчисляване на показатели за относителни изменения на членовете на ДР[редактиране | редактиране на кода]

 • Темпове на растеж - базисни и верижни
 • Темпове на прираст - базисни и верижни
 • Средни темпове на растеж
 • Средни темпове на прирасти
     Портал „Статистика“         Портал „Статистика