Екологична пирамида

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Екологичната пирамида (още трофична пирамида) е графично представяне на разпределението на биомасата или енергията между различните трофични нива в дадена екосистема. Пирамидалният характер на хранителните вериги, съществуващи между тези три трофични нива, се изразява с това, че преминаването на веществата и енергията от едно трофично ниво в следващо винаги е съпроводено с известни загуби.

Трофични нива на екологичната пирамида[редактиране | редактиране на кода]

Първото трофично ниво се заема от т.нар. продуценти: автотрофните организми, които с помощта на слънчевата енергия произвеждат (фотосинтезират) органични вещества от неорганичните вещества на биотопа, в който се намират.

Второто трофично ниво заемат т.нар. консументи: хетеротрофните организми, които консумират органична материя. Към организмите от това ниво се числят от една страна растителноядните животни (фитофаги, консуматори от първи порядък), а от друга страна - хищниците (зоофаги, консуматори от втори порядък). Самите консументи от втори порядък също могат да служат за храна на други хищници, и така в това трофично ниво се появяват консуматори и от трети и по-висок порядък, но в природата рядко се срещат толкова дълги хранителни вериги.

Третото трофично ниво се изразява от т.нар. редуценти, които са организми, разраждащи органичните вещества до неорганични.

Видове екологични пирамиди[редактиране | редактиране на кода]

Три са подходите за построяване на екологична пирамида, в зависимост от отчитания фактор: численост на популацията, биомаса или енергия.

Пирамида на числеността[редактиране | редактиране на кода]

Пирамидата на числеността се изгражда въз основа на броя организми във всяко трофично ниво. Ако продуцентите са видове с малки размери (като тревната растителност или фитопланктона) пирамидата е права. Обратното, ако продуцентът е с големи размери като например дървесните видове в горските екосистеми, пирамидата е обърната, понеже малко на брой дървета с големи корони изхранват многократно повече растителноядни организми.

Пирамида на биомасата[редактиране | редактиране на кода]

За сухоземните обитатели тeзи пирамиди са прави, а за водните- обърнати.

Пирамида на енергията[редактиране | редактиране на кода]

Екологична пирамида на енергията най-точно отразява състоянието на екосистемата чрез нейната екологична характеристика.Докато пирамидите на числата и на биомасата характеризират количествено отделните хранителни равнища за даден момент,без точно да отчитат съотношенията необходими за правилното развитие на екосистемата.Пирамидата на енергията отразява скоростта количеството на потока и загубата на енергия oт звено към звено Екологичаната пирамида на енергията е с ширoка основа и се стеснява към върха. Могат да се изчислят не само точните количества енергия в отделните звена, но и усвояването и загубите при преходите. Първото хранително звено люцераната използвана само 0,24%(1,49.10 7 )от падащата слънчева енергия(6,3.109кал.)от нея 8%(1,19.106)се натрупва във второто хранително звено телетата.0,7%от енергията (6,3.107кал), натрупана в организма на телетата ;се изразходва за развитието и растежа на момчето от 12-13годишна възраст. Екологичната пирамида на енергията дава най-точна ооценка за потока на енергията, който е обективен квритерии при сравняване на екосистемите. Колкото едно хранително равнище е по близко до началото на хранителната верига толкова повече е използваемата енергия и обратната Това се обяснява от вторият закон на термодинамиката, съгластно които при всеки пренос на енергия от едно равнище към друго 80-90% от потенциалната енергия се разсейва без без да може да се използва.