Картографска проекция

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Пример за картографска проекция по Меркатор

Картографската проекция представлява математическо изображение на точките от земната повърхност (или на всяка друга планета) върху плоскост, което е необходимо за създаването на географските карти. Съществуват много различни картографски проекции, тъй като създадените карти се използват за различни цели: например за мореплаването и въздушната навигация са необходими равноъгълни, а за кадастрални цели – равноплощни проекции. Освен това, няма проекция, при която в изобразяването на формата и големината на земните форми върху картата да няма деформации спрямо реалното оформление на земната повърхност.

Математически израз[редактиране | редактиране на кода]

Съответствието ме­ж­ду геодезичните данни на дадена то­чка с географска ширина B и географска дължина L и нейните декартови ко­ор­ди­на­ти X и Y на кар­тата се определя като:

.

Кон­крет­ните реа­ли­за­ции на функ­циите f1 и f2 са сложни, броят им е безкрайно голям, и сле­до­ва­телно, раз­но­об­ра­зието от представяния е не­ог­ра­ни­чен­о.

Из­ход­ната аксиома в случая е, че сферична повърхност не може да се разгъне върху равнина без разкъсвания или без деформации – свиване и разтягане, раз­лич­ни по големина и на­прав­ле­ние. Поради това мащабът на картата на геоид не може да бъде еднакъв навсякъде по картата и се ползват спомагателните понятия главен мащаб и частен мащаб. Видовете деформации се изучават от математическата кар­то­гра­фия с цел да се направят проекции с най-малки деформации[1]. За решаване на задачата картографите обикновено представят формата на Земята като ротационен елипсоид.

Деформации[редактиране | редактиране на кода]

Във всяка проекция съществуват деформации, които се групират в четири вида:

 • на дължините – мащабът на дължините и разстоянията е не­по­стоя­нен в раз­личните точ­ки от картата и в различните посоки. Това е основната деформация и от нея произтичат останалите. Отклоненията в дължините означават, че мащабът на картата варира от точка към точка, и дори в една и съща точка в зависимост от посоката. За нагледно изобразяване на този ефект се въвежда елипса на деформациите;
 • на площите – мащабът на площите в различните точки от картата варира и това изкривява размерите на обектите;
 • на ъглите – ъглите между посоките в картата са различни от ъглите в местността;
 • на формите – контурите на обектите на кар­тата са де­фор­ми­рани и не са подобни на конту­рите в ме­ст­но­стта, което е след­ст­ви­е от деформацията на ъглите.

На картите с голям мащаб деформациите могат да са пренебрежимо малки, но могат да са значителни при дребномащабните карти[1].

Според вида на деформациите, възникнали при прехода от сферична повърхност към равнина, проекциите се делят на:

 • равноплощни (запазват размера на площите на отделните обекти);
 • равноъгълни (запазват размера на ъглите и формите на контурите) – наричани преди конформни;
 • про­из­волни – при тях размерът на площи и ъгли е деформиран в различна степен[1].

Видове проекции[редактиране | редактиране на кода]

Според вида на използваната географска мрежа от меридиани и паралели картографските проекции се делят на:

Цилиндрични – меридианите и паралелите са взаимно перпендикулярни прави линии, т.е. земният елипсоид е проектиран върху повърхността на цилиндър, който след това се разгъва в равнина. Такава е проекцията на Меркатор. По-конкретно,

 • паралелите са прави успоредни една на друга линии, но с различни разстояния между тях;
 • меридианите са прави перпендикулярни линии на паралелите, но разстоянието между тях е равно;
 • няма деформация в точката на допиране;
 • използва се за изобразяване на света и за навигация.

Конични – земният елипсоид е проектиран върху повърхността на конус. Тук меридианите са линии, излизащи от полюса, а паралелите са концентрични окръжности

 • паралелите са дъги от центрирани окръжности;
 • меридианите са лъчи изхождащи от една точка;
 • няма деформация в точката на допиране;
 • най-често се използва за изобразяване на Северното полукълбо.

Азимуталните проекции се получават при проектиране на земната повърхност върху равнина, допирателна в някоя точка на земното кълбо. Названието азимутални се дължи на основното им свойство да не изопачават азимута на линиите, прекарани в равнината през точката на допиране. В зависимост от разположението на точката, от която излизат пространствени лъчи, азимуталните проекции биват централни стереографски, ортографски и външни. От всички азимутални проекции в авиацията най-голямо приложение намира равномеждинната азимутална полярна проекция. Тя се получава чрез разгъване на меридианите върху допираща се до полюса равнина.

Азимутални полярни

 • паралелите са концентрични окръжности;
 • меридианите са лъчи;
 • на полюсите няма деформация, но към екватора започва;
 • предназначена е за изобразяване на Северното и Южното полукълба.

Азимутални екваториални

 • паралелите са дъги, а екваторът е права линия;
 • меридианите са криви линии, свързващи двата полюса, изключение прави един, но не винаги (Гринуичкия).

Съществуват и други видове проекции, например японският архитект Нарукава е създал може би най-точната досега световна карта, като разделя земната повърхност на 96 триъгълника, прехвърля ги върху тетраедър и разгъва последния в правоъгълник. Недостатъкът е, че координатната мрежа с дължините и ширините вече не изглежда по обичайния начин[2].

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. а б в А. М. Берлянт. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. // Большая российская энциклопедия – электронная версия. Посетен на 17 януари 2022. (на руски)
 2. Nick Routley. The Problem With Our Maps. // Visual Capitalist. 11 ноември 2021. Посетен на 17 януари 2022. (на английски)