Направо към съдържанието

Квадратно уравнение

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Квадратно уравнение в математиката се нарича уравнение от втора степен от вида

,

където е неизвестното, а коефициентите и са реални или комплексни числа и .
Ако и или и , уравнението е непълно квадратно,
а при и то става линейно.

Лявата страна на квадратното уравнение

е многочлен (полином) от втора степен и се нарича квадратен тричлен.

Корен на квадратното уравнение е всяка стойност на неизвестното , за която се изпълнява равенството. Тази стойност се нарича още корен на квадратния тричлен .

Елементите на квадратното уравнение имат свои имена:[1]

  • се нарича първи или водещ коефициент,
  • се нарича втори, среден коефициент или коефициент на ,
  • се нарича свободен член.

Нормирано уравнение или приведено в нормиран вид е квадратно уравнение, в което водещият коефициент е равен на единица .[1] Привеждането се извършва чрез разделяне на цялото уравнение на водещия коефициент :

.

Решаване на квадратни уравнения[редактиране | редактиране на кода]

Решаването на квадратното уравнение, както на всяко уравнение, се заключава в изчисляване на неговите корени. Това може да стане по различни методи и начини за различни случаи.

I метод. Обща формула за изчисляване на корени с дискриминанта[редактиране | редактиране на кода]

Пълното квадратно уравнение се решава по следния начин:

Умножава се всяка част на и се прибавя :

.

Дискриминанта на квадратното уравнение се нарича величината .

  • За случая
(1)
  • Формулата за случая е частен случай на формула (1):
  • За случая квадратният корен от отрицателно число не е реално число. Уравнението няма реални корени и решението се получава от формула (1) във вид на два комплексни корена:
. (2)
Условие
Брой корени Два различни
реални корена
Един двоен корен
(два равни корена)
Няма реални корени –
2 комплексни корена
Формула (1) (2)

Следствия:

  • тричленът е идеален квадрат на сума или разлика тогава и само тогава, когато ;
  • Дискриминантата може да се намери с формулата: ;
  • .

Този метод е универсален, но не единствен.

II метод. Съкратена формула при четен коефициент b[редактиране | редактиране на кода]

За уравнения от вида

,

където , тоест за четно , вместо формула (1) за намиране на корените е възможно да се използват по-прости изрази.[1]

Забележка: Формулите по-долу за ненормирано и нормирано квадратно уравнение могат да бъдат получени след заместване на израза в стандартните формули чрез прости преобразования. По-удобно е да се изчисли стойността на четвърт дискриминанта , при което всички необходими свойства са запазени.

Дискриминанта Корени
ненормирано нормирано D > 0 ненормирано нормирано
; . .
D = 0

III метод. Решаване на непълни квадратни уравнения[редактиране | редактиране на кода]

Използва се специален подход за решаване на „непълни“ квадратни уравнения. Разглеждат се три възможни ситуации.

b = 0; c = 0 b = 0; c ≠ 0 b ≠ 0; c = 0
(Процесът на преобразуване е специално показан в детайли; на практика може веднага да се премине към последното равенство.)
Ако , тогава уравнението има два реални корена (различни по знак) и ако , тогава уравнението няма реални корени.

или

Такова уравнение „непременно има два реални корена“, като единият от тях винаги е равен на нула.

IV метод. Използване на частни съотношения на коефициенти[редактиране | редактиране на кода]

Има специални случаи на квадратни уравнения, в които коефициентите са във връзка един с друг, което ги прави много по-лесни за решаване.

Корени на квадратно уравнение, в което сборът от водещия коефициент и свободния член е равен на втория коефициент[редактиране | редактиране на кода]

Ако в квадратно уравнение сборът от първия коефициент и свободния член е равен на втория коефициент , тогава корените на уравнението са и числото, противоположно на отношението на свободния член към водещия коефициент .

От това следва, че преди решаването на всяко квадратно уравнение е препоръчително да се провери възможността за прилагане на тази теорема към него: сравнява се сумата от водещия коефициент и свободния член с втория коефициент.

Корени на квадратно уравнение, чиято сума от всички коефициенти е нула[редактиране | редактиране на кода]

Ако в едно квадратно уравнение сумата от всички коефициенти е равна на нула , тогава неговите корени са и съотношението на свободния член към водещия коефициент .

От това следва, че преди да се реши уравнение с помощта на стандартни методи, е препоръчително да се провери приложимостта на тази теорема към него, а именно дали сумата от всичките му коефициенти не е равна на нула.

Решения на квадратно уравнение с частни съотношения на коефициентите
Съотношение на коефициентите

V метод. Разлагане на квадратния тричлен на линейни множители[редактиране | редактиране на кода]

Ако квадратният тричлен : има неотрицателна дискриминанта, той се разлага на линейни множители по следния начин:

където са корените на уравнението .

Ако дискриминантата на квадратния тричлен е отрицателна, той не може да се разложи на линейни множители с реални коефициенти. В този случай казваме, че квадратният тричлен е неразложим.

Членът е множител на квадратния тричлен

тогава и само тогава, когато е корен на квадратното уравнение

Това следва от формулата за разлагане на квадратно уравнение на множители

или при

В специалния случай, когато квадратното уравнение има един двоен корен, т.е. дискриминантата е нула, квадратният тричлен може да се разложи на множителите:

Така чрез разлагане на квадратния тричлен на линейни множители решаването на квадратното уравнение се свежда до решаването на линейни уравнения.

VI метод. Допълване до точен квадрат на нормирано уравнение[редактиране | редактиране на кода]

Уравнението

се решава чрез допълване до точен квадрат. Това е често прилаган в практиката метод, както при пълното квадратно уравнение (I метод):

Ако в реалния случай тук се получи под корена отрицателно число, последните две стъпки естествено не са допустими. В този случай на третия ред се вижда, че не може да има реално решение, защото дясната страна е отрицателна, а лявата като квадрат не е отрицателна.

Методът може да се разглежда като частен случай на разлагане на квадратния тричлен на еднакви линейни множители.

VII метод. Формули на Виет[редактиране | редактиране на кода]

Полезни връзки между корените и коефициентите на квадратното уравнение са установени от френския математик Франсоа Виет през XVII в. и поради това носят неговото име.

Права теорема на Виет: Ако и са корените на квадратното уравнение

, то
,

Обратна теорема на Виет: Ако числата и са такива, че и , то тези числа са корени на уравнението .

VIII метод. Преобразуване със заместване[редактиране | редактиране на кода]

По своята същност този метод е просто модификация на теоремата на Виет.

Методът „Преобразуване със заместване“ е привеждане на уравнение, което не може да се преобразува така, че всичките му коефициенти да останат цели, към нормирано квадратно уравнение с цели коефициенти чрез смяна на променливата:

1) Умножават се двете части на уравнението по водещия коефициент :

2) Замества се

Решава се полученото уравнение спрямо по описания метод за нормирано уравнение и после се намира .

Графично решение на квадратно уравнение[редактиране | редактиране на кода]

За квадратната функция
на реалната променлива , абсцисите на точките, в които графиката пресича оста , а именно и , са корени на квадратното уравнение .

Корените на квадратното уравнение

са и нули на квадратната функция

тъй като те са стойности на x, за които

Ако и са реални числа и дефиниционната област на е множеството на реалните числа, тогава нулите на са абсцисите на точките, в които графиката на функцията пресича оста . От горното следва, че ако дискриминантата е положителна, графиката пресича оста в две точки; ако тя е нула, графиката се допира до оста в една точка и ако е отрицателна, графиката не пресича оста .

Уравнения, които се свеждат към квадратни[редактиране | редактиране на кода]

Алгебрични[редактиране | редактиране на кода]

Уравнения от висока степен като

могат да се сведат до квадратни уравнения

,

където

.

Забележително е, че най-високата степен е равна на удвоената степен на средния член. Полученото квадратно уравнение може да се реши директно или с проста субституция, като се използват методите за решаване на квадратни уравнения като разлагане на множители, допълване до точен квадрат и др.

Най-общо, ако полиномът е квадратен тричлен относно някоя променлива , където

,

тогава квадратното уравнение може да помогне, за да се реши уравнението от високата степен.

Методът е особено популярен при решаване на биквадратно уравнение (уравнение с едно неизвестно на четвърта и втора степен: и ).

Диференциални[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]