Костурски говор

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за българския диалект. За гръцкия вижте Костурски говор (гръцки).

  Костурският диалект на картата на македонските говори.

Костурският говор е български говор, принадлежащ към западните български диалекти. Името му идва от региона, където е разпространен – Костурско.

Костурският е най-югозападният български говор. Към 1912 година е говорен от населението в около сто селища в областите Кореща, Нестрамкол, Пополе и Костенария, разположени днес на територията на гръцките номи Костур (Кастория) и отчасти Лерин (Флорина). Между 1912 и 1949 година значителна част от носителите на говора емигрират в България и Югославия. Днес говорът е силно повлиян от гръцкия език и е в процес на изчезване.

Към костурските говори принадлежат и българските говори в село Връбник и в град Билища, които днес са на територията на Република Албания и са подложени на силна албанизация.

Говорите на преселниците от Костурско в България и в Северна Македония са силно повлияни съответно от българския книжовен език и македонския литературен език и са запазени в някаква степен само в селищата, компактно заселени от костурчани като Ново Кономлади, например.

Единственото селище в целия северен край на Костурския регион, в което е развито ô (лабиалното o), е Жервени.[1] Тази особеност обаче се среща и в някои селища в най-южната част на Костурско като Нестрам и в Костенарията (Езерец, Сничени, Жужелци и други).[2]

Характеристики[редактиране | редактиране на кода]

 • Една от основните отличителни черти на костурския говор са следите от запазен назализъм или комбинацията ън, ъм и ен, ем на мястото на старобългарските ѫ и ѧбъ̀нда, гъ̀мба, глѐндам, ерембѝца. Срещат се и форми без назализъм, като гласната може да е ъ, â (лабиално а) и ô (широко о) – мъ̀ка, ръ̀ка, път, мồка;пôт, мâка, пâт.
 • Съчетание шч и съгласна ж или по-рядко ждж на мястото на праславянските *tj *djлѐшча, Корешча, вѐжа, мѐжа, вѐжджа, мѐжджа.
 • Изясняване на старобългарския ъ в ово̀шка, пѐток, дош.
 • Член за мъжки род чо̀веко, гра̀до.
 • Разнообразие от застъпници на старобългарските чрѣ, чрь (цър, чър, чер,чâр, чôр (широко о), чôр (широко о): църно, чърно, черно, чâрно, чôрно.
 • Най-често ударението е върху предпоследната сричка.
 • Лично местоимение в трето лице – той, та̀йа, то, тѝйа.
 • Формант -нишча за множествено число на съществителни от среден род на кученѝшча.
 • Перфект, образуван чрез имам и страдателно причастие – То̀й ѝма писа̀но.
 • Частицата за бъдеще време в северните области на говора е ке, а в южните – за (вероятно заемка от гръцки език).
 • Глаголите от първо и второ спрежение имат окончание за първо лице, сегашно време – но̀са, сѐйа.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

 • Стойко Стойков за Костурския говор (Българска диалектология, С. 2002, с. 181 – 182).
 • Видоески, Божидар. Фонолошки опис на говорот на село Тиолишча (Костурско). Прилози МАНУ, 4, 1979, №2, 5 – 16.
 • Видоески, Божидар. Тиолишта (Общеславянский лингвистический атлас 109). Fonološki opisi srpsko hrvatskih, slovenačkih i makedonskih govora ubuhvačenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Knjiga I. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981, стр. 775 – 782.
 • Видоески, Божидар. Фонолошки опис на говорот на селото Гратче (Костурско). Годишен зборник. Филолошки факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј". Скопје, 1977, 3, стр. 23 – 31.
 • Видоески, Божидар. Фонолошки опис на говорот на село Езерец (Костурско). Македонски јазик, 1984, №35, 79 – 98.
 • Дрвошанов, В. Кон разграничувањето на кајларско-костурските говори. – В: Јазичните појави во Битола и Битолско денеска и во минатото. Скопје, 1988, 253 – 259.
 • Колева, Красимира. Езиковата ситуация в три костурски села [Куманичево (Литя), Мокрени (Варико) и Четирок (Месопотамия)] в: Едно поколение български езиковеди. София, 2000, с. 46 – 57.
 • Колева, Красимира. Към фонетичната характеристика на костурския говор. // Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“, Т. 24, № 1, 1986, с. 43 – 45.
 • Колева, Красимира. Няколко неописани балканизми в речника на костурския говор. // Език и литература, № 2, 1992, с. 113 – 115.
 • Колева, Красимира. Още за речника на костурския говор. // Български език, 1988, № 4, с. 312 – 313.
 • Колева, Красимира. Балканские заимствования в нескольких костурских говорах. // Linguistique Balkanique, XXXII, 1989, № 3 – 4, с. 233 – 235.
 • Колева, Красимира. Един неизследван български говор от Егейска Македония (Говорът на с. Четирок, Нестрамско). // Международна конференция “25 г. ШУ “Еп. К. Преславски“. Езикознание и методика на езиковото обучение.” (Доклади). Шумен, 1998, с. 11 – 19.
 • Кузов, Аргир Костурският говор. – Известия на Семинара по славянска филология, 4, 1921, 86 – 125.
 • Матов, Д. Остатъци от звуковете ън, ъм, ен, ем в Костурския говор. – Книжици, 1889, № 1, 17 – 26.
 • Ничев, А. Костурският българо-гръцки речник ог XVI век. С., 1987, 82 с.
 • Шклифов, Благой. Глаголната система на костурския говор. – Език и литература, 1967, № 3, 82 – 91.
 • Шклифов, Благой. Някои фонетични промени в костурския говор. – Език и литература, 1968, № 3, 92 – 93.
 • Шклифов, Благой. Костурският говор, София 1973.
 • Шклифов, Благой. Речник на костурския говор, Българска диалектология, София 1977, с. кн. VIII, с. 201 – 328.
 • Шклифов, Благой. Общността на говора на село Бобощица с Костурския говор – в Помагало по българска диалектология, 1984, сс. 77 – 81
 • Stefou, Chris. English – Macedonian Dialectal Dictionary Based on the Lerin-Kostur Dialects As Spoken by Oshchimians, Toronto, 2007
 • Małecki, M. Drobiazgi z Macedonji. 4.O rozwoju samoglosek nosowych w Kosturskiem. 5.O „polskim“ przycisku w gwarach kostursko-lerinskich. – Lud Słowiański, 3, 1934, No 2, 66 – 287.
 • Małecki, M. Tekst gwarowy Kosturskiego (Macedonja). – Lud Słowiański, 3, 1934, No 2, 323 – 325.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Българска диалектология“         Портал „Българска диалектология          Портал „Македония“         Портал „Македония