Международни икономически отношения

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Международните икономически отношения, МИО (по-рядко като международна икономика от английски: international economics) се занимава с ефектите върху икономическата активност от международните различия в продуктивните ресурси и консуматорски предпочитания и институциите, които им влияят. МИО се опитва да обясни моделите и следствията на транзакциите и взаимодействията между гражданите на различни страни, включително търговия, инвестиции, миграция.

Прием[редактиране | редактиране на кода]

Кандидат-студентите за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, желаещи да продължат обучението си след втори курс по специалност МИО в УНСС е необходимо след звършване на средното си образование да кандидатстват за направление „Икономика“, поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“. Кандидатите полагат единен приемен изпит (ЕПИ) и тест по чужд език. Единният приемен изпит се състои от обща и специална част. В общата част влизат модули „Български език и езикова култура“ и „Математика – основи“, а в специалната част кандидатите могат да избират между следните модули: „Български език и литература“, „Математика“, „География на България“ и „История на България“. Тестът по чужд език се състои от три модула: четене с разбиране, лексика и граматика. Кандидатите могат да избират между тест по английски, немски, френски, испански и руски език. Вариантите за полагане на ЕПИ и на теста по чужд език са на хартиен носител или в електронен вариант в сградата на УНСС.[1]

Профил на специалността[редактиране | редактиране на кода]

Специалността се изучава в стопанските факултети на университетите в България. Съгласно държавните изисквания за придобиване на висше образование срокът за обучение при бакалавърските програми редовна форма на обучение е 4 години с хорариум не по-малък от 2200 часа и не по-голям от 3000 часа. Магистърските програми за кандидати завършили същата специалност са със срок на обучение не по-малък от 1 година, а за кандидати бакалаври и магистри по други специалности срокът на обучение е съобразен с правилника на съответното висше училище.[2]

Бакалаври[редактиране | редактиране на кода]

През първите две години на обучението в бакалавърската степен на специалност МИО се изучават общоикономически дисциплини, които поставят основата за последващото профилирано обучение.Сред тях са „Стопанска история“, „Основи на управлението“, „Висша математика“, „Основи на икономическата теория“, „Икономика на предприятието“, „Прогнозиране и планиране“, „Макроикономика“, „Микроикономика“, „Основи на финансите“, „Основи на счетоводството“, „Статистика“, „Основи на маркетинга“ и др. В зависимост от учебния план на висшето учебно заведение в първите две години могат да бъдат предвидени и задължителноизбираеми предмети като студентите имат възможността да избират между няколко предложения. Задължително е изучаването на чужд език.

Включването на специализирани предмети започва след втори курс. В учебните планове на специалността се включват някои от следните дисциплини в зависимост от учебния план и определените за факултативни и избираеми дисциплини от съответния университет: [3]

 • Международна търговия“ - изучава движението на стоки и услуги през международните граници от гледна точка на фактори за търсене и предлагане, икономическа интеграция и политически промени.[4]
 • Международни финанси“ - движението на капитала през международните финансови пазари и ефектите от тези движения върху стойностите за обмен на валути.
 • „Международна монетарна икономика и макроикономика“ - изучава движението на пари и макроикономическите движения през страните.[5]
 • „Теория на международните икономически отношения“ - изучава същността, основните тенденции в развитието на съвременните МИО, обектите и субектите на МИО, икономическите теории за същността и развитието на МИО до наши дни и др.
 • „Конюнктура и прогнозиране на международните пазари“ - изучава икономическото съдържание на понятието конюнктура, особеностите на международните пазари, видовете пазарни структури, конюнктурообразуващите фактори, видове пазарни проучвания във външноикономическата дейност и др.
 • „Международен мениджмънт“ - изучава международното обкръжение, междукултурните различия, формулирането на стратегии, организационните структури в международния бизнес, интернационалното управление на човешките ресурси, управлението на риска, съвременните тенденции в международния мениджмънт и др.
 • „Международни бизнес операции“ - изучава в детайли същността и особеностите на различните външноикономически операции: международна сделка за покупко-продажба, посреднически и реекспортни операции, компенсационни операции, международни лизингови операции, трансфер на знания и опит, промишлено коопериране, международни инженерингови сделки, концесионни съглашения и т.нар. B.O.T. проекти, публично-частно партньорство в международния бизнес, аутсорсинг, офсетни операции, стратегически съюзи, офсетни операции и др.
 • „Европейска икономическа интеграция“ - изучава възникването и развитието на ЕС, европейските финансови институции, функциите на Европейската инвестиционна банка, същността на единния вътрешен пазар, европейската валутна система, структурните политики на ЕС, регионална икономическа интеграция и др.
 • „Външноикономически отношения на България“ - изучава същността на външноикономическите отношения, външнотърговския режим и средствата за регулиране на външната търговия, средствата на външната политика (икономически, военни, дипломатически), характеристиките на българската митническа тарифа и митническа политика в България, нетарфни регулатори в международната търговия, актуални проблеми в областта и др.
 • „Бизнес комуникации и делови преговори“ - изучава комуникационния процес и формите на комуникация, видове делови срещи, подготовка и планиране на делова среща, документация, модификации на деловото общуване при раличните комуникативни системи, преговори, бизнес етика и етикет и др.
 • „Реклама в международния бизнес“ - изучава същността на международната реклама, видове реклама, подходи за осъществяване на международната реклама, избор на медии, рекламен бюджет, рекламни агенции, средства за провеждане на реклама в международния бизнес, ефективност на рекламата и др.
 • Икономика на развитието“ - изучава икономическите аспекти на процеса на развитие в страните с нисък доход на населението, общите черти на развиващите се страни, категориите икономически растеж и развитие, критерии за оценяване на икономическото развитие, подобряване на потенциала на развитие на населението чрез мерки в областта на здравеопазването, образованието, условията на труд и др.
 • „Транспорт и застраховане“ - изучава особеностите на транспорта, характеристиките на товарните и пътническите превози, предимства и недостатъци на различните видове транспорт, транспортния пазар, международен транспорт, видове застраховки и др.
 • „Международен маркетинг“ - изучава същността на международния маркетинг, сегментация и позициониране на международните пазари, международни маркетингови проучвания, дистрибуционни канали, международни маркетингови комуникации и др.
 • Цени и ценообразуване на международните пазари“ - изучава понятието международна цена, ценообразуващите фактори, видовете международни цени, принципи и методи на ценообразуването, трансферно ценообразуване и др.
 • „Международен финансов мениджмънт“ - изучава целите на финансовия мениджмънт, анализ на капиталовата структура, инвестиции и капиталово бюджетиране, рискове при инвестиционните решения, финансова структура на фирмата, ликвидност, управление на капитала и оборота на фирмата, управление на фирмената печалба и на рентабилността и др.
 • „Финансиране на международната търговия“ - изучава банковото обслужване в международната търговия, банкови кореспондентски отношения, средствата и формите на международните плащания, краткосрочно, средносрочно и дългосрочно финансиране на международната търговия и др.
 • Международни отношения и външна политика на България“ - изучава етапите в развитието на международните отношения, външната политика и външнополитическия механизъм на Република България, функциите и правомощията на Народното събрание, Министерски съвет, Министерство на външните работи, Конституционния съд и Президента на Република България, средства за осъществеване на външната политика, форми на дипломатическото общуване, видове външнополитически решения и др.
 • „Теория и практика на международните преговори“ - изучава особеностите на двустранните и многостранните преговори и на вътрешноинституционалните преговори, функции на медиатора, заплахи при преговорите, тактики, йерархия при преговорите и междуличностни отношения и др.
 • „Международни стокови борси“ - изучава възникването и развитието на стоковите борси, организация на дейността на стоковите борси, органи на управление, принципи на ценообразуване на стоковите борси и др.
 • „Международни бизнес анализи“ - изучава международните фирмени аналитични методики, видове капиталови решения, международните методики за оценка на кредитния рейтинг на държавите, маркетинговите и мениджърските анализи при експортноориентираните фирми, финансов анлиз на фирмите и др.
 • Други

Магистри[редактиране | редактиране на кода]

Магистърските програми за завършилите същата специалност акцентират върху разширяване на знанията на студентите по вече познатите теми, както и включват допълнителни дисциплини за обогатяване на профилираната подготовка на студентите. Сред изучаваните дисциплини са: „Корпоративно управление“, „Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа“, „Управление на инвестиционни проекти“, „Международни стандарти за системи за управление“, „Икономика на развитието“, „Пазарни анализи и прогнози“ и др.

Бакалаврите, завършили друга икономическа специалност, могат да запишат магистратура „Международни икономически отношения“ със срок на обучение съгласно правилника на висшето учебно заведение. Тъй като тези студенти имат базисна икономическа подготовка, в учебния им план се включват предимно профилиращите дисциплини за специалност „МИО“, сред които: „Проучване на международните стокови пазари“, „Международна търговия“, „Международен бизнес“, „Международни финанси“, „Маркетинг в международния бизнес“, „Интелектуални продукти в мевдународните икономически отношения“, „Финансиране на международната търговия“, „Бизнес комуникации в международния бизнес“, „Финансов мениджмънт в международния бизнес“ и др.

Бакалаврите, идващи от неикономически специалности, записват магистратура „Международни икономически отношения“ със срок на обучение съгласно правилника на висшето учебно заведение. В учебния план се включват основни икономически дисциплини за придобиване на базисна икономическа подготовка, а на следващ етап и някои профилиращи дисциплини.

Докторанти[редактиране | редактиране на кода]

В повечето университети в България се предлагат и докторски програми в областта на международните икономически отношения и бизнес с различно профилиране: „Теория на МИО“, „Международен бизнес“, „Международен мениджмънт“, „Международни финанси“, „Европейска интеграция“, „Международни пазари и цени“ и др.

Дипломиране[редактиране | редактиране на кода]

Връчването на дипломите на завършилите магистри и бакалаври по специалност МИО в УНСС се осъществява в зала „Тържествена“. На тържествена церемония с характерното академично облекло студентите получават своите дипломи, както и напътствия за успешната си кариерна реализация от своите преподаватели. [6]

Награди[редактиране | редактиране на кода]

Студентите от специалност „Международни икономически отношения“ многократно са награждавани за своите успехи и са печелили различни състезания и конкурси.

По случай празника на студента Стопанската академия в Свищов ежегодно награждава най-изявените си студенти, сред които присъстват и студенти от специалност „МИО“.[7]

В УНСС традиционно отличниците бакалаври и магистри се награждават с материални награди и стажове от Корпоративна търговска банка АД.[8] Катедра „МИО и бизнес“ нееднократно организира и конкурси за най-добри студентски разработки, като студентите спечелили първите места се мотивират с награди. [9] Сред отличените възпитаници на УНСС за „Студент на годината“ обичайно също има представители на специалност „МИО“[10]

Русенският университет „Ангел Кънчев“ отличава и своите чуждестранни студенти, сред които и тези от специалност „Международни икономически отношения“[11]

Преподаватели в катедра „МИО и бизнес“ в УНСС[редактиране | редактиране на кода]

 • проф. д-р Антоанета Василева
 • проф. д.ик.н. Бистра Боева
 • проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов
 • проф. д.ик.н. Данаил Данаилов[12]
 • доц. д-р Иван Стойчев
 • доц. д-р Миланка Славова
 • доц. д-р Йорданка Статева
 • доц. д-р Димитър Стойков
 • доц. д-р Емил Химирски
 • доц. д-р Даниел Данов
 • доц. д-р Светлана Александрова-Златанска
 • доц. д-р Светла Бонева
 • доц. д-р Весела Тодорова

и др.

Кариерна реализация[редактиране | редактиране на кода]

Студентите, завършили МИО биха могли да се реализират в следните области:

 • Външна търговия
 • Финанси
 • Маркетинг
 • Международен бизнес и управление на проекти
 • Държавна администрация и публичната сфера
 • Логистика и спедиция
 • Научни изследвания

Възпитаниците на МИО са успешни и влиятелни предприемачи, мениджъри и политици, реализирали се както в страната, така и в чужбина.[13] [14]

Организации на студентите и завършилите специалност МИО[редактиране | редактиране на кода]

Най-известното обединение на студентите и завършилите МИО е сдружението с нестопанска цел „Алумни асоциация на специалност МИО“, създадена по инициатива на УНСС. В организацията могат да членуват настоящи студенти или бивши такива, завършили специалност МИО в България, или сходна като профил специалност в чужбина. На събитията, организирани от Алумни асоциацията, се предоставя възможност за пряк контакт между студенти и представители на бизнеса с цел насърчаване на професионалното развитие на завършилите и завършващите по специалността им. Сред членовете на Управителния и Контролния съвет на Алумни асоциацията са представители на академичните среди и представители на бизнеса. Към 2014 г. председател на асоциацията е д.ик.н. Огнян Донев (изпълнителен директор на „Софарма“ АД), а председател на Контролния съвет е Илиан Зафиров (изпълнителен директор на Корпоративна търговска банка АД).[15] Алумни асоциацията поддържа собствен уебсайт и има страници в социалните мрежи LinkedIn и Facebook, които са често използвани канали за създаване на професионални и социални контакти от завършилите МИО.

Университети в България, в които се изучава специалността[редактиране | редактиране на кода]


Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Конкурсни изпити, официален сайт на УНСС
 2. Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени „Бакалавър“, „Магистър“ и „Специалист“
 3. Специалност „Международни икономически отношения“, учебен план на Университета за национално и световно стопанство, гр. София
 4. A. Venables (2001), "International Trade: Economic Integration", International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp. 7843-7848
 5. Bennett T. McCallum (1996). International Monetary Economics, Oxford; Maurice Obstfeld, Kenneth S. Rogoff (1996). Foundations of International Macroeconomics, MIT Press
 6. Дипломира се випуск 2012 на катедра „МИО и бизнес“, официален сайт на УНСС, 22 ноември 2012 г.
 7. 05 декември 2012 г., Наградени изявени студенти от СА за отличен успех, активна студентска дейност и спортни постижения по случай Празника на българските студенти, официален сайт на Стопанска академия „Д. А. Ценов“
 8. Отличниците от „МИО“ отново с награди от Корпоративна търговска банка, официален сайт на УНСС, 06 декември 2012 г.
 9. Конкурс на катедра „МИО и бизнес“ за решаване на казус, официален сайт на Студентски съвет при УНСС
 10. Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината на УНСС 2013“, официален сайт на УНСС, 17 май 2013 г.
 11. 39 чуждестранни студенти наградени от ректора на РУ за 24 май днес, www.ruseinfo.net, 22 май 2007 г.
 12. Интервю с проф. Данаил Данаилов, Premium Lifestyle
 13. МИО обучи над 10 000 студенти, в. „Монитор“, 23 март 2012 г.
 14. Дипломите на МИО като „скок от висока орбита“
 15. Алумни асоциация на специалност МИО
 16. Списък на специалностите в УНСС по професионални направления за образователно-квалификационна степен бакалавър, официален уебсайт на УНСС
 17. Специалности в образователно-квалификационна степен магистър на УНСС, официален уебсайт на УНСС
 18. Магистърски програми по специалности и форми на обучение, официален уебсайт на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“
 19. Специалности – бакалври, официален уебсайт на Икономически университет, гр. Варна
 20. Катедра „Международна икономика и политика“ – специалности, официален уебсайт на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
 21. Специалности –бакалаври, официален уебсайт на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 22. Специалности и направления, официален уебсайт на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 23. Стопански факултет, официален уебсайт на Югозападен университет „Неофит Рилски“
 24. Специалности, официален уеб сайт на Бургаски свободен университет
 25. Специалности в Русенски университет "Ангел Кънчев", официален уебсайт на РУ "Ангел Кънчев"
Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „International economics“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода, и списъка на съавторите.  

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]