Етнически групи в КНР

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Националности в КНР)
Jump to navigation Jump to search

Това е списък на етническите групи в Китайската народна република.

Официално признати етнически групи в КНР[редактиране | редактиране на кода]

Официално правителството на Китайската народна република признава 56 етнически групи в страната[1]. Властите в специалните административни райони на Хонконг и Макао понякога не правят разлика между различните етнически групи в страната.

Етнолингвистична карта на КНР
 1. хан (汉族 : Hàn Zú) - 1 207 541 842 (88,76%) (2008)
 2. джуанци (壮族 : Zhuàng Zú)
 3. манджури (满族 : Mǎn Zú)
 4. хуейци (回族 : Huí Zú)
 5. мяо (苗族 : Miáo Zú) (хмонги)
 6. уйгури (维吾尔族 : Wéiwúěr Zú)
 7. и (彝族 : Yí Zú)
 8. тудзя (土家族 : Tǔjiā Zú)
 9. монголци (蒙古族 : Měnggǔ Zú)
 10. тибетци (藏族 : Zàng Zú)
 11. буи (布依族 : Bùyī Zú)
 12. дун (侗族 : Dòng Zú)
 13. яо (瑶族 : Yáo Zú)
 14. корейци (朝鲜族 : Cháoxiǎn Zú)
 15. баи (白族 : Bái Zú)
 16. хани (哈尼族 : Hāní Zú)
 17. ли (黎族 : Lí Zú)
 18. казахи (哈萨克族 : Hāsàkè Zú)
 19. таи (傣族 : Dǎi Zú
 20. шъ (畲族 : Shē Zú)
 21. лису (傈僳族 : Lìsù Zú)
 22. гълао (仡佬族 : Gēlǎo Zú)
 23. лаху (拉祜族 : Lāhù Zú)
 24. дунсяни (东乡族 : Dōngxiāng Zú)
 25. ва (佤族 : Wǎ Zú) (Va)
 26. шуи (水族 : Shuǐ Zú)
 27. наси (纳西族 : Nàxī Zú)
 28. цян (羌族 : Qiāng Zú)
 29. ту (土族 : Tǔ Zú)
 30. сибо (锡伯族 : Xíbó Zú)
 31. мулао (仫佬族 : Mùlǎo Zú)
 32. киргизи (柯尔克孜族 : Kēěrkèzī Zú)
 33. даури (达斡尔族 : Dáwòěr Zú)
 34. качини (景颇族 : Jǐngpō Zú)
 35. салари (撒拉族 : Sǎlá Zú)
 36. булани (布朗族 : Bùlǎng Zú)
 37. маонан (毛南族 : Màonán Zú)
 38. таджики (塔吉克族 : Tǎjíkè Zú)
 39. пуми (普米族 : Pǔmǐ Zú)
 40. ачани (阿昌族 : Āchāng Zú)
 41. ну (怒族 : Nù Zú)
 42. евенки (鄂温克族 : Èwēnkè Zú)
 43. виетнамци (京族 : Jīng Zú)
 44. джино (基诺族 : Jīnuò Zú)
 45. палаунги (德昂族 : Déáng Zú)
 46. узбеки (乌孜别克族 : Wūzībiékè Zú)
 47. руснаци (俄罗斯族 : Éluōsī Zú)
 48. югури (裕固族 : Yùgù Zú) (жълти уйгури)
 49. бонан (保安族 : Bǎoān Zú)
 50. мънба (门巴族 : Ménbā Zú)
 51. орочони (鄂伦春族 : Èlúnchūn Zú)
 52. дерунги (独龙族 : Dúlóng Zú)
 53. татари (塔塔尔族 : Tǎtǎěr Zú)
 54. нанайци (赫哲族 : Hèzhé Zú)
 55. лоба (珞巴族 : Luòbā Zú)
 56. гаошан (高山族 : Gāoshān Zú) (общо название на коренното австронезийско население на Тайван)

Тайванско коренно население[редактиране | редактиране на кода]

"Непризнати" етнически групи в КНР[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]