Община Полски Тръмбеш

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Община Полски Тръмбеш
Map of Polski Trambesh municipality (Veliko Tarnovo Province).png
Общи данни
Област Област Велико Търново
Площ 463,65 km²
Население 14 229 души
Адм. център Полски Тръмбеш
Брой селища 15
Управление
Кмет Георги Чакъров
(независим)
Общ. съвет 17 съветници
   БСП (5)
   ГЕРБ (4)
   РЗС (3)
   НДПС (2)
   ДПС (2)
   Анатоли Александров (1)
Изглед от село Каранци
Изглед от центъра на село Петко Каравелово

Община Полски Тръмбеш се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Велико Търново. Общината има 15 населени места, от които 1 град и 14 села с общо население 14 219 души по настоящ адрес (15.12.2014 г.) [1].

Населени места в община Полски Тръмбеш[редактиране | редактиране на кода]

(Живеещи по настоящ адрес в населените места към 15.12.2014 г.) - 14 229

География[редактиране | редактиране на кода]

Община Полски Тръмбеш е разположена в североизточната част на Великотърновския регион в Централна Северна България. На север и североизток граничи с община Бяла, на изток - с община Стражица, на югоизток - с община Горна Оряховица, на юг - с община Велико Търново, на запад - с община Павликени и на северозапад - с община Свищов.

Територията на Община Полски Тръмбеш е 463 660 кв. км. Тя заема 0,40 % от територията на страната и 9,8 % от Великотърновска област.

Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд – 391,4 кв. км., фонд населени места – 25,2 кв. км., горски фонд 38,7 кв. км., водни течения и площи – 6 кв. км, територии за транспорт – 2,3 кв. км.

Общината обхваща един град и четиринадесет села: град Полски Тръмбеш и селата Вързулица, Иванча, Каранци, Климентово, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Петко Каравелово, Полски Сеновец, Раданово, Стефан Стамболово и Страхилово.

Общинският център стои на 45 км от град Свищов, на 35 км от град Велико Търново, на 35 км от град Павликени, на 33 км от град Горна Оряховица, на 22 км от град Бяла и на 40 км от град Стражица.

Преобладаващият релеф на общината е равнинен. В източната част той преминава в хълмисто-равнинен. Надморската височина варира от 30 до 360 метра, като най-ниската кота е по поречието на река Янтра.

Особеностите на релефа, преминаващите през общината р. Янтра и р. Елия, са условия за развитие на селскостопанска, промишлена, транспортно-съобщителна и комуникационна дейност.

Запасите от полезни изкопаеми са ограничени, няма открити залежи от подземни природни богатства. Единственият природен запас са откритите до общинския център залежи на доброкачествена мергелна глина.

В селата Каранци, Обединение и Полски Сеновец има разкрити кариери за добив на строителен камък, които към настоящия момент не се експлоатират.

Речното корито на р. Янтра е източник на инертни материали - чакъл и пясък, намиращи приложение в строителството.

Ограничените и недостатъчни водни ресурси на общината се състоят от повърхностно течащи и подпочвени води. Важно място заема р. Янтра с притока си р. Елия. По поречието ѝ са изградени помпени станции. Водосборният басейн на реката е 86 кв. км.

Голяма част от водния баланс на общината е осигурен от не напълно проучени подпочвени води.

В западната част на град Полски Тръмбеш се намира сондаж за минерални води. Изградените сгради и съоръжения на “Минерален извор и бани” са с площ 2 872 кв. м.

В общината има разкрити източници на дълбоки минерални води с хипотермален произход в гр. Полски Тръмбеш и с. Обединение, където е изградена лечебна минерална баня. Температурата им се движи между 44°С и 47°С, а общата минерализация е 3,5 - 5,7 г в литър вода. Проучванията показват, че водоносният хоризонт започва от 750 м, а дебитът на минералната вода е 50-60 л/сек. Алкалният характер на водата има престижен лечебно-профилактичен ефект и предимство за най-широкото оползотворяване. Лековитите стойности на минералната вода имат много добра мотивация при редица заболявания на опорно-двигателния апарат, стомашно-чревни заболявания, екземи и други.

Инфраструктура[редактиране | редактиране на кода]

Транспортната система на Община Полски Тръмбеш е представена с пътен и железопътен транспорт. Географското разположение я прави кръстопът на транспортните артерии.

На територията на общината пътищата от I клас имат дължина – 32,77 км, пътищата от III клас - с дължина 80,85 км и общинските пътища – 37,69 км. Гъстотата на пътищата от I и III клас (226,6 км/1000 км2 /) е по-висока от средната за областта ( 160,2 км/1000 км2 ) и над два пъти по-висока от средната за страната.( 120,2 км/1000 км2 ).

Единият от първокласните пътища I–5, РусеВелико Търново е международен транспортен коридор – МТК № 9 , който се явява централна транспортна ос между северна и южна България и пренася международни потоци по направление север – юг.

Друг първокласен път I-3, БялаПлевен, минаващ през територията на общината, е в направление изток – запад, той по-малко обслужва самата община, а по-скоро пренася транзитен поток.

В общината преобладава третокласна пътна мрежа (53 % от общата дължина на пътища), която обслужва междуобщинските и вътрешнообластните потоци.

Имайки предвид неравномерното покритие на територията на страната с главни ж. п. линии, община Полски Тръмбеш има предимство, че през нея преминава железопътната магистрала Г. Оряховица – Русе.

Общата дължина на текущия железен път е 17,5 км.

Обемът на пътническите превози се осъществява от 2 гари и 3 спирки.

В общината спират 12 бързи и 10 пътнически влака. Съществено значение за общината имат товарните превози.

Образование и култура[редактиране | редактиране на кода]

"Центърът на Полски Тръмбеш по време на ежегодното изпращане на абитуриентите "

На територията на община Полски Тръмбеш функционират 11 целодневни детски градини (ЦДГ), 1 полудневна (ПДГ) и 11 училища: едно начално, девет основни и едно средно общообразователно.

Културни институции на територията на община Полски Тръмбеш са народните читалища, които възраждат, съхраняват и създават условия за битуването на българските национални традиции в живота, особено на младото поколение. В тях е съсредоточен цялостният културен живот на селищата: библиотечно дело, любителско художествено творчество, музейно дело и всички дейности по съхраняване и разпространение на националното ни културно богатство.

Читалищата са петнадесет на брой, като важно звено в читалищната дейност е библиотечно дело. Петнадесет са читалищните библиотеки и една училищна, с библиотечен фонд общо 182 190 единици. Любителското художествено творчество е втората по значимост дейност в народните читалища. Явен е стремежът на участници и ръководители към художествени прояви. Доказателство са завоюваните отличия от регионални, национални и международни фестивали и събори.

Към градското читалище има Детска музикална школа с класове по пиано, акордеон и народно пеене, където се обучават деца и от съседните села. Работят състав за художествено слово “Карамелчета”, детски театрален състав и състав за латиноамерикански танци. Изградена е и Детска школа по български народни танци към Фолклорна формация “Полянци”.

Културно-историческите паметници, с малки изключения, са добре запазени. Най-значителен за Общината и най-нов културно-исторически археологически паметник са разкопките в местността “Ада-Кузу”, с. Орловец, неолитно селище. Експонатите са добре консервирани и съхранени.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес. //