Портал:Право

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Астрономия | Биология | България | География | Езикознание | Изкуство | Информатика и Интернет | Македония | Математика | Музика | Политика | Психология | Славяни | Страните в света | Техника | Философия | Всички портали

Logo Portal Pravo Bulgarska Wikipedia BG-01.png
„LEX PACIFERAT — Законът носи мир“
редактиране 

„Правото ни достига дотам, докъдето започва правото на другия“


Червената панда (Ailurus fulgens, на английски също и fire fox) е уязвим вид, вписан в Червения списък на световнозатрашените видове на IUCN. Съгласно българския Наказателен кодекс, който унищожи, повреди, придобие, държи или отчужди екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева (чл. 278г, ал. 1 НК).

Право“ – (от латински: directus – да се върви направо, по правия път), – да се върши онова, което съответства на правилата, е пренесено в различните езици с това значение: diritto, Recht, right, droit, право. Думата право се счита за метафора.

За да бъде възможно и сигурно съществуването и общуването в обществото, следва да има ред, основан на правила, които са еднакви, задължителни и известни за всички членове в това общество. Правилата са базирани на обичая, морала, етиката, нравите, религиозните виждания, чувството за справедливост, философските и политически виждания. Този ред се създава от правото чрез правните норми. Всички правни норми, които са в сила в една държава, се наричат обективно право на тази държава. С оглед на това обективно право, се определят правата на лицата (субектите) – това са субективните права – правното можене; правата и задълженията. Това е една реалност, съставена от два компонента.

Важи упрекът на Кант, че юристите все още не могат да намерят единно определение на правото. Понятието „право“ има различно съдържание, според гледните точки. От философска гледна точка е справедливост. За юристите е свързано с правната норма.

Според Жан Луи Бержелправото е обществена дисциплина, съставена от съвкупност от правила за поведение, които регулират обществените отношения и спазването им е осигурено при необходимост чрез публична принуда“.

През 30-те години на XX век, проф. Венелин Ганев определя правото, като съвкупността от юридически факти, последици, права, задължения и правоотношения, оказващи предмет, около който се движи цялото идейно съдържание и обществено осъществяване, който представлява известна материална и духовна ценност. Това свързва правното явление с обществения и културен живот и му придава обществен смисъл и човешко значение.

Да не се забравя, че правните норми трябва да са израз на принципа на справедливостта.

Правото ни достига дотам, докъдето започва правото на другия.

(Из лекция на проф. д-р Александър ДжеровНБУ, София, 2001 г.)

редактиране 

Правни системи

Познаване видовете правни системи в света, техният териториален обхват и принципи, е от значение при съвременните динамични отношения.
Map of the Legal systems of the world (en).png

В света функционират няколко правни системи – със своите прилики и различия. Обособяването им е резултат от правните традиции, обичаи, локален търговски и културен обмен, реципиране на основни нормативни актове, философски и политически идеи; формиране на различни икономически и политически съюзи. Оформените правни системи се наричат още правни семейства.

Основни формиращи белези са съотношението и използването на източниците на право; ролята на съда при създаването на прецедент; съдебната практика; правоприлагането и принципът за подчинение единствено на закона; произходът, общественият икономически строй или религиозните вярвания и правила.

Френският учен Рене Давид определя четири основни правни системи:

  • религиозна правна система (ислямска, юдейска и др.);
редактиране 

Подбрани биографии на юристи


През 1999 г. Руди Джулиани е автор на думите „Zero tolerance – от английски: нулева търпимост (или нулева толерантност)“[1]. За двадесет години, словосъчетанието придобива общественост и става част от политическото и правно говорене в САЩ и други части на света. Джулиани е асоцииран главен прокурор на САЩ (1981 – 1983 г.), прокурор на Ню Йорк (1983 – 1989 г.) и кмет на Ню Йорк (1994 – 2001 г.)
Древен Рим

Византия

България (до 1945 г.)

България (след 1945 г.)

Светът


редактиране 

Правни събития

EU gdpr.jpg
  • 03.01.2022 Регистър БУЛСТАТ От 04.01.2022 г., 10-цифрените кодове по БУЛСТАТ на физическите лица в България, съвпадащи с техните ЕГН или личен номер на чужденец (ЛНЧ) се преобразуват в 9-цифрени. Промяната става автоматично и не изисква подаване на заявление. „Справка стар-нов код“ е достъпна на официалната страница на регистър БУЛСТАТ, раздел „Справки“, от 04.01.2022 г. http://www.bulstat.bg/bg/view/spravki  (https://reports.bulstat.bg/bulstat-ireports/report.jsf?x_rpt=rpt33) Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и засяга повече от 300 хил. души в България.[2]

Чуждестранните лица от държава-членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяващи стопанска дейност в страната единствено при условията на свободно предоставяне на услуги, не се вписват в регистър БУЛСТАТ (чл. 3, ал. 5 ЗРБ). /продължение по темата – в „Архив“/

Meister von Gracanica (I) 001.jpg
  • 27.12.2021 г. Изминават 9 години и 9 месеца (02.04.2012 г.) от кражбата (неразкрита), от мощите на Йоан Кръстител. Открадната е костица от десницата на светеца, с която дава Свето Кръщение на Иисус Христос. Общо шестте костни фрагмента са открити при археологически разкопки в България. Извършените научни изследвания в Оксфорд и Копенхаген (радиовъглеродно датиране и генетичен / ареален тест), заедно с археологическите открития – надписани артефакти, място и период – потвърждават вероятността, това да са единствените запазени мощи на светеца. Костите принадлежат на един индивид. Според учените от Копенхаген, няма никакви научни данни, които да противоречат на твърденията за автентичност.


редактиране 

Правни уики течове

Разделът е празен.

редактиране 

История на българското право


Ius Romanum:

Първа българска държава и Втора българска държава (Primum & Secundum imperium Bulgaricum):

Трета българска държава:

редактиране 

Действащо европейско право

Първично законодателство на ЕС: Договор за Европейския съюз (ДЕС); Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); [37 протокола към тях, 2 приложения и 65 декларации към договорите]; Лисабонски договор; Харта на основните права на Европейския съюз; Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и др.

Вторично законодателство на ЕС: Регламент;  Директива; Решение; Препоръка; Становище


Външна препратка:

Официален вестник на Европейския съюз[редактиране на кода]

редактиране 

Нормативни актове

Действащи нормативни актове[редактиране на кода]

Отменени нормативни актове[редактиране на кода]


Външни препратки:

National Assembly of Bulgaria - Logo.tif

Държавен вестник[редактиране на кода]

Законопроекти – Народно събрание на Република България[редактиране на кода]


Министерски съвет – заседания[редактиране на кода]

Портал за обществени консултации – Министерски съвет[редактиране на кода]

редактиране 

Подбрани статии


96 години от атентата в църквата „Света Неделя“, София (16-ти април)
VzKat.svg
редактиране 

Подбрано от правото на Европейския съюз

Flag of Europe and W scale sq-01.png

Регламенти[редактиране на кода]

Директиви[редактиране на кода]

Публикуваният в Официален вестник на Европейския съюз през 2016 г. Общ регламент относно защитата на данните (GDPR)


редактиране 

Предложения за създаване, разширяване, редактиране

За „Биографии на юристи“:[редактиране на кода]

Съдебна Палата София, Palace of Justice, Justizpalast, Sofia 2012 PD 5.jpg

Други страници:

Footprints in the snow, Munich 2021 01.jpg