Преброяване на населението в Сърбия (2011)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Лого

Преброяването на населението в Сърбия през 2011 година е първото по ред, откакто страната е самостоятелна държава. То се провежда от Републиканската статистическа служба. Първоначално е насрочено за 1–15 април 2011 г., но поради липса на средства е отложено за 1–15 октомври 2011 г. По-късно преброяването е удължено до 18 октомври, а в Белград, Крагуевац, Ниш, Нови Сад, Пожаревац и други градове и общини трае до 20 октомври.

Резултати[редактиране | редактиране на кода]

Етнически състав[редактиране | редактиране на кода]

Численост на етническите групи по окръзи:[1]

Окръг Общо Етническа група Рели–
гиозна
принад–
лежност
Не
отго–
вор–
или
Не се
само–
опре–
делят
Сърби Унгарци Цигани Бошняци Хървати Словаци Черно–
горци
Власи Румънци Маке–
донци
Мюсюл–
мани
Българи Буневци Русини Гора–
ни
Алба–
нци
Укра–
инци
Гер–
манци
Сло–
венци
Рус–
наци
Юго–
славяни
Други
Сърбия 7 186 862 5 988 150 253 899 147 604 145 278 57 900 52 750 38 527 35 330 29 332 22 755 22 301 18 543 16 706 14 246 7767 5809 4903 4064 4033 3247 23 303 17 558 30 771 81 740 160 346
Белградски 1 659 440 1 505 448 1810 27 325 1596 7752 2104 9902 182 1282 6970 3996 1188 172 245 5328 1252 418 498 1539 1301 8061 7083 1289 23 728 38 971
Борски 124 992 97 239 47 2244 19 179 23 452 13 313 791 600 104 149 3 5 26 152 17 27 64 37 183 326 28 3975 4989
Браничевски 183 625 155 255 108 4629 20 189 19 242 13 238 728 282 77 64 5 8 0 16 15 31 53 27 160 236 31 4785 3407
Зайчарски 119 967 105 231 43 2042 12 119 10 140 6254 307 234 59 223 0 2 36 76 9 12 38 19 127 240 45 1637 3052
Западнобачки 188 087 122 848 17 576 3018 33 10 879 1096 5070 12 1340 394 187 44 2162 4718 100 226 1344 903 157 85 1274 852 2342 685 10 742
Златиборски 286 549 235 650 50 785 36 907 175 21 561 5 8 118 7313 20 7 2 40 78 17 6 25 69 258 173 48 1933 2280
Колубарски 174 513 166 325 12 4045 9 120 12 215 0 78 133 45 7 5 4 23 12 13 16 30 30 161 133 16 1962 1087
Мачвански 298 931 284 165 108 4537 271 327 44 185 23 85 150 1501 24 15 11 54 19 50 25 35 92 261 303 52 3825 2769
Моравишки 212 603 206 303 39 849 23 158 9 460 3 15 183 52 24 3 4 27 32 15 16 28 47 169 102 56 2493 1493
Нишавски 376 319 351 676 95 11 499 52 476 41 747 39 53 970 103 991 10 7 217 118 23 36 143 88 478 474 72 3940 3971
Пиротски 92 479 77 379 14 4306 1 64 5 38 1 4 118 20 6602 1 3 87 21 4 10 4 16 120 169 11 497 2984
Подунавски 199 395 188 641 159 3312 11 256 32 414 17 97 449 80 64 3 3 35 86 20 21 34 54 182 222 64 3278 1861
Поморавски 214 536 203 419 45 2638 24 194 20 273 1938 250 259 69 83 2 6 61 85 19 21 53 46 178 212 45 2361 2235
Пчински 159 081 132 601 13 13 826 6 59 13 84 5 2 435 42 7287 1 3 107 680 9 4 19 27 61 76 16 1171 2534
Расински 241 999 232 552 33 3265 4 175 11 444 122 60 301 50 76 1 1 52 52 7 14 25 51 128 153 18 3006 1398
Рашки 309 258 188 208 60 2435 105 488 215 21 740 5 23 289 5255 61 2 1 334 267 26 19 43 67 214 453 115 3572 1345
Севернобанатски 147 770 63 047 68 915 4769 29 530 207 247 4 421 198 135 20 83 34 14 264 39 137 79 38 665 222 1590 1424 4659
Севернобачки 186 906 50 472 76 262 3342 225 14 536 282 3654 2 76 541 413 80 13 772 456 165 486 81 314 227 87 3426 756 2464 1394 13 393
Среднобанатски 187 667 134 264 23 550 7267 35 796 2135 378 7 4214 521 116 298 33 32 43 194 33 219 113 108 769 301 4006 1642 6593
Сремски 312 278 265 272 3789 5488 75 8758 8154 493 8 89 606 246 76 21 1689 42 173 1055 249 244 183 1222 445 1938 2305 9658
Топлишки 91 754 85 750 18 3945 8 50 4 176 2 76 97 21 14 1 1 31 18 5 3 15 17 24 58 6 814 600
Шумадийски 293 308 282 772 66 2095 41 281 26 927 9 48 421 126 70 6 9 103 46 24 13 48 61 266 311 276 2484 2779
Южнобанатски 293 730 208 462 13 194 8025 144 1512 13 777 921 123 18 000 6548 586 757 30 25 91 250 84 472 358 184 1178 1615 2977 4626 9791
Южнобачки 615 371 445 270 47 850 10 482 239 10 022 24 670 11 378 14 1270 1584 1677 214 368 6974 724 658 1566 978 637 488 3642 2519 13 250 2715 26 182
Ябланишки 216 304 199 901 23 11 436 6 78 14 386 4 15 354 28 107 0 3 27 548 10 20 22 25 96 124 16 1488 1573
Преобладаваща етническа група, по общини.
Дял на сърбите, по общини (в %)

Дял на етническите групи по окръзи (в %):[1]

Окръг Етническа група Рели–
гиозна
принад–
лежност
Не
отго–
вор–
или
Не се
само–
опре–
делят
Сър–
би
Унг–
арци
Циг–
ани
Бош–
няци
Хър–
вати
Сло–
ваци
Чер–
ног–
орци
Вл–
аси
Рум–
ънци
Мак–
едо–
нци
Мюс–
юлм–
ани
Бъл–
гари
Бун–
евци
Рус–
ини
Гор–
ани
Алб–
анци
Ук–
раи–
нци
Герм–
анци
Сло–
ве–
нци
Рус–
на–
ци
Юго–
сла–
вяни
Др–
уги
Сърбия 83.32 3.59 2.05 2.02 0.80 0.73 0.53 0.49 0.40 0.31 0.31 0.25 0.23 0.19 0.10 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.32 0.24 0.42 1.13 2.23
Белградски 90.72 0.10 1.64 0.09 0.46 0.12 0.59 0.01 0.07 0.42 0.24 0.07 0.01 0.01 0.32 0.07 0.02 0.03 0.09 0.07 0.48 0.42 0.07 1.42 2.34
Борски 77.79 0.03 1.79 0.01 0.14 0.01 0.36 10.65 0.63 0.48 0.08 0.11 0.002 0.004 0.02 0.12 0.01 0.02 0.05 0.02 0.14 0.26 0.02 3.18 3.99
Браничевски 84.55 0.05 2.52 0.01 0.10 0.01 0.13 7.20 0.39 0.15 0.04 0.03 0.002 0.004 0.00 0.008 0.008 0.01 0.02 0.01 0.08 0.12 0.01 2.60 1.85
Зайчарски 87.71 0.03 1.70 0.01 0.09 0.008 0.11 5.21 0.25 0.19 0.04 0.18 0.00 0.001 0.03 0.06 0.007 0.01 0.03 0.01 0.10 0.20 0.03 1.36 2.54
Западнобачки 65.31 9.34 1.60 0.01 5.78 0.58 2.69 0.006 0.71 0.20 0.09 0.02 1.14 2.50 0.05 0.12 0.71 0.48 0.08 0.04 0.67 0.45 1.24 0.36 5.71
Златиборски 82.23 0.01 0.27 12.87 0.06 0.007 0.19 0.001 0.002 0.04 2.55 0.006 0.002 0.001 0.01 0.02 0.005 0.002 0.008 0.02 0.09 0.06 0.01 0.67 0.79
Колубарски 95.30 0.01 2.31 0.005 0.06 0.006 0.12 0.00 0.04 0.07 0.02 0.004 0.002 0.002 0.01 0.006 0.007 0.009 0.01 0.01 0.09 0.07 0.009 1.12 0.62
Мачвански 95.06 0.03 1.51 0.09 0.10 0.01 0.06 0.007 0.02 0.05 0.05 0.008 0.005 0.003 0.01 0.006 0.01 0.008 0.01 0.03 0.08 0.10 0.01 1.27 0.92
Моравишки 97.03 0.01 0.39 0.01 0.07 0.004 0.21 0.001 0.007 0.08 0.02 0.01 0.001 0.001 0.01 0.01 0.007 0.007 0.01 0.02 0.07 0.04 0.02 1.17 0.70
Нишавски 93.45 0.02 3.05 0.01 0.12 0.01 0.19 0.01 0.01 0.25 0.02 0.26 0.002 0.001 0.05 0.03 0.006 0.009 0.03 0.02 0.12 0.12 0.01 1.04 1.05
Пиротски 83.67 0.01 4.65 0.001 0.06 0.005 0.04 0.001 0.004 0.12 0.02 7.13 0.001 0.003 0.09 0.02 0.004 0.01 0.004 0.01 0.12 0.18 0.01 0.53 3.22
Подунавски 94.60 0.07 1.66 0.005 0.12 0.01 0.20 0.008 0.04 0.22 0.04 0.03 0.001 0.001 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.09 0.11 0.03 1.64 0.93
Поморавски 94.81 0.02 1.22 0.01 0.09 0.009 0.12 0.90 0.11 0.12 0.03 0.03 0.001 0.002 0.02 0.03 0.008 0.009 0.02 0.02 0.08 0.09 0.02 1.10 1.04
Пчински 83.35 0.008 8.69 0.003 0.03 0.008 0.05 0.003 0.001 0.27 0.02 4.58 0.001 0.001 0.06 0.42 0.005 0.002 0.01 0.01 0.03 0.04 0.01 0.73 1.59
Расински 96.09 0.01 1.34 0.001 0.07 0.004 0.18 0.05 0.02 0.12 0.02 0.03 0.001 0.001 0.02 0.02 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.06 0.007 1.24 0.57
Рашки 60.85 0.01 0.78 34.11 0.06 0.006 0.23 0.001 0.007 0.09 1.69 0.01 0.001 0.001 0.10 0.08 0.008 0.006 0.01 0.02 0.06 0.14 0.03 1.15 0.43
Севернобанатски 42.66 46.63 3.22 0.01 0.35 0.14 0.16 0.002 0.28 0.13 0.09 0.01 0.05 0.02 0.009 0.17 0.02 0.09 0.05 0.02 0.45 0.15 1.07 0.96 3.15
Севернобачки 27.00 40.80 1.78 0.12 7.77 0.15 1.95 0.001 0.04 0.28 0.22 0.04 7.36 0.24 0.08 0.26 0.04 0.16 0.12 0.04 1.83 0.40 1.31 0.74 7.16
Среднобанатски 71.54 12.54 3.87 0.01 0.42 1.13 0.20 0.003 2.24 0.27 0.06 0.15 0.01 0.01 0.02 0.10 0.01 0.11 0.06 0.05 0.40 0.16 2.13 0.87 3.51
Сремски 84.94 1.21 1.75 0.02 2.80 2.61 0.15 0.002 0.02 0.19 0.07 0.02 0.006 0.54 0.01 0.05 0.33 0.07 0.07 0.05 0.39 0.14 0.62 0.73 3.09
Топлишки 93.45 0.01 4.29 0.008 0.05 0.004 0.19 0.002 0.08 0.10 0.02 0.01 0.001 0.001 0.03 0.01 0.005 0.003 0.01 0.01 0.02 0.06 0.006 0.88 0.65
Шумадийски 96.40 0.02 0.71 0.01 0.09 0.008 0.31 0.003 0.01 0.14 0.04 0.02 0.002 0.003 0.03 0.01 0.008 0.004 0.01 0.02 0.09 0.10 0.09 0.84 0.94
Южнобанатски 70.97 4.49 2.73 0.04 0.51 4.69 0.31 0.04 6.12 2.22 0.19 0.25 0.01 0.008 0.03 0.08 0.02 0.16 0.12 0.06 0.40 0.54 1.01 1.57 3.33
Южнобачки 72.35 7.77 1.70 0.03 1.62 4.00 1.84 0.002 0.20 0.25 0.27 0.03 0.05 1.13 0.11 0.10 0.25 0.15 0.10 0.07 0.59 0.40 2.15 0.44 4.25
Ябланишки 92.41 0.01 5.28 0.002 0.03 0.006 0.17 0.001 0.006 0.16 0.01 0.04 0.00 0.001 0.01 0.25 0.004 0.009 0.01 0.01 0.04 0.05 0.007 0.68 0.72

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б „Ethnic composition: 2011 census“. // pop-stat.mashke.org. Посетен на 13 ноември 2017. (на сръбски)

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Статистика“         Портал „Статистика          Портал „Сърбия“         Портал „Сърбия