Радиус на Дебай

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Дължината на Дебай, или още радиусът на Дебай е понятие, много използвано във физика на плазмата и електролитите. Това е мярка за електростатичното въздействие на заредена частица в квазинеутрална среда със свободни положително и отрицателно заредени частици – плазма или електролит и представлява разстоянието , на което електрическият потенциал намалява е – пъти вследствие на екраниране от зарядите в околната среда. Това разстояние е важен параметър на средата: плазма, електролит или колоид, използван в DLVO теорията. Сферата на Дебай съответно е обемът, определен от радиуса на Дебай.

Дължината на Дебай се определя по формулата

където: , ,  – електрическия заряд, концентрацията на частици и температура частиците от тип ; ,  – константа на Болцман и диелектрическата проницаемост на вакуума. Сумирането е по всички видове заредени частици, при което трябва да се изпълнява условието за неутралност: . Важен параметър на средата е броят частици в сферата на Дебай:
То описва отношението на средната кинетична енергия на частиците към средната енергия на кулоново взаимодействие:

Този параметър е въведен в употреба от Петер Дебай във връзка с изучаването на електролизата.