Резервати в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Резерватът Силкосия, първата защитена територия в България.

Резерватите в България са защитени територии, в които се опазват образци от естествени екосистеми, включващи характерни или забележителни растителни и животински видове и техните местообитания. Те са изключително държавна собственост.[1] В България съществуват 55 резервата с обща площ 77 124,05 ha. Около 72 % от площта на резерватите в България са в границите на национални и природни паркове.[2]

Резерватите се създават с цел опазване на естествения им характер, научна и образователна дейност, опазване на генетичните ресурси, запазване на естествени местообитания и популации на защитени редки, ендемични и реликтни видове, развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания.[2]

Забранени са всякакви дейности с изключение на охраната им, посещения с научна цел, събиране на семенен материал, диви растителни и животински видове единствено с научна цел или възстановяването им на други места в количества, начини и време, които изключват нарушения в екосистемите.[2]

Списък[редактиране | редактиране на кода]

Резервати в България
Име Дата на обявяване Площ
(ha)
Местоположение Землище Цел на обявяване Снимка
Али ботуш 1951 г. (24 септември) 1638,1194 Славянка с. Голешово, с. Нова Ловча и с. Парил Най-голямото находище на черна мура и рядка скална планинска растителност, многобройни медитерански и субмедитерански балкански ендемични и реликтни видове. Али ботуш.jpg
Баюви дупки-Джинджирица 1934 г. (29 януари) 2873,0 Пирин Банско и Разлог Ценни уникални за Европа гори от черна и бяла мура, черен бор, голям брой реликтни растителни видове, множество неоендемити, убежища за глациална флора, разнообразна фауна, включително редки за България и Европа видове, находище на диви кози. Bayuvi Dupki-Dzhindzhiritsa reserve 04.JPG
Беглика 1960 г. (11 май) 1461,344 Западни Родопи Батак Богата реликтна растителност, вековни гори от смърч и бял бор, голямо тревно богатство, разнообразен животински свят. Кадър от района на Беглика.jpg
Бели Лом 1980 г. (12 май) 775,5406 Дунавска равнина Цар Калоян и с. Кривня Характерни за Лудогорието горски екосистеми, с присъщия им животински и растителен генофонд и редки видове.
Бистришко бранище 1934 г. (27 октомври) 1061,6 Витоша София Смърчови гори, флористично богатство. Overlooking the Bistrishko Branishte reserve - summer 2010.jpg
Боатин 1948 г. (12 юни) 1597,2 Стара планина с. Дивчовото Вековни букови гори, флористично и фаунистично разнообразие. Boatin.jpg
Букака 1980 г. (5 февруари) 62,4867 Шуменско плато Шумен Съществуваща коренна растителност, главно мизийски бук.
Бяла крава 28 март 1968 г. 93,4634 Стара планина с. Костел Вековна букова гора, флористично и фаунистично богатство, карстови извори „Бяла крава“.
Витаново 3 декември 1981 г. 1106,0742 Странджа Малко Търново и с. Бръшлян Характерна за Странджа първична горска екосистема от южноевксински тип, с преобладаващо участие на източен бук и горун, с характерен подлес, вековна гора. Vitanovo.jpg
Врачански карст 10 август 1983 г. 1438,9 Врачанска планина Враца, с. Згориград и с. Паволче Уникален карстов комплекс с живописни пейзажи, геоморфоложки забележителности, уникална пещерна фауна, реликтни и субмедитериански растителни видове и съобщества, балкански ендемити, 20 вида растения, включени в Червената книга на България. Врачански карст, сниман от ждрелото.jpg
Вълчи дол 25 ноември 1980 г. 776,2432 Източни Родопи с. Бойник, с. Стари чал и с. Студен кладенец Единствена в България колония на белоглави лешояди, местообитания на редки и застрашени видове птици. Белоглав лешояд - 3.jpg
Горната кория 28 март 1968 г. 161,0 Берковска планина Берковица Естествено находище на първични букови, елово-букови и смърчови гори в Западна Стара планина, на възраст 140 – 180 години. Редки и застрашени видове птици – глухар, сокерица, кръсточовка, скален орел, включени в Червената книга на България. Gornata Koria - 2015 - 4.JPG
Горна топчия 24 септември 1951 г. 164,3777 Горнотракийска низина с. Коневец Лонгозна гора.
Джендема 28 март 1953 г. 4220,2 Стара планина Калофер, Карлово, с. Манолово и с. Тъжа Местообитания на диви кози, сърни, елени, лещарки и други, различни видове риби. Dzhendema.jpg
Дупката 29 юни 1951 г. 1210,8 Баташка планина с. Фотиново Характерен природен комплекс, вековни смесени белоборови и смърчови гори, голямо разнообразие на тревна растителност, богатство на фауната.
Еленова гора 30 август 1961 г. 53,88 Стара планина с. Скобелево Вековна девствена букова гора.
Ибър 26 февруари 1985 г. 2248,6 Рила Костенец и Долна баня Гори от клек, находища на реликтна флора и редки животински видове. Равничалско езеро.jpg
Казаните 28 март 1968 г. 154,8024 Западни Родопи с. Гьоврен Самобитна дива природа, девствена смесена гора от ела, черен бор, бук, смърч и други. Kazanite1.jpg
Калиакра 27 септември 1941 г. 866,2696 Черноморско крайбрежие с. Българево и с. Свети Никола Характерна степна растителност, с множество редки, реликтни и ендемични за България и Европа растителни и животински видове, крайбрежни морски екосистеми и единствено находище на тюлен монах, египетски лешояд и други. Гнездово находище на водоплаващи птици. Nos Kaliakra.jpg
Каменщица 10 август 1984 г. 1016,8472 Средна Стара планина с. Енина Характерни екосистеми от горун, бук и смесени широколистни гори, находища на редки и ендемични растителни видове и убежище на едри бозайници. Цветове по залез.JPG
Камчия 29 юни 1951 г. 849,7531 Черноморско крайбрежие с. Близнаци, с. Ново Оряхово и с. Старо Оряхово Самобитни лонгозни гори, с участие на бряст и ясен, само на единични места в Южна Европа, находище на бяла и жълта водна лилия, блатно кокиче, дива лоза, блатна перуника, битински синчец, лютиче и други. богата и разнообразна фауна. Kamchiareserve.jpg
Кастраклий 28 март 1968 г. 129,1762 Западни Родопи с. Борино Девствена вековна гора от черен бор, характерен пейзаж. Меандри р. Въча.JPG
Китка 2 декември 1981 г. 27,586 Дунавска равнина Белене Първична характерна растителност и съществуващо гнездо на морски орел. Река Дунав, парк Персина 02.jpg
Козя стена 22 декември 1987 г. 904,3 Средна Стара планина с. Рибарица и с. Чифлик Естествени букови и буково-елови формации, флористично богатство, включително видове от Червената книга на България, богата орнитофауна. Kozyastena.jpg
Конгура 15 юни 1988 г. 1310,7999 Беласица Петрич Единствените запазени естествени горски екосистеми от питомен кестен и бук, характерни за планина Беласица, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Reserve Kongura Belasitsa.jpg
Купена 24 ноември 1961 г. 1761,1 Баташка планина Брацигово, Пещера и с. Розово Запазен природен ландшафт, разнообразен релеф, флористично и фаунистично богатство. Kupena2.jpg
Кутелка 22 декември 1983 г. 645,1 Сливенска планина Сливен Съобщества от мизийски бук, таксони от Червената книга на България, скални местообитания с международно значение на брадат лешояд, египетски лешояд, сокол скитник, ловен сокол, белоопашат мишелов и други защитени видове. Kutelka 20170618 C.jpg
Лешница 10 август 1984 г. 388,9548 Средна Стара планина с. Ясеново Разнообразни характерни екосистеми, находища и местообитания на редки и защитени видове. Стара планина - р. Лешница.jpg
Мантарица 8 юни 1968 г. 1069,2 Западни Родопи Ракитово Девствени белоборови, смърчово-белоборови и буково-белоборови гори, обиталища на глухари. Мантарица.jpg
Милка 28 март 1998 г. 38,8974 Дунавска равнина Белене Първични върбови гори, с участие на ясен и бряст. Град Белене.JPG
Ореляк 22 февруари 1985 г. 757,1496 Пирин с. Добротино и с. Лъжница Еталонни първични букови гори, беломурови гори, специфична флора с ограничено разпространение в страната, защитени видове растения. Orelyak IMG 7221.jpg
Орлицата 10 август 1984 г. 566,5 Източна Стара планина Котел и с. Медвен Първични екосистеми от мизийски бук в Котленска планина, уникален карстов комплекс от пещери, пропасти и извори, местообитание на редки грабливи птици.
Парангалица 30 декември 1933 г. 1509,0 Рила с. Бистрица Вековни девствени смърчови гори, изключително ценни първични екосистеми от ела и бял бор, богатство на тревните и храстови високопланински асоциации, богат животински свят. Малък Мечи връх.jpg
Пеещи скали 11 юли 1979 г. 1465,7 Стара планина с. Кръвеник и с. Стоките Вековни първични девствени букови гори, около 180-годишни и високопланински ливадни екосистеми със специфична флора. Peeshti skali reserve 02.JPG
Риломанастирска гора 10 април 1986 г. 3671,7779 Рила Рилски манастир Първични горски екосистеми от иглолистни и смесени елови и букови гори, находища на редки и застрашени от изчезване видове. Рилски гори.jpg
Ропотамо 7 май 1992 г. 1000,7 Черноморско крайбрежие Приморско и Созопол Уникална флора и фауна по крайбрежието. Ropotamo Kormoran.JPG
Северен Джендем 30 септември 1983 г. 1610 Средна Стара планина Априлци Субалпийски скални местообитания на ендемични редки и застрашени видове и уникални геоморфоложки и хидроложки обекти, горски екосистеми с находища на ендемични, редки и застрашени видове.
Силкосия 23 юли 1931 г. 389,6 Странджа с. Кости и с. Българи Широколистна смесена гора от дъб и източен бук и характерни само за планина Странджа растения, странджанска зеленика, странджанска боровинка. Мързевски дол, с.Кондолово 01.JPG
Скакавица 28 март 1968 г. 70,8 Рила Сапарева баня Девствени беломурови насаждения. MapbuhJT3OZ norm.jpg
Соколата 18 февруари 1985 г. 219,5885 Малешевска планина с. Игралище Вековна високостъблена благунова гора в района на Малашевска планина – местен екотип благун.
Соколна 11 юли 1979 г. 1250,0 Стара планина с. Асен, с. Скобелево и с. Търничени Редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове в старопланинския масив Триглав. RezervatSokolna.JPG
Сосковчето 28 март 1968 г. 177,5 Западни Родопи Смолян Девствена вековна смърчова гора, характерни пейзажи, водопади, увивна растителност. Водопада на Орфей.jpg
Средока 18 януари 1989 г. 598,6675 Странджа Малко Търново и с. Стоилово Характерни за Странджа горски екосистеми, реликтна терциерна растителност, съобщества от южноевксински видове, с преобладание на източен бук и горун. Sredoka.jpg
Стара река 19 март 1981 г. 1974,7 Средна Стара планина Карлово Уникални старопланински екосистеми, семенни букови и смърчови насаждения, издънкови насаждения от зимен дъб, габър и келяв габър, местообитания на елени, сърни и диви кози. StaraReka.jpg
Стенето 5 април 1979 г. 3578,8 Централна Стара планина Карлово и Троян Вековни букови и смърчови гори, карстов комплекс, система от пещери и пропасти, обитавани от ендемична троглобионтна фауна, фаунистично разнообразие. Steneto.jpg
Тисата 5 декември 1949 г. 583,5322 Пирин Кресна и с. Горна Брезница Единственото в България компактно находище на дървовидна хвойна и средиземноморски биоценози, находище на преходно-средиземноморска зеленика, богата фауна.
Тисовица 16 февруари 1990 г. 757,7022 Странджа с. Кондолово Единствено естествено находище на тис в Странджа, характерни горски екосистеми и местообитания на редки и защитени растителни видове. Река Трионска, резерват Тисовица 03.JPG
Торфено бранище 1 октомври 1935 г. 785,4426 Витоша София Субалпийски торфища, каменни и редки грамади, субалпийска ентомо- и орнитофауна, флористично богатство. Vitosha platoto.jpg
Узунбоджак 13 декември 1956 г. 2661,3047 Странджа с. Кости и с. Сливарово Вековни широколистни смесени гори от дъб и източен бук, характерна за Странджа храстова и тревна растителност и разнообразен животински свят. Uzunbudzhak.jpg
Царичина 18 юли 1949 г. 3418,7 Стара планина с. Рибарица Единствено естествено находище на бяла мура в Стара планина, единствен български резерват, в който едновременно са представени букови, буково-елови, смърчови, беломурови е смърчово-беломурови асоциации, богата фауна. Res Tsarichina 1.jpg
Централен рилски резерват 24 февруари 1992 г. 12393,7 Рила Самоков, с. Бели Искър и с. Мала църква Обширни горски формации, високопланинска тревна растителност, ендемични и реликтни видове. CentrlRilaReservation.jpg
Църна река 25 ноември 1980 г. 196,4305 Осоговска планина с. Сажденик Първични букови съобщества. Резерват Църна река 1.jpg
Червената стена 21 септември 1962 г. 3029,0 Западни Родопи Асеновград, с. Бачково, с. Борово, с. Орешец и с. Добростан Целият природен комплекс на района, редки, реликтни, ендемични и много южни видове растения. Red Wall national park 7.jpg
Чупрене 9 февруари 1973 г. 1451,9935 Западна Стара планина с. Горни Лом, с. Репляна, с. Стакевци и с. Чупрене Единствените компактни естествени смърчови реликтни гори в Западна Стара планина, смърчово-елово-букови дендроценози, редки представители на фауната – глухар, лещарка, кръсточовка, сокерица, качулат синигер и др. Chuprene reserve.jpg
Юлен 26 август 1994 г. 3156,2 Пирин Банско и Добринище Образци от горски субалпийски и алпийски екосистеми и находища на редки, застрашени и ендемични животински и растителни видове. Валявишка река.jpg

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките. Географски терминологичен речник. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011. ISBN 978-954-322-217-9. с. 222.
  2. а б в Георгиев, Георги. Природа под закрила. София, ИК „Гея-Либрис“, 2010. ISBN 978-954-300-098-2. с. 67 – 69.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]