Разлика между версии на „Стружки говор“

Направо към навигацията Направо към търсенето
Премахната редакция 3014446 на 77.28.14.80 (б.)
(Премахната редакция 3014446 на 77.28.14.80 (б.))
Стружкият говор показва редица сходства с близкостоящите [[Охридски говор|градски охридски]] и [[вевчанско-радожденски говор]].<ref>[http://www.promacedonia.org/jchorb/st/st_2_b_maked.htm#ohridsko-struzhki Стойков, Стойко. „Българска диалектология“, София, 2002, стр. 177]</ref>
* Сливане на две съседни гласни в една дълга гласна: ''глàа'' > ''глā'' (глава), ''змѝи'' > ''змӣ'' (змии).
* Преход '''в'''⇒'''й''', когато е пред гласна: ''йàжейъ̀же'' (въже)
* Съчетание ''чер-'': ''чèрен'', ''черèша''.
* Употреба на [[агломератив]]на форма при лични и роднински имена от м. р.: ''Го вѝде СтòйанСтойàна'' (Видя Стоян).
* Окончание ''-ови'', ''-ои'' за мн. ч. при едносрични съществителни от м. р.: ''лèбови'', ''лèбои'' (хлябове)
* Глаголно окончание ''-т'' за 3 л. ед. ч. сег. вр.: ''ѝмат'' (има), ''нòсит'' (носи).
* Суфикс ''-в-'' при глаголи от типа: ''кỳпвит'' (купува), ''кàжвит'' (кажуваказва).
* Времеви конструкции на ''ѝма'' и ''сум'' с [[минало страдателно причастие]]: ''ѝмам пѝшуванопѝсано'' (написал съм), ''сум дòйден'' (дошъл съм)
* Употреба на тройно показателно местоимение: ''той'', ''òвойовой'', ''òнойоной'', както и на тройно членуване (''-от'', ''-ов'', ''-он'').
* Ударение върху третата сричка.
 
* Вмъкване на [[съгласна]]та '''т''' в съчетания ''ср'': ''стрèбро'' (сребро), ''стрèда'' (среда)
* Вмъкване на съгласната '''д''' в съчетания ''зр'': ''здрел'' (зрял)
* Изпускане на гласната '''во''' при съчетания ''-ова-'' и ''-ове-'': ''чоекчвек'' (човек), ''тоàренотвàрено'' (товарено)
* Глаголно окончание ''-м'' за 1 л. ед. ч. само в при глаголите от III [[спрежение]].
* ЧастицаЧастици ''ке'' и ''че'' за образуване на [[бъдеще време]] (сравни с книжовното ''ще'').
* Употреба на [[предлог]]а ''от'' за притежание.
* Употреба на предлога ''на'' в конструкции за означаване на [[пряко допълнение]] при одушевени обекти: ''Го вѝкна на мòмчетомòмчета''.
 
== Вижте също ==

Навигация