Белослатинско-плевенски говор: Разлика между версии

Направо към навигацията Направо към търсенето
*окончание –[[ъ]] под ударение и –[[а]] без ударение за 1 л. ед. ч. сег. вр. при глаголите от І и ІІ спрежение. (четъ, предъ)
*частици ше и ште за образуване на бъдеще време
*изговор на имената от женски род на –а с [[Ъ|ерова гласна]] под ударение (гọръ̀, гọръ̀тạ, ръкъ̀, ръкъ̀тạ, дъскъ̀, дъскъ̀тạ, стенъ̀, вòда—водъ̀та, глàва—главъ̀та)
*сричкотворни р и л. Срещат се обаче и случаи с ръ, лъ и ър, ъл
*частичен преход на малката носовка ([[ѧ]]) в голяма след [[ш]],[[ж]]
*липса на [[падеж]]на система, но изградена при местоименията
*отсъствие на [[Гломеративен падеж]] в пълна форма и замяна с [[Винителен падеж]]; в кратките форми обаче се запбелязват остатъци на гломератив (мене ма/мъ, тебе та/тъ негу гу)
*местоименни форми за 3 л. ед. ч. ж. р. гломеративен падеж н’егạ, г’ạ вместо „нея”, „я” и за дателен падеж ной вместо „ней”: н’èгạ г’ạ (вѝкạт Цекỳнạ, дọшлà зạ н’èгạ , нѝе си г’ạ знàем кạквà е; Пèнạ ше кàже нòй, нòй и дỳмạт дạ дạдè)
*номинативен строй
 
== Източници ==
Стойко Стойков "Българска диалектология"
{{Български диалекти}}
[[Категория:Западни български говори]]
Анонимен потребител

Навигация