Разлика между версии на „40 Народно събрание“

Направо към навигацията Направо към търсенето
м
→‎Справки: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (постъпили в Наро
м (→‎Справки: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (постъпили в Наро)
 
[[Категория:40 Народно събрание| ]]
{{Народно събрание на България}} '''ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ'''  
 
'''ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА'''
 
'''КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ'''
 
'''(постъпили в Народното събрание до 17.02.2006 г.)'''
 
'''1.'''     '''ТОДОР Д. ИЛИЕВ – СОФИЯ''' 
 
-        Не е необходимо длъжността “обществен защитник” (омбудсман) да се вписва в Конституцията. Достатъчно е да се даде правото на Министерския съвет да разкрива и закрива служби, според необходимостта в дадени случаи.
 
'''2. КОЛЬО Г. ГЕОРГИЕВ – с. НОВО СЕЛО, В.ТЪРНОВСКО:'''
 
- В чл. 63 цифрата “240”, да се замени с цифрата “160”.
 
- Да отпаднат чл.94, чл.97, ал.3,  чл. 104 изцяло, а в чл.95, ал.1 и 2,           чл.96, чл.97, ал.1 и 2 и чл.103, ал.1 и  4 да отпадне думата              “вицепрезидент”.
 
- Чл.94, ал.4 да получи нов текст “В случай на ал.1 правомощията         на президента се изпълняват от Председателя на НС до           избиране   на президент. В този случай в двумесечен срок се         провеждат  избори за президент по чл.84, т.4”.
 
- В чл. 142 след думата “единица” да се добавят думите “над
 
1 000 000 жители, запетая”.
 
- В чл.143, ал.1 след думата “подпомаган от” да се допълни и        докрая да се чете” зам.-областен управител  и областна        администрация с численост до 250 служители”.
 
- Чл. 143, ал.2 да отпадне и получи нов текст “Областния        управител   и зам.-областния управител се избират пряко от        избирателите на    областта за срок от 4 години, по ред,        определен от закон.
 
'''3. Н. КОЛАРОВ, адвокат – гр. ДУПНИЦА'''
 
-        Председателят на  ВСС да има правото на глас;
 
-        Присъдата и решението да се издава в името на закона, а не в името на народа;
 
-        Всеки български гражданин да има правото на жалба пред Конституционния съд, ако има много жалби, то направете го така, както е в Страсбург. На всички жалби ход не трябва да се дава;
 
-        Да има правото всеки гражданин да продава земя на чужденци.
 
'''4. БЛАЖО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ – СТАРА ЗАГОРА'''
 
-        Имунитетът на народните представители да се ограничи само в рамките на чл.69;
 
-        По чл.70 имунитетът да отпадне, като досегашният му текст се замени с нов “При възбуждане на наказателно преследване на народен представител за деяния, извършени извън парламента, да се уведомява Народното събрание, а когато не заседава – Председателя на Народното събрание. Такова уведомяване се извършва и при евентуално задържане на народен представител.”
 
-        По чл. 132 да остане в сила само ал.1 “При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер”.
 
-        От член 132 да отпаднат алинеи 2  и 3, а текстът по алинея 4 да стане “В случай на повдигане обвинение за извършено наказуемо деяние извън парламента, както и при евентуално задържане на съдия, прокурор или следовател, главният прокурор уведомява Висшия съдебен съвет”.
 
-        Да не се ползват с имунитет:
 
- народните представители, когато са нарушили чл.68, ал.1;
 
- Президентът и вицепрезидентът, когато са нарушили чл.95,         ал.2;
 
- Членовете на  Министерския съвет, когато са нарушили          чл.113, ал. 1, от Конституцията.
 
-        Ръководителите – председатели на всички съдебни институции и главния прокурор да се избират от избирателите – от народа по реда на Закон за изборите.
 
'''5. ЛЮБЕН ПЕТРОВ НАТОВ – с. КУРНОВО, община РОМАН,'''
 
'''обл. ВРАЦА'''
 
-        Имунитета на депутатите следва да остане. Парламента да има право да отнема имунитета само на онези депутати, извършили престъпление по НПК;
 
-        И за президента е абсурд да се отнема имунитета му. Не позволявайте това!
 
'''6. НИКОЛАЙ СТАТКОВ – гр. ВРАЦА:'''
 
-        Отпадане имунитета за всички и за всичко. Всички граждани са равни пред закона. Всеки има ненакърнима свобода на мисълта и право да изразява мнение, чл.6, ал.1 и 2, чл.37 и чл. 39 от КРБ;
 
-        Прокуратурата е част от съдебната власт. Прокурорите са юристи и отделянето от съдебната власт би означавало нарушение баланса на държавната власт при създаване прокурорска такава, чл. 8 КРБ;
 
-        Трите власти трябва да си сътрудничат при осъществяване държавния интерес за създаване средна класа и гражданско общество.
 
-        Конституционният съд да преразглежда решения на ВКС и ВАС в контрол за противоконституционализъм при сезиране от граждани.
 
-        Личността, гражданина запазва суверенните си субективни права на живот, достойнство и правата гарантирани по КРБ, чл.4, ал.2, чл.5, чл.6, ал. 1 и 2, чл.17 ал.1, членове 30 до 39, чл.43 и чл. 48. Същият трябва да има право за контрол и защита на тези права.
 
-        Изборност на съдии. Избиране съдия в съдебно производство. Другите две части от държавната власт, парламент и кмет с общински съвет се избират от народа. Би следвало избиране и на областен управител. Държавната власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено – чл.1, ал.2 от КРБ.
 
'''7. Доц. д-р ЙОРДАН ДИМИТРОВ – СОФИЯ:'''
 
-        Към чл. 4, ал.1 да се добави ново трето изречение със съдържание: “Всички нарушители на Конституцията или законите,  носят отговорност”.
 
-        Към чл.6 да се добави нова трета алинея със съдържание: ал.3 – всички лица имат право на достъп до съд и на справедлив съдебен процес;
 
-        Към чл.132 да се добави нова пета алинея със съдържание: ал.5 – при произвол от страна на съдии, прокурори и следователи,те носят отговорност за своите действия и актове.
 
'''8. АНДРЕЙ РАНГЕЛОВ МАНАСТИРСКИ – с. МЕДКОВЕЦ, обл.'''     '''МОНТАНА:'''
 
-        Референдум за влизане в ЕС;
 
-        Изтегляне войските от Ирак, и да не се изпраща нов контингент;
 
-        Намаляване на народните представители от 240 на 120 души;
 
-        Присъединявам се към изказването на Президента на републиката за отнемане на имунитета на народните представители и другите органи на властта;
 
-        Народен представител (депутат), който не присъства на три последователни заседания, да бъде заменен с друг;
 
-        Председателя на  Народното събрание да предложи намаляване на заплатите на депутатите. Същото да се отнесе и за Президента на Републиката;
 
-        Народното събрание да приеме закон, в който съпругът или съпругата имат повече трудов стаж, единият да го прехвърли на другия, за да може да се пенсионира;
 
-        Пенсионер, чиято пенсия е над 200 лв. да няма право да работи;
 
-        
 
'''9. ПЕТКО ИВ. ПЕТКОВ – СОФИЯ:'''
 
-        Изработване на нов избирателен закон, с който да се отстрани порочната практика, аномалия - турските автобусни гласоподаватели да  решават съдбините ни, предоставили на Доган допълнителни депутатски места;
 
-        Парламентът да се състои от 120 депутата, и без това залата е почти полу-празна. Други държави с по-голямо население и по-богати финансово не си позволяват този лукс;
 
-        Депутат, отсъствувал 5 пъти по неуважителни причини на една сесия, да бъде отстраняван.
 
'''10. СТОЯН СТОИЛОВ СТОЯНОВ - СОФИЯ'''
 
-     В Конституцията да се запише в чл.10, след “пряко               избирателно право”, нов текст “явно гласуване”, “от партии               и граждански сдружения”;
 
-        Формулата “тайно” е мистична и безсмислена. При избора се делегират права и отговорности на конкретни лица, от конкретни избиратели; Т.н. “тайно гласуване” нарушава грубо поредица от членове на Конституцията и достойноството на гражданин в 21 век. Всеки глас е овластяване и отговорност, лична до край. “Тайното гласуване” е недостойна игра на страхливи и недостойни граждани;
 
-        Съвременното общество е цивилизовано и трябва да се управлява публично. Нека останат изборите, но да се гласува явно по списъчен номер. С личен подпис на списъка пред Комисията и върху бюлетината – срещу точно определено лице от списъка. Не може да има предварително подреждане с “водещи”. Ще се класират спечелилите определен минимум, по реда на избора.
 
'''11. ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ  АВРАМОВ – с. РИБАРИЦА,       ТЕТЕВЕНСКА ОБЩИНА'''
 
-        Депутатът да има само служебен имунитет, само на работното си поприще;
 
-        Да се даде възможност на избирателя да '''отзовава''' избранника си: засега по този баланс на взаимоотношение избранник-избирател, не се говори, а има дисбаланс, т.е. депутат да не говори избрали сте ме и толкоз;
 
-        Отзоваване при:
 
= гласува с чужда карта – това е измама, наказуемо
 
= спи и чете вестници на работното място;
 
= отсъствува безпричинно от работното си място, и т.н.;
 
-        Настоящият парламент да гласува месечната заплата на депутатите от следващия, за да има баланс на интереси. Заплатата да е съразмерна и в зависимост съотношение със средната пенсия или средната заплата в страната;
 
-        Да се обмисли и даде тежест на понятието “помощи” по принцип. С броят на получаващите “помощ” станахме за смях в Европа. Случи се така, че получаващия помощ взема пари повече от пенсионер с над 30 г. трудов стаж, при условие дори, че социално слабия няма и ден трудов стаж. Елементарна сметка - социална сметка + помощ и ето ти  (стотака) 100 лв.
 
- пенсионер с 30 г.стаж – 80 лв.
 
- порочен банков принцип и унижение за труженика;
 
-        Нито един социално слаб да не получава стотинка повече от пенсионер с пълен стаж.
 
'''12. СТАНКА М. ПАНЕВА – ДОБРИЧ:'''
 
-        Аз съм за сваляне имунитета на депутатите.
 
  '''13. инж. ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ – СОФИЯ'''
 
-        Имунитет само за действия при изпълнение на служебни задължения.
 
'''14. ГЕОРГИ КЕРЕЛОВ – АДВОКАТ:'''
 
-        Изрично дефиниране на неточното приложение на материалния и процесуалния закон като най-същественото дисциплинарно нарушение на служебните задължения на магистратите;
 
-        Въвеждане на 5-годишен срок за търсенето на дисциплинарна отговорност от магистратите за извършените от тях нарушения по служба;
 
-        Възлагането на обща компетентност на Министъра на правосъдието да проверява чрез подчинения му Инспекторат правилното решаване на делата от съдиите, прокурорите и следователите;
 
-        ПУБЛИЧНОСТ на дисциплинарните производства на Висшия съдебен съвет, която да бъде ИЗРИЧНО записана в Закона за съдебната власт;
 
-        Уреждане в новия НПК на правото на обжалване пред съдилищата на неправомерния отказ на прокуратурата да образува наказателно производство;
 
-        Задължителна покана за предявяване на разследването на пострадалия или неговите наследници, ощетено юридическо лице и лицето, направило съобщението за престъплението, както и даване право на всички тези лица да обжалват прокурорското постановление за прекратяване или спиране на наказателното производство.
 
17 февруари 2006 г.

Навигация