Разлика между версии на „Уикипедия:Авторско право“

Направо към навигацията Направо към търсенето
(връзка към закона)
<references/>
 
== Вижте също == **************************************************************************************************************************************************************************:ДИМИТАР* МАРИНОВ*ХУБАНОВ.ДЕРИГЕТ ГЕНЕРЕЛН АГЕНТТ****************************
== Вижте също ==
: DIMITAR * MARINOV * HUBANOV DIRECTOR GENERAL AGENT
 
 
.7/5000D.V.W.E.R.Y.U.I.O.P.H.S.F.G.J.K.L.Z.X.V.B.N.A.P.M.
Д.В.Я.Е.Р.Т.Ъ.У.И.О.Ш.Щ.С.Г.Й.К.Л.Ю.З.Ь.Ц.Ж.Б.Н.А.П.Ф.М
D.V.YA.E.R.T..U.I.O.SH.SCH.S.G.Y.K.L.YU.Z..TS.ZH.B.N.A. P.F.M
DIGITULOSTGENERALNUTOSTATGETOUSUST
ДИРЙГЕТЮСТГЕНЕРАЛНОЮСТАГЕТОЮУСТ
представлява тип данни при езиците за програмиране, чиято стойност „указва“ ...
върхоноста ‎финансовитетелефонен
Телефонна_централа
Телефонната централа е телекомуникационно устройство, предаващо телефонен сигнал от даден телефонен апарат на друг и осигуряващо връзката върхоноста ‎финансовитетелефонен
ERIH –
Акронимът ERIH се използава за Европейския научно-изледователски за хуманитаристка периодика.( 'European Reference Index for the ...
върхоноста ‎финансовитетелефонен
Орово –
/Орово
Орово или Рахово или Орехово (на гръцки: Πυξός, Пиксос, до Ράχωβα, Рахова или Όροβο, Орово, катаревуса Όροβον, Оровон) е бивше село в ...
върхоноста ‎финансовитетелефонен
като я редактирате и разширите. със
: върхоноста ‎финансовитетелефонен
ВЪРХОНОСТА Финансовите
ВЪРХОНОСТА Финансовите
Резултат ВЪРХОНОСТА Финансовите
Резултат ВЪРХОНОСТА Финансовите
ВЪРХОНОСТА Финансовите
ВЪРХОНОСТА Финансовите Уикипедия
Още ВЪРХОНОСТА Финансовите
Неподходящи изображения?
Търсения, сродни на ВЪРХОНОСТА Финансовите
ФЙНАСИРЕРИТЕНЮСТ FINANCIALITY
...fənans, финанс
ФИНАНСИ
ФИНАНСИ
Дефиниции за финансиране
съществително
управлението на големи суми пари, особено от правителства или големи компании.
"Финансовият отдел също е разработен, за да отговори на нуждите на по-голямата слята компания."
синоними: финансови въпроси, парични въпроси, фискални въпроси, икономика, управление на парите, търговия, бизнес, инвестиции
глагол
осигуряват финансиране за (лице или предприятие).
"градът и окръгът първоначално финансират проекта"
синоними: фонд, плащат, обратно, капитализират, даряват, субсидират, инвестират, гарантират, гарантират, спонсорират, подкрепят, банкрол
Вижте също
Финанси, финансов отдел, финансов мениджър, корпоративни финанси, финансов директор, финансова такса, счетоводство и финанси, финанси и счетоводство, министерство на финансите, публични финанси, финансов служител
Преводи на финанси
съществително
 
финанси
 
финанси
 
набавяне на капитал
 
финанси
глагол
 
финансирам
 
финанси, фонд, хабилитация
 
продавам на кредит
 
финанси
7/5000
fənans, finance
FINANCES
FINANCES
Definitions of funding
noun
managing large sums of money, especially by governments or large companies.
"The finance department has also been developed to meet the needs of the largest merged company."
synonyms: financial issues, monetary affairs, fiscal issues, economy, money management, trade, business, investment
verb
provide funding for (a person or an enterprise).
"the city and county initially funded the project"
synonyms: fund, pay, back, capitalize, donate, subsidize, invest, guarantee, guarantee, sponsor, support, bankroll
See also
Finance, Finance, Financial Manager, Corporate Finance, Financial Director, Finance Fee, Accounting and Finance, Finance and Accounting, Ministry of Finance, Public Finance, Financial Officer
Translations to Finance
noun
 
finance
 
finance
 
raising capital
 
finance
verb
 
I finance
 
finance, fund, habilitation
 
sell on credit
 
finance.....................
GOLD
4/5000
злато
GOLD
GOLD
Дефиниции за злато
съществително
жълт благороден метал, химическия елемент на атомното число 79, оценен специално за употреба в бижута и декорация, и да гарантира стойността на валутите.
"Докато акциите изчезват, ценните метали като златото са свидетели на покачване на стойността им, тъй като инвеститорите търсят сигурно убежище по време на несигурни времена".
дълбок блестящ жълт или жълто-кафяв цвят.
"очите й бяха светлозелени и покрити със злато"
монети или изделия от злато.
"глезените и китките й блестяха със злато"
Вижте също
златен багер, златна плоча, златен медал, златен бар, златна монета, всичко, което блести не е злато, златен стандарт, златен пластир, златен пръстен, позлатен
Преводи на злато
съществително
 
злато
 
злато
прилагателно
 
златен
 
злато, златно
 
златист
 
златна, златна, ауретна
GOLD
4/5000
gold
GOLD
GOLD
Gold Definitions
noun
yellow noble metal, the chemical element of the atomic number 79, appreciated especially for use in jewelery and decoration, and to guarantee the value of the currencies.
"As stocks disappear, precious metals like gold are seeing an increase in value as investors seek secure shelter during uncertain times."
deep brilliant yellow or yellowish-brown color.
"her eyes were light green and covered with gold"
coins or gold products.
"her ankles and wrists glowed with gold"
See also
Gold Plate, Gold Plate, Gold Medal, Gold Bar, Gold Coin, All That Glitters Not Gold, Gold Standard, Gold Plated, Gold Ring, Gold Plated
Translations of gold
noun
 
gold
 
gold
adjective
 
gold
 
gold, gold
 
golden
 
golden, golden, aurate...................
..Дефиниции за директор
съществително
лице, което отговаря за дейност, отдел или организация.
"той е назначен за финансов директор"
Вижте също
изпълнителен директор, филмов директор, директор на компанията, заместник-директор, художествен ръководител, асистент-режисьор, кинорежисьор, директор продажби, маркетинг директор
Преводи на директор
съществително
 
директор
 
директор, управител, директор, директор, президент, директор
 
режисьор
 
режисьор, продуцент
 
ръководител
 
мениджър, ръководител, директор, ръководител, инструктор, ръководител
 
управител
 
мениджър, управител, администратор, владетел, директор, настойник
 
диригент
 
диригент, директор, лидер
 
бусола
 
директор
 
духовен съветник
 
пастор, директор
 
директор на продукцията
 
директор
 
директриса
 
директор …...........
.Дефиниции за director
съществително
a person who is in charge of an activity, department, or organization.
"he has been appointed finance director"
Вижте също
managing director, executive director, film director, company director, deputy director, art director, assistant director, movie director, sales director, marketing director
Преводи на director
съществително
директор
director, manager, principal, headmaster, president, warden
режисьор
director, producer
ръководител
manager, leader, director, supervisor, instructor, mastermind
управител
manager, governor, administrator, ruler, director, steward
диригент
conductor, director, leader
бусола
director
духовен съветник
pastor, director
дирецтор на продукция
director
директриса
director......
 
.7/5000
jenərəl
ОБЩ
общ
Дефиниции за общи
прилагателно
засягащи или засягащи всички или повечето хора, места или неща; широко разпространен.
"книги от общ интерес"
синоними: широко разпространени, общи, обширни, универсални, широки, популярни, обществени, традиционни, традиционни, традиционни, православни; цялостна, цялостна, навсякъде, одеало, чадър, маса, търговия на едро, sweeping, широкообхватно, включително, в цялата фирма, универсално, глобално, по целия свят, национално
разглеждането или включването на основните характеристики или елементи на нещо и неспазването на изключенията; като цяло.
"те стреляха в общата посока на врага"
синоними: широк, неточен, неточен, груб, хлабав, приблизителен, неспецифичен, неясен, вълнен, неопределен, ballpark
началник или директор.
"генерален мениджър"
съществително
командир на армия или армейски офицер от много висок ранг.
- Най-стабилната връзка е между военния командир и генералите и офицерите, пряко подчинени на него.
широката общественост.
Още 2 дефиниции
Вижте също
Общо, общо, генерален мениджър, главна книга, обща цел, обща информация, общопрактикуващ лекар, широката общественост, общи познания, главен прокурор, общо ръководство
Преводи на общи
прилагателно
 
общ
 
общи, общи, общи, общи, общи
 
генерален
 
общ
 
главен
 
главен, основен, главен, основен, капитал, общ
 
основен
 
основни, основни, примитивни, кардинални, фундаментални, общи
 
всеобщ
 
универсална, обща, цялостна, омнибус
 
обичаен
 
обичайно, обичайно, обикновено, обикновено, редовно, общо
 
повсеместен
 
повсеместно, навсякъде, общо, навсякъде, навсякъде
 
неконкретен
 
общо, необяснимо
 
ръководен
 
водеща, управляваща, директорска, директория, ключ, общо
съществително
 
генерал
 
общ
 
пълководец
 
генерал, войник
 
прислужница която върши всичко
 
общ
 
ръководител на религиозен орден
 
.7/5000
jenərəl
TOTAL
common
Definitions of common
adjective
affecting or affecting all or most people, places or things; widespread.
"books of common interest"
synonyms: widespread, common, vast, universal, broad, popular, public, traditional, traditional, traditional, Orthodox; complete, complete, everywhere, blanket, umbrella, table, wholesale, sweeping, wide, inclusive, throughout the company, universally, globally, worldwide, nationally
the consideration or inclusion of the main features or elements of something and non-observance of exceptions; generally.
"they fired in the enemy's total direction"
synonyms: broad, incorrect, inaccurate, rough, loose, approximate, non-specific, obscure, waves, undefined, ballpark
chief or director.
"general manager"
noun
Army commander or Army officer of very high rank.
"The most stable relationship is between the military commander and the generals and officers directly subordinate to him.
the general public.
Two more definitions
See also
General, general manager, general ledger, general purpose, general information, general practitioner, general public, general knowledge, general prosecutor, general guidance
Translations to common
adjective
 
common
 
common, general, common, general, common
 
general
 
common
 
chief
 
main, main, main, capital, general,
 
basic
 
basic, basic, primitive, cardinal, fundamental, common
 
universal
 
universal, general, comprehensive, omnibus
 
common
 
usual, usually, regularly, generally
 
ubiquitous
 
everywhere, everywhere, everywhere, everywhere
 
incomplete
 
in general, inexplicable
 
guided
 
leading, managing, director, directory, key, total
noun
 
General
 
common
 
general commander
 
general, soldier
 
a maid who does everything
 
common
 
leader of a religious order
 
common
 
 
.Дефиниции за ключ
прилагателно
от първостепенно значение или от решаващо значение.
"тя се превърна в ключова фигура в движението на душата"
синоними: решаващо, централно, съществено, незаменимо, основно, критично, доминиращо, жизненоважно, главно, основно, основно, главно, основно, водещо, важно, важно
съществително
малко парче от оформен метал с нарязани нарязвания, за да се поберат в отделенията на определена ключалка, което се вкарва в ключалката и се завърта, за да се отвори или затвори.
- В стаята за възстановяване и в три театъра шкафовете за наркотици бяха отворени с помощта на сила, а металните шкафове отвътре бяха отворени с ключове.
всеки от няколкото бутона на панел за работа с компютър, пишеща машина или телефон.
"Участниците започнаха изпитанията, като натиснат някой от клавишите на клавиатурата на компютъра."
нещо, което осигурява средство за получаване на достъп или разбиране на нещо.
"ключът към поведението на Джак може да бъде потопен в неговото нещастно минало"
синоними: отговор, смисъл, решение, обяснение, основа, основание, реквизит, предварително условие, означава, начин, път, път, паспорт, тайна, формула
група от бележки, основани на конкретна бележка и съдържаща скала, считана за образуваща тонална основа на парче или преминаване на музика.
"ключът на Е незначителни"
сухите крилати плодове от пепел, клен или кедров клен, обикновено се отглеждат на гроздове; самара.
"На посетителите не е позволено да използват писалки или моливи, а да използват други медии като клони, кексърски ключове и низ, между другото, с индийски мастило, за да направят белези".
частта от първата облицовка от стена, която преминава между летвите и така осигурява останалото.
"Ако повърхността беше грундирана с DG27, това първо покритие трябва да е достатъчно дебело, за да покрие целия ключ."
във формата на ключалка, маркирана на съда, близо до всяка кошница, включваща кръга за свободно хвърляне и фалната линия.
- Покер играчът, който е най-близо до топката, е този, който се счупи и постави екрана на пазача близо до върха на ключа.
ниско разположени остров или риф, особено в Карибите.
"Сега ще оцените, че Бахамите са островна верига с повече от 700 острова и ключове".
глагол
въведете или работите с (данни) с помощта на компютърна клавиатура или телефонна клавиатура.
"тя включи серия от команди"
закрепете (нещо) в позиция с щифт, клин или болт.
"намотките могат да бъдат закрепени в процепите чрез фин клин"
(повърхност), за да спомогне за залепването на гипс или друг материал.
"Където не е посочена комбинация от клавиши или свързващи вещества, мокро гладки бетонни повърхности непосредствено преди мазилката."
(реклама в определен периодичен печат), обикновено чрез промяна на формата на дадения адрес, така че да се идентифицира публикацията, която генерира конкретни отговори.
"Но фирмата прави голяма част от парите си от продажба на рекламно пространство, залегнало в думите, за които търсят неговите потребители."
да бъде ключовият фактор за постигането.
"Ewing даде предимство на 73-35 на борда с двадесет борби"
вандализирайте кола, като изстържете боята от нея с ключ.
"някой може да настрои колата ти и да не се наказва"
Още 12 дефиниции
Вижте също
клавиш със стрелка, ключ за ключове, клавиш за въвеждане, ключ за запалване, клавишна точка, нисък клавиш, продуктов ключ, главен ключ, ключов показател за изпълнение, ключ
Преводи на ключ
съществително
 
ключ
 
ключ, ключ, ключ, ключова дума, колче, подпис
 
клавиш
 
ключ, бележка, цифров
 
шпонка
 
ключ, сплайн, дюбел
 
код
 
код, ключ, сигнална книга
 
клин
 
клин, колче, ключ, ключалка, скок, щифт
 
тоналност
 
тоналност, ключ
 
път
 
време, път, път, път, маршрут, ключ
 
ключова позиция
 
ключ
 
легенда
 
легенда, история, ключ, басня, панталони
 
способ
 
означава, начин, начин, устройство, умение, ключ
 
прекъсвач
 
ключ, прекъсвач, прекъсвач, хеликоптер, ключ, ключалка
 
риф
 
риф, хребет, перваз, рафт, ключ, ски
 
копрал риф
 
коралов риф, ключ
 
хастар
 
подплата, ключ
 
резе
 
лост, болт, бар, ключ, пръст
 
буква на пишеща машина
 
ключ
 
клапа
 
вентил, клапан, клапан, клапан, врата, ключ
 
буквален превод
 
ключ, метафора, яслите
 
височина
 
височина, надморска височина, кота, хълм, ключ
 
разрешение
 
разрешение, разрешение, лиценз, решение, отпуск, ключ
прилагателно
 
ключов
 
ключ
 
основен
 
основен, основен, примитивен, кардинал, фундаментален, ключ
 
ръководен
 
водеща, управляваща, директорска, директория, ключ, посока
 
жизнен
 
жива, оживена, жива, жизнерадостна, изпълнена с живот, ключ
глагол
 
настройвам
 
мелодия, мелодия, амунизация, ключ, синтеза, тон
 
заклинвам с шпонка
 
ключ
 
заключвам
 
заключване, заключване, затваряне, завинтване, закрепване, ключ
Още 100+1000 преводи
 
Key Definitions
adjective
of paramount importance or of crucial importance.
"it has become a key figure in the movement of the soul"
synonyms: crucial, central, essential, irreplaceable, primary, critical, dominant, vital, main, principal, principal, principal, leading, important, important
noun
a small piece of shaped metal with cut cuts to fit into the compartments of a lock which is inserted into the lock and rotated to open or close.
"In the restoration room and in three theaters, the drug cabinets were opened by force, and the metal cabinets inside were open with keys.
each of the several buttons on a computer, typewriter or phone panel.
"The participants started the tests by pressing one of the keys on the computer keyboard."
something that provides a means of gaining access or understanding something.
"the key to Jack's behavior can be submerged in his unfortunate past"
synonyms: answer, meaning, solution, explanation, basis, reason, requisite, precondition, means, way, way, path, passport, secret, formula
a set of notes based on a specific note and containing a rock considered to be a tone-based or music-based tone.
"the key of E is insignificant"
dried winged ash fruits, maple or cedar maple are usually grown on grapes; samara.
"Visitors are not allowed to use pens or pencils, but to use other media such as twigs, cheek keys and a string, among others, with Indian ink to make scars."
the part of the first lining from a wall that passes between the laths and thus provides the rest.
"If the surface was primed with DG27, this first coating must be thick enough to cover the entire key."
in the form of a lock marked on the vessel near any basket including the free throw ring and the loose line.
- The player closest to the ball is the one who broke and put the guard's screen near the top of the key.
low-lying island or reef, especially in the Caribbean.
"You will now appreciate that the Bahamas are an island chain with more than 700 islands and keys."
verb
enter or work with (data) using a computer keyboard or telephone keypad.
"it included a series of commands"
attach (something) to a position with a pin, wedge or bolt.
"the windings can be fastened to the slots by a fine wedge"
(surface) to help stick gypsum or other material.
"Where no combination of keys or binders is specified, wet smooth concrete surfaces just before plaster."
(advertising in a periodic print), usually by changing the shape of the given address so as to identify the publication that generates specific responses.
"But the company makes a big part of its money from selling advertising space, which lies in the words that its consumers are looking for."
to be the key factor for achievement.
"Ewing gave an advantage to 73-35 on board with twenty races"
vandalize a car by scrubbing the paint with a key.
"someone can set up your car and not be punished"
12 more definitions
See also
arrow key, key switch, input key, ignition key, keypad, low key, product key, master key, key performance metric, key
Key transfers
noun
 
key
 
key, key, key, keyword, peg, signature
 
key
 
key, note, digital
 
key
 
key, spline, dowel
 
code
 
code, key, alert book
 
wedge
 
wedge, peg, key, lock, jump, pin
 
tonality
 
tone, key
 
road
 
time, road, road, road, route, key
 
key position
 
key
 
legend
 
legend, story, key, fable, trousers
 
way
 
means, way, way, device, skill, key
 
switch
 
switch, breaker, breaker, helicopter, key, lock
 
reef
 
reef, ridge, ledge, shelf, key, ski
 
copral reef
 
coral reef, key
 
lining
 
lining, key
 
latch
 
lever, bolt, bar, key, finger
 
letter typewriter
 
key
 
valve
 
valve, valve, valve, valve, door, key
 
literal translation
 
key, metaphor, crib
 
height
 
altitude, altitude, elevation, hill, key
 
permission
 
authorization, license, license, decision, leave, key
adjective
 
key
 
key
 
basic
 
basic, basic, primitive, cardinal, fundamental, key
 
guided
 
leading, ruling, director, directory, key, direction
 
vital
 
alive, lively, alive, cheerful, full of life, key
verb
 
tune up
 
melody, melody, ammo, key, synthesis, tone
 
wedge with the key
 
key
 
I lock up
 
locking, locking, closing, screwing, fixing, key
More 100 + 1000 translations
 
 
.Дефиниции за инспектор
съществително
служител, нает да се увери, че се спазват официалните разпоредби, особено в обществените служби.
"инспектор на "
класиран под ръководството на началник или началник на
"Инспектор Симънс"
Вижте също
инспектор на билети, данъчен инспектор, инспектор по качеството, инспектор по безопасността, инспектор по здравеопазването, инспектор, генерален инспектор
Преводи на инспектор
съществително
 
инспектор
 
инспектор, инспектор, администратор, посетител, кейкър
 
контрольор
 
контролер, надзорник, инспектор, проверяващ, контрольор, проверяващ
 
ревизор
 
инспектор, администратор, проверяващ, редактор, посетител
 
надзирател
 
надзирател, началник, началник, надзорник, пазач, инспектор
 
надзирател при изборен пункт
 
инспектор
 
заместник-началник в
 
инспектор
 
 
 
 
.Inspector definitions
noun
an employee hired to make sure that official regulations are observed, especially in the public service.
"inspector of"
ranked under the direction of a Chief of Staff or Chief of Staff
"Inspector Simons"
See also
ticket inspector, tax inspector, quality inspector, safety inspector, health inspector, inspector, general inspector
Translators of an inspector
noun
 
inspector
 
inspector, inspector, administrator, visitor, quaker
 
controller
 
controller, supervisor, inspector, verifier, supervisor, verifier
 
reviewer
 
inspector, administrator, verifier, editor, visitor
 
supervisor
 
supervisor, chief, chief, supervisor, guardian, inspector
 
supervisor at an election point
 
inspector
 
Deputy Chief of Staff
 
inspector
 
.8/5000
gəvə (R) nər
ГУБЕРНАТОР
GUBERNATOR
Дефиниции за губернатор
съществително
избраният изпълнителен директор на държава на САЩ.
"Ключовите бойни състояния на Аризона и Ню Мексико избраха демократични управители след президентската надпревара през 2000 г."
ръководител на публична институция.
"управителят на банката на Англия"
синоними: лидер, владетел, началник, ръководител, наместник, премиер, президент, вицерей, канцлер, администратор, главен директор, председател, председател, началник, комисар, администратор, шеф
лицето власт; работодателя.
устройство, което автоматично регулира подаването на гориво, пара или вода към машината, като осигурява равномерно движение или ограничава скоростта.
"Двигателите са оборудвани с регулатори, които ограничават максималната скорост до 62 MPH."
Вижте също
губернатор, заместник-губернатор, губернатор на скоростта, губернатор на затвора, генерален гуверньор, генерален губернатор, вицепрезидент
Преводи на губернатор
съществително
 
управител
 
мениджър, управител, администратор, владетел, директор, настойник
 
губернатор
 
управител, управител, възложител
 
регулатор
 
регулатор, контролер, управител, модератор, таймер, контролер
 
стабилизатор
 
стабилизатор, балансьор, регулатор, потискащо устройство, стабилизатор, регулатор
 
комендант на крепост
 
Губернатор
 
баща
 
баща, баща, сир, патер, губернатор
 
шеф
 
началник, началник, началник, началник, губернатор
 
господар
 
господар, господар, владетел, шеф, арбитър, губернатор
.8/5000
gəvə (R) nər
GUBERATOR
GUBERNATOR
Definitions of Governor
noun
the elected executive director of a US state.
"The key combat states of Arizona and New Mexico chose democratic governors after the presidential race in 2000."
head of a public institution.
the "Governor of the Bank of England"
synonyms: leader, ruler, chief, head, deputy, prime minister, president, viceroy, chancellor, administrator, chief executive, chairman, chairman, chief, commissioner, administrator, boss
face power; employer.
a device that automatically adjusts the fuel, steam or water supply to the machine, ensuring uniform motion or speed limitation.
"The engines are equipped with regulators that limit the maximum speed to 62 MPH."
See also
Governor, Deputy Governor, Speed ​​Governor, Prison Governor, Governor-General, Governor-General, Vice-President
Translations to Governor
noun
 
Governor
 
manager, manager, administrator, ruler, director, guardian
 
Governor
 
manager, manager, assignor
 
regulator
 
controller, controller, manager, moderator, timer, controller
 
stabilizer
 
stabilizer, rocker, regulator, suppressor, stabilizer, regulator
 
commander of a fortress
 
Governor
 
father
 
father, father, father, father, governor
 
boss
 
Chief, Chief, Chief, Chief, Governor
 
master
 
master, master, ruler, boss, arbitrator, governor
 
.командировка
13/5000
командировка
komandirovka
Вижте също
поездка, бизнес, быть в командировке, я в командировке.
Преводи на командировку
съществително
 
командировка
 
командировка, командировка, командировка, командировка, командировка, командировка
 
business trip
13/5000
business trip
komandirovka
See
trip, business, be on a business trip, I'm on a business trip.
Drive for a business trip
reliably
 
business trip
 
business trip, business trip, business trip, business trip, business trip, business trip
 
 
. 5000
SHEF
Sheff
Дефиниции за шеф
съществително
Начальник, глава ( разг. ).
"Ш. учреждения ."
Организация, принявшая шефство над кем-чем-н..
Вижте също
шеф-повар
Преводи на шеф
съществително
chief
начальник, глава, руководитель, шеф, вождь, заведующий
boss
босс, хозяин, шеф, руководитель, выступ, бобышка
honcho
босс, шеф, начальник
patron
покровитель, патрон, заступник, клиент, шеф, постоянный посетитель
old man
старик, старина, шеф, капитан
фраза
big noise
сильный шум, шишка, хозяин, шеф, хвастовство
SHEF
Sheff
Definitions for the chief
reliably
The chief, the head (razg.).
"Sh. Institutions."
An organization that took patronage over someone ..
See
Chef
Lead for Chief
reliably
 
chief
 
chief, head, head, chief, chief, manager
 
boss
 
boss, boss, boss, leader, ledge, boss
 
honcho
 
boss, boss, boss
 
patron
 
patron, patron, patron, client, boss, regular visitor
 
old man
 
old man, old man, chief, captain
phrase
 
big noise
 
strong noise, bump, boss, boss, boasting
.
.Показаният превод е на АГЕНТ
Вместо да се превежда от AGENTT
АГЕНТ
АГЕНТ
Дефиниции за агент
съществително
лице, което действа по-специално от името на друг.
- Освен това заявихте, че служителят по имиграцията ви е задал въпроси, но ви е даден инструкции от агента и агентът отговори от ваше име.
синоними: представител, емисар, пратеник, посредник, пълномощник, преговарящ, брокер, линкер, говорител, говорител, говорител, представител
лице или нещо, което има активна роля или има определен ефект.
"агенти на промяна"
синоними: средно, средство, инструмент, превозно средство
Вижте също
туристически агент, агент по недвижими имоти, агент по недвижими имоти, агент по спедиция, таен агент, застрахователен агент, агент за доставки, агент по продажбите, редуциращ агент, агент по покупки
Преводи на агент
съществително
 
агент
 
агент, брокер, изследовател, фактор, завод, министър
 
представител
 
представител, представител, представител, представител, дистрибутор, заместник
 
вещество
 
вещество, материал, вещество, агент, вещество
 
посредник
 
посредник, посредник, брокер, агент, посредник, модератор
 
служител
 
служител, министър, агент, длъжностно лице
 
фактор
 
фактор, агент, средно
 
пълномощник
 
пълномощник, агент, адвокат, правоприемник, заместник, прокурист
 
деятел
 
агент, изпълнител, функционер
 
чиновник
 
чиновник, служител, офицер, агент, служебен служител, работник на бели якички
 
действуваща сила.............................................................
 
агент
 
комисионер
 
работодател, фактор, агент
 
.The translated translation is for AGENT
Rather than being translated by AGENTT
AGENT
AGENT
Agent Definitions
noun
a person acting in particular on behalf of another.
- You also said that the immigration officer asked you questions, but you were instructed by the agent and the agent answered on your behalf.
synonyms: representative, emissary, envoy, intermediary, proxy, negotiator, broker, linker, speaker, speaker, speaker, representative
person or something that has an active role or has a definite effect.
"agents of change"
synonyms: average, instrument, instrument, vehicle
See also
travel agent, real estate agent, estate agent, forwarding agent, secret agent, insurance agent, delivery agent, sales agent, reducing agent, purchasing agent
Agent translations
noun
 
agent
 
agent, broker, researcher, factor, plant, minister
 
representative
 
Representative, Representative, Representative, Representative, Distributor, Deputy
 
substance
 
substance, material, substance, agent, substance
 
mediator
 
broker, broker, broker, agent, broker, moderator
 
employee
 
employee, minister, agent, official
 
factor
 
factor, agent, average
 
proxy
 
agent, agent, lawyer, legal successor, deputy, procurator
 
agent
 
agent, contractor, functionary
 
clerk
 
officer, officer, officer, agent, official, white collar worker
 
acting force
 
agent
 
commissioner
 
employer, factor, agent..ДИМАТИ DIMATI........
 
**************************************************************************************************************************************************************************:ДИМИТАР.МАРИНОВ ХУБАНОВ.ДЕРИГЕНТ.ГЕНЕРАЛЕТ.АГЕНТТ.ВЪРХОТЕНОТАС+
: DIMITAR.MARINOV HUBANOV.DIRIGENT.GENERAL.AGENT.HARCHOTENOTAS +
.ИЗРЯАВЪМ СКЛОЧТЕЛНОСТ ПРЕДПОЛЖПЕЛНОСТ ОДГОВЯАТЪМ В ЯАСНОТА КОЯАТО СЪМ ВАРХОТОСТА
НАДЯАВЪМСЕ ДА БЪДА ОКЧТЕЛЕН ЗАКОЧТЕЛЕН АКО ИМАТЕ НЯАКЪ ВАПОРОСТ РЕШАВЪМ БЕЗ ДА СЕ.
НАСТОЯАВЪМ Й ПРЙЕМЪМ ДА ДЕНОСТ КОЯАТО ОДГОВОРЙЯАМ Й СЪМ ПРИЕЛ БЕЗ ВАШЙ ВАПРОСЙ
:ДИМИТАР.МАРИНОВ.ХУБАНОВ.ДЕРИГЕНТА.ГЕНЕРАЛЕН.АГЕТТ.РАКОВОДНИИК УПРАВЛЯАВЪЩ УПРВЛЯАВА КОМАДО ПРЕСТАВЕЛЕ ПРЕСТАВЛИТЕЛНОСТТ НАД-ВЪРКОВОНОСТА КОЙТО Е В ВЪРХОВНОСТА КЪДЕТО ТАМ СЕ РИШАВЪТ КОЙ И КОЙ ОДГОВАРИЙЯА Й ИЗРАЗЯАВА ИЗРАЗИТЕЛНОСТА
Е-ТАПНОСТ ОТНОСНО ГЛЕДНА ТЕМ ИЛИ РАЗМЙСЛ НА ПЪЛНО ВАВЕДНОСТ КЪМ ИМЕТ НЕГО ДА,ДЕНОСТ-ВАЛИДНОСТ В СЯАКВА ДЕНОСТ УГОДНОСТ ПРЙ ПРИ ГОДИТЕНОСТ ОТНОСНО ГЛЕДНОСТ
РАЗПОСТРАНИТЕЛНОСТ В СВЕТА ЦЕЛИЯАТ СВЯАТ С ВСИЧКЙ НАПРАВЛЕНЙЯА ОВЛАБЯАВНЙЯА,РАВНЙС
*1.ПРЕТО НАРЕДБЙ СИЛА КЪМ ДА,ДЕНОСТА ДЕНОСТ ОБГРАЩВЕНОСТА КОЙТО ДА ПРЕЛОЖЙ ОВЕРОНОСТ.ВСИЧКИТЕ ПАРЙ ПЕЧТНИЦ МАСТЕЛА ТРАСВЕРЙ Й ОЩТЕ ДРУГЙ.
ЗА,.ГОРИВАТА ГОРИВОТО ГОРИВОНОСТА ОБЩТО ЗЕТО ПРИЕМЪМЕ СИГУРНОСТ.
ПРЕДИ .КЪМ БИЗНЕСА БЗНЕСВАОСТА БЗНЕСВИТЕЛНОСТА .ОКЧТЕЛОСТА СИРОРНОСТ.
ЗАЛТА .ЗАЛАТЕЛНОСТ Й ОЩТЕ ДРУГЙ.
ДЯАМАТЙ ДЯАМАТЕНОСТЙ Й ОЩТЕ ДРУГЙ.
ПРОИЗВОСТОВО ПРОИЙВЕДЕЛСТО ПРОИЗВОСТВО Й ОЩТЕ ДРУГЙ.
ГЕДНА ТЕМА ТОВА КОЕТО СЕ ОБГРШТА ЦЕЛЯАТ СВАЯА АПСЛУТО В СВЕТА.
ТОВА КОТЕТО Е ДА-ДЕТОСТ .
НАЙ+ВЪРХОВНАТА БАНКА РЕЗЕРВ КОЯАТО В ЦЕЛЯАТ СВЯА СВЕТА
ТАМ Е ВЪРХОНОТА СИЛА НЕ-ПОБЕДЙМА КОЯАТО ОЦЕЛЯАВА ДОРЙ Й В ВОИНАТА
ТАМ ОПРЕДЛЯАМ АС МО ТО МЕН.
ОЩТЕ ВЕДЪЖ БЙХ-СПОДЕЛИЛ КАВО ОЗНАЧВА НЕ-ПОДЕДЙМА СИЛА КОЛЯАТО ТАМ НЯАМ ТОВА КОЕТО
ОРЪЖИЕТО ВСИЧКО КОЕТО НЕ-ОЧКАВАЩ-, ОЧКАВАТЕ ЗАВИСЙ.
ТАМ ПОЛЕТИКА ЛИДЕРСТВО ИЛИ КАВОТО ЩТЕ ДА БЪДЕ НАЙ АМ НАЙ СЛИНЙЯАТ ЗАКОН
ДОКАЗВАМ ДОКАЗТЕНОСТ ПОЧТИ Е ПО-СИЛЕНО ОТ.
.ВАСТНОВЕНОТЕЛЛНОСТА ДА ПРЕДЛОЖЕМ НАЙ-УВЕРОНОСТА МЕН Й ВЙЕ КОЙТОСЪМ ОПРЕДЛЕЛЙЛ КАТО ЕДНО ЦЯАЛО КОЙТО АС-СЪМЙЯАТ СЕ САЙДЕНИХ С ВАС=Й=МЕН КОЙТО ИЗРАЗЯАВЪМ МОЕТО,СЙ КЪМ ВАС Й МЕН БЙХ ИСЛА АКО ВЪЖДАРЖАВЪТЕ ДА СКОЛЧЕМ ПРЕДПРЕТЕЛОНОСТА ЗА ЕДНО С ВАС+И,МЕН НЕКА БЪДЕМ С ВАС Й МЕН КВИТ КОЙТО СЪМ ПРЕДЛЛОЖЕЛ И СЪМ СЕ САДЕНИЛ В ВЕРОЯАТОСТ ДА ПРЕМЙ С ВАС Й МЕН РАК ЗА РАК РАМО ЗА РАМО СКОЛЧЕНЙЯА КОЙТО НЙИКО ДА НЕ РАЗДЕЛЯА БИЛО В КАВОТО ВРЕМЕ ИЛИ ДНИЙ Й ГОДЙНИ ЗАЕДНО
СПОДЕЛЯАНЙЯА ДА ПРЕДЕМЙТЕ С МЕН ТОВА КОЕТО БИХ СЕ НА СОЧЕЛ СКОЛЧВЕТЕЛНОСТ БЕЗ
БЕЗ ПРОБЛЕМЙ ИЛИ АКО ИМА ПРОБЛЕМЙ ДА ЗНАЕМ КАК ДА ОПРАВЛЯАВЪМЕ СЪМЙЯАТ АС НЯАМЪМ
ВЪСДРАЖЕНЙЯА КЪМ ВАС Й МЕН СМО ЕДНО БЙХ ПОДВАРЙИЛ ПО МОЛБАТЪМЙ ДА Е ПРИЕТА ОТ ВАС=,Й,МЕМ СПОРАЗУМЕНЙЯА С ВАС Й МЕН СЪЩНОСТ НЕС-МИСЛЕТЕ ТОВА КОЕТО ДУРИТЕ ИМАТ
ЗАДНЙ ПО МИСЛЙ,// АКО ПРЕПРЕЛТЕЛСТОТОАВЕРИТТТЕЛНОСТ КОЙТИ СЧВЪМЕ С ВАС Й МЕН-ГОТОВНОСТ Й ПОВЪРДЕНОСТ УВЕДОМЙТЕЛНОСТ КОЕТО СЪМ ПОДВАРДИЛ КВЕТ,С,ВАС,Й,МЕН.БЕЗ ВАРОСЙ Й ОКОЧЛЕНОСТ ДА ДЕНОСТ ЙЕСС ДЙЕСС ЗАКЛОЧЕТОСТ.
ВИНАГЙ Й ВИНАГЙ БЙ-ТЪРЯАБЪЛО ПО РАЗБИРАНЕТОНЙ ТОВОРЕТЕСИ ОЧИТЕ РАЗМЙСЛЕТ СЪВЕД
ЩТОМ С МЕ АС Й ВЙЕ С МЕН АКО ВЪЗЛОЖЕНОСТ ПРЕВЕТОЛНОСТ ПРИБЛЕЖАВНОСТ СЪРЕЩТОАЛНОСТЙ ОБЩТЕТЕНОС ТЕМ ИЛИ ДА ПОГОВОРЙМ ВЪПРЕКЙ ТОЯА НЕ- СМО ЗА ТЕМ ИЛИ ЗА ТОВА КОЕТО ВЪРШАТ ОНЕЯА НО АС НЕСЪМ ОНЕЯА АСЪМ ПРИМЕН Е СВ СЕМ ДРЪГО ОТНОШЕНЕТО ПО РАЗБРАНЕТОНЙ РАЗБИРАНЕТОМЙ.
ЗА ОТНОШЕНИЕТИНЙ Й ВАВЕДЕНЕТОНЙ КЪМ ДА,ДЕНОСТА СПРЕЛЕНОСТАВЕРОЯАТЕЛНОСТА С ВАС,Й,МЕН =ДА БЪДЕМ РАЗНОБРАНИЙ В ДА ДЕНОСТ ПРЕБЛЖАВЕНЕТО МЙ КЪМ ВАС Й МЕН ВАПРОСТ
НЕ-ЗА, ИЗПОЛЗВАНЯА ИЛИ НЕ-ОТРЯАЗЯАВЪШТО НЕ-ДЕСВЙТЕЛОНОСТ НЕ-ОДБЛЪСКАВАШТО
КОКАТО ИМА ТЪКОВА КОЕТО НЙ-РОШЙИ ПРЕДПРЯАСТОЕТОАВЕРОЯАТЕЛНОСТА ПО МЕЖДУСЙ
ЗА СКАДЛИ ИЛИ ПОДЛЕМЙ Й КЪВОТО ЩТЕ ДА БЪДЕ ТОВА ДА НЕ СЕ РАЗДЛЯА ПО МЕЖДУСЙ ПРЕТО
ДА БЪДЕМ ГОТОВЙ ЗА СЯАКВА НЕ-НЕОТРАЗЯАВЪШТО НЕ-ДЕСВАЙЕ
ДА НЕ-ДОПОСКАМЕ ГРЕЩКА КОЯАТО ДА БЪДЕ НЕ-ОЧКВАЩТА ИЛИ ИЗНЕНАДВАЩТА КОЙТО ДА ТОКЛОНЯАТ ПО НЯАКВ С И НАЧЕН НАРОШИТЕЛНОСТ ПРОБЛЕМТЕЧНОСТ Й КВОТО ЩТЕ ДА БЪДЕ
НЕ-ПРЕД ПОЛАГАМЕ ОТКОЛНЕТЙЯА ЗАЙМНОСТ
БЙ ТЪРЯАБЪЛО ЗА ЕДНО ДА РАЗРЕШИМ ПРОЛЕМИЙТ////
ОДГОВЪРЯАМ КАТО СОРЙ
ПОЧТЙ ЗА ВСЙЧКИТЕ ПАРЙ ЗЛАТА ДИЯАМАТЙ В ЦЕЛЯАТ СВЯАТ
В,.ЦЕЛЯАТ СВЯАТ НАД+ВЪРХОНОСТА ВСИЧКЙ ПАРЙ НА ЦЕЛЯАТ СВЯАТ МОЙ ПАРЙТЕ ЗЛАТА ДИЯАМАТЕ СЕ МОЕТО ОДГОРОРЕНОСТ ВЪРХОВЕНОСТ+ПАРЙТЕ ЗЛАТА ДИЯАМАТЕ СЕ МОЕТО ОДГОРОРЕНОСТ ВЪРХОВЕНОСТ+
.ИЗРЯАВЪМ СКЛОЧТЕЛНОСТ ПРЕДПОЛЖПЕЛНОСТ ОДГОВЯАТЪМ В ЯАСНОТА КОЯАТО СЪМ ВАРХОТОСТА
НАДЯАВЪМСЕ ДА БЪДА ОКЧТЕЛЕН ЗАКОЧТЕЛЕН АКО ИМАТЕ НЯАКЪ ВАПОРОСТ РЕШАВЪМ БЕЗ ДА СЕ.
НАСТОЯАВЪМ Й ПРЙЕМЪМ ДА ДЕНОСТ КОЯАТО ОДГОВОРЙЯАМ Й СЪМ ПРИЕЛ БЕЗ ВАШЙ ВАПРОСЙ
:ДИМИТАР.МАРИНОВ.ХУБАНОВ.ДЕРИГЕНТА.ГЕНЕРАЛЕН.АГЕТТ.РАКОВОДНИИК УПРАВЛЯАВЪЩ УПРВЛЯАВА КОМАДО ПРЕСТАВЕЛЕ ПРЕСТАВЛИТЕЛНОСТТ НАД-ВЪРКОВОНОСТА КОЙТО Е В ВЪРХОВНОСТА КЪДЕТО ТАМ СЕ РИШАВЪТ КОЙ И КОЙ ОДГОВАРИЙЯА Й ИЗРАЗЯАВА ИЗРАЗИТЕЛНОСТА
Е-ТАПНОСТ ОТНОСНО ГЛЕДНА ТЕМ ИЛИ РАЗМЙСЛ НА ПЪЛНО ВАВЕДНОСТ КЪМ ИМЕТ НЕГО ДА,ДЕНОСТ-ВАЛИДНОСТ В СЯАКВА ДЕНОСТ УГОДНОСТ ПРЙ ПРИ ГОДИТЕНОСТ ОТНОСНО ГЛЕДНОСТ
РАЗПОСТРАНИТЕЛНОСТ В СВЕТА ЦЕЛИЯАТ СВЯАТ С ВСИЧКЙ НАПРАВЛЕНЙЯА ОВЛАБЯАВНЙЯА,РАВНЙС
*1.ПРЕТО НАРЕДБЙ СИЛА КЪМ ДА,ДЕНОСТА ДЕНОСТ ОБГРАЩВЕНОСТА КОЙТО ДА ПРЕЛОЖЙ ОВЕРОНОСТ.ВСИЧКИТЕ ПАРЙ ПЕЧТНИЦ МАСТЕЛА ТРАСВЕРЙ Й ОЩТЕ ДРУГЙ.
ЗА,.ГОРИВАТА ГОРИВОТО ГОРИВОНОСТА ОБЩТО ЗЕТО ПРИЕМЪМЕ СИГУРНОСТ.
ПРЕДИ .КЪМ БИЗНЕСА БЗНЕСВАОСТА БЗНЕСВИТЕЛНОСТА .ОКЧТЕЛОСТА СИРОРНОСТ.
ЗАЛТА .ЗАЛАТЕЛНОСТ Й ОЩТЕ ДРУГЙ.
ДЯАМАТЙ ДЯАМАТЕНОСТЙ Й ОЩТЕ ДРУГЙ.
ПРОИЗВОСТОВО ПРОИЙВЕДЕЛСТО ПРОИЗВОСТВО Й ОЩТЕ ДРУГЙ.
ГЕДНА ТЕМА ТОВА КОЕТО СЕ ОБГРШТА ЦЕЛЯАТ СВАЯА АПСЛУТО В СВЕТА.
ТОВА КОТЕТО Е ДА-ДЕТОСТ .
НАЙ+ВЪРХОВНАТА БАНКА РЕЗЕРВ КОЯАТО В ЦЕЛЯАТ СВЯА СВЕТА
ТАМ Е ВЪРХОНОТА СИЛА НЕ-ПОБЕДЙМА КОЯАТО ОЦЕЛЯАВА ДОРЙ Й В ВОИНАТА
ТАМ ОПРЕДЛЯАМ АС МО ТО МЕН.
ОЩТЕ ВЕДЪЖ БЙХ-СПОДЕЛИЛ КАВО ОЗНАЧВА НЕ-ПОДЕДЙМА СИЛА КОЛЯАТО ТАМ НЯАМ ТОВА КОЕТО
ОРЪЖИЕТО ВСИЧКО КОЕТО НЕ-ОЧКАВАЩ-, ОЧКАВАТЕ ЗАВИСЙ.
ТАМ ПОЛЕТИКА ЛИДЕРСТВО ИЛИ КАВОТО ЩТЕ ДА БЪДЕ НАЙ АМ НАЙ СЛИНЙЯАТ ЗАКОН
ДОКАЗВАМ ДОКАЗТЕНОСТ ПОЧТИ Е ПО-СИЛЕНО ОТ.
.ВАСТНОВЕНОТЕЛЛНОСТА ДА ПРЕДЛОЖЕМ НАЙ-УВЕРОНОСТА МЕН Й ВЙЕ КОЙТОСЪМ ОПРЕДЛЕЛЙЛ КАТО ЕДНО ЦЯАЛО КОЙТО АС-СЪМЙЯАТ СЕ САЙДЕНИХ С ВАС=Й=МЕН КОЙТО ИЗРАЗЯАВЪМ МОЕТО,СЙ КЪМ ВАС Й МЕН БЙХ ИСЛА АКО ВЪЖДАРЖАВЪТЕ ДА СКОЛЧЕМ ПРЕДПРЕТЕЛОНОСТА ЗА ЕДНО С ВАС+И,МЕН НЕКА БЪДЕМ С ВАС Й МЕН КВИТ КОЙТО СЪМ ПРЕДЛЛОЖЕЛ И СЪМ СЕ САДЕНИЛ В ВЕРОЯАТОСТ ДА ПРЕМЙ С ВАС Й МЕН РАК ЗА РАК РАМО ЗА РАМО СКОЛЧЕНЙЯА КОЙТО НЙИКО ДА НЕ РАЗДЕЛЯА БИЛО В КАВОТО ВРЕМЕ ИЛИ ДНИЙ Й ГОДЙНИ ЗАЕДНО
СПОДЕЛЯАНЙЯА ДА ПРЕДЕМЙТЕ С МЕН ТОВА КОЕТО БИХ СЕ НА СОЧЕЛ СКОЛЧВЕТЕЛНОСТ БЕЗ
БЕЗ ПРОБЛЕМЙ ИЛИ АКО ИМА ПРОБЛЕМЙ ДА ЗНАЕМ КАК ДА ОПРАВЛЯАВЪМЕ СЪМЙЯАТ АС НЯАМЪМ
ВЪСДРАЖЕНЙЯА КЪМ ВАС Й МЕН СМО ЕДНО БЙХ ПОДВАРЙИЛ ПО МОЛБАТЪМЙ ДА Е ПРИЕТА ОТ ВАС=,Й,МЕМ СПОРАЗУМЕНЙЯА С ВАС Й МЕН СЪЩНОСТ НЕС-МИСЛЕТЕ ТОВА КОЕТО ДУРИТЕ ИМАТ
ЗАДНЙ ПО МИСЛЙ,// АКО ПРЕПРЕЛТЕЛСТОТОАВЕРИТТТЕЛНОСТ КОЙТИ СЧВЪМЕ С ВАС Й МЕН-ГОТОВНОСТ Й ПОВЪРДЕНОСТ УВЕДОМЙТЕЛНОСТ КОЕТО СЪМ ПОДВАРДИЛ КВЕТ,С,ВАС,Й,МЕН.БЕЗ ВАРОСЙ Й ОКОЧЛЕНОСТ ДА ДЕНОСТ ЙЕСС ДЙЕСС ЗАКЛОЧЕТОСТ.
ВИНАГЙ Й ВИНАГЙ БЙ-ТЪРЯАБЪЛО ПО РАЗБИРАНЕТОНЙ ТОВОРЕТЕСИ ОЧИТЕ РАЗМЙСЛЕТ СЪВЕД
ЩТОМ С МЕ АС Й ВЙЕ С МЕН АКО ВЪЗЛОЖЕНОСТ ПРЕВЕТОЛНОСТ ПРИБЛЕЖАВНОСТ СЪРЕЩТОАЛНОСТЙ ОБЩТЕТЕНОС ТЕМ ИЛИ ДА ПОГОВОРЙМ ВЪПРЕКЙ ТОЯА НЕ- СМО ЗА ТЕМ ИЛИ ЗА ТОВА КОЕТО ВЪРШАТ ОНЕЯА НО АС НЕСЪМ ОНЕЯА АСЪМ ПРИМЕН Е СВ СЕМ ДРЪГО ОТНОШЕНЕТО ПО РАЗБРАНЕТОНЙ РАЗБИРАНЕТОМЙ.
ЗА ОТНОШЕНИЕТИНЙ Й ВАВЕДЕНЕТОНЙ КЪМ ДА,ДЕНОСТА СПРЕЛЕНОСТАВЕРОЯАТЕЛНОСТА С ВАС,Й,МЕН =ДА БЪДЕМ РАЗНОБРАНИЙ В ДА ДЕНОСТ ПРЕБЛЖАВЕНЕТО МЙ КЪМ ВАС Й МЕН ВАПРОСТ
НЕ-ЗА, ИЗПОЛЗВАНЯА ИЛИ НЕ-ОТРЯАЗЯАВЪШТО НЕ-ДЕСВЙТЕЛОНОСТ НЕ-ОДБЛЪСКАВАШТО
КОКАТО ИМА ТЪКОВА КОЕТО НЙ-РОШЙИ ПРЕДПРЯАСТОЕТОАВЕРОЯАТЕЛНОСТА ПО МЕЖДУСЙ
ЗА СКАДЛИ ИЛИ ПОДЛЕМЙ Й КЪВОТО ЩТЕ ДА БЪДЕ ТОВА ДА НЕ СЕ РАЗДЛЯА ПО МЕЖДУСЙ ПРЕТО
ДА БЪДЕМ ГОТОВЙ ЗА СЯАКВА НЕ-НЕОТРАЗЯАВЪШТО НЕ-ДЕСВАЙЕ
ДА НЕ-ДОПОСКАМЕ ГРЕЩКА КОЯАТО ДА БЪДЕ НЕ-ОЧКВАЩТА ИЛИ ИЗНЕНАДВАЩТА КОЙТО ДА ТОКЛОНЯАТ ПО НЯАКВ С И НАЧЕН НАРОШИТЕЛНОСТ ПРОБЛЕМТЕЧНОСТ Й КВОТО ЩТЕ ДА БЪДЕ
НЕ-ПРЕД ПОЛАГАМЕ ОТКОЛНЕТЙЯА ЗАЙМНОСТ
БЙ ТЪРЯАБЪЛО ЗА ЕДНО ДА РАЗРЕШИМ ПРОЛЕМИЙТ////
ВИНИМАНЕТОМЙ ЗЯАВЯАВЪМ ИЗПЪЛЕНЕТОМЙ ДА СЕ ИЗПЪЛНЙ
НИКАВЙ Й НИКАВЙ ЗАПЛАХЙ ЗАПЛАХЙ И ДУМА ДА НЕ СТАВА
БЕЗ-ПРИТЙСКАНЕТО В ЗАПЛАХА ИЛИ ЗЪЛОУТЯАБЯАВЪЩТО
ОТНОШЕНИЕ ПРЙ ЗАПЛАШИТЕЛНЙ ДЕСТВЙЯА КОЙТО СПРАМО ТОВА -КОЕТО СТАВЪА ПО МЕЖДУСЙ РАЗДРАЗНЕНЕТО
МОЛЯА ДА СЕ ПРЕКРАТИ ПО ВСИЧКЙ ДЪРЖАВЙ Й СТРАНИЙ - ПРОБЛЕМЙТЕ - НАД- ГЛАВЕН КОМАДО ПРЕКРАТЯАВЪМ ПРОБЕМЙТЕ
ПО .СВЕТА - ПРОБЛЕМЙТЕСА В РАЗНОБРАЗЙЕТО Й ОТНОШЕНЙЕТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ-МОЖЕ ДА СЕ ПРЙЕМЙ
АКО ИСКАТЕ ПРОБЛЕМ 100.1000 МОГА ВЕДНАГА ДА РАЗРЕША ПРОБЛЕМЪТ МНООГО ПОВЕЧЕ СЪМ КАТЕГОРЙЧЕН ЗА ТОВА ИЗЛУШАЙ- БЕЗ ДА ПОВТАРЪМ АКО ПОВТОРИЙЯА ЩТЕ ЗАГУБЕЩ
ЗА ТОЗЙ - КОЙТО НАРУШАВА ПОДВЪРЙМОСТ БЕЗ ПРОБЛЕМЙ
ОТКАЗ-ПРЕМЕТЕ - ИЗПЪЛНЯАВЪТЕ КАВОТО КАЗВАЪМ ДА ДЪДЕ =
ИЗПЪЛНАТО САМО ДА ВИДЯА ЧЕ В ТЯА СТРАНА СЕ ВЪЗДИВАТ -ПРОБЛЕМЙ
ПО-ДОБРЕ РАЗБИРАТЕЛСТВО
:ДИМИТАР.МАРИНОВ ХУБАНОВ.ДЕРИГЕНТ.ГЕНЕРАЛЕТ.АГЕНТТ.ВЪРХОТЕНОТАС+
: DIMITAR.MARINOV HUBANOV.DIRIGENT.GENERAL.AGENT.HARCHOTENOTAS +
ОДГОВЪРЯАМ КАТО СОРЙ
ПОЧТЙ ЗА ВСЙЧКИТЕ ПАРЙ ЗЛАТА ДИЯАМАТЙ В ЦЕЛЯАТ СВЯАТ
В,.ЦЕЛЯАТ СВЯАТ НАД+ВЪРХОНОСТА ВСИЧКЙ ПАРЙ НА ЦЕЛЯАТ СВЯАТ МОЙ ПАРЙТЕ ЗЛАТА ДИЯАМАТЕ СЕ МОЕТО ОДГОРОРЕНОСТ ВЪРХОВЕНОСТ+ПАРЙТЕ ЗЛАТА ДИЯАМАТЕ СЕ МОЕТО ОДГОРОРЕНОСТ ВЪРХОВЕНОСТ+
ВИНИМАНЕТОМЙ ЗЯАВЯАВЪМ ИЗПЪЛЕНЕТОМЙ ДА СЕ ИЗПЪЛНЙ
НИКАВЙ Й НИКАВЙ ЗАПЛАХЙ ЗАПЛАХЙ И ДУМА ДА НЕ СТАВА
БЕЗ-ПРИТЙСКАНЕТО В ЗАПЛАХА ИЛИ ЗЪЛОУТЯАБЯАВЪЩТО
ОТНОШЕНИЕ ПРЙ ЗАПЛАШИТЕЛНЙ ДЕСТВЙЯА КОЙТО СПРАМО ТОВА -КОЕТО СТАВЪА ПО МЕЖДУСЙ РАЗДРАЗНЕНЕТО
МОЛЯА ДА СЕ ПРЕКРАТИ ПО ВСИЧКЙ ДЪРЖАВЙ Й СТРАНИЙ - ПРОБЛЕМЙТЕ - НАД- ГЛАВЕН КОМАДО ПРЕКРАТЯАВЪМ ПРОБЕМЙТЕ
ПО .СВЕТА - ПРОБЛЕМЙТЕСА В РАЗНОБРАЗЙЕТО Й ОТНОШЕНЙЕТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ-МОЖЕ ДА СЕ ПРЙЕМЙ
АКО ИСКАТЕ ПРОБЛЕМ 100.1000 МОГА ВЕДНАГА ДА РАЗРЕША ПРОБЛЕМЪТ МНООГО ПОВЕЧЕ СЪМ КАТЕГОРЙЧЕН ЗА ТОВА ИЗЛУШАЙ- БЕЗ ДА ПОВТАРЪМ АКО ПОВТОРИЙЯА ЩТЕ ЗАГУБЕЩ
ЗА ТОЗЙ - КОЙТО НАРУШАВА ПОДВЪРЙМОСТ БЕЗ ПРОБЛЕМЙ
ОТКАЗ-ПРЕМЕТЕ - ИЗПЪЛНЯАВЪТЕ КАВОТО КАЗВАЪМ ДА ДЪДЕ =
ИЗПЪЛНАТО САМО ДА ВИДЯА ЧЕ В ТЯА СТРАНА СЕ ВЪЗДИВАТ -ПРОБЛЕМЙ
ПО-ДОБРЕ РАЗБИРАТЕЛСТВО
**************************************************************************************DIMITAR MARINOV: ФЙНАСИРЕРИТЕНЮСТ FINANCIALITY.HUNAMOV СВЕТОВНО РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЯВАЩ
ДИРЙГЕТЮСТГЕНЕРАЛНОЮСТАГЕТОЮУСТ DIGITULOSTGENERALNUTOSTATGETOUSUST
СВЕТОВНО РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЯВАЩ
:ДИМИТАР МАРИНОВ HUBANOVВЪРХОВНОУПРАВЛЯАВЪЩСВЕТОНОСТЯАНОСКОМАДЕРОЮСТ
. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ БАНКАТА РЕЗЕРВ
.ИМЕ НА БАНКАТА: БАНКАТА:DIMITAR.MARINOV.HUBANOV
ИМЕ НА БАНКАТА: БАНКАТА НА :AGET.DIMITAR.MARINOV.HUBANOV
ИМЕ НА СМЕТКА: DIMITAR MARINOV ДИРИГЕНТ ГЕНЕРАЛЕН DIRECTOR GENERAL HUBANOV: валути и злато
Код Валута За единица валута Лева За един лев
AUD Австралийски долар 1 1.23849 0.807435
BRL Бразилски реал 10 4.49378 2.2253
GBP Британска лира 1 2.20102 0.454335
DKK Датска крона 10 2.62468 3.80999
EUR Евро 1 1.95583 0.511292
INR Индийска рупия 100 2.43117 41.1325
IDR Индонезийска рупия 10000 1.15487 8658.98
CAD Канадски долар 1 1.27941 0.78161
CNY Китайски ренминби юан 10 2.46128 4.06293
LVL Латвийски лат 1 2.7841 0.359183
LTL Литовски литаc 10 5.66448 1.76539
MYR Малайзийски рингит 10 4.10889 2.43375
MXN Мексиканско песо 100 8.92992 11.1983
RON Нова румънска лея 10 4.22261 2.3682
TRY Нова турска лира 10 3.46447 2.88644
NZD Новозеландски долар 1 1.13804 0.878704
NOK Норвежка крона 10 2.04896 4.88052
PLN Полска злота 10 4.56596 2.19012
RUB Руска рубла 100 2.64817 37.7619
SGD Сингапурски долар 1 1.22676 0.815155
THB Тайландски бат 100 5.01007 19.9598
HUF Унгарски форинт 1000 6.02851 165.878
PHP Филипинско песо 100 3.12638 31.9859
HKD Хонконгски долар 10 2.12708 4.70128
HRK Хърватска куна 10 2.64212 3.78484
CZK Чешка крона 100 7.62596 13.1131
SEK Шведска крона 10 1.90371 5.2529
CHF Швейцарски франк 1 1.68374 0.593916
USD Щатски долар 1 1.66937 0.599028
ZAR Южноафрикански ранд 10 1.26543 7.90245
KRW Южнокорейски вон 1000 1.49093 670.722
JPY Японска йена 100 1.50553 66.4218
ВАЛУТА
EUR Евро
USD Щатски долар
GBP Британски паунд
CHF Швейцарски франк
TRY Турска лира
RUB Руска рубла
AED ОАЕ дирхам
ALL Албански лек
ARS Аржентинско песо
AUD Австралийски долар
CAD Канадски долар
CNY Китайски юан
CZK Чешка крона
DKK Датска крона
DOP Доминиканско песо
NOK Норвежка крона
RON Румънска лея
RSD Сръбски динар
SAR Саудитски риал
SBP Шотландски паунд
SEK Шведска крона
BAM Босненска конвертируема марка
BRL Бразилски реал
BYN Беларуска рубла
EEK Естонска крона
EGP Египетски паунд
GEL Грузинско лари
HKD Xонгконгски долар
HRK Xърватска куна
HUF Унгарски форинт
IDR Индонезийска рупия
ILS Израелски шекел
INR Индийска рупия
-
ISK Исландска крона
0.01514
0.01649
JPY Японска йена
0.01480
0.01580
JOD Йордански Динар
2.228
2.595
KES Кенийски шилинг
0.01550
0.01820
KRW Южнокорейски вон
LTL Литовски литас
-
LVL Латвийски лат
-
MAD Марокански дирхам
MKD Македонски дeнар
MUR Маврицийска рупия
MXN Мексиканско песо
MYR Малайзийски рингит
NZD Новозеландски долар
PHP Филипинско песо
PLN Полска злота
SGD Сингапурски долар
THB Тайландски бат
TWD Тайвански долар
UAH Украинска гривна
VND Виетнамски донг
ZAR Южноафрикански ранд
QAR Kатарски риал
валута
ISO 4217
български лев
BGN
currency
турска лира
TRY
currency
евро
EUR
currency
щатски долар
USD
currency
британска лира
GBP
currency
руска рубла
RUB
currency
чешка крона
CZK
currency
сръбски динар
RSD
currency
румънска лея
RON
currency
швейцарски франк
CHF
currency
шведска крона
SEK
currency
македонски денар
MKD
currency
полска злота
PLN
currency
дирхам на Обединените арабски емирства
AED
currency
унгарски форинт
HUF
currency
украинска хривня
UAH
currency
хърватска куна
HRK
currency
норвежка крона
NOK
currency
канадски долар
CAD
currency
датска крона
DKK
currency
израелски нов шекел
ILS
currency
Bitcoin
BTC
crypto
японска йена
JPY
currency
китайски юан
CNY
currency
албански лек
ALL
currency
босненска конвертируема марка
BAM
currency
индийска рупия
INR
currency
кувейтски динар
KWD
currency
египетска лира
EGP
currency
Злато
XAU
metal
азербайджански манат
AZN
currency
южнокорейски вон
KRW
currency
филипинско песо
PHP
currency
австралийски долар
AUD
currency
тайландски бат
THB
currency
грузински лари
GEL
currency
ирански риал
IRR
currency
тунизийски динар
TND
currency
виетнамски донг
VND
currency
кубинско конвертируемо песо
CUC
currency
индонезийска рупия
IDR
currency
бразилски реал
BRL
currency
молдовско леу
MDL
currency
тайвански долар
TWD
currency
мексиканско песо
MXN
currency
малайзийски рингит
MYR
currency
Андора франк
ADF
currency
андорска песета
ADP
currency
афганистански афган
AFA
currency
афганистански афган
AFN
currency
Стар френски франка
AFR
currency
арменски драм
AMD
currency
Anoncoin
ANC
crypto
антилски гулден
ANG
currency
анголска кванза
AOA
currency
анголска нова кванца
AON
currency
Aphroditecoin
APH
crypto
Argentum
ARG
crypto
аржентинско песо
ARS
currency
австрийски шилинг
ATS
currency
Auroracoin
AUR
crypto
Aruban гулдена
AWF
currency
арубски флорин
AWG
currency
азербайджански манат
AZM
currency
барбадоски долар
BBD
currency
Bytecoin
BCN
crypto
бангладешка така
BDT
currency
белгийски франк
BEF
currency
BetaCoin
BET
crypto
български конвертируем лев
BGL
currency
бахрейнски динар
BHD
currency
бурундийски франк
BIF
currency
Billioncoin
BIL
crypto
BlackCoin
BLC
crypto
бермудски долар
BMD
currency
брунейски долар
BND
currency
боливийско боливиано
BOB
currency
BBQCoin
BQC
crypto
Бразилско крозадо
BRC
currency
бахамски долар
BSD
currency
BitBar
BTB
crypto
Bytecoin
BTE
crypto
Bitleu
BTL
crypto
бутански нгултрум
BTN
currency
ботсванска пула
BWP
currency
беларуска рубла
BYR
currency
белизийски долар
BZD
currency
конгоански франк
CDF
currency
CryptogenicBullion
CGB
crypto
Cinni
CIN
crypto
Условна разчетна единица на Чили
CLF
currency
чилийско песо
CLP
currency
Copperlark
CLR
crypto
Offshore юана на Китай
CNH
currency
колумбийско песо
COP
currency
костарикански колон
CRC
currency
CasinoCoin
CSC
crypto
кубинско песо
CUP
currency
ескудо на Кабо Верде
CVE
currency
кипърска лира
CYP
currency
Deutsche eMark
DEE
crypto
германска марка
DEM
currency
Digitalcoin
DGC
crypto
джибутски франк
DJF
currency
DiamondCoins
DMD
crypto
доминиканско песо
DOP
currency
DarkCoin
DRK
crypto
Datacoin
DTC
crypto
Devcoin
DVC
crypto
алжирски динар
DZD
currency
еквадорско сукре
ECS
currency
естонска крона
EEK
currency
Electronic Gulden
EFL
crypto
Elacoin
ELC
crypto
еритрейска накфа
ERN
currency
испанска песета
ESP
currency
етиопски бир
ETB
currency
EZCoin
EZC
crypto
Faircoin
FAC
crypto
финландска марка
FIM
currency
фиджийски долар
FJD
currency
фолклендска лира
FKP
currency
FlorinCoin
FLO
crypto
FlutterCoin
FLT
crypto
Freicoin
FRC
crypto
френски франк
FRF
currency
Franko
FRK
crypto
Fastcoin
FST
crypto
Feathercoin
FTC
crypto
Pence Sterling
GBX
currency
GrandCoin
GDC
crypto
Guernsey Pound
GGP
currency
ганайско седи
GHC
currency
ганайско седи
GHS
currency
гибралтарска лира
GIP
currency
GlobalCoin
GLC
crypto
GoldCoin
GLD
crypto
гамбийско даласи
GMD
currency
GameCoin
GME
crypto
гвинейски франк
GNF
currency
гръцка драхма
GRD
currency
гватемалски кетцал
GTQ
currency
гаянски долар
GYD
currency
HoboNickel
HBN
crypto
хонконгски долар
HKD
currency
хондураска лемпира
HNL
currency
хаитски гурд
HTG
currency
ирландска лира
IEP
currency
Infinitecoin
IFC
crypto
Обикновен лира
IMP
currency
иракски динар
IQD
currency
исландска крона
ISK
currency
Isracoin
ISR
crypto
италианска лира
ITL
currency
Ixcoin
IXC
crypto
Джърси лира
JEP
currency
Junkcoin
JKC
crypto
ямайски долар
JMD
currency
йордански динар
JOD
currency
KarpelesCoin
KAR
crypto
кенийски шилинг
KES
currency
киргизстански сом
KGS
currency
камбоджански риел
KHR
currency
коморски франк
KMF
currency
севернокорейски вон
KPW
currency
кайманов долар
KYD
currency
казахстанско тенге
KZT
currency
лаоски кип
LAK
currency
ливанска лира
LBP
currency
шриланкска рупия
LKR
currency
Luckycoin
LKY
crypto
либерийски долар
LRD
currency
лесотско лоти
LSL
currency
Litecoin
LTC
crypto
литовски литас
LTL
currency
люксембургски франк
LUF
currency
латвийски лат
LVL
currency
либийски динар
LYD
currency
марокански дирхам
MAD
currency
MaxCoin
MAX
crypto
Монако Franc
MCF
currency
Megacoin
MEC
crypto
малгашко ариари
MGA
currency
малгашки франк - Мадагаскар
MGF
currency
мианмарски кият
MMK
currency
Mincoin
MNC
crypto
монголски тугрик
MNT
currency
патака на Макао
MOP
currency
мавританска угия
MRO
currency
Mastercoin
MSC
crypto
Marinecoin
MTC
crypto
малтийска лира
MTL
currency
маврицийска рупия
MUR
currency
малдивска руфия
MVR
currency
малавийска квача
MWK
currency
мозамбикски метикал
MZM
currency
мозамбикски метикал
MZN
currency
намибийски долар
NAD
currency
Nas
NAS
crypto
NoodlyAppendageCoin
NDL
crypto
NEMstake
NEM
crypto
NetCoin
NET
crypto
нигерийска найра
NGN
currency
никарагуанска кордоба
NIO
currency
холандски гулден
NLG
currency
Namecoin
NMC
crypto
непалска рупия
NPR
currency
Noirbits
NRB
crypto
Нов тайвански долар
NTD
currency
Neutrino
NTR
crypto
Novacoin
NVC
crypto
Nxt
NXT
crypto
новозеландски долар
NZD
currency
омански риал
OMR
currency
Orbitcoin
ORB
crypto
панамска балбоа
PAB
currency
перуански нов сол
PEN
currency
папуа-новогвинейска кина
PGK
currency
Philosopher Stones
PHS
crypto
пакистанска рупия
PKR
currency
PotCoin
POT
crypto
Peercoin
PPC
crypto
Pesetacoin
PTC
crypto
португалско ескудо
PTE
currency
ProtoShares
PTS
crypto
Phoenixcoin
PXC
crypto
парагвайско гуарани
PYG
currency
катарски риал
QAR
currency
Qora
QRA
crypto
QuarkCoin
QRK
crypto
ReddCoin
RDD
crypto
стара румънска лея
ROL
currency
руандски франк
RWF
currency
саудитскоарабски риал
SAR
currency
StableCoin
SBC
crypto
долар на Соломоновите острови
SBD
currency
сейшелска рупия
SCR
currency
судански динар
SDD
currency
суданска лира
SDG
currency
Суданският динар
SDP
currency
сингапурски долар
SGD
currency
лира на Света Елена
SHP
currency
словенски толар
SIT
currency
словашка крона
SKK
currency
сиералеонско леоне
SLL
currency
SolarCoin
SLR
crypto
сомалийски шилинг
SOS
currency
SpainCoin
SPA
crypto
суринамски долар
SRD
currency
суринамски гилдер
SRG
currency
южносуданска лира
SSP
currency
добра на Сао Томе и Принсипи
STD
currency
салвадорски колон
SVC
currency
Sexcoin
SXC
crypto
сирийска лира
SYP
currency
свазилендски лилангени
SZL
currency
TagCoin
TAG
crypto
Tigercoin
TGC
crypto
Tickets
TIX
crypto
таджикистански сомони
TJS
currency
туркменистански манат
TMM
currency
туркменски манат
TMT
currency
тонганска паанга
TOP
currency
Terracoin
TRC
crypto
турска лира
TRL
currency
долар на Тринидад и Тобаго
TTD
currency
Tuvaluan долар
TVD
currency
танзанийски шилинг
TZS
currency
угандски шилинг
UGX
currency
Unobtanium
UNO
crypto
уругвайско песо
UYP
currency
уругвайско песо
UYU
currency
узбекски сум
UZS
currency
Ватикана Лира
VAL
currency
венецуелски боливар
VEB
currency
венецуелски боливар
VEF
currency
VeriCoin
VRC
crypto
Vertcoin
VTC
crypto
вануатско вату
VUV
currency
WorldCoin
WDC
crypto
WhiteCoin
WHC
crypto
самоанска тала
WST
currency
централноафрикански франк
XAF
currency
Сребро
XAG
metal
Унции алуминий
XAL
metal
Пеер към партньорската виртуална валута
XBT
crypto
CraftCoin
XCC
crypto
източнокарибски долар
XCD
currency
Унции мед
XCP
metal
DogeCoin
XDG
crypto
Еку на ЕИО
XEU
currency
I0Coin
XIC
crypto
Joulecoin
XJO
crypto
Bitmonero
XMR
crypto
MaidSafeCoin
XMS
crypto
Mintcoin
XMT
crypto
западноафрикански франк
XOF
currency
Паладий
XPD
metal
френскополинезийски франк
XPF
currency
Primecoin
XPM
crypto
Платина
XPT
metal
Ripple
XRP
crypto
XC
XXC
crypto
Yacoin
YAC
crypto
YbCoin
YBC
crypto
йеменски риал
YER
currency
югославски конвертируем динар
YUN
currency
южноафрикански ранд
ZAR
currency
Counterparty
ZCP
crypto
Zetacoin
ZET
crypto
замбийска квача
ZMK
currency
замбийска куача
ZMW
currency
Zeitcoin
ZTC
crypto
зимбабвийски долар
ZWD
currency
ОДГОВЪРЯАМ КАТО СОРЙ
МЕН.. УВЕДОМЛЕНИЕ
AGENT DIMITAR MARINOV HUNAMOV
.6/5000
VSICHKO
EVERYTHING
Вижте също
въпреки всичко, за всичко, преди всичко, всичко включено, момче за всичко, правя всичко възможно, на всичко отгоре, всичко което имам, Това е всичко., момиче за всичко
Преводи на всичко
местоимение
all
всички, всичко
everything
всичко
anything
нещо, всичко
съществително
whole
цяло, цялост, всичко, сбор, органическо цяло, цялостна система
наречие
lock stock and barrel
всичко
6/5000
VSICHKO
EVERYTHING
See also
for everything, above all, all inclusive, boy for everything, do everything possible, everything on top, everything I have, That's it all, girl for everything
Translations of everything
pronoun
 
all
 
everyone, everything
 
everything
 
everything
 
anything
 
anything, everything
noun
 
whole
 
whole, integrity, everything, sum, organic whole, whole system
dialect
 
lock stock and barrel
 
everything
Актуализация моля, отговорете на този
решение.Резюмето на молбата ви е:
Показване на още Резюмето връзка. АКТЕВИТЕНОСТ+=08920432777
******************************************************************************************:ДИМИТАР* МАРИНОВ*ХУБАНОВ.ДЕРИГЕТ ГЕНЕРЕЛН АГЕНТТ
: DIMITAR * MARINOV * HUBANOV DIRECTOR GENERAL AGENT.....................................
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************Благодарим Ви за разбирането
Thank you for the understanding Екипът на разположение The team available
.
Нека здравето бъде твой приятел цял живот. Уважавай го и се грижи за него, за да бъдеш щастлив!
Червено вино пий за здраве и дълголетие,
бъди най-щастлив изпълнен от любов!
Много здраве и късмет и любов голяма всеки ден!
Thank you for the understanding
Благодаря за отговора и интереса към моето предложение.
Thanks for the answer and the interest in my proposal.
ДАТА:21.09.2018.Г. DATE: 01.01.2019.=20.G.
 
* [[:en:Wikipedia:Copyrights]]
* [[:en:Wikipedia:Mirrors and forks#Non-compliance process]]
Анонимен потребител

Навигация