Разлика между версии на „Международен пакт за граждански и политически права“

Направо към навигацията Направо към търсенето
м
замяна на месец на бг.
м (формат дати; козметични промени)
м (замяна на месец на бг.)
предявени срещу него обвинения • Всички хора лишени от свобода ще бъдат третирани c хуманност и c уважение към присъщото на човешката личност достойнство • Главната цел на третирането на затворници в затворническата система ще бъде тяхното поправяне и социално реабилитиране • Никой не може да бъде затварян само за това, че не е в състояние да изпълни договорно задължение • Всеки човек, който се намира законно на територията на дадена държава има право в пределите на нейната територия свободно да се придвижва и свободно да избира своето местожителство • При установяване на всякакво наказателно обвинение срещу него или на правата и задълженията му в съдебен процес, всеки човек има право на справедливо и публично разглеждане на делото от компетентен, независим и безпристрастен съд, основаван съгласно закона • Всеки човек, обвинен в наказуемо нарушение, се счита за невинен до доказване на вината му съгласно закона • Всеки човек, обвинен в наказуемо нарушение има право да бъде информиран подробно и в най-кратък срок на език, който разбира, за естеството и основанията на повдигнатото срещу него обвинение • Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е представлявало престъпно деяние съгласно националното законодателство или международното право в момента на извършването му • Всеки човек има право на правоспособност, където и да се намира • Никой не може да бъде подлаган на произволно или незаконно вмешателство в личния му живот, семейството му, или кореспонденцията му, нито на незаконно посегателство над неговата чест и добро име • Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието • Всеки човек има право на свобода на изразяване • Всякаква пропаганда за война и всякакво проповядване на национална, расова или религиозна омраза, което подбужда към дискриминация, враждебност, или насилие са забранени от закона • Всеки човек има право на мирни събрания • Никакъв брак не може да бъде сключен без доброволното и пълно съгласие на бъдещите съпрузи • Всички лица са равни пред закона и имат право, без всякаква дискриминация, на еднаква законна закрила • Всяко дете, без дискриминация основана на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, национален или социален произход, имотно състояние или рождение, има право на такива мерки на закрила от страна на неговото семейство, на обществото и на държавата, каквито положението му на малолетен изисква • Всеки гражданин има правото да гласува и да бъде избиран в истински, периодично провеждани избори, при всеобщо, равно и тайно гласоподаване • В държави, в които има етнически, религиозни или езикови малцинства, хората, принадлежащи към тези малцинства, не могат да бъдат лишавани от правото да имат собствен културен живот, да изповядват и практикуват собствената си религия, и да си служат с родния си език.
 
МПГПП е част от [[Международен закон за човешките права|Международния закон за човешките права]], заедно с [[Всеобща декларация за правата на човека|Всеобщата декларация за правата на човека]] (ВДПЧ) и [[Международен пакт за икономически, социални и културни права|Международният пакт за икономически, социални и културни права]] (МПИСКП/ИСК).<ref name=ohchr-fs2>{{cite web |url=http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs2.htm |title=Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights |accessdate=2 юни 2008 |publisher=UN OHCHR |year=1996 |month=JuneЮни}}</ref> Наблюдението върху спазването на Международния пакт за гражданските и политическите права се извършва от [[Комитет по правата на човека на ООН|Комитета по правата на човека на ООН]] (институция, отделна от [[Съвет по правата на човека на ООН|Съвета по правата на човека на ООН]] с постоянен ангажимент за разглеждане на периодичните доклади от страните по договора.
 
Към септември 2010 г. пактът има 72 подписа и 166 държави-членки.<ref name=reservations>{{cite web |url=http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en |title=UN Treaty Collection: International Covenant on Civil and Political Rights |accessdate=12 октомври 2009 |publisher= UN |date=2009-02-24}}</ref> В [[България]] МПГПП е ратифициран с Указ 1199 на Президиума на Народното събрание от 23 юни 1970 г.<ref name="ДВ60">Държавен вестник, бр. 60 от 1970 г.; Обнародван, ДВ, бр. 43 от 28 май 1976 г.</ref>

Навигация