Списък на компютърни съкращения

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

0–9[редактиране | редактиране на кода]

 • /. - Slashdot
 • 1GL - Програмен език от първо поколение
 • 10B2 - 10 Base-2
 • 10B5 - 10 Base-5
 • 10B-F - 10 Base-F
 • 10B-FB - 10 Base-FB
 • 10B-FL - 10 Base-FL
 • 10B-FP - 10 Base-FP
 • 10B-T - 10 Base-T
 • 100B-FX - 100 Base-FX
 • 100B-T - 100 Base-T
 • 100B-TX - 100 Base-TX
 • 100BVG - 100 Base-VG
 • 2B1Q - 2 Binary 1 Quaternary
 • 2GL - Програмен език от второ поколение
 • 3GL - Програмен език от трето поколение
 • 4B5BLF - 4 Byte 5 Byte Local Fiber
 • 4GL - Програмен език от четвърто поколение
 • 5GL - Програмен език от пето поколение
 • 8B10BLF - 8 Byte 10 Byte Local Fiber

A[редактиране | редактиране на кода]

AA 
Anti Aliasing (Против шум от Припокриване - филтри)
AAC 
Advanced Audio Coding (Усъвършенствано Аудио Кодиране)
ACL 
Access Control List (списък за контрол на достъпа)
ACPI 
Advanced Configuration and Power Interface (Усъвършенстван Интерфейс за Конфигуриране и Контрол)
AD 
Active Directory (Активна Директория)
ADC 
Apple Display Connector (Връзка към Монитор на фирмата 'Apple', вариант на DVI)
ADSL 
Asymmetric Digital Subscriber Line(Асиметрична Цифрова Абонатна Линия, вариант на DSL)
AGA 
Advanced Graphics Architecture (Усъвършенствана Графична Архитектура)
AGP 
Accelerated Graphics Port (Ускорен Графичен Порт)
AGU 
Address Generation Unit (Устройство за Генериране на Адреси)
AIT 
Advanced Intelligent Tape (Усъвършенствана Интелигентна Касета)
AI 
Artificial Intelligence (Изкуствен Интелект)
AJAX 
Asynchronous JavaScript and XML (Асинхронен JavaScript и XML)
ALU 
Arithmetic Logic Unit (Аритметично Логическо Устройство, част от микропроцесора)
ANSI 
American National Standarts Institute
APIC 
Advanced Programmable Interrupt Controller (Усъвършенстван Програмируем Контролер на Прекъсванията)
API 
Application Programmers/Programming Interface (Приложен Програмен Интерфейс)
APM 
Advanced Power Management (Усъвършенствано Управление на Контрола)
AP 
Access Point (Точка на Достъп)
ARP 
Address Resolution Protocol (Протокол с Фиксирано Адресиране)
ASCII 
American Standard Code for Information Interchange (Код за Обмяна на Информация, съставен по Американския Стандарт)
ASF 
Apache Software Fondation (Софтуерна Фондация 'Apache')
ASIC 
Application-Specific Integrated Circuit (Интегрална схема със Специфично Приложение)
ASP 
Active Server Pages (Активни Страници на Сървър)
ATA 
Advanced Technology (AT) Attachment (Допълнение към Усъвършенствана Технология)
ATM 
Asynchronous Transfer Mode; Asynchronous Time Multiplexing (Асинхронен Режим на Предаване; Асинхронно Мултиплексиране по Време)
AVI 
Audio Video Interleaved (Аудио-Видео Свързаност, мултимедиен формат)

B[редактиране | редактиране на кода]

B2B 
Business-to-Business - системна връзка между звена в рамките на една фирма/организация или различни фирми/организации
B2C 
Business-to-Consumer - системна връзка между фирма/организация и нейните клиенти (или в по-общ смисъл, кореспинденти)
BASIC 
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code, съкращението е добавено по-късно, първоначално е било само Basic
BBS 
Bulletin Board System
BCC 
Blind Carbon Copy (сляпо копие)
BCD 
Binary Coded Decimal
BDC 
Backup Domain Controller
BGP 
Border Gateway Protocol
BIOS 
Basic Input Output System (BIOS - Основна входно изходна система)
BPEL 
Business Process Execution Language
BNC 
Bayonet Neill-Concelman
BOOTP 
Bootstrap Protocol
BSOD 
Blue Screen of Death (Син екран на смъртта само Windows)

C[редактиране | редактиране на кода]

CAD 
Computer Aided Design / Компютърно проектиране, проектиране чрез специализиран проектантски софтуер
CAM 
Computer Aided Manufacturing / Производство, управлявано чрез компютри и софтуер
CARP 
Common Address Redundancy Protocol
CC/PP 
Composite Capability/Preference Profiles
CCD 
Charge-coupled Device / Прибор със зарядна връзка
CC 
Carbon Copy
CD 
Compact disk / Компакт диск - обикновен (CD) диск
CD-ROM 
Compact Disc Read-Only Memory
CD-RW 
Compact Disc ReWriteable / Презаписваем Компакт диск
CD-R 
Compact Disc Recordable / Компакт диск за еднократен запис на данни
CDE 
Common Desktop Environment
CDMA 
Code Division Multiple Access
CGA 
Color Graphics Adapter
CGI 
Common Gateway Interface
CHAP 
Challenge Handshake Authentication Protocol
CIS 
Computer Information System
CICS 
Customer Information Control System
CIDR 
Classless Inter-Domain Routing
CIFS 
Common Internet File System
CIM 
Computer Integrated Manufacturing
CISC 
Complex Instruction Set Computing
CLI 
Command Line Interface или Call Level Interface / Интерфейс с команден ред
CMS 
Content Management System
CMM 
Capability Maturity Model
CMOS 
Complementary Metal Oxide Semiconductor
CMYK 
Cyan, Magenta, Yellow, Black / Цветови модел (най-често за печатни издания)
COBOL 
Common Business Oriented Language / Кобол - език за програмиране
COM 
Component Object Model
CORBA 
Common Object Request Broker Architecture
CPU 
Central Processing Unit / Централен процесор
CRC 
Cyclic Redundancy Check / Алгоритъм, проверяващ за грешки при предаване и съхранение на данни използващ контролна сума.
CRT 
Cathode-Ray Tube / Електронно-лъчева тръба (позната още, като КИНЕСКОП).
CSA 
Common Scrambling Algorithmus
CSMA/CA 
Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance / Метод за откриване на множествен достъп до средата и избягване от претоварване
CSMA/CD 
Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection
CSS 
Cascading Style Sheets / език за описание на стилове в уебстраници
CSS 
Content Scrambling System
CUPS 
Common Unix Printing System
CVS 
Concurrent Versioning System

D[редактиране | редактиране на кода]

DAO 
Data Access Object
DBMS 
Database Management System
DCE 
Distributed Computing Environment
DCF
Distributed Coordination Function (дистрибутивна координатна функция)
DCL 
Data Control Language
DCOM 
Distributed COM
DDC 
Display Data Channel
DDE 
Dynamic Data Exchange
DDL 
Data Definition Language
DDoS 
Distributed Denial of Service
DDR 
Double Data Rate
DECT 
Digital Enhanced Cordless Telecommunications
DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol
DHTML 
Динамично HTML, комбинация между HTML и Javascript
DAT 
Digital Audio Tape
DRM 
Digital Rights Management
DIMM 
Dual In-Line Memory Modules
DLL 
Dynamic Link Library (Динамична свързваща библиотека)
DMA 
Direct Memory Access
DMCA 
Digital Millenium Copyright Act
DML 
Data Manipulation Language
DMZ 
DeMilitarized Zone
DNS 
Domain Name System
DOM 
Document Object Model
DOS 
Disk Operating System (Дискова Операционна Система)
DoS 
Denial of Service
DRAM 
Dynamic RAM (Динамична RAM)
DRL 
Data Retrieval Language
DSP 
Digital Signal Processor
DTD 
Document Type Definition
DTO 
Data Transfer Object
DTP 
Desktop-Publishing
DVB 
Digital Video Broadcasting
DVD 
Digital Versatile Disc (Дигитален Всестранен Диск)
DVI 
Digital Video Interface
DWH 
Data Warehouse/Склад за данни

E[редактиране | редактиране на кода]

EBCDIC 
Extended Binary Coded Decimals Interchange Code
ECMA 
European Computer Manufacturers Association
ECP 
Extended Capability Port
EDGE 
Enhanced Data for GSM Evolution – повишаване скоростта на предаване на данни в GSM мобилни мрежи чрез допълнителен метод на модулация
EDID 
Extended Display Identification Data
EDI 
Electronic Data Interchange
EEPROM 
Electrical Eraseable Programmable ROM
EGA 
Enhanced Graphics Adapter
EIGRP 
Enhanced IGRP
EISA 
Extended ISA
EJB 
Enterprise Java Beans
EMS 
Expanded Memory Specification
EOF 
End Of File (Край на файла)
EOL 
End Of Line (Край на реда или чертата)
EPP 
Enhanced Parallel Port
EPROM 
Eraseable Programmable ROM
ESQL 
Embedded SQL

F[редактиране | редактиране на кода]

FAT 
File Allocation Table
FDDI 
Fiber Distributed Data Interface
FDMA 
Frequency Division Multiple Access
FIFO 
First In First Out (Пръв Влязъл Пръв Излязъл)
FPGA 
Field-Programmable Gate Array
FPU 
Floating Point Unit
FPU 
Fuzzy Processing Unit
FTP 
File Transfer Protocol

G[редактиране | редактиране на кода]

GBIC 
GigaBit Interface Converter
GCC; GNU Compiler Collection
GC 
Garbage Collection/Collector
GNOME 
GNU Network Object Model Environment
GNU 
GNU's Not UNIX!
GPL 
GNU General Public License
GPU 
Graphic Proccesing Unit
GPRS 
General Packet Radio Service
GRUB 
GRand Unified Boot-loader
GSM 
Global System for Mobile Communications (Глобална Система за Мобилна Комуникация)
GTK 
GIMP Toolkit
GUID 
Globally Unique Identifier
GUI 
Graphical User Interface (Графичен потребителски интерфейс)

H[редактиране | редактиране на кода]

HDLC 
High level Data Link Control
HGC 
Hercules Graphics Card
HMA 
High Memory Area
HPFS 
High Performance File System
HSCSD 
High Speed Circuit Switched Data
HSRP 
Hot Standby Router Protocol
HT 
HyperThreading
HTML 
Hypertext Markup Language
HTPC 
Home Theater Personal Computer
HTTPS 
HyperText Transport Protocol + SSL
HTTP 
HyperText Transport Protocol

I[редактиране | редактиране на кода]

ICMP 
Internet Control Message Protocol
IDE 
Integrated Drive Electronics/Intelligent Drive Electronics
IDL 
Interface Definition Language
IDMS 
Integrated Database Management System
IEEE 
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IFS 
InterFrame Space (междукадрово разстояние)
IGRP 
Interior Gateway Routing Protocol
IIOP 
Internet Inter-Orb Protocol
IMAP 
Internet Message Access Protocol
IMS 
Information Management System
IP 
Internet Protocol (Интернет Протокол)
IPC 
Instructions Per Cycle
IPC 
InterProcess Communications
IPP 
Internet Printing Protocol
IPX 
Internetwork Packet Exchange
IRC 
Internet Relay Chat
IrDA 
Infrared Data Association
IRQ 
Interrupt Request
ISA 
Industry Standard Architecture
ISDN 
Integrated Services Digital Network
ISO 
International Organization for Standardization
ISP 
Internet Service Provider
IT 
Information Technology

J[редактиране | редактиране на кода]

JDBC; Java DataBase Connectivity
JDK 
Java Development Kit
JFS 
Journaling File System
JMS 
Java Message Service
JPEG 
Joint Photographic Experts Group
JSF 
Java Server Faces
JSP 
JavaServer Pages
JVM 
Java Virtual Machine

K[редактиране | редактиране на кода]

KDE 
K Desktop Environment
KVM 
Keyboard Video Mouse

L[редактиране | редактиране на кода]

L2TP 
Layer 2 Tunneling Protocol
LAMP 
Linux-Apache-MySQL-PHP-Perl
LAN 
Local Area Network
LCD 
Liquid Crystal Display
LDAP 
Leightweight Directory Access Protocol
LED 
Light Emitting Diode
LFU 
Least-Frequently Used
LIFO 
Last In Last Out
LILO 
LInux LOader
LISP 
LISt Processor (Обработчик на списъци), език за програмиране
LLC 
Logical Link Control
LRU 
Least-Recently Used
LUN 
Logical Unit Number

M[редактиране | редактиране на кода]

MAC 
Media Access Control
MAN 
Metropolitan Area Network
MBR 
Master Boot Record
MCA 
Micro Channel Architecture
MFC 
Microsoft Foundation Class
MIDS 
Multi Functional Information Distribution System
MIME 
Multipurpose Internet Mail Extensions
MMS 
Multimedia Messaging Service
MMU 
Memory Management Unit
MMX 
Multimedia Extension
MOS 
Metal Oxide Semiconductor
MPEG 
Moving Picture Experts Group
MPLS 
Multiprotocol Label Switching
MRAM 
Magnetic RAM
MSDN 
Microsoft Software Developer Network
MTA 
Mail Transfer Agent
MTU 
Maximum Transfer Unit
MUA 
Mail User Agent
MVC 
Model View Controller

N[редактиране | редактиране на кода]

NAS 
Network Attached Storage
NAT 
Network Address Translation
NAV 
Network Allocation Vector (вектор на мрежовото разпределение)
NDS 
Novell Directory Services
NFS 
Network File System (Мрежова Файлова Система)
NGSC 
Next Generation Secure Computing Base
NIC 
Network Interface Card
NIC 
Networked Information Center
NNTP 
Network News Transport Protocol
NTFS 
New Technology File System
NVRAM 
Non Volatile RAM

O[редактиране | редактиране на кода]

OCR 
Optical Character Recognition
ODBC 
Open DataBase Connectivity
ODMG 
Object Database Management Group
OEM 
Original Equipment Manufacturer
OLAP 
Online Analytical Processing
OLE 
Object Linking and Embedding
OLTP 
OnLine Transaction Processing
OODBMS 
Object-Oriented DataBase Management System
OOP 
Objektorientierte Programmierung
OQL 
Object Query Language
ORDBMS 
Object-Relational DataBase Management System
OSPF 
Open Shortest Path First
OSS; Open Source Software (софтуер с отворен код)
OS 
Operating System (операционна система)

P[редактиране | редактиране на кода]

P2P 
Peer to Peer
PAL 
Programmable Array Logic
PAP 
Password Authentication Protocol
PCF 
Point Coordination Function (точково координатна функция)
PCI 
Peripheral Component Interconnect
PCMCIA 
Personal Computer Memory Card International Association
PDA 
Personal Digital Assistant
PDC 
Primary Domain Controller
PDF 
Portable Document Format
PHP 
Personal home Page
PLA 
Programmable Logic Array
PNG 
Portable Network Graphics
POP3 
Post Office Protocol Version 3
POSIX 
Portable Operating System Interface for UniX
PPD; Postscript Printer Description
PPPoE; PPP over Ethernet
PPP 
Point to Point Protocol
PPTP 
Point to Point Tunneling Protocol
PROM 
Programmable ROM
PS 
PostScript
PSU 
Power Supply Unit

Q[редактиране | редактиране на кода]

QoS 
Qualtity of Service

R[редактиране | редактиране на кода]

RAD 
Rapid Application Development
RAID 
Redundant Array of Inexpensive / Independent Disks
RAM 
Random Access Memory (Памет с произволен достъп)
RARP 
Reverse ARP
RAS 
Remote Access Service
RDBMS 
Relational DataBase Management System (релационна система за управление на бази от данни
RDF 
Resource Description Framework
REU 
RAM Expansion Unit
RFC 
Request for Comments
RGB 
Red Green Blue (Червено Зелено Синьо)
RIMM 
Rambus In-Line Memory Modul
RIP 
Raster Image Process
RIP 
Routing Information Protocol
RISC 
Reduced Instruction Set Computing
RMI 
Remote Method Invocation
ROM 
Read Only Memory (Памет само за четене)
RPC 
Remote Procedure Call
RPM 
Round Per Minute

S[редактиране | редактиране на кода]

SACD 
Super-Audio-CD
SANE 
Scanner Access Now Easy
Standard Apple Numeric Environment
SAN 
Storage Area Network
SATA 
Serial ATA
SCAM; SCSI Configuration AutoMatically
SCSI 
Small Computers System Interface
SDK 
Software Development Kit
SDSL 
Symmetric/Single line Digital Subscriber Line, вариант на DSL
SEO 
Search Engine Optimization
SGML 
Standard Generalized Markup Language
SIMD 
Single-Instruction Multiple-Data
SIMM 
Single In-line Memory Module
SIP 
Session Initiation Protocol
SIP 
Sideway Information Passing
SLIP 
Serial Line Internet Protocol
SLR 
Scalable Linear Recording
SMB 
Server Message Block
SMIL 
Synchronized Multimedia Integration Language
SML 
Standard Meta Language
SMP 
Symmetric Multi-Processing
SMS 
Short Message Service
SMTP 
Simple Mail Transport Protocol
SNA 
Systems Network Architecture
SNMP 
Simple Network Management Protocol
SOA 
Service-oriented architecture
SOAP 
Simple Object Access Protocol
SQL 
Structured Query Language
SRAM 
Static RAM
SSD   Solid state drive
SSH 
Secure SHell
SSI 
Server Side Includes
SSL 
Secure Sockets Layer
SVCD 
Super Video Compact Disc
SVGA 
Super Video Graphics Array
SVG 
Scalable Vector Graphics

T[редактиране | редактиране на кода]

TIN 
Triangulation Iregular Network нерегулярна триъгълникова мрежа - непресичаща се триъгълникова мрежа
Tcl 
Tool Command Language, език за програмиране
TCP/IP 
Transmission Control Protocol/Internet — Protocol Протокол за контрол на трансмисията/Интернет протокол
TCPA 
Trusted Computer Platform Architecture
TDMA 
Time Division Multiple Access
TFTP 
Trivial FTP
TFT 
Thin Film Transistor
TPM 
Trusted Platform Module
TTL 
Time to live или Transistor-Transistor-Logic
TWAIN 
Toolkit Without An Interesting Name

U[редактиране | редактиране на кода]

UART 
Universal Asynchronous Receiver Transmitter
UDF 
Universal Disc Format
UDP 
User Datagram Protocol
UFS 
UNIX File System (Уникс Файлова Система)
UMB 
Upper Memory Block
UML 
Unified Modeling Language
UMTS 
Universal Mobile Telecommunications System
URI 
Uniform Resource Identifier
URL 
Uniform Resource Locator
USB 
Universal Serial Bus (Универсална Серийна Шина)
USV 
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
UTF 
UCS Transformation Format
UTP 
Unshielded Twisted Pair
UXGA 
Ultra Extended Graphics Array

V[редактиране | редактиране на кода]

VBA 
Visual Basic for Applications
VBS 
Visual Basic Script
VB 
Visual Basic
VDSL 
Very High Data Rate DSL, вариант на DSL
VESA 
Video Electronics Standards Association
VGA 
Video Graphics Accelerator
VLAN 
virtual LAN
VLB 
Vesa Local Bus
VoIP 
Voice over IP
VPN 
Virtual Private Network
VPS 
Virtual Private Server, Виртуален Личен Сървър
VRAM 
Video RAM (Видео RAM)

W[редактиране | редактиране на кода]

W3C 
World Wide Web Consortium
WAIS 
Wide Area Information Servers
WAMP 
Windows-Apache-MySQL-PHP-Perl
WAN 
Wide Area Network
WAP 
Wireless Application Protocol
WEP 
Wired Equivalent Privacy
WINE 
WINE Is Not an Emulator
WINS 
Windows Internet Name Service
WLAN 
Wireless Local Area Network
WML 
Wireless Markup Language
WOL 
Wake on LAN
WORM 
Write Once Read Multiple
WSDL 
Web Service Definition Language
WSH 
Windows Scripting Host
WWW 
World Wide Web (световна паяжина)
WYSISLWYG 
What You See Is Sort-of Like What You Get
WYSIWYG 
What You See Is What You Get (това, което виждаш, е това, което получаваш)

X[редактиране | редактиране на кода]

XGA 
eXtended Graphics Array
XHTML 
eXtensible Hypertext Markup Language
XML-RPC 
eXtensible Markup Language Remote Procedure Call
XML 
eXtensible Markup Language (стандартен език за обработка на данни)
XMS 
Extended Memory Specification
XSLT 
XSL Transformations
XSL 
eXtensible Stylesheet Language