Уикипедия:Китайски имена/Пинин-български

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Това е списък на сричките в пинин и съответстващата им българска транскрипция.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A[редактиране на кода]

 • a : а
 • ai : ай
 • an : ан
 • ang : ан
 • ao : ао

B[редактиране на кода]

 • ba : бa
 • bai : бай
 • ban : бан
 • bang : бан
 • bao : бао
 • bei : бей
 • ben : бън
 • beng : бън
 • bi : би
 • bian : биен
 • biao : бяо
 • bie : бие
 • bin : бин
 • bing : бин
 • bo : бо
 • bu : бу

C[редактиране на кода]

 • ca : ца
 • cai : цай
 • can : цан
 • cang : цан
 • cao : цао
 • ce : цъ
 • cen : цън
 • ceng : цън
 • ci : цъ
 • cong : цун
 • cou : цоу
 • cu : цу
 • cuan : цуан
 • cui : цуей
 • cun : цун
 • cuo : цуо
 • cha : ча
 • chai : чай
 • chan : чан
 • chang : чан
 • chao : чао
 • che : чъ
 • chen : чън
 • cheng : чън
 • chi : чъ
 • chong : чун
 • chou : чоу
 • chu : чу
 • chuai : чуай
 • chuan : чуан
 • chuang : чуан
 • chui : чуей
 • chun : чун
 • chuo : чуо

D[редактиране на кода]

 • da : да
 • dai : дай
 • dan : дан
 • dang : дан
 • dao : дао
 • de : дъ
 • dei : дей
 • deng : дън
 • di : ди
 • dia : дя
 • dian : диен
 • diao : дяо
 • die : дие
 • ding : дин
 • diu : диу
 • dong : дун
 • dou : доу
 • du : ду
 • duan : дуан
 • dui : дуей
 • dun : дун
 • duo : дуо

E[редактиране на кода]

 • e : ъ
 • ei : ей
 • en : ън
 • eng : ън
 • er : ар

F[редактиране на кода]

 • fa : фа
 • fan : фан
 • fang фан
 • fei : фей
 • fen : фън
 • feng : фън
 • fo : фо
 • fou : фоу
 • fu : фу

G[редактиране на кода]

 • ga : га
 • gai : гай
 • gan : ган
 • gang : ган
 • gao : гао
 • ge : гъ
 • gei : гей
 • gen : гън
 • geng : гън
 • gong : гун
 • gou : гоу
 • gu : гу
 • gua : гуа
 • guai : гуай
 • guan : гуан
 • guang : гуан
 • gui : гуей
 • gun : гун
 • guo : гуо

H[редактиране на кода]

 • ha : ха
 • hai : хай
 • han : хан
 • hang : хан
 • hao : хао
 • he : хъ
 • hei : хъй
 • hen : хън
 • heng : хън
 • hm : хм
 • hng : хн
 • hong : хун
 • hou : хоу
 • hu : ху
 • hua : хуа
 • huai : хуай
 • huan : хуан
 • huang : хуан
 • hui : хуей
 • hun : хун
 • huo : хуо

J[редактиране на кода]

 • ji : дзи
 • jia : дзя
 • jian : дзиен
 • jiang : дзян
 • jiao : дзяо
 • jie : дзие
 • jin : дзин
 • jing : дзин
 • jiong : дзиун
 • jiu : дзиу
 • ju : дзю
 • juan : дзюен
 • jue : дзюе
 • jun : дзюн

K[редактиране на кода]

 • ka : ка
 • kai : кай
 • kan : кан
 • kang : кан
 • kao : као
 • ke : къ
 • ken : кън
 • keng : кън
 • kong : кун
 • kou : коу
 • ku : ку
 • kua : куа
 • kuai : куай
 • kuan : куан
 • kuang : куан
 • kui : куей
 • kun : кун
 • kuo : куо

L[редактиране на кода]

 • la : ла
 • lai : лай
 • lan : лан
 • lang : лан
 • lao : лао
 • le : лъ
 • lei : лей
 • leng : лън
 • li : ли
 • lia : ля
 • lian : лиен
 • liang : лян
 • liao : ляо
 • lie : лие
 • lin : лин
 • ling : лин
 • liu : лиу
 • long : лун
 • lou : лоу
 • lu : лу
 • lü : лю
 • luan : луан
 • lüe : люе
 • lun : лун
 • luo : луо

M[редактиране на кода]

 • ma : ма
 • mai : май
 • man : ман
 • mang : ман
 • mao : мао
 • me : мъ
 • mei : мей
 • men : мън
 • meng : мън
 • mi : ми
 • mian : миен
 • miao : мяо
 • mie : мие
 • min : мин
 • ming : мин
 • miu : миу
 • mo : мо
 • mou : моу
 • mu : му

N[редактиране на кода]

 • na : на
 • nai : най
 • nan : нан
 • nang : нан
 • nao : нао
 • ne : нъ
 • nei : ней
 • nen : нън
 • neng : нън
 • ng : н
 • ni : ни
 • nian : ниен
 • niang : нян
 • niao : няо
 • nie : ние
 • nin : нин
 • ning : нин
 • niu : ниу
 • nong : нун
 • nu : ну
 • nü : ню
 • nuan : нуан
 • nüe : нюе
 • nuo : нуо

O[редактиране на кода]

 • ou : oу

 

 

 

P[редактиране на кода]

 • pa : па
 • pai : пай
 • pan : пан
 • pang : пан
 • pao : пао
 • pei : пей
 • pen : пън
 • peng : пън
 • pi : пи
 • pian : пиен
 • piao : пяо
 • pie : пие
 • pin : пин
 • ping : пин
 • po : по
 • pou : поу
 • pu : пу

Q[редактиране на кода]

 • qi : ци
 • qia : ця
 • qian : циен
 • qiang : цян
 • qiao : цяо
 • qie : цие
 • qin : цин
 • qing : цин
 • qiong : циун
 • qiu : циу
 • qu : цю
 • quan : цюен
 • que : цюе
 • qun : цюн

R[редактиране на кода]

 • ran : жан
 • rang : жан
 • rao : жао
 • re : жъ
 • ren : жън
 • reng : жън
 • ri : жъ
 • rong : жун
 • rou : жоу
 • ru : жу
 • ruan : жуан
 • rui : жуей
 • run : жун
 • ruo : жуо

S[редактиране на кода]

 • sa : са
 • sai : сай
 • san : сан
 • sang : сан
 • sao : сао
 • se : съ
 • sen : сън
 • seng : сън
 • si : съ
 • song : сун
 • sou : соу
 • su : су
 • suan : суан
 • sui : суей
 • sun : сун
 • suo : суо
 • sha : ша
 • shai : шай
 • shan : шан
 • shang : шан
 • shao : шао
 • she : шъ
 • shei : шей
 • shen : шън
 • sheng : шън
 • shi : шъ
 • shou : шоу
 • shu : шу
 • shua : шуа
 • shuai : шуай
 • shuan : шуан
 • shuang : шуан
 • shui : шуей
 • shun : шун
 • shuo : шуо

T[редактиране на кода]

 • ta : та
 • tai : тай
 • tan : тан
 • tang : тан
 • tao : тао
 • te : тъ
 • ten : тън
 • teng : тън
 • ti : ти
 • tian : тиен
 • tiao : тяо
 • tie : тие
 • ting : тин
 • tong : тун
 • tou : тоу
 • tu : ту
 • tuan : туан
 • tui : туей
 • tun : тун
 • tuo : туо

W[редактиране на кода]

 • wa : уа
 • wai : уай
 • wan : уан
 • wang : уан
 • wei : уей
 • wen : уън
 • weng : уън
 • wo : уо
 • wu : у

X[редактиране на кода]

 • xi : си
 • xia : ся
 • xian : сиен
 • xiang : сян
 • xiao : сяо
 • xie : сиe
 • xiu : сиу
 • xu : сю
 • xuan : сюен
 • xue : сюе
 • xun : сюн

Y[редактиране на кода]

 • ya : я
 • yan : йен
 • yang : ян
 • yao : яо
 • ye : йе
 • yi : и
 • yin : ин
 • ying : ин
 • yong : юн
 • you : йоу
 • yu : ю
 • yuan : юен
 • yue : юе
 • yun : юн

Z[редактиране на кода]

 • za : дза
 • zai : дзай
 • zan : дзан
 • zang : дзан
 • zao : дзао
 • ze : дзъ
 • zei : дзей
 • zen : дзън
 • zeng : дзън
 • zi : дзъ
 • zong : дзун
 • zou : дзоу
 • zu : дзу
 • zuan : дзуан
 • zui : дзуей
 • zun : дзун
 • zuo : дзуо
 • zha : джа
 • zhai : джай
 • zhan : джан
 • zhang : джан
 • zhao : джао
 • zhe : джъ
 • zhei : джей
 • zhen : джън
 • zheng : джън
 • zhi : джъ
 • zhong : джун
 • zhou : джоу
 • zhu : джу
 • zhua : джуа
 • zhuai : джуай
 • zhuan : джуан
 • zhuang : джуан
 • zhui : джуей
 • zhun : джун
 • zhuo : джуо