Уикипедия:AutoWikiBrowser/Typos

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Регулярни изрази за поправяне на правописни грешки за RegExTypoFix (Regular Expression Typographical error Fixer или RETF).

Добавят се само основите на думите, като се внимава да не е съществуваща дума.

Добавяне/Промяна на правописни грешки[редактиране на кода]

<!-- Моля, добавяйте новите предложения тук -->
* Ер малък (ь) след гласна да се замени с И кратко (й) и обратното

* Сегашно деятелно причастие, свършващо на "-ещ" и "-ящ" понякога е с "ш".
<!-- Причастията са стотици, а при доста от тях ще има нежелано припокриване с глаголи от 2-ро лице ед. ч. сег. вр. (главно от цитати) – напр. можеш и можещ... Някакви ориентировъчни примери? --> За да няма реални комбинации да търси само „е/я+ш+а/и/о“, но полуавтоматично, че може да има и други съществуващи думи.

* и по-трудното ''за това/затова''.

* помощник треньор -> помощник-треньор
* старши-треньор -> старши треньор
* министър председател -> министър-председател
* срешу -> срещу
* межу -> между (без Кен Лий)
* вкючително -> включително
* Фердинад -> Фердинанд (х46)
* архитип -> архетип
* теливизион(ен/на/но/ни) -> телевизион(ен/на/но/ни)

Списък на правописните грешки[редактиране на кода]

Цифри, дати и символи[редактиране на кода]

<Typo word="0-9 лв./щ.д." find="(\d)(лв|щ\.д)\." replace="$1 $2." />
<Typo word="0-9/скоби г." find="(\d{1,4}(?:\]\])?)г(?:од)?\." replace="$1 г." />
<Typo word="1-ви януари → 1 януари" find="(\d)(?:[-–—]?[вртм]?и|\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>[-–—]?[вртм]?и\<\/[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)[  ]+([Яя]нуари|[Фф]евруари|[Мм]а(?:рт|й)|[Аа]прил|[Юю][нл]и|[Аа]вгуст|[Сс]ептември|[Оо]ктомври|[Нн]оември|[Дд]екември)\b" replace="$1 $2" /> <!-- без числителни редни за дни от месеца -->
<Typo word="01-09 януари → 1-9 януари" find="\b0?([1-9])[  ]+([Яя]нуари|[Фф]евруари|[Мм]а(?:рт|й)|[Аа]прил|[Юю][нл]и|[Аа]вгуст|[Сс]ептември|[Оо]ктомври|[Нн]оември|[Дд]екември)\b" replace="$1 $2" />
<Typo word="1 Януари → 1 януари" find="(\d)[  ]+(Януари|Февруари|Ма(?:рт|й)|Април|Ю[нл]и|Август|Септември|Октомври|Ноември|Декември)\b" replace="$1 {{subst:lc:$2}}" />

Числителни редни, мъжколични и други числителни бройни[редактиране на кода]

<!-- Числителни редни -->
<Typo word="1-ви" find="((?:\b1|[02-9]1)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1-в$2" />
<Typo word="1-вият" find="((?:\b1|[02-9]1)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(ят?)\b" replace="$1-ви$2" />
<Typo word="2-ри" find="((?:\b2|[02-9]2)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1-р$2" />
<Typo word="2-рият" find="((?:\b2|[02-9]2)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(ят?)\b" replace="$1-ри$2" />
<Typo word="3, 4-ти" find="((?:\b[34]|[02-9][34])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1-т$2" />
<Typo word="3, 4-тият" find="((?:\b[34]|[02-9][34])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(ят?)\b" replace="$1-ти$2" />
<Typo word="5, 6, 9-и" find="((?:\b[569]|[02-9][569])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])т(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="7, 8-и" find="((?:\b[78]|[02-9][78])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])м(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="7, 8-ата/ото" find="((?:\b[78]|[02-9][78])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])т(а|о)\b" replace="$1-$2т$2" />
<Typo word="5, 6, 7, 8 ... 20, 25—30 ... 95—99, 200/300-ият" find="((?:(?:\b|0)[5-9]|1\d|[2-9][05-9]|[23]00)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(ят?)\b" replace="$1-и$2" />
<Typo word="10—20, 30 до 90-и" find="((?:1\d|[2-9]0)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])т(а|ата|о|ото|и|ият?|ите|ина|ината)\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="100, 400 до 900-тен" find="([14-9]00(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните|ина|ината)\b" replace="$1-т$2" />
<Typo word="100, 400 до 900-тната/тното" find="([14-9]00(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])[ао]?т(а|о)\b" replace="$1-тн$2т$2" />
<Typo word="100, 400 до 900-тният" find="([14-9]00(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])и?(ят?)\b" replace="$1-тни$2" />
<Typo word="200, 300-и" find="([23]00(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])т(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="1000 до 9000-ен" find="(\d *000(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])д(ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните)\b" replace="$1-$2" />
<!-- Мъжколични числителни форми -->
<Typo word="2-ма" find="((?:\b2|[02-9]2)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])в?а(ма|мата)\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="3, 4-ма" find="((?:\b[34]|[02-9][34])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])р?и(ма|мата)\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="5, 6, 9, 10—20, 30-има" find="((?:\b[569]|1\d|[2-9]0|[02-9][569])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(?:ти)?(ма|мата)\b" replace="$1-и$2" />
<Typo word="7, 8-ина" find="((?:\b[78]|[02-9][78])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(?:ми)?(на|ната)\b" replace="$1-и$2" />
<!-- Други числителни бройни -->
<Typo word="00 до 90-те" find="(\d0(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(?:тт)?е\b" replace="$1-те" />

А[редактиране на кода]

<Typo word="Австро-Унгар" find="\b(А|а)встр?о-?(У|у)нгар(ия|ски(?:ят?|те)?|ска(?:та)?|ско(?:то)?)\b" replace="$1встро-$2нгар$3" />
<Typo word="азиат" find="\b(А|а)зият(ец|ецът|еца|ци|ците)\b" replace="$1зиат$2" />
<Typo word="азиатски" find="\b(А|а)зият[сц]к(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1зиатск$2" />
<Typo word="акведукт" find="\b(А|а)квадукт([а-я]*)\b" replace="$1кведукт$2" />
<Typo word="акостира" find="\b(А|а)кустира([а-я]*)\b" replace="$1костира$2" />
<Typo word="активността/античността" find="\b(А|а)(ктив|нтич)носта\b" replace="$1$2ността" />
<Typo word="анимации" find="\b(А|а)нимаций(те)?\b" replace="$1нимации$2" />
<Typo word="анцуг" find="\b(А|а)нцунг\b" replace="$1нцуг" />
<Typo word="аперитив" find="\b(А|а)ператив(а|ът|и|ите)\b" replace="$1перитив$2" />
<Typo word="апсид" find="\b(А|а)бсид([а-я]+)\b" replace="$1псид$2" />
<Typo word="артефакт" find="\b(А|а)ртифакт([а-я]*)\b" replace="$1ртефакт$2" />
<Typo word="археологически" find="\b(А|а)рхи[ео]логическ(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1рхеологическ$2" />
<Typo word="асоциир...." find="\b(А|а)социр" replace="$1социир" />
<Typo word="афроамерикан..." find="\b([Аа]фро)[  ]*[—–-][  ]*[Аа]мерикан(ец(?:ът|а)?|ци(?:те)?|к(?:а(?:та)?|и(?:те)?)|че(?:та(?:та)?|то)?|ск(?:и(?:ят?|те)?|а(?:та)?|о(?:то)?))\b" replace="$1американ$2" />

Б[редактиране на кода]

<Typo word="батальон" find="\b(Б|б)атал[ий]он([а-я]*)\b" replace="$1атальон$2" />
<Typo word="батерии" find="\b(Б|б)атерий(те)?\b" replace="$1атерии$2" />
<Typo word="бедността/безкрайността" find="\b(Б|б)(ед|езкрай)носта\b" replace="$1$2ността" />
<Typo word="безпокоя" find="(Б|б)езспоко([а-я]+)\b" replace="$1езпоко$2" />
<Typo word="безразсъд" find="\b(Б|б)езрасъд([а-я]+)\b" replace="$1езразсъд$2" />
<Typo word="безсмислен" find="\b(Б|б)езмислен([а-я]+)\b" replace="$1езсмислен$2" />
<Typo word="безспорен" find="\b(Б|б)еспор([а-я]+)\b" replace="$1езспор$2" />
<Typo word="биенале" find="\b(Б|б)ианале\b" replace="$1иенале" />
<!-- Typo word="беларус" find="\b(Б|б)елорус(ка|ката|ко|кото|ки|кият?|ките)?\b" replace="$1еларус$2" /> изключено заради някакво противоречие в [[Беседа:Белоруска_съветска_социалистическа_република]] -->
<Typo word="близостта/болестта" find="\b(Б|б)(лизо|оле)ста\b" replace="$1$2стта" />
<Typo word="богатств" find="\b(Б|б)огаств([а-я]+)\b" replace="$1огатств$2" />
<Typo word="бомбардир" find="\b((?:Б|б)омба)н(дир(?:а|овк|овъч)[а-я]*)\b" replace="$1р$2" />
<Typo word="бомбардировъч" find="\b(Б|б)омбардировач(ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните)\b" replace="$1омбардировъч$2" />
<Typo word="братств" find="\b(Б|б)радств(о|ото|а|ата)\b" replace="$1ратств$2" />
<Typo word="бременност" find="\b(Б|б)ременост([а-я]*)\b" replace="$1ременност$2" />
<Typo word="бременността" find="\b(Б|б)ременноста\b" replace="$1ременността" />

В[редактиране на кода]

<Typo word="в зависимост/сравнение" find="\b(В|в)(зависимост|сравнение)\b" replace="$1 $2" />
<Typo word="важност/възможност" find="\b(В|в)(аж|ъзмож)нос\b" replace="$1$2ност" />
<Typo word="вариант" find="\b(В|в)ариянт([а-я]*)\b" replace="$1ариант$2" />
<Typo word="Венецуела" find="\b(В|в)енесуел([а-я]+)\b" replace="$1енецуел$2" />
<Typo word="верността/вероятността" find="\b(В|в)[ея](р|роят)ностт?а\b" replace="$1е$2ността" />
<Typo word="вертолет" find="\b(В|в)ъртолет([а-я]*)\b" replace="$1ертолет$2" />
<Typo word="вестник" find="\b(В|в)есник\b" replace="$1естник" />
<Typo word="ветеринар" find="\b(В|в)етиринар([а-я]*)\b" replace="$1етеринар$2" />
<Typo word="веществ" find="\b(В|в)ешеств([а-я]+)\b" replace="$1еществ$2" />
<Typo word="взаимноизгод" find="\b(В|в)за[ий]мно ?изгод([а-я]+)\b" replace="$1заимноизгод$2" />
<Typo word="взаимодейств" find="\b(В|в)за[ий]моде[ий]ств([а-я]+)\b" replace="$1заимодейств$2" />
<Typo word="взаимоотношен" find="\b(В|в)за[ий]моо?тношен([а-я]+)\b" replace="$1заимоотношен$2" />
<Typo word="видимостта/влажността/властта" find="\b(В|в)(идимо|лажно|ла)ста\b" replace="$1$2стта" />
<Typo word="влия" find="\b(В|в)лиа(е|(?:н|т|я)[а-я]+)\b" replace="$1лия$2" />
<Typo word="водосбор" find="\b(В|в)одосбир" replace="$1одосбор" />
<Typo word="военачални" find="\b(В|в)оеноначални([а-я]+)\b" replace="$1оеначални$2" />
<Typo word="военен" find="\b(В|в)оеннен\b" replace="$1оенен$2" />
<Typo word="военновъздуш" find="\b(В|в)оенн?о-?въздуш(ен|на|ната|но|ното|ни|ните|ният?)\b" replace="$1оенновъздуш$2" />
<Typo word="военноисторическ/военноморски" find="\b(В|в)оенн?о-?(историческ|морск)(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1оенно$2$3" />
<Typo word="военнопленни" find="\b(В|в)оенн?опленн?и([а-я]*)\b" replace="$1оеннопленни$2" />
<Typo word="военнопрестъпни" find="\b(В|в)оенопрестъпни([а-я]*)\b" replace="$1оеннопрестъпни$2" />
<Typo word="военнослужещ" find="\b(В|в)оенослужещ([а-я]*)\b" replace="$1оеннослужещ$2" />
<Typo word="войвод" find="\b(В|в)оевод([а-я]*)\b" replace="$1ойвод$2" />
<Typo word="впечатл" find="\b(В|в)печетл([а-я]*)\b" replace="$1печатл$2" />
<Typo word="впоследствие/впрочем/вследствие" find="\b(В|в) +(последствие|прочем|следствие)\b" replace="$1$2" />
<Typo word="временн" find="\b(В|в)ремен(о|и)\b" replace="$1ременн$2" />
<Typo word="всеки" find="\b(секи|сички|сякакъв)\b" replace="в$1" />
<Typo word="всъщност" find="\b(В|в)същост\b" replace="$1същност" />
<Typo word="всякакъв" find="\b(В|в)секак(ъв|(?:ва|во|ви)[а-я]*)\b" replace="$1сякак$2" />
<Typo word="възвръща" find="(В|в)[аъ]звр[аъ]ща([а-я]*)\b" replace="$1ъзвръща$2" />
<Typo word="възприеман" find="\b(В|в)ъприеман\b" replace="$1ъзприеман" />
<Typo word="възраст" find="\b(В|в)ъзр[аъ]ст?(ен|на|ната|но|ното|ният?|ните)\b" replace="$1ъзраст$2" />
<Typo word="възрастта/външността/вътрешността" find="\b(В|в)ъ(зра|ншно|трешно)ста\b" replace="$1ъ$2стта" />
<Typo word="възстанов" find="\b(В|в)ъзтанов([а-я]+)\b" replace="$1ъзстанов$2" />
<Typo word="външнотърговск" find="\b(В|в)ъншно-т[аъ]рговск(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1ъншнотърговск$2" />
<Typo word="въоръж" find="\b(В|в)ъораж((?:ен|а)[а-я]*)\b" replace="$1ъоръж$2" />
<Typo word="въплъщ" find="\b(В|в)ъплащ((?:ен|а)[а-я]*)\b" replace="$1ъплъщ$2" />
<Typo word="върху" find="\b(В|в)ърку\b" replace="$1ърху" />
<Typo word="(не)вярн" find="\b([Нн]е)?верн(а|ата|о|ото)\b" replace="$1вярн$3" /> <!-- само с малка буква; има италиански фамилии и македонски селища с думите Верна и Верно -->

Г[редактиране на кода]

<Typo word="географск" find="\b(Г|г)еогравск(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1еографск$2" />
<Typo word="героите" find="\b(Г|г)еройте\b" replace="$1ероите" />
<Typo word="гласност" find="\b(Г|г)ласт?ност?" replace="$1ласност" />
<Typo word="гласността" find="\b(Г|г)ласт?ностт?а\b" replace="$1ласността" />
<Typo word="говорещ" find="\b([Аа]нгл(?:ийск)?о|[Нн]емско|[Фф]ренско|[Ии]спан(?:ск)?о|[Ии]талиан(?:ск)?о|[Пп]олско|[Пп]ортугал(?:ск)?о|[Рр]уско|[Лл]атин(?:ск)?о)?(Г|г)оворящ([а-я]*)\b" replace="$1$2оворещ$3" />
<Typo word="големи" find="\b(Г|г)олями(те)?\b" replace="$1олеми$2" />
<Typo word="гордостта/готовността" find="\b(Г|г)о(рдо|товно)ста\b" replace="$1о$2стта" />
<Typo word="гюле" find="\b(Г|г)юлле\b" replace="$1юле" />

Д[редактиране на кода]

<Typo word="д...айсет" find="\b(Д|д)(ва|вана)айсе\b" replace="$1$2айсет" />
<Typo word="д...айсетте" find="\b(Д|д)(ва|вана)айсете\b" replace="$1$2айсетте" />
<Typo word="д...десетте" find="\b(Д|д)(ва|вана|евет?)десете\b" replace="$1$2десетте" />
<Typo word="дванайсет/двайсет/деветнайсет" find="\b(Д|д)(вана|ва|еветна)йст" replace="$1$2йсет" />
<Typo word="двойствен" find="\b(Д|д)войнствен(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1войствен$2" />
<Typo word="двустранн" find="\b(Д|д)вустраннн" replace="$1вустранн" />
<Typo word="деветдесет" find="\b(Д|д)еведесет([а-я]*)\b" replace="$1еветдесет" />
<Typo word="деветдесетте" find="\b(Д|д)еведесет?те\b" replace="$1еветдесетте" />
<Typo word="деветка/десетка" find="\b(Д|д)(ев|ес)ятк(а|ата|и|ите)\b" replace="$1$2етк$3" />
<Typo word="деветте/десетте" find="\b(Д|д)(ев|ес)ете\b" replace="$1$2етте" />
<Typo word="дейност" find="\b(Д|д)ейностт(и|ите|ен|на|ната|но|ното|ният?|ните)\b" replace="$1ейност$2" />
<Typo word="дейността/действителността" find="\b(Д|д)ей(ствител)?носта\b" replace="$1ей$2ността" />
<Typo word="дейността" find="\b(Д|д)ейносттта\b" replace="$1ейността" />
<Typo word="декември" find="\b(Д|д)екевм?ри" replace="$1екември" />
<Typo word="денивелация" find="\b(Д|д)енивилация" replace="$1енивелация" />
<Typo word="десетилети" find="\b(Д|д)ес[еи]т[еи]лети(е|ето|я|ята)\b" replace="$1есетилети$2" />
<Typo word="детск" find="\b(Д|д)ецк(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1етск$2" />
<Typo word="дивизии" find="\b(Д|д)[еи]визи[ий](те)?\b" replace="$1ивизии$2" />
<Typo word="дивизия" find="\b(Д|д)евизия(та)?\b" replace="$1ивизия$2" />
<Typo word="диригентств" find="\b(Д|д)иригенств" replace="$1иригентств" />
<Typo word="дисертация" find="\b(Д|д)есертация(та)?" replace="$1исертация$2" />
<Typo word="дисидент" find="\b(Д|д)есидент(а|ът|ка|ката|ти|тите|)\b" replace="$1исидент$2" />
<Typo word="длъжност" find="\b(Д|д)лъжнос\b" replace="$1лъжност" />
<Typo word="длъжността/доходността/древността" find="\b(Д|д)(лъж|оходно|рев)носта\b" replace="$1$2ността" />
<Typo word="докато" find="\b(Д|д)акато\b" replace="$1окато" />
<Typo word="докрай" find="\b(?<![Оо]т +край +)(Д|д)о край\b" replace="$1окрай" />
<Typo word="до момента" find="\b(Д|д)омомента\b" replace="$1о момента" />
<Typo word="допреди/дотук/доколко..." find="\b(Д|д)о +(преди|(?<![Оо]т тогава до )сега|там|тогава|тук|(?:кога|колко|(?:ня)?къде)(?:то)?)\b" replace="$1о$2" />
<Typo word="дузин" find="\b(Д|д)озин(а|ата|и|ите)\b" replace="$1узин$2" />
<Typo word="дърв" find="\b(Д|д)ръв(а|ата|о|ото|ета|етата|ес?н(?:а|ата|о|ото|и|ият?|ите)?)\b" replace="$1ърв$2" />
<Typo word="дървес" find="\b(Д|д)ървест(ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните)\b" replace="$1ървес$2" />
<Typo word="държавн" find="\b(Д|д)ържаван(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1ържавн$2" />
<Typo word="дъщер" find="\b(Д|д)ъшер(я|ята|и|ите|на|ната|но|ното|ни(?:ят?|те)?)\b" replace="$1ъщер$2" />

Е[редактиране на кода]

<Typo word="едини..." find="\b(Е|е)дени(ч(?:ен|на|ната|но|ното|ният?|ните)|ц(?:а|ата|и|ите))\b" replace="$1дини$2" />
<Typo word="единайсет" find="\b(Е|е)динайст" replace="$1динайсет" />
<Typo word="единствен" find="\b(Е|е)динственн(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)?\b" replace="$1динствен$2" />
<Typo word="едноимен" find="\b([Ее]дноимен)ен\b" replace="$1" /> <!-- виж https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/ЕДНОИМЕН и https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/ЕДНОИМЕНЕН -->
<Typo word="едноим-на/но/ни" find="\b([Ее]дноим)енн?(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:ят?|те)?)\b" replace="$1н$2" /> <!-- виж https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/ЕДНОИМЕН и https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/ЕДНОИМЕНЕН -->
<Typo word="екземпляр" find="\b(Е|е)к?земп?л?яр(а|ът|и|ите|ен|на|ната|но|ното|ният?|ните)" replace="$1кземпляр$2" />
<Typo word="езерото" find="\b(Е|е)зерота\b" replace="$1зерото" />
<Typo word="елимин" find="\b(Е|е)лемин([а-я]*)\b" replace="$1лимин$2" />
<Typo word="еничар" find="\b(Е|е)ничер([а-я]*)\b" replace="$1ничар$2" />
<Typo word="есента" find="\b(Е|е)сентта\b" replace="$1сента" />

Ж[редактиране на кода]

<Typo word="живели" find="\b(Ж|ж)ивяли(те)?\b" replace="$1ивели$2" />
<Typo word="живопис" find="\b(Ж|ж)ивопист(ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните|та)\b" replace="$1ивопис$2" />
<Typo word="жп" find="\b(Ж|ж)\.(П|п)\.\b" replace="$1$2" />

З[редактиране на кода]

<Typo word="за" find="\b(З|з)аа\b" replace="$1а" />
<Typo word="зависимостта/заетостта/законността" find="\b(З|з)а(висимо|ето|конно)ста\b" replace="$1а$2стта" />
<Typo word="завладени" find="\b(З|з)авладяни(те)?\b" replace="$1авладени$2" />
<Typo word="завършва" find="\b(З|з)авъшва" replace="$1авършва" />
<Typo word="заимства" find="\bвзаимства([а-я]*)\b" replace="заимства$1" />
<Typo word="заимства v2" find="\bВзаимства([а-я]*)\b" replace="Заимства$1" />
<Typo word="заинтересован" find="\b(З|з)аинтересуван(а|ата|о|ото|ият?|ите)\b" replace="$1аинтересован$2" />
<Typo word="закупува" find="\b(З|з)акопува([а-я]*)\b" replace="$1акупува$2" />
<Typo word="залавя" find="\b(З|з)аловява([а-я]*)\b" replace="$1алавя$2" />
<Typo word="заместни" find="\b(З|з)амесни(к|ка|кът|чка|чката|ци|ците)\b" replace="$1аместни$2" />
<Typo word="заради" find="\b(З|з)адари\b" replace="$1аради" />
<Typo word="защитав" find="\b(З|з)ащищав([а-я]*)\b" replace="$1ащитав$2" />
<Typo word="Зеланд" find="\b(З|з)енланд(ия|ски(?:ят?|ите)?|ска(?:та)?|ско(?:то)?)\b" replace="$1еланд$2" />

И[редактиране на кода]

<Typo word="избраник" find="\b(И|и)збранни(к|кът|ка|ца|цата|ци|ците)\b" replace="$1збрани$2" />
<Typo word="(не)извест" find="\b([Нн]е)?(И|и)звес(ен|на|но|ни)" replace="$1$2звест$3" />
<Typo word="(не)известността" find="\b([Нн]е)?(И|и)звестноста\b" replace="$1$2звестността" />
<Typo word="идентичността" find="\b(И|и)дентичноста\b" replace="$1дентичността" />
<Typo word="изгнани" find="\b(И|и)згнанни(к|кът|ка|ца|цата|ци|ците)\b" replace="$1згнани$2" />
<Typo word="издръжлив" find="\b(И|и)здържлив(а|ата|о|ото|и|ият?|ите|ост)?\b" replace="$1здръжлив$2" />
<Typo word="издръжливостта" find="\b(И|и)здържливоста\b" replace="$1здръжливостта" />
<Typo word="изконн" find="\b(И|и)сконн(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1зконн$2" />
<Typo word="изкуств" find="\b(И|и)скуств(а|ата|о|ото|ен(?:а|ата|о|ото|и|ият?|ите)?)\b" replace="$1зкуств$2" />
<Typo word="излети" find="\b(И|и)зляти\b" replace="$1злети" />
<Typo word="използва" find="\b(И|и)[зс]п(?:ол|озл?|олзу)(ва[а-я]*)\b" replace="$1зполз$2" />
<Typo word="израснал" find="\b(И|и)зрастнал(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1зраснал$2" />
<Typo word="израства" find="\b(И|и)израсва\b" replace="$1зраства" />
<Typo word="изслед" find="\b(И|и)[зс]лед((?:ва|ов)[а-я]*)\b" replace="$1зслед$2" />
<Typo word="изстиск/изстрел" find="\b(И|и)[зс]т((?:иск|рел)[а-я]*)\b" replace="$1зст$2" />
<Typo word="изток/източник" find="\b(И|и)сто(к|ка|кът|чна|чната|чен|чният?|чни(?:к|ка|кът|ци|ците)?)\b" replace="$1зто$2" />
<Typo word="изтреб" find="\b(И|и)зстреб([а-я]*)\b" replace="$1зтреб$2" />
<Typo word="именно" find="\b(И|и)мено(то)?\b" replace="$1менно$2" />
<Typo word="именува" find="\b(И|и)менова" replace="$1менува" />
<Typo word="император" find="\b(И|и)мератор" replace="$1мператор" />
<Typo word="индиан" find="\b(И|и)ндиян(ск(?:а|ата|о|ото|и|ият?|ите)|ец(?:а|ът)?|ци(?:те)?|ка(?:та)?|че(?:то)?)\b" replace="$1ндиан$2" />
<Typo word="инженер" find="\b(И|и)нжинер([а-я]*)\b" replace="$1нженер$2" />
<Typo word="иници(атив/ир)" find="\b(И|и)нци((?:атив|ир)[а-я]*)\b" replace="$1ници$2" />
<Typo word="интелигентност" find="\b(И|и)нтелегент([а-я]+)" replace="$1нтелигент$2" />
<Typo word="интерпрет(ац/ир)" find="\b(И|и)нтрепрет((?:ац|ир)[а-я]+)" replace="$1нтерпрет$2" />
<Typo word="искрена" find="\b(И|и)скренн(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1скрен$2" />
<Typo word="искреността" find="\b(И|и)скренн?остт?а\b" replace="$1скреността" />
<Typo word="истинност" find="\b(И|и)стиност(а|та)?\b" replace="$1стинност$2" />
<Typo word="истинността" find="\b(И|и)стинноста\b" replace="$1стинността" />
<Typo word="италиан" find="\b(И|и)тали?ян(ск(?:а|ата|о|ото|и|ият?|ите)|ец(?:а|ът)?|ци(?:те)?|ка(?:та)?|че(?:то)?)\b" replace="$1талиан$2" />

Й[редактиране на кода]

К[редактиране на кода]

<Typo word="кармелит" find="\b(К|к)армилит" replace="$1армелит" />
<Typo word="катастроф" find="\b(К|к)атостроф" replace="$1атастроф" />
<Typo word="кафяв" find="\b(К|к)афев(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:ят?|те)?)?\b" replace="$1афяв" />
<Typo word="класификация" find="\b(К|к)лассификация" replace="$1ласификация" />
<Typo word="кметство" find="\b(К|к)метсв(о|ото|а|ата)\b" replace="$1метств$2" />
<Typo word="книжовността" find="\b(К|к)нижовноста\b" replace="$1нижовността" />
<Typo word="коефициент" find="\b(К|к)оефицент" replace="$1оефициент" />
<Typo word="колонии" find="\b(К|к)олоний(те)?\b" replace="$1олонии$2" />
<Typo word="комерсиал" find="\b(К|к)омерсиял" replace="$1омерсиал" />
<Typo word="компилации" find="\b(К|к)омпилаций(те)?\b" replace="$1омпилации$2" />
<Typo word="компромат" find="\b(К|к)онпромат(а|ът|и|ите)?\b" replace="$1омпромат$2" />
<Typo word="компрометира" find="\b(К|к)о[мн]промен?тира" replace="$1омпрометира" />
<Typo word="компютризаци" find="\b(К|к)омпютъризаци(я|и)" replace="$1омпютризаци$2" />
<Typo word="комунизма" find="\b(К|к)омунизъм(а|ът)\b" replace="$1омунизм$2" />
<Typo word="комфорт" find="\b(К|к)онфорт(ен|на|но|ни)" replace="$1омфорт$2" />
<Typo word="конвейер" find="\b(К|к)онве[ий]р" replace="$1онвейер" />
<Typo word="конкурентоспособ" find="\b(К|к)онкурентноспособ(ен|на|но|ни)" replace="$1онкурентоспособ$2" />
<Typo word="конференции" find="\b(К|к)онференций(те)?\b" replace="$1онференции$2" />
<Typo word="координ" find="\b(К|к)ордин(ат|ац|ир)" replace="$1оордин$2" />
<Typo word="копродукци" find="\b(К|к)оопродукци(я|и)" replace="$1опродукци$2" />
<Typo word="коригир" find="\b(К|к)орегир" replace="$1оригир" />
<Typo word="която" find="\b(К|к)оята\b" replace="$1оято" />
<Typo word="края" find="\b(К|к)аря\b" replace="$1рая" />
<Typo word="кренвирш" find="\b(К|к)ре[мн]в(?:ир|ри)ш" replace="$1ренвирш" />
<Typo word="крепостта" find="\b(К|к)репоста\b" replace="$1репостта" />
<Typo word="кумулатив" find="\b(К|к)[оу]м[оу]латив(ен|на|но|ни)" replace="$1умулатив$2" />
<Typo word="където" find="\b(К|к)адето\b" replace="$1ъдето" />

Л[редактиране на кода]

<Typo word="лайстн" find="\b(Л|л)айсн(а|и)" replace="$1айст$2" />
<Typo word="латиноамерикан" find="\b(Л|л)атино-американ(ск|ец|ци|ка|че)" replace="$1атиноамерикан$2" />
<Typo word="лауреат" find="\b(Л|л)ауреят" replace="$1ауреат" />
<Typo word="левкеми" find="\b(Л|л)евкими(я|ен|йн)" replace="$1евкеми$2" />
<Typo word="(не)легитим" find="\b([Нн]е)?(Л|л)игитим(ен|на|но|ни)" replace="$1$2егитим$3" />
<Typo word="леност" find="\b(Л|л)енност(та|и|ите)?\b" replace="$1еност$2" />
<Typo word="линии" find="\b(Л|л)иний(те)?\b" replace="$1инии$2" />
<Typo word="личността/лудостта" find="\b(Л|л)(ично|удо)ста\b" replace="$1$2стта" />

М[редактиране на кода]

<Typo word="материал" find="\b(М|м)атериял" replace="$1атериал" />
<Typo word="материи" find="\b(М|м)атерий(те)?\b" replace="$1атерии$2" />
<Typo word="медицин" find="\b(М|м)едецин(а|ск)" replace="$1едицин$2" />
<Typo word="между" find="\b([Ии]з|[Пп]о)?(М|м)(?:ужд|едж)у\b" replace="$1$2ежду" />
<Typo word="местност" find="\b(М|м)ест?ност?\b" replace="$1естност" />
<Typo word="минисериал" find="\b(М|м)ини-сериал" replace="$1инисериал" />
<Typo word="министерств" find="\b(М|м)инистреств(о|ото|а|ата)\b" replace="$1инистерств$2" />
<Typo word="мигновен" find="\b(М|м)игновенн" replace="$1игновен" />
<Typo word="милиард" find="\b(М|м)или?ярд" replace="$1илиард" />
<Typo word="младостта/местността" find="\b(М|м)(лад|естн)оста\b" replace="$1$2остта" />
<Typo word="мошени" find="\b(М|м)ошенни(к|ц)" replace="$1ошени$2" />
<Typo word="(по)мощта" find="\b([Пп]о)?(М|м)ощ(?:а|тта)\b" replace="$1$2ощта" />
<Typo word="мръсоти" find="\b(М|м)ърсоти(я|и)" replace="$1ръсоти$2" />
<Typo word="мюзикъли/мюзикъла" find="\b(М|м)юзикл(и(?:те)?|а)\b" replace="$1юзикъл$2" />
<Typo word="мюсюлмани" find="\b(М|м)юс[оу]лман(и|ск)" replace="$1юсюлман$2" />

Н[редактиране на кода]

<Typo word="на" find="\b(Н|н)аа\b" replace="$1а" />
<Typo word="навсякъде" find="\b(Н|н)а +всякъде\b" replace="$1авсякъде" />
<Typo word="надделява" find="\b(Н|н)аделява" replace="$1адделява" />
<Typo word="наименование" find="\b(Н|н)аименувани(е|ето|ята)\b" replace="$1аименовани$2" />
<Typo word="наименува" find="\b(Н|н)аименова(?!ни(?:е|ето|я|ята)\b)" replace="$1аименува" /> <!-- ВНИМАНИЕ: в „наименува“ и „наименован“ умишлено не е включен случаят с „наименования“ (съществително, мн. число, нечленувано) и „наименувания“ (прилагателно, м.р., ед.ч., непълен член). Няма как да се определи правилното значение с рег. израз. Това зависи изцяло от контекста -->
<Typo word="наместничество" find="\b(Н|н)амесничеств(о|а)" replace="$1аместничеств$2" />
<Typo word="на път" find="\b(Н|н)апът(?!(?: (?:(?:с(?:[аи]|ъм|[мт]е)|е)(?: бил[аио]?)?|бях(?:а|ме|те)?|бе(?:ше)?|бил[аио]?))? да )\b" replace="$1а път" />
<Typo word="напът да" find="\b(Н|н)а път(?=(?: (?:(?:с(?:[аи]|ъм|[мт]е)|е)(?: бил[аио]?)?|бях(?:а|ме|те)?|бе(?:ше)?|бил[аио]?))? да )" replace="$1апът" />
<Typo word="например/напролет" find="\b(Н|н)а +(пример|пролет)\b" replace="$1а$2" />
<Typo word="нататък" find="\b(Н|н)ататъка\b" replace="$1ататък" />
<Typo word="научно-техническ" find="\b(Н|н)аучнотехническ" replace="$1аучно-техническ" />
<Typo word="научноизследователск" find="\b(Н|н)аучно-изследователск" replace="$1аучноизследователск" />
<Typo word="националноосвободител" find="\b(Н|н)ационално-освободител(ен|н)" replace="$1ационалноосвободител$2" />
<Typo word="нацист" find="\b(Н|н)ацис\b" replace="$1ацист" />
<Typo word="начело" find="\b(Н|н)а +чело(?= +(?:на|в|с|по) +)" replace="$1ачело" />
<Typo word="невинност/независимост/неизвестност" find="\b(Н|н)е(винн|зависим|известн)ос\b" replace="$1е$2ост" />
<Typo word="нейна/о/и" find="\b(Н|н)еин(а(?:та)?|и(?:ят?|те)?|о(?:то)?)\b" replace="$1ейн$2" />
<Typo word="неин" find="\b(Н|н)ейн\b" replace="$1еин" />
<Typo word="неименува" find="\b(Н|н)еименова" replace="$1еименува" />
<Typo word="нанаименува" find="\b(Н|н)енаименова" replace="$1аименува" />
<Typo word="необходим" find="\b(Н|н)ебходим" replace="$1еобходим" />
<Typo word="неприкосновеност" find="\b(Н|н)еприкосновенност(та|и|ите)?\b" replace="$1еприкосновеност$2" />
<Typo word="неприкосновеността" find="\b(Н|н)еприкосновенн?оста\b" replace="$1еприкосновеността" />
<Typo word="несъмнено" find="\b(Н|н)есъмненно\b" replace="$1есъмнено" />
<Typo word="не успява" find="\b(Н|н)еуспява\b" replace="$1е успява" />
<Typo word="ноември" find="\b(Н|н)оевм?ри" replace="$1оември" />
<Typo word="норвежк" find="\b(Н|н)орвежск" replace="$1орвежк" />
<Typo word="нощта" find="\b(Н|н)оща\b" replace="$1ощта" />

О[редактиране на кода]

<Typo word="обединен" find="\b(О|о)беденен" replace="$1бединен" />
<Typo word="обезщетен/обезщетя" find="\b(О|о)бещет(ен|я)" replace="$1безщет$2" />
<Typo word="(не)обикновен" find="\b(Не|не)?(О|о)бикновенн(а|о|и)" replace="$1$2бикновен$3" />
<Typo word="областта" find="\b(О|о)бласта\b" replace="$1бластта" />
<Typo word="облекчен/облекча" find="\b(О|о)блегч(ен|а)" replace="$1блекч$2" />
<Typo word="оборудва" find="\b(О|о)бурудва" replace="$1борудва" />
<Typo word="обред" find="\b(О|о)бряд" replace="$1бред" />
<Typo word="обществеността/общността" find="\b(О|о)бщ(естве)?носта\b" replace="$1бщ$2ността" />
<Typo word="овладени" find="\b(О|о)владяни(ят?|те)?\b" replace="$1владени$2" />
<Typo word="огнеупорни" find="\b(О|о)тнеопор(ен|н)" replace="$1гнеупор$2" />
<Typo word="одеял" find="\b(О|о)д[еи][ая]л(а|о)" replace="$1деял$2" />
<Typo word="околността/окръжността" find="\b(О|о)к(ол|ръж)носта\b" replace="$1к$2ността" />
<Typo word="октомври" find="\b(О|о)ктовм?ри" replace="$1ктомври" />
<Typo word="опасност/безопасност" find="\b([Оо]|[Бб]езо)паст?ност?\b" replace="$1пасност" />
<Typo word="опасността/безопасността" find="\b([Оо]|[Бб]езо)паст?ностт?а\b" replace="$1пасността" />
<Typo word="опас/безопас" find="\b([Оо]|[Бб]езо)паст(ен|на(?:та)?|но(?:то|сти(?:те)?)?|ни(?:ят?|те)?)\b" replace="$1пас$2" />
<Typo word="оръженос" find="\b(О|о)ръжиенос(ец|ци)" replace="$1ръженос$2" />
<Typo word="осемдесетте" find="\b(О|о)семдесете\b" replace="$1семдесетте" />
<Typo word="осемнайсет" find="\b(О|о)семнайст" replace="$1семнайсет" />
<Typo word="осигуряв/осигуров/осигурен" find="\bусигур(яв|ов|ен)" replace="осигур$2" />
<Typo word="осигуряв/осигуров/осигурен v2" find="\bУсигур(яв|ов|ен)" replace="Осигур$2" />
<Typo word="особен" find="\b(О|о)собенн(а(?:та)?|о(?:то|ст(?:та|и(?:те)?)?)?|и(?:те)?)\b" replace="$1собен$2" />
<Typo word="оста" find="\b(О|о)стта\b" replace="$1ста" />
<Typo word="остарели" find="\b(О|о)старяли(ят?|те)?\b" replace="$1старели$2" />
<Typo word="от време на време" find="\b(О|о)т *(време) +на *\2\b" replace="$1т $2 на $2" />
<Typo word="от горе до долу" find="\b(О|о)т *горе +до *долу\b" replace="$1т горе до долу" />
<Typo word="от горе надолу" find="\b(О|о)т *горе +на *долу\b" replace="$1т горе надолу" />
<Typo word="от долу до горе" find="\b(О|о)т *долу +до *горе\b" replace="$1т долу до горе" />
<Typo word="от долу нагоре" find="\b(О|о)т *долу +на *горе\b" replace="$1т долу нагоре" />
<Typo word="от дясно наляво" find="\b(О|о)т *дясно +на *ляво\b" replace="$1т дясно наляво" />
<Typo word="от край до край" find="\b(О|о)т *(край) +до *\2\b" replace="$1т $2 до $2" />
<Typo word="от ляво надясно" find="\b(О|о)т *ляво +на *дясно\b" replace="$1т ляво надясно" />
<Typo word="от тогава до сега" find="\b(О|о)т *тогава +до *сега\b" replace="$1т тогава до сега" />
<Typo word="отбележи" find="\b(О|о)тбележе\b" replace="$1тбележи" />
<Typo word="отбелязва" find="\b(О|о)белязва" replace="$1тбелязва" />
<Typo word="отвертк" find="\b(О|о)тверк(а|и)" replace="$1твертк$2" />
<Typo word="отвес" find="\b(О|о)твест(ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните)" replace="$1твес$2" />
<Typo word="отговорността" find="\b(О|о)говорноста\b" replace="$1тговорността" />
<Typo word="отдавна" find="\b(О|о)давна" replace="$1тдавна" />
<Typo word="открай" find="\b(О|о)т край(?! +до +край)\b" replace="$1ткрай" />
<Typo word="откровен" find="\b(О|о)ткровенн(а|и|о)" replace="$1ткровен$2" />
<Typo word="откъде накъде" find="\b(О|о)т *(къде) +на *\2\b" replace="$1т$2 на$2" /> <!-- https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/откъде/ -->
<Typo word="отнася" find="\b(О|о)тняся\b" replace="$1тнася" />
<Typo word="относителността" find="\b(О|о)тносителноста\b" replace="$1тносителността" />
<Typo word="относно" find="\b(О|о)тностно\b" replace="$1тносно" />
<Typo word="отстои" find="\b(О|о)тстой\b" replace="$1тстои" />
<Typo word="отстран" find="\b(О|о)стран(ен|я)" replace="$1тстран$2" />
<Typo word="оттам/оттатък/оттук/оттегл/оттенъ" find="\b(О|о)т(ам|атък|ук|егл[а-я]*|енъ(?:к|ка|кът|ци|ците|ч(?:ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните)))\b" replace="$1тт$2" />
<Typo word="отхвърл" find="\b(О|о)тхърл" replace="$1тхвърл" />
<Typo word="официал" find="\b(О|о)фицял(н|ен)" replace="$1фициал$2" />
<Typo word="ошав" find="\b(О|о)шаф" replace="$1шав" />

П[редактиране на кода]

<Typo word="по-късен" find="\b(П|п)окъс(ен|на|но|ни)" replace="$1о-къс$2" />
<Typo word="панихид" find="\b(П|п)анахид(а|и|ен)" replace="$1анихид$2" />
<Typo word="паралелн" find="\b(П|п)арален(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:ят?|те)?)\b" replace="$1аралелн$2" />
<Typo word="патриаршия" find="\b(П|п)атриарщия" replace="$1атриаршия" />
<Typo word="патрицианск" find="\b(П|п)атрицийск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:ят?|те)?)\b" replace="$1атрицианск$2" />
<Typo word="паша" find="\b(П|п)аща" replace="$1аша" />
<Typo word="пейзаж" find="\b(П|п)еизаж" replace="$1ейзаж" />
<Typo word="период" find="\b(П|п)рериод" replace="$1ериод" />
<Typo word="перспектива" find="\b(П|п)е?респектив(а|и|ен|н)" replace="$1ерспектив$2" />
<Typo word="петдесет" find="\b(П|п)едесет" replace="$1етдесет" />
<Typo word="петдесетте" find="\b(П|п)етдесете\b" replace="$1етдесетте" />
<Typo word="петнайсет" find="\b(П|п)етнайст" replace="$1етнайсет$2" />
<Typo word="печелят" find="\b(П|п)ечела(т)?\b" replace="$1ечеля$2" />
<Typo word="Пиренеи" find="\bПиринеи(те)?\b" replace="Пиренеи$1" />
<Typo word="Пиренеиск" find="\bПирине[ий](ски|ският?)\b" replace="Пиреней$1" />
<Typo word="писмен" find="\b(П|п)исменн(а|и|ост?)" replace="$1исмен$2" />
<Typo word="писменост" find="\b(П|п)исменос\b" replace="$1исменост" />
<Typo word="писмеността" find="\b(П|п)исменоста\b" replace="$1исмеността" />
<Typo word="пластмас" find="\b(П|п)ласмас(а|и|ов)" replace="$1ластмас$2" />
<Typo word="племенник" find="\b(П|п)лемени(к|ц)" replace="$1леменни$2" />
<Typo word="плеяд" find="\b(П|п)леад(а|и)" replace="$1леяд$2" />
<Typo word="плиткогазещ" find="\b(П|п)литко газещ" replace="$1литкогазещ" />
<Typo word="площта" find="\b(П|п)лоща\b" replace="$1лощта" />
<Typo word="плътността" find="\b(П|п)лътноста\b" replace="$1лътността" />
<Typo word="по време/принцип/случай" find="\b(П|п)о(принцип|случай|време(?:то|ната)?)\b" replace="$1о $2" />
<Typo word="повестта" find="\b(П|п)овеста" replace="$1овестта" />
<Typo word="повинност" find="\b(П|п)овиност" replace="$1овинност" />
<Typo word="повърхност" find="\b(П|п)ов(?:ър|ръ)хнос(ен|н|\b)" replace="$1овърхност$2" />
<Typo word="повърхност v2" find="\b(П|п)овръхност" replace="$1овърхност" />
<Typo word="повърхности" find="\b(П|п)овърхностт+и\b" replace="$1овърхности" />
<Typo word="повърхността" find="\b(П|п)овръхност+а\b" replace="$1овърхността" />
<Typo word="поданик" find="\b(П|п)оданни(к|ц)" replace="$1одани$2" />
<Typo word="податлив" find="\b(П|п)оддатлив" replace="$1одатлив" />
<Typo word="поддържа" find="\b(П|п)одд?(?:ър|ръ(?!жа(?:ва|ние)))жа" replace="$1оддържа" />
<Typo word="поддръжка/поддръжник" find="\b(П|п)одд?(?:ър|ръ)ж(ка|ки|ник|ниц)" replace="$1оддръж$2" />
<Typo word="подражава/подражавание" find="\b(П|п)о(?:дръ|ддр[аъ])жа(ва|ние)" replace="$1одража$2" />
<Typo word="полуостров" find="\b(П|п)олустров" replace="$1олуостров" />
<Typo word="поминък" find="\b(П|п)омина(к|ц|ч)" replace="$1оминъ$2" />
<Typo word="понастоящем" find="\b(П|п)о настоящем\b" replace="$1онастоящем" />
<Typo word="популярността" find="\b(П|п)опулярноста\b" replace="$1опулярността" />
<Typo word="пораснал" find="\b(П|п)орастнал(а|о|и)?" replace="$1ораснал$2" />
<Typo word="порядък" find="\b(П|п)оряда(к|ц|ч)" replace="$1орядъ$2" />
<Typo word="посланик" find="\b(П|п)осланни(к|ц|ч)" replace="$1ослани$2" />
<Typo word="последн" find="\b(П|п)ослен(о|ото|а|ата|и|ият?|ите)\b" replace="$1оследн$2" />
<Typo word="постепенен" find="\b(П|п)остепен\b" replace="$1остепенен" />
<Typo word="постепенна" find="\b(П|п)остепен(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1остепенн$2" />
<Typo word="потиска/потисна" find="\b(П|п)одтис(ка|на)" replace="$1отис$2" />
<Typo word="почетен" find="\b(П|п)очит(ен|н)" replace="$1очет$2" />
<Typo word="почувства" find="\b(П|п)очуства" replace="$1очувства" />
<Typo word="правителств" find="\b(П|п)равителсв(а|о|ен)" replace="$1равителств$2" />
<Typo word="празненства" find="\b(П|п)разнеств(а|о)" replace="$1разненств$2" />
<Typo word="прародител" find="([Пп]ра)[– \-]+(?=(?:[Пп]ра[– \-]+)*(?:баб[аи]|дядо|деди|чичо|лел[ия]|родител|(?:вну|племенни)[кцч]))" replace="$1" />
<Typo word="превръща" find="\b(П|п)ревъща" replace="$1ревръща" />
<Typo word="преданост" find="\b(П|п)реданност" replace="$1реданост" />
<Typo word="предвид" find="\b(?:В|Из|На) ?предвид\b" replace="Предвид" />
<Typo word="предвид v2" find="\b(?:в|из|на) ?предвид\b" replace="предвид" />
<Typo word="предвид v3" find="\b(П|п)ред вид\b" replace="$1редвид" />
<Typo word="преддверие" find="\b(П|п)редвери(е|я)" replace="$1реддвери$2" />
<Typo word="предотврати/предотвратя" find="\b(П|п)редод?врат(я|и|ен)" replace="$1редотврат$2" />
<Typo word="предразсъдък/предразсъдъц/предразсъдъч" find="\b(П|п)редрасъдъ(к|ц|ч)" replace="$1редразсъдъ$2" />
<Typo word="председател" find="\b(П|п)ре(?:тс|ц)едател" replace="$1редседател" />
<Typo word="представител/представлява" find="\b(П|п)рестав(ител|лява|ен|я)" replace="$1редстав$2" />
<Typo word="представител" find="\b(П|п)редствител" replace="$1редставител" />
<Typo word="предчувства/предчувствие" find="\b(П|п)редчуств(а|ие)" replace="$1редчувств$2" />
<Typo word="президентск" find="\b(П|п)резиденс(к|тв)" replace="$1резидентс$2" />
<Typo word="преименува" find="\b(П|п)реименова" replace="$1реименува" />
<Typo word="препратк" find="\b(П|п)репрадк(а|и)" replace="$1репратк$2" />
<Typo word="прераснал" find="\b(П|п)рерастнал" replace="$1рераснал" />
<Typo word="преследван" find="\b(П|п)редследван(е|и)" replace="$1реследван$2" />
<Typo word="прессъобщение" find="\b(П|п)рес-съобщени(е|я)" replace="$1рессъобщени$2" />
<Typo word="престъпността" find="\b(П|п)рестъпноста\b" replace="$1рестъпността" />
<Typo word="претекст" find="\b(П|п)редтекст(а|ът)" replace="$1ретекст$2" />
<Typo word="претенции" find="\b(П|п)р[еи]тенци[ий](те)?\b" replace="$1ретенции$2" />
<Typo word="привилегирова" find="\b(П|п)ривилигирова" replace="$1ривилегирова" />
<Typo word="придвижва" find="\b(П|п)редвижва" replace="$1ридвижва" />
<Typo word="примабалерина" find="\b(П|п)рима балерин(а|и)" replace="$1римабалерин$2" />
<Typo word="принцес" find="\b(П|п)ринсец(к?(?:а|ата|и|ите))\b" replace="$1ринцес$2" />
<Typo word="присъства" find="\b(П|п)рисъствува" replace="$1рисъства" />
<Typo word="прищевки" find="\b(П|п)рищявки" replace="$1рищевки" />
<Typo word="провинци" find="\b(П|п)ровици" replace="$1ровинци" />
<Typo word="програмата" find="\b(П|п)рограмта" replace="$1рограмата" />
<Typo word="продължителността" find="\b(П|п)родължителноста\b" replace="$1родължителността" />
<Typo word="произведен" find="\b(П|п)розве(ден|жда)" replace="$1роизве$2" />
<Typo word="пролетта" find="\b(П|п)ролета\b" replace="$1ролетта" />
<Typo word="промишлен" find="\b(П|п)ромишленн(а|ата|о|ото|остта|и|ият?|ите)\b" replace="$1ромишлен$2" />
<Typo word="пропастта" find="\b(П|п)ропаста\b" replace="$1ропастта" />
<Typo word="пропускател" find="\b(П|п)ропусквател(ен|н)" replace="$1ропускател$2" />
<Typo word="пространств" find="\b(П|п)ростанств(о|а|ен)" replace="$1ространств$2" />
<Typo word="протестантск" find="\b(П|п)ротестан(ск|ств)" replace="$1ротестант$2" />
<Typo word="професионален" find="\b(П|п)рофисионал(ен|н)" replace="$1рофесионал$2" />
<Typo word="прочее" find="\b(П|п)рочие" replace="$1рочее" />
<Typo word="публик" find="\b(П|п)облик(ува|аци)" replace="$1ублик$2" />
<Typo word="първенств" find="\b(П|п)ървеств" replace="$1ървенств" />
<Typo word="първия" find="\b(П|п)ърия(т?)\b" replace="$1ървия$2" />
<Typo word="пъстърв" find="\b(П|п)астърв(а|и)" replace="$1ъстърв$2" />
<Typo word="пътнотранспортн" find="\b(П|п)ътно-транспорт(ен|н)" replace="$1ътнотранспорт$2" />

Р[редактиране на кода]

<Typo word="радостта" find="\b(Р|р)адоста\b" replace="$1адостта" />
<Typo word="различни" find="\b(Р|р)алич(ие|ен|н)" replace="$1азлич$2" />
<Typo word="разнообразие" find="\b(Р|р)азнобраз(ие|ен|н)" replace="$1азнообраз$2" />
<Typo word="разположен" find="\b(Р|р)аз?поло?жен" replace="$1азположен" />
<Typo word="разпределени" find="\b(Р|р)азпределни" replace="$1азпределени" />
<Typo word="разпределение/разпространение" find="\b(Р|р)аспр(едел|остран)(ен|я)" replace="$1азпр$2$3" />
<Typo word="разпръснат" find="\b(Р|р)азпръстнат" replace="$1азпръснат" />
<Typo word="разследване" find="\b(Р|р)аследва" replace="$1азследва" />
<Typo word="разстояние" find="\b(Р|р)а[зс]тояни(е|я)" replace="$1азстояние" />
<Typo word="разстрел" find="\b(Р|р)астрел" replace="$1азстрел" />
<Typo word="разстройва/разстройств" find="\b(Р|р)а[зс]трой(ва|ств)" replace="$1азстрой$2" />
<Typo word="райета" find="\b(Р|р)ае(та|тата)?\b" replace="$1айе$2" />
<Typo word="ранглиста" find="\b(Р|р)анк-?лист(а|и)" replace="$1англист$2" />
<Typo word="растеж" find="\b(Р|р)азтеж(а|ът|и(?:те)?)?\b" replace="$1астеж$2" />
<Typo word="растителен" find="\b(Р|р)азстител(ен|н)" replace="$1астител$2" />
<Typo word="регентство" find="\b(Р|р)егенств(о|а)" replace="$1егентств$2" />
<Typo word="рентген" find="\b(Р|р)енген([а-я]*)\b" replace="$1ентген$2" />
<Typo word="резки" find="\b(Р|р)язки(ят?|те)?\b" replace="$1езки$2" />
<Typo word="рожден" find="\b(Р|р)ожденн(а|о|и)" replace="$1ожден$2" />

С[редактиране на кода]

<Typo word="Сакскобургготски" find="\bСакскобурготск(а|о|и)" replace="Сакскобургготск$2" />
<Typo word="сандък" find="\b(С|с)ъндъ(к|ц)" replace="$1андъ$2" />
<Typo word="саркофаг" find="\b(С|с)аргофа(г|з)" replace="$1аркофа$2" />
<Typo word="сарми" find="\b(С|с)ърми" replace="$1арми" />
<Typo word="сачма" find="\b(С|с)ъчм(а|и)" replace="$1ачм$2" />
<Typo word="сватба" find="\b(С|с)вадб(а|и)" replace="$1ватб$2" />
<Typo word="свежестта" find="\b(С|с)вежеста\b" replace="$1вежестта" />
<Typo word="светейши" find="\b(С|с)ветлейши" replace="$1ветейши" />
<Typo word="световноизвестен" find="\b(С|с)ветовно извест(ен|н)" replace="$1ветовноизвест$2" />
<Typo word="свещен" find="\b(С|с)вещенн(а|о|и)" replace="$1вещен$2" />
<Typo word="свещта" find="\b(С|с)веща\b" replace="$1вещта" />
<Typo word="своеобразен" find="\b(С|с)воебраз(ен|н)" replace="$1воеобраз$2" />
<Typo word="свръзка" find="\b(С|с)вързка" replace="$1връзка" />
<Typo word="сграда" find="\bЗград(а|и)" replace="Сград$1" />
<Typo word="сграда v2" find="\bзград(а|и)" replace="сград$1" />
<Typo word="северноамериканск" find="\b(С|с)евероамериканск" replace="$1еверноамериканск" />
<Typo word="северозапад" find="\b(С|с)еверо-(запад|изто[кч])" replace="$1еверо$2" />
<Typo word="седемдесетте" find="\b(С|с)едемдесете\b" replace="$1едемдесетте" />
<Typo word="седемнайсет" find="\b(С|с)едемнайст" replace="$1едемнайсет" />
<Typo word="септември" find="\b(С|с)ептевм?ри" replace="$1ептември" />
<Typo word="сериал" find="\b(С|с)ериял" replace="$1ериал" />
<Typo word="серии" find="\b(С|с)ерий(те)?\b" replace="$1ерии$2" />
<Typo word="сигурност" find="\b(С|с)игурнос\b" replace="$1игурност" />
<Typo word="сингли" find="\b(С|с)ингъли" replace="$1ингли" />
<Typo word="склонност" find="\b(С|с)клоност" replace="$1клонност" />
<Typo word="склонност v2" find="\b(С|с)клоннос\b" replace="$1клонност" />
<Typo word="скорошен" find="\b(С|с)корощ" replace="$1корош" />
<Typo word="скорост" find="\b(С|с)корос\b" replace="$1корост" />
<Typo word="скулптор" find="\b(С|с)к(?:лу|ул)пт[оу]р\b" replace="$1кулптор" />
<Typo word="сложността" find="\b(С|с)ложноста\b" replace="$1ложността" />
<Typo word="служещ" find="\b(С|с)лужащ" replace="$1лужещ" />
<Typo word="случаи" find="\b(С|с)луче(и|й)" replace="$1луча$2" />
<Typo word="смелостта" find="\b(С|с)мелоста\b" replace="$1мелостта" />
<Typo word="смъртта" find="\b(С|с)мърта\b" replace="$1мъртта" />
<Typo word="снаряжение" find="\b(С|с)наражение" replace="$1наряжение" />
<Typo word="собствен" find="\b(С|с)обсвен(а|и|о)" replace="$1обствен$2" />
<Typo word="собствеността" find="\b(С|с)обственоста\b" replace="$1обствеността" />
<Typo word="социал..." find="\b(С|с)оциал-(?=[а-я])\b" replace="$1оциал" />
<Typo word="софтуер" find="\b(С|с)офтуеър" replace="$1офтуер" />
<Typo word="специални" find="\b(С|с)пеци?ял(ен|н)" replace="$1пециал$2" />
<Typo word="специалността" find="\b(С|с)пециалноста\b" replace="$1пециалността" />
<Typo word="спецификации" find="\b(С|с)песификаци(и|я)" replace="$1пецификаци$1" />
<Typo word="специфика/специфичен" find="\b(С|с)пецефи(к|ч)" replace="$1пецифи$2" />
<Typo word="сполетели/сполетени" find="\b(С|с)полетя(л|н)и" replace="$1полете$2и" />
<Typo word="спортсмен" find="\b(С|с)портмен" replace="$1портсмен" />
<Typo word="способността" find="\b(С|с)пособноста\b" replace="$1пособността" />
<Typo word="спрямо" find="\b(С|с)пямо" replace="$1прямо" />
<Typo word="сравнение" find="\b(С|с)ръвнение" replace="$1равнение" />
<Typo word="среща" find="\b(С|с)треща" replace="$1реща" />
<Typo word="срещнат" find="\b(С|с)решн(ат|е)" replace="$1рещн$2" />
<Typo word="срещу" find="\b(С|с)рущу" replace="$1рещу" />
<Typo word="сръбск" find="\b(С|с)ърбск(а|и|о)" replace="$1ръбск$2" />
<Typo word="стабилността" find="\b(С|с)табилноста\b" replace="$1табилността" />
<Typo word="старостта" find="\b(С|с)тароста\b" replace="$1таростта" />
<Typo word="стиропор" find="\b(С|с)тер[еи]?опор" replace="$1тиропор" />
<Typo word="стойността" find="\b(С|с)тойноста\b" replace="$1тойността" />
<Typo word="странноприемница" find="\b(С|с)траноприемниц(а|и)" replace="$1транноприемниц$2" />
<Typo word="страстта" find="\b(С|с)траста\b" replace="$1трастта" />
<Typo word="структура" find="\b(С|с)труктор(а|и)" replace="$1труктур$2" />
<Typo word="студентство" find="\b(С|с)т[оу]ден(?:ст|тс)в(о|а)" replace="$1тудентств$2" />
<Typo word="студийна" find="\b(С|с)тудиин(а|о|и)" replace="$1тудийн$2" />
<Typo word="съвкупността" find="\b(С|с)ъвкупноста\b" replace="$1ъвкупността" />
<Typo word="съвременна" find="\b(С|с)ъвремен(а|и|о)" replace="$1ъвременн$2" />
<Typo word="съвременността" find="\b(С|с)ъвременноста\b" replace="$1ъвременността" />
<Typo word="съвършен" find="\b(С|с)ъвършенн(а|и|о)" replace="$1ъвършен$2" />
<Typo word="съдържание" find="\b(С|с)ъдаржание" replace="$1ъдържание" />
<Typo word="съжаление" find="\b(С|с)[аъ]ж[ае]ление" replace="$1ъжаление" />
<Typo word="създава/създаден" find="\b(С|с)ъда(ва|ден)" replace="$1ъзда$2" />
<Typo word="създадат" find="\b(С|с)ъздадът" replace="$1ъздадат" />
<Typo word="съоръжение" find="\b(С|с)ъоражени(е|я)" replace="$1ъоръжени$2" />
<Typo word="съответствие" find="\b(С|с)ъотвестви(е|я)" replace="$1ъответстви$2" />
<Typo word="състезание" find="\b(С|с)ъзтеза(ние|ния|тел)" replace="$1ъстеза$2" />
<Typo word="състои" find="\b(С|с)ъто(и|я)" replace="$1ъсто$2" />
<Typo word="състои v2" find="\b(С|с)ъстоява\b" replace="$1ъстои" />
<Typo word="съществува" find="\b(С|с)уществува" replace="$1ъществува" />
<Typo word="същност" find="\b(С|с)ъ[шщ]ност?" replace="$1ъщност" />
<Typo word="същност" find="\b(С|с)ъщноста\b" replace="$1ъщността" />

Т[редактиране на кода]

<Typo word="тв" find="\b(Т|т)\.(В|в)\." replace="$1$2" />
<Typo word="тежестта" find="\b(Т|т)ежеста\b" replace="$1ежестта" />
<Typo word="текущ" find="\b(Т|т)екуш" replace="$1екущ" />
<Typo word="тенисистка" find="\b(Т|т)ениситка" replace="$1енисистка" />
<Typo word="теоретик" find="\b(Т|т)еорити(к|ц|ч)" replace="$1еорети$2" />
<Typo word="техен/ни" find="\b(Т|т)ях(ен|ни(?:ят?|те)?)\b" replace="$1ех$2" />
<Typo word="течността" find="\b(Т|т)ечноста\b" replace="$1ечността" />
<Typo word="тийнейджър" find="\b(Т|т)инейджър" replace="$1ийнейджър" />
<Typo word="титлата" find="\b(Т|т)илата" replace="$1итлата" />
<Typo word="титулуван" find="\b(Т|т)ит[оу]л[оу]ван" replace="$1итулуван" />
<Typo word="толкова" find="\b(Т|т)олко\b" replace="$1олкова" />
<Typo word="точността" find="\b(Т|т)очноста\b" replace="$1очността" />
<Typo word="транскрипция" find="\b(Т|т)ранскрибция" replace="$1ранскрипция" />
<Typo word="трансцендентен" find="\b(Т|т)рансцедент(ен|н)" replace="$1рансцендент$2" />
<Typo word="тридесетте" find="\b(Т|т)ридесете\b" replace="$1ридесетте" />
<Typo word="трийсетте" find="\b(Т|т)рийсете\b" replace="$1рийсетте" />
<Typo word="трийсет" find="\b(Т|т)рийст" replace="$1рийсет" />
<Typo word="тринайсет" find="\b(Т|т)ринайст" replace="$1ринайсет" />
<Typo word="тринайсетте" find="\b(Т|т)ринайсете\b" replace="$1ринайсетте" />
<Typo word="трябва" find="\b(Т|т)рява" replace="$1рябва" />
<Typo word="тъкан" find="\b(Т|т)ъкън" replace="$1ъкан" />
<Typo word="тържествено" find="\b(Т|т)ържественно" replace="$1ържествено" />

У[редактиране на кода]

<Typo word="убийств" find="\b(У|у)бииств(а|о|ен)" replace="$1бийств$2" />
<Typo word="умрели" find="\b(У|у)мряли" replace="$1мрели" />
<Typo word="университет" find="\b(У|у)ниверистет([аи]|ът|ите|ск(?:[аио]|ата|ото|ите|ият?))?\b" replace="$1ниверситет$2" />
<Typo word="управл(ени/ява)" find="\b(У|у)прал(ени[ея]|ява)" replace="$1правл$2" />
<Typo word="управлява/управител" find="\bОправ(лява|ител)" replace="Управ$1" />
<Typo word="управлява/управител v2" find="\bоправ(лява|ител)" replace="управ$1" />
<Typo word="успели" find="\b(У|у)спяли" replace="$1спели" />
<Typo word="установява" find="\b(У|у)становявя" replace="$1становява" />
<Typo word="участва" find="\b(У|у)чав?ст?в(?:ув)?а" replace="$1частва" />
<Typo word="участта" find="\b(У|у)часта\b" replace="$1частта" />
<Typo word="учреждение" find="\b(У|у)череждени(е|я)" replace="$1чреждени$2" />

Ф[редактиране на кода]

<Typo word="фармацевтика" find="\b(Ф|ф)армацефти(к|ч)" replace="$1армацевти$2" />
<Typo word="фелдшер" find="\b(Ф|ф)елшер" replace="$1елдшер" />
<Typo word="фина" find="\b(Ф|ф)инн(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:ят?|те)?)\b" replace="$1ин$2" />
<Typo word="функции" find="\b(Ф|ф)ункций(те)?\b" replace="$1ункции$2" />

Х[редактиране на кода]

<Typo word="характерен" find="\b(Х|х)аректер(ен|н|истик)" replace="$1арактер$2" />
<Typo word="хелзинкски" find="\b(Х|х)елзинск(а|и)" replace="$1елзинкск$2" />
<Typo word="холандск" find="\b(Х|х)оланск(а|о|и)" replace="$1оландск$2" />
<Typo word="хоноруван" find="\b(Х|х)онорован" replace="$1оноруван" />
<Typo word="храбростта" find="\b(Х|х)раброста\b" replace="$1рабростта" />
<Typo word="хранително-вкусов" find="\b(Х|х)ранителновкусов" replace="$1ранително-вкусов" />
<Typo word="християни" find="\b(Х|х)рист(?:иа|я)н(и|ск|ств)" replace="$1ристиян$2" />

Ц[редактиране на кода]

<Typo word="целостта" find="\b(Ц|ц)ялостта\b" replace="$1елостта" />
<Typo word="цъфтеж" find="\b(Ц|ц)ъвтеж" replace="$1ъфтеж" />

Ч[редактиране на кода]

<Typo word="частта" find="\b(Ч|ч)аста\b" replace="$1астта" />
<Typo word="четиридесет" find="\b(Ч|ч)етирдесет" replace="$1етиридесет" />
<Typo word="четиридесетте" find="\b(Ч|ч)етиридесете\b" replace="$1етиридесетте" />
<Typo word="четиринайсет" find="\b(Ч|ч)ет[еи]?ринайсе?т" replace="$1етиринайсет" />
<Typo word="чешка" find="\b(Ч|ч)ехск(а|и|о)" replace="$1ешк$2" />
<Typo word="численост" find="\b(Ч|ч)ислен?нос\b" replace="$1исленост" />
<Typo word="численост v2" find="\b(Ч|ч)исленност" replace="$1исленост" />
<Typo word="численост v3" find="\b(Ч|ч)исленоста\b" replace="$1ислеността" />
<Typo word="чувства" find="\b(Ч|ч)уств(а|о|ител)" replace="$1увств$2" />
<Typo word="чувствителност" find="\b(Ч|ч)увствителнос\b" replace="$1увствителност" />
<Typo word="чувствителността" find="\b(Ч|ч)увствителноста\b" replace="$1увствителността" />

Ш[редактиране на кода]

<Typo word="шампион" find="\b(Ш|ш)амион" replace="$1ампион" />
<Typo word="шейсетте" find="\b(Ш|ш)ейсете\b" replace="$1ейсетте" />
<Typo word="шестнайсет" find="\b(Ш|ш)ест?найсе?т" replace="$1естнайсет" />
<Typo word="шестстотин" find="\b(Ш|ш)естотин" replace="$1естстотин" />
<Typo word="шестстотинте" find="\b(Ш|ш)естотинте\b" replace="$1естстотинте" />
<Typo word="шестте" find="\b(Ш|ш)есте\b" replace="$1естте" />
<Typo word="шотландски" find="\b(Ш|ш)отланск(а|и|о)" replace="$1отландск$2" />

Ю[редактиране на кода]

<Typo word="югозапад/югоизток" find="\b(Ю|ю)го-(запад|изто[кч])" replace="$1го$2" />
<Typo word="южноафрикан" find="\b(Ю|ю)жно[  –-]+[Аа]фрикан(ец(?:ът|а)?|ка(?:та)?|че(?:то)?|ци(?:те)?|ск(?:и(?:ят?|те)?|а(?:та)?|о(?:то)?))\b" replace="$1жноафрикан$2" />
<Typo word="юриспруденция" find="\b(Ю|ю)ристпруденция" replace="$1риспруденция" />

Я[редактиране на кода]

<Typo word="(...)явява" find="\b([Зз]а|[Ии]з|[Оо]б|[Пп](?:о|ред|ро))?(Я|я)в[ая]в[ая]" replace="$1$2вява" />
<Typo word="яйце/яйца" find="\b(Я|я)иц(е|а)" replace="$1йц$2" />
<Typo word="януари" find="\bЧнуар(и|ск)" replace="Януар$2" />
<Typo word="януари v2" find="\bчнуар(и|ск)" replace="януар$2" />
<Typo word="януари v3" find="\b(Я|я)нуяр(и|ск)" replace="$1нуар$2" />
<Typo word="яркостта" find="\b(Я|я)ркоста\b" replace="$1ркостта" />

Други[редактиране на кода]

<Typo word="...нен; ...нна; ...нно; ...нни" find="\b([А-Яа-я][а-я]*)нн(ен|на(?:та)?|но(?:то)?|ни(?:ят?|те)?)\b" replace="$1н$2" />
<Typo word="...тта" find="\b([А-Яа-я][а-я]*)ттта\b" replace="$1тта" />
<Typo word="по-... и  най-..." find="\b([Пп]о|[Нн]ай)(?:[  ]*[–—][  ]*|[  ]*\-[  ]+|[  ]+\-[  ]*)([А-Яа-я]{3,})\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="най-..." find="\b([Нн]ай)[  ]+([А-Яа-я]{3,})\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="число-годишнина" find="\b(\d+)(?:[  ]*[–—][  ]*|[  ]*\-[  ]+|[  ]+\-[  ]*)годишнин(а(?:та)?|и(?:те)?)\b" replace="$1-годишнин$2" />

Слято[редактиране на кода]

<Typo word="абудабийск" find="\b(А|а)бу[\- \–][Дд]абий?ск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1будабийск$2" />
<Typo word="бледо/светло/тъмноцветови" find="\b([Бб]ледо|[Сс]ветло|[Тт]ъмно)(?:[  ]*-[  ]*|[  ]+)(зелен|кафяв|сив|син|червен|оранжев|жълт|б[ея]л|виолетов|розов)" replace="$1$2" />
<Typo word="великотърновск/малкотърновск" find="\b([Вв]елико|[Мм]алко)[\- \–][Тт]ърновск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1търновск$2" />
<Typo word="горнооряховск/долнооряховск" find="\b([Гг]орно|[Дд]олно)[\- \–][Оо]ряховск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1оряховск$2" />
<Typo word="гоцеделчевск" find="\b(Г|г)оце[\- \–][Дд]елчевск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1оцеделчевск$2" />
<Typo word="долнобанск" find="\b(Д|д)олно[\- \–][Бб]анск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1олнобанск$2" />
<Typo word="долнодъбнишк" find="\b(Д|д)олно[\- \–][Дд]ъбнишс?к(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1олнодъбнишк$2" />
<Typo word="ласвегаск" find="\b(Л|л)ас[\- \–][Вв]егаск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1асвегаск$2" />
<Typo word="лосанджелиск" find="\b(Л|л)ос[\- \–][Аа]нджелий?ск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1осанджелиск$2" />
<Typo word="люлебургаск" find="\b(Л|л)юле[\- \–][Бб]урга[зс]к(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1юлебургаск$2" />
<Typo word="нюджърск" find="\b(Н|н)ю[\- \–][Дд]жър(з|с)к(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1юджър$2к$3" />
<Typo word="нюйоркск" find="\b(Н|н)ю[\- \–][Йй]оркск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1юйоркск$2" />
<Typo word="нюорлиънск" find="\b(Н|н)ю[\- \–][Оо]рли(ъ|й)нск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1юорли$2нск$3" />
<Typo word="нюхампшърск" find="\b(Н|н)ю[\- \–][Хх](а|е)мпш(и|ъ)рск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1юх$2мпш$3рск$4" />
<Typo word="осмина/полу/четвъртфинал" find="\b([Оо]смина|[Пп]олу|[Чч]етвърт)(?:[  ]*-[  ]*|[  ]+)финал" replace="$1финал" />
<Typo word="полубрат/полусестр" find="\b([Пп]олу)(?:[  ]*-[  ]*|[  ]+)(брат|сестр)" replace="$1$2" />
<Typo word="сандиегск" find="\b(С|с)ан[\- \–][Дд]иегск(a(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1андиегск$2" />
<Typo word="санктпетербургск" find="\b(С|с)анкт[\- \–][Пп]етербургск(a(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1анктпетербургск$2" />
<Typo word="санфранциск" find="\b(С|с)ан[\- \–][Фф]ранциск(a(?:та)?|ото|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1анфранциск$2" />
<Typo word="сейнтпитърсбъргск" find="\b(С|с)ейнт[\- \–][Пп]итърсбъргск(a(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1ейнтпитърсбъргск$2" />

Разделно[редактиране на кода]

<Typo word="... разпространен" find="\b([Сс](?:лабо|илно)|[Шш]ироко)(разпространен(?:ият?|а|ата|о|ото|и|ите)?)\b" replace="$1 $2" />
<Typo word="... разтворим" find="\b([Сс](?:илно|лабо)|[Мм](?:алко|ного)|[Чч]астично)(разтворим(?:ият?|а|ата|о|ото|и|ите)?)\b" replace="$1 $2" />