Факултет Техника и технологии

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Факултет „Техника и технологии“ в Ямбол е основно звено в структурата на Тракийския университет в Стара Загора.

Той е приемник на Техническия колеж в града с почти половинвековни традиции в областта на обучението и образованието на учители и технически кадри, утвърден като национален и регионален образователно-културен център.

Във Факултета се осъществява редовно и задочно обучение, финансирано от държавата, по следните професионални направления и специалности.

Специалности[редактиране | редактиране на кода]

ОКС „бакалавър“[редактиране | редактиране на кода]

 • Направление „Машинно инженерство“ обучение за ОКС „бакалавър“ и „магистър“
  • специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ с възможност за придобиване на професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи на МПС“, кат. „С“ и „Т“
  • специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
 • Направление „Електротехника, електроника и автоматика“:
  • специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – ОКС „магистър“
  • специалност „Автоматика и компютърни системи“ – ОКС „бакалавър“
  • специалност „Електротехника“ – ОКС „бакалавър“ и „магистър“
 • Направление „Енергетика“ – ОКС „бакалавър“ и „магистър“
  • специалност „Топло- и газоснабдяване“
 • Направление „Хранителни технологии“:
  • специалност „Технология на храните“ – ОКС „бакалавър“;
  • специалност „Безопасност и качество на храните“ – ОКС „магистър“.

Завършилите ФТТ получават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и професионална квалификация „инженер“. Чрез редовно и задочно обучение завършилите могат да продължат обучението си за ОКС „магистър“ и да получат професионална квалификация „магистър-инженер“.

Обучение през целия живот[редактиране | редактиране на кода]

 • следдипломно обучение:
  • професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи на МПС“;
  • професионална квалификация „Учител“;
  • периодично обучение на преподаватели за подготовка на водачи на МПС;
  • безопасност на движението;
  • технология и организация на автомобилния транспорт;
  • компютърни курсове – всички степени и модули, европейски сертификат за компютърни умения (ECDL) и др.
 • специализации:
  • Технология и организация на автотранспорта
  • Безопасност на движението
  • педагогически специализации
 • периодично обучение на:
  • председатели на изпитни комисии за придобиване на правоспособност за управление на МПС
  • инструктори за обучение водачи на МПС
  • служителите (монтьорите) на климатични инсталации в някои превозни средства, съдържащи флуорирани парникови газове
 • Център за професионално обучение – по 29 специалности.

Обучение[редактиране | редактиране на кода]

Факултетът разполага с нова съвременна материално-техническа база с: 3 учебни корпуса, модерно обзаведени зали и 26 лаборатории, 9 бази за учебна и производствена практика, студентски общежития, библиотека, книжарница, столова за хранене на всички студенти, кафе-клуб.

Фондът на библиотеката възлиза на 23 500 тома монографии, справочници, учебници и научна периодика в областта на техническите науки, хранителните технологии, икономиката, педагогиката и др.

Общият брой на студентите е 531.

Преподавателски състав[редактиране | редактиране на кода]

Във Факултета работят висококвалифицирани преподаватели: 7 професори, 26 доценти, 24 асистенти и 1 старши преподавател, включително 3 ”доктори” и 4 ”доктори на науките”.

Научна дейност[редактиране | редактиране на кода]

Научните изследвания във Факултет „Техника и технологии“ са в областите автотранспортна и земеделска техника, моден дизайн, текстилни и шевни технологии, електротехника, електроника и автоматика, енергетика, хранителни технологии, природни и хуманитарни науки.

Разработени са над 90 научноизследователски проекти, финансирани от Национален фонд „Научни изследвания“ и Тракийския университет. През годините в тази дейност са се включвали всички преподаватели от факултета. Към момента над 80 % от преподавателите, 100 % от младите преподаватели и средно по 3 студенти на всеки 2 работни колектива участват в разработването на текущите проекти.

Резултатите от научноизследователската дейност са публикувани в статии в чужди и наши научни списания, много от които са реферирани издания и такива с ИФ. Представени са в доклади, изнесени пред научни форуми в чужбина и България като географията на участията надхвърля пределите на Стария континент.

За качеството на научноизследователската дейност говорят и фактите, че преподаватели от ФТТ са членове на научни комитети и председатели на секции от научни конференции в чужбина, членове на редакционни колегии и издателски съвети на научни списания и сборници от научни форуми. Голяма част от изследванията са с приложен характер и са намерили израз във внедрявания или консултантска дейност.

Международна дейност[редактиране | редактиране на кода]

Международната дейност е свързана основно с програма „Еразъм“. Сключени са 14 договора с технически факултети и структурни звена в университети от Великобритания, Германия, Гърция, Литва, Румъния, Словения, Турция и Чехия. Реализирани са 20 преподавателски и 6 студентски мобилности в университети-партньори. Реализирани са 6 преподавателски и 1 студентска мобилности.

Преподаватели от факултета участват и в други програми по инициативата на ЕС „Учене през целия живот“ като учебни визити и „Грюндвик“.

Факултетът е участвал в разработването и реализацията на 2 проекта по линия на трансгранично сътрудничество с партньор Тракийския университет в Одрин, Турция.

Има и сключени двустранни договори за сътрудничество с университети от Украйна и Грузия – страни, неучастващи в програма „Еразъм“.

Спортна база[редактиране | редактиране на кода]

Факултетът разполага с модерен спортен комплекс със закрита зала, оборудван фитнес център, спортна площадка.