Черни рид (защитена зона)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Черни рид.

Защитена зона
„Черни рид“
Местоположение Flag of Bulgaria.svg България
Най-близък град община Ихтиман, община Костенец и община Столична
Данни
Площ 858,45 хектара
Създаден 9 март 2007 г.
Уеб сайт Черни рид

„Черни рид“ е защитена зона от екологичната мрежа на Европейския съюз Натура 2000 по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.[1] Обявена е с решение на Министерски съвет през 2007 г.[2] Управлението на защитената зона се осъществява от Регионална инспекция по околната среда и водите – София.[3]

География[редактиране | редактиране на кода]

Защитената зона обхваща площ от 858,45 хектара в Септемврийски рид, част от Ихтиманска Средна гора.[1]

Местообитания[редактиране | редактиране на кода]

В защитена зона „Черни рид“ предмет на опазване са силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii, букови гори, дъбово-габърови гори, смесени гори върху сипеи и стръмни склонове, балкано-панонски церово-горунови гори, гори от мизийски бук.[4]

Фауна[редактиране | редактиране на кода]

Безгръбначни[редактиране | редактиране на кода]

От безгръбначните животински видове с голямо значение са Callimorpha quadripunctaria, обикновен сечко (Cerambyx cerdo), бръмбар рогач (Lucanus cervus), буков сечко (Morimus funereus) и алпийска розали (Rosalia alpina).[4]

Земноводни и влечуги[редактиране | редактиране на кода]

Важни за опазване са жълтокоремна бумка (Bombina variegata) и голям гребенест тритон (Triturus karelinii).[4]

Бозайници[редактиране | редактиране на кода]

От бозайниците с важен природозначим статут са широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), европейски вълк (Canis lupus), кафява мечка (Ursus arctos), пъстър пор (Vormela peregusna).[4]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б Черни рид. // Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Посетен на 22 май 2019 г. (на български)
  2. Държавен вестник, бр. 21/9 март 2007 г.
  3. Стандартен Натура 2000 формуляр. // Министерство на околната среда и водите. Посетен на 22 май 2019 г. (на български)
  4. а б в г Предмет и цели за опазване на защитената зона. // Министерство на околната среда и водите. Посетен на 22 май 2019 г. (на български)