ISO/IEC 8859-9

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

ISO 8859-9, познат още като Latin-5 или Turkish, е 8-битов набор символи, част от стандарта ISO 8859. Предвиден е предимно да покрива нуждите на турския език и сходен със стандарта ISO 8859-1, като се отличава от него по някои символи, използвани за исландския.

Позиция 0xD0 0xDD 0xDE 0xF0 0xFD 0xFE
8859-9 Ğ İ Ş ğ ı ş
8859-1 Ð Ý Þ ð ý þ

ISO-8859-16 е IANA-наименованието за този стандарт, използван заедно с контролните кодове от ISO/IEC 6429 за диапазоните 0x00-0x1F и 0x80-0x9F.

Този набор символи е рефериран още като iso-ir-148, ISO_8859-9, latin5, l5 и csISOLatin5.

Таблица на знаците[редактиране | редактиране на кода]

ISO/IEC 8859-9
—0 —1 —2 —3 —4 —5 —6 —7 —8 —9 —A —B —C —D —E —F
 
0−
 
 
1−
 
 
2−
 
SP
0020
32
!
0021
33

0022
34
#
0023
35
$
0024
36
%
0025
37
&
0026
38
'
0027
39
(
0028
40
)
0029
41
*
002A
42
+
002B
43
,
002C
44
-
002D
45
.
002E
46
/
002F
47
 
3−
 
0
0030
48
1
0031
49
2
0032
50
3
0033
51
4
0034
52
5
0035
53
6
0036
54
7
0037
55
8
0038
56
9
0039
57
:
003A
58
;
003B
59
<
003C
60
=
003D
61
>
003E
62
?
003F
63
 
4−
 
@
0040
64
A
0041
65
B
0042
66
C
0043
67
D
0044
68
E
0045
69
F
0046
70
G
0047
71
H
0048
72
I
0049
73
J
004A
74
K
004B
75
L
004C
76
M
004D
77
N
004E
78
O
004F
79
 
5−
 
P
0050
80
Q
0051
81
R
0052
82
S
0053
83
T
0054
84
U
0055
85
V
0056
86
W
0057
87
X
0058
88
Y
0059
89
Z
005A
90
[
005B
91
\
005C
92
]
005D
93
^
005E
94
_
005F
95
 
6−
 
`
0060
96
a
0061
97
b
0062
98
c
0063
99
d
0064
100
e
0065
101
f
0066
102
g
0067
103
h
0068
104
i
0069
105
j
006A
106
k
006B
107
l
006C
108
m
006D
109
n
006E
110
o
006F
111
 
7−
 
p
0070
112
q
0071
113
r
0072
114
s
0073
115
t
0074
116
u
0075
117
v
0076
118
w
0077
119
x
0078
120
y
0079
121
z
007A
122
{
007B
123
|
007C
124
}
007D
125
~
007E
126
 
8−
 
 
9−
 
 
A−
 
NBSP
00A0
160
¡
00A1
161
¢
00A2
162
£
00A3
163
¤
00A4
164
¥
00A5
165
¦
00A6
166
§
00A7
167
¨
00A8
168
©
00A9
169
ª
00AA
170

00AB
171
¬
00AC
172
SHY
00AD
173
®
00AE
174
¯
00AF
175
 
B−
 
°
00B0
176
±
00B1
177
²
00B2
178
³
00B3
179
´
00B4
180
µ
00B5
181

00B6
182
·
00B7
183
¸
00B8
184
¹
00B9
185
º
00BA
186

00BB
187
¼
00BC
188
½
00BD
189
¾
00BE
190
¿
00BF
191
 
C−
 
À
00C0
192
Á
00C1
193
Â
00C2
194
Ã
00C3
195
Ä
00C4
196
Å
00C5
197
Æ
00C6
198
Ç
00C7
199
È
00C8
200
É
00C9
201
Ê
00CA
202
Ë
00CB
203
Ì
00CC
204
Í
00CD
205
Î
00CE
206
Ï
00CF
207
 
D−
 
Ğ
011E
208
Ñ
00D1
209
Ò
00D2
210
Ó
00D3
211
Ô
00D4
212
Õ
00D5
213
Ö
00D6
214
×
00D7
215
Ø
00D8
216
Ù
00D9
217
Ú
00DA
218
Û
00DB
219
Ü
00DC
220
İ
0130
221
Ş
015E
222
ß
00DF
223
 
E−
 
à
00E0
224
á
00E1
225
â
00E2
226
ã
00E3
227
ä
00E4
228
å
00E5
229
æ
00E6
230
ç
00E7
231
è
00E8
232
é
00E9
233
ê
00EA
234
ë
00EB
235
ì
00EC
236
í
00ED
237
î
00EE
238
ï
00EF
239
 
F−
 
ğ
011F
240
ñ
00F1
241
ò
00F2
242
ó
00F3
243
ô
00F4
244
õ
00F5
245
ö
00F6
246
÷
00F7
247
ø
00F8
248
ù
00F9
249
ú
00FA
250
û
00FB
251
ü
00FC
252
ı
0131
253
ş
015F
254
ÿ
00FF
255
—0 —1 —2 —3 —4 —5 —6 —7 —8 —9 —A —B —C —D —E —F

Кодовете в интервалите 00-1F и 7F-9F не са асоциирани към символи в ISO/IEC 8859-9.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

  • ISO/IEC 8859-9:1999
  • Standard ECMA-128: 8-битов еднобайтовокодиран графичен набор символи: Латиница No. No. 5 2-ро издание (декември 1999)
  • ISO-IR 148 Right-Hand Part of Latin Alphabet No.5 (1 октомври 1988)