Разлика между версии на „Акционерно дружество“

Направо към навигацията Направо към търсенето
редакция без резюме
Акционерното—Акционерното дружество е сравнително най-подходящата дружествена форма за привличане и функциониране на голям по размер капитал. Чрез него се ограничава стопанския риск на участниците при извършване на дадена дейност, като в една или друга степен той се прехвърля върху кредиторите на АД. То дава възможност за сравнително най-облекчено прехвърляне на дяловото участие върху други лица, както и за неговото наследяване. При АД има почти пълно откъсване на дружеството като юридическо лице от участниците в него. То е сравнително най-подходящата форма за приватизация на държавна собственост чрез образуване на ЕАД с държавно имущество или чрез преобразуване в такива дружества на държавни предприятия. АД е средство за привличане на чуждестранен капитал, както и най-удачната дружествена форма за холдингова организация на производството и управлението. Редица основни пазарни субекти могат да съществуват само като АД. Капиталът на АД задължително се разпределя на равни части и се материализира в акции. АД е юридическо лице и отговаря пред кредиторите си до размера на капитала си. АД е широко разпространено във всички страни с пазарна икономика включително и в България.
 
Системи на учредяване. АД може да се образува по нормативната, разпоредително-нормативната и разрешително-нормативната система. По принцип АД се учредяват по нормативната система, чийто фактически състав включва приемане на устав и вписване в търговския регистър. По разпоредително-нормативната система се образуват ЕАД с държавно или общинско имущество. Фактическият състав на тази система включва административен акт (разпореждане на Министерския съвет, заповед на министър или решение на общински съвет) и вписване в търговския регистър. Разрешително-нормативната система се прилага за АД с особен правен режим. Фактическият състав се състои от приемане на устав, разрешение (лицензия) от държавен орган и вписване в търговския регистър. При образуването на АД се сключва подготвителен договор, с който се уговарят действията, които трябва да се извършат, за да се подготви учредяването.
Учредяване. Колективно АД може да се образува на учредително събрание от две или повече физически и/или юридически лица. На учредителното събрание трябва да се приемат решения за: учредяване на АД; за приемане на устава; за установяване на разноските по учредяването; за избор на надзорен съвет или на съвет на директорите. Следващият елемент от фактическия състав на учредяването на АД е вписването в търговския регистър.
Минималната стойност на акционерния капитал е 50 000 лв. За регистрацията на АД е необходимо да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната или от предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция. Внесения капитал трябва да се изравни стойностно със записания капитал в 2-годишен срок от вписването на АД.
 
АД може да увеличи капитала си по икономически или юридически причини, като трябва да определения в устава капитал да е напълно внесен. Увеличаването на акционерния капитал може да стане по решение на общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас. Другият начин е по решение на управителния съвет или съвета на директорите. Това е изключение и трябва да е предвидено в устава. Увеличаването на акционерния капитал може да се извърши чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции. Увеличаването може да бъде срещу нови вноски в капитала, които могат да бъдат парични или непарични. Увеличаването чрез емитиране на нови акции може да бъде безусловно или условно. Увеличаването на капитала чрез издаване на нови акции може да бъде чрез превръщане на част от печалбата на АД в капитал; чрез превръщане на облигации в акции; чрез превръщане на средства от фонд „Резервен“ в капитал, ако те надхвърлят 1/10 или определената в устава по-голяма част от акционерния капитал; за сметка на резерва, който съответства на номиналната стойност на придобитите от АД акции с привилегия за обратно изкупуване. Увеличаването на акционерния капитал по тези начини е без вноски. Допълнителни вноски трябва да се направят само ако номиналната стойност на конвертируемите облигации е по-ниска от номиналната стойност на акциите. При емитиране на нови акции старите акционери имат законово предимство да придобият част от новите акции. При издаване на нови акции акционерният капитал може да бъде увеличен под отлагателно условие новите акции да се закупят от определени лица и на определена цена, както и срещу облигации издадени от АД. Увеличаването на капитала се вписва в търговския регистър след като са записани новите акции; след като са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции; след като се внесе разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.
Поради стопански и финансови причини АД може да намали капитала си, като не е задължително определения в устава капитал да е напълно внесен. Намаляването може да стане само чрез решение на общото събрание. Това става чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции (принудително или след придобиването им от АД). Принудителното обезсилване е допустимо само ако е предвидено в устава на АД, който трябва да посочва предпоставките и начина на извършване. Принудителното обезсилване води до загуба на акционерите, тъй като амортизираните акции трябва да се унищожат. При намаляване на акционерния капитал чрез придобиване на акции от АД е налице обратно изкупуване. Условията и цената, по която се извършва трябва да се определят в решението на общото събрание. Изкупените акции трябва да се унищожат. При намаляване на капитала е необходима защита на кредиторите (аналогично както при ООД). Защитата не се прилага, когато намаляването на акционерния капитал е извършено за покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението да довнесат невнесената част от записаните акции. Защитата не се прилага и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства на АД. Капиталът може едновременно да бъде намален и увеличен. Намаляването е винаги условно и има действие само ако бъде извършено предвидено увеличаване на капитала. В този случай може да бъде намален и под установения законов минимум, ако с увеличаването се достигнат минималните 50 000 лв.
Анонимен потребител

Навигация