Държавен бюджет

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Държавният бюджет обхваща всички приходи и разходи на дадено правителство за определен период от време.

Той се съставя по определена процедура, която често започва почти веднага след като е приет предходния бюджет. В началото се определя макрорамката – списък от показатели, с които трябва да бъде съобразен бюджетът. Такива са например валутните курсове (на валутата на държавата спрямо основните валути, с които се работи), лихвените равнища, платежният баланс на страната, размерът на държавния дълг (оттук величината на плащанията по него), ръстът на инфлацията, очакваният икономически растеж.

Правилното съставяне и стриктното изпълнение на бюджета, в съчетание подходяща фискална политика е от решаващо значение за икономическата стабилност на държавата.

Държавните органи често разполагат и с извънбюджетни средства.

Елементи[редактиране | редактиране на кода]

Бюджетът се състои от приходна и разходна част. Приходната част съдържа обикновено три пера: данъчни приходи, неданъчни приходи и други (обикновено безвъзмездни) приходи.

  • Данъчни приходи – включват постъпленията от подоходните, корпоративните, косвените данъци, митата и др.
  • Неданъчните приходи – включват държавни такси, приватизация, глоби, санкции, наказателни лихви. И ако приходите от приватизация подлежат на планиране, то глоби, санкции и наказателни лихви могат да се пресметнат приблизително с помощта на статистическа информация и трендове.
  • Други приходи – тук се записват очаквани безвъзмездно предоставени суми по различни програми.

Разходната част на бюджета се състои от: текущи разходи, капиталови разходи, непредвидени и неотложни разходи.

  • Текущи разходи – включващи цялостната издръжка на държавната администрация (заплати, осигуровки, стипендии, поддръжка на материалната база), субсидии, разходи за лихви по държавния дълг.
  • Капиталови разходи – включващи придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт.
  • Непредвидени и неотложни разходи – включва покриване на разходи вследствие на природни бедствия и аварии.

В разходната част се записват и трансферите. Това са преди всичко субсидии предоставяни на общините, за образование, здравеопазване, култура, за издръжка на националните медии, на съдебната власт, за земеделие.

Разликата между приходната и разходната част на държавния бюджет е бюджетното салдо. То може да бъде бюджетен излишък и бюджетен дефицит. Това салдо също се финансира – ако е дефицит, се записват колко и какви средства ще го покрият. Ако салдото е излишък – то финансирането е с отрицателна стойност и най-често представлява плащания за погасителни вноски по държавния дълг.

В държавния бюджет обикновено се формира и дял „Резерв“.

България[редактиране | редактиране на кода]

В България ежегодно в „Държавен вестник“ се обнародва приетият от Народното събрание „Закон за Държавния бюджет на Република България за ... година“ (макар че обикновено се приема, че той няма характера на закон – в смисъл той не е неподменим и наказуем).

Българският държавен бюджет е сложна структура от съставни бюджети със специфични имена, определени от Закона за устройството на държавния бюджет. Трите големи клона са Републиканският бюджет, Бюджетът на Народното събрание и Бюджетът на съдебната власт. Първият включва Централния бюджет (на МС и др.) и бюджетите на органите, а вторият Бюджетът на ВСС и бюджетите на съдилищата, следствията и прокуратурите. Второстепенните, третостепенните и следващите разпоредители с бюджетни кредити разполагат само с бюджетни сметки.

Според Закона за общинските бюджети последните са самостоятелни и отделни от държавния бюджет като израз на фискалната децентрализация, но в Републиканския бюджет обикновено се предвиждат общи субсидии, целеви субсидии и субвенции за общините.

България, като член на Европейския съюз от 2007 г. е задължена да прави и вноски в бюджета на ЕС, което перо се записва в разходната част на държавния бюджет.

Макроикономически бюджет на Република България от 2000 до 2017 г. в млн. лв.


2000 Приходи: 6120,9

2002 Приходи: 6981,9
2003 Приходи: 8441,6 Салдо: – 110,6
2004 Приходи: 10 186,8 Салдо: + 429,7
2005 Приходи: 11 751,1 Салдо: + 1333,9
2006 Приходи: 13 521,5 Салдо: + 1812,9
2007 Приходи: 16 181,4 Салдо: + 1129,4
2008 Приходи: 18 645,5 Салдо: – 1636,8
2009 Приходи: 16 614,0 Салдо: – 844,8
2010 Приходи: 15 299,5 Салдо: – 1565,9
2011 Приходи: 16 221,7 Салдо: – 1818,4
2012 Приходи: 17 283,7 Салдо: – 946,9
2013 Приходи: 17 943,6 Салдо: – 1122,7
2014 Приходи: 18 200,9 Салдо: – 2676,9
2015 Приходи: 18 247,6 Салдо: – 2225,7
2016 Приходи: 20 623,6 Салдо: – 1787,6
2017 Приходи: 21 932,0 Салдо: – 864,2

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]