Запис на заповед

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Записът на заповед е ценна книга, писмено обещание за безусловно плащане. Записът на заповед (ЗЗ) е форма за писмено, доброволно и предварително уреждане на финансови отношенията между лица.

ЗЗ е уреден в гл. 31 от ТЗ. Легална дефиниция липсва. В практиката е прието под запис на заповед да се разбира безусловно писмено обещание на едно лице-издател (платец) да плати на друго лице-поемател фиксирана сума пари на определен падеж или на негова заповед. Разпоредбите за запис на заповед се съдържат в чл. 535-538 от Търговския закон, а при липса на такива, се прилагат тези за менителницата, доколкото са съвместими с естеството им.

Общи положения[редактиране | редактиране на кода]

Записът на заповед е ценна книга, менителничен ефект. Това са формални, едностранни, безусловни и абстрактни правни сделки с несъдебно изпълнително основание. Записът на заповед се отличава с безспорност - наличието на заповедта е достатъчно доказателство, че менителничното задължение съществува и е с обращаемост. Записът на заповед може да се прехвърля от един собственик на друг чрез джиро, а в някои случаи (при т.нар. ректа-джиро) може да има забрана за джиросване.

Лица, обвързани със записа на заповед[редактиране | редактиране на кода]

Лица, обвързани със записа на заповед са:

  • издател - лицето, издател на заповедта, който същевременно е и платец по нея;
  • поемател - лицето-кредитор, на което следва да се плати,

Страни по записа са издателят-платец, поемателят и джирантите, ако има такива.

Задължителни реквизити[редактиране | редактиране на кода]

За да бъде един документ запис на заповед е достатъчно да бъдат изпълнени законовите изисквания за законоустановена форма и задължителни реквизити. Липсата на някой от реквизитите води до нищожност на волеизявлението.

Задължителните реквизити на записа на заповед съгласно чл.535 ТЗ са:

  • наименование - самият документ трябва да е назован „запис на заповед“, а освен това в самия текст на същия този документ трябва да стои изразът „запис на заповед“ ;
  • безусловно обещание да се плати определена сума - задължението може да бъде само в пари и без условия. Условие „ще се плати, ако (нещо)“ води до нищожност. Основание - заради какво са парите - е допустимо да има.
  • Сумата в записа на заповед може да е уговорена във валута, като в този случай се прилагат разпоредбите на чл. 494;
  • падеж - ако не е посочен, записът на заповед се счита платим на предявяване;
  • място на плащане - ако не е посочено такова, мястото на издаването се смята за място на плащането и за местожителство на издателя;
  • името на лицето, на което или на заповед на което трябва да се плати;
  • дата и място на издаване - записват се в горната лява страна на документа. Ако не е посочено място на издаване се смята, че е издаден в мястото, посочено до името на издателя;
  • подпис на издателя - без подпис записът няма правна сила. С подписа си издателят се задължава да плати определената сума на приемателя.

 

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

за сумата от …………… /…………………………………………/. Място на издаване: гр.(с) ул. …………………………, № ……, ет…., ап……. Дата на издаване: …………...2012 г. /………………………………………. две хиляди и дванадесета година/. Място на плащане: гр.......... ул. …………………………, № ……, ет…., ап……. Падеж: ……...2012 г. /………………………….. две хиляди и дванадесета година/. Издател: …………………………………. с ЕГН………………………………. и л.карта №…………………………., изд. На…………..г. от МВР-…………………., жив. в............, гр. ......... ул. …………………………, № ……, ет…., ап……., ще заплатя срещу представянето на настоящия запис на заповед сумата от …………… /…………………………………………/. на ремитента ……………………………………. с ЕГН……………. и л. к. №…………………, изд. на ………………….г. от МВР- ……………...

Издател:....................................

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]