Оксидоредуктаза

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Оксидоредуктазите са клас ензими, които катализират окислително-редукционни процеси. Окисляващият се субстрат е донор на водородни атоми или електрони, докато редуциращото се съединение е съответния акцептор. Така например в реакцията:

А- + Б ↔ А + Б-

Съединението „А“ е окислител (донор на електрони или водородни атоми), докато Б е редуктор (акцептор на електроните или водородните атоми).

Ензим от тази група, представлява глутатионпероксидазата (EC 1.11.1.9), катализиращ следната реакция:

2Глутатион-SH + H2O2 ↔ Глутатион-SS-Глутатион + 2H2O

В случая глутатиона е субстрата, които се окислява и следователно е редуктор, докато окислителя е водороден пероксид, които се редуцира (приема водородни атоми).

Номенклатура[редактиране | редактиране на кода]

Систематичното име на тази група ензимите се формира от последователността „донор:акцептор оксидоредуктаза“. По-общото име, което се препоръчва за употреба където е възможно е „донор:дехидрогеназа“;допълнителна алтеранатива може да бъде и „акцептор редуктаза“ Думата „донор:оксидаза“ се използва, само когато като акцептор служи молекулен кислород.

Класификация[редактиране | редактиране на кода]

Оксидоредуктазите се класифицират като EC 1 според ензимната номенклатура на IUBMB. Съответно се подразделят на 22 подкласа в зависимост от специфичността си към донорната или акцепторната молекула:

 • EC 1.1: Действащи на донорна CH-OH група
 • EC 1.2: Действащи на донорна алдехидна или оксогрупа
 • EC 1.3: Действащи на донорна CH-CH група
 • EC 1.4: Действащи на донорна CH-NH2 група
 • EC 1.5: Действащи на донорна CH-NH група
 • EC 1.6: Действащи на НАДН и НАДФН
 • EC 1.7: Действащи на други донорни азотни съединения
 • EC 1.8: Действащи на донорни сяра-съдържащи групи
 • EC 1.9: Действащи на донорни хем-съдържащи групи
 • EC 1.10: Действащи на донорни дифеноли или сродни съединения
 • EC 1.11: Действащи на акцептор пероксид
 • EC 1.12: Действащи на донор водород
 • EC 1.13: Действащи на единични донори с присъединяване на молекулен кислород (оксигенази)
 • EC 1.14: Действащи на двойка донори с присединяване или редукция на молекулен кислород
 • EC 1.15: Действащи на акцептор супероксид
 • EC 1.16: Окисляващи метални йони
 • EC 1.17: Действащи на CH и CH2 групи
 • EC 1.18: Действащи на донорни желязо-серни белтъци
 • EC 1.19: Действащи на донорен редуциран флаводоксин
 • EC 1.20: Действащи на фосфор или арсен в донора
 • EC 1.21: Действащи на X-H и Y-H групи, до формирането на X-Y връзка
 • EC 1.99: Други оксидоредуктази

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]