Панаирен вестник

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
„Панаирен вестник“
Информация
Формат таблоид

Начало 1991
Собственик „Алекс Делта Адвъртайзинг“ ООД
Език български език
Свързани вестници „Винария“, „Агра“
Седалище
на управление
Пловдив, България
Сайт www.panairenvestnik.com

„Панаирен вестник“ е специализирано бизнес издание за международни изложби и панаири, издавано в Пловдив.

История[редактиране | редактиране на кода]

Основано е през 1990 година от Кос­та­дин Цве­та­нов (1950-2007) – про­фе­си­о­на­лен жур­на­лист, член на СБЖ, с бли­зо 20 го­ди­ни опит във вес­т­ни­ци­те "На­род­на мла­деж", "Ди­а­лог" и в пър­вия екип на "24 ча­са".

През из­ми­на­ли­те 24 го­ди­ни "Па­на­и­рен вес­т­ник" има 87 из­да­ния. Под име­то "Fair newspaper" и "Fair magazine", "Па­на­и­рен вес­т­ник" има 40 из­да­ния за из­ло­же­ния в 14 дър­жа­ви от Ев­ро­па, Азия и Аф­ри­ка.

47от бро­е­ве­те на вес­т­ни­ка са посветени на про­лет­ни­те и есен­ни­те па­на­и­ри в Плов­див (1991-​2014 г.), 40 са из­да­ния за спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те из­лож­би – „Ви­на­рия“ (1994-​2014) и „Аг­ра“ (1995-​2014). Спе­ци­ал­ни из­да­ния има и за из­лож­би­те "Пи­во, Гас­т­ро-​П, Хляб" и "Ау­то­тек – Плов­див 99" (ор­га­ни­зи­ра­ни от „Международен панаир Пловдив“ АД), из­ло­же­ни­е­то "Ме­со­ма­ния 2006" (ор­га­ни­зи­ра­но от Ек­с­по-​цен­тър, Со­фия).

На­ред с пър­во­то соб­с­тве­но из­да­ние "Па­на­и­рен вес­т­ник" (осн. 1991 г.) сред най-​ус­пеш­ни­те и дъл­го­лет­ни са из­да­ни­я­та "Ви­на­рия" (осн. 1994) и "Аг­ра" (осн. 1995). През периода 1994-​2007 г. аген­ци­я­та из­да­ва: вес­т­ник "При­ва­ти­за­ция" (съв­мес­т­но с об­щи­на Плов­див), спи­са­ние "Ку­пу­вам – про­да­вам", сед­мич­ник "Плов­див днес", вес­т­ник "Бъд­ни ве­чер", ка­та­ло­зи­те "Ме­бе­ли", "Биз­нес ад­рес – Зе­ме­де­лие", "Биз­нес ад­рес – Хра­ни и на­пит­ки".

Агра[редактиране | редактиране на кода]

Вес­т­ник "Аг­ра" е из­да­ние за едноименната Меж­ду­на­род­на­ сел­с­кос­то­пан­с­ка из­лож­ба „Аг­ра“. Стар­ти­ра през 1995 г. В обем 8/16 стра­ни­ци, пъл­ноц­ве­тен, на лук­соз­на хар­тия и с ви­со­ко­ка­чес­т­вен пе­чат, вес­т­ни­кът пуб­ли­ку­ва ак­ту­ал­ни ана­ли­зи, ста­тии, ко­мен­та­ри и ста­тис­ти­ка за със­то­я­ни­е­то и тен­ден­ци­и­те в раз­ви­ти­е­то на зе­ме­де­ли­е­то.

Винария[редактиране | редактиране на кода]

Вес­т­ник "Ви­на­рия" е из­да­ние за едноименната Меж­ду­на­род­на из­лож­ба за ло­зар­с­т­во и ви­нар­с­т­во „Ви­на­рия“. Из­да­ни­е­то стар­ти­ра през 1994 г. – го­ди­на след ос­но­ва­ва­не­то на са­мо­то из­ло­же­ние.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]