Направо към съдържанието

Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека (ППРБЕСПЧ) е структурно звено от специализираната администрация на Министерството на правосъдието на Република България.

Дирекцията е разположена в столицата, в сградата на министерството на ул. „Аксаков“ № 5. Контакт с дирекцията може да бъде осъществен чрез телефонната централа на правосъдното министерство на тел. (+02) 9237555.

Функции[редактиране | редактиране на кода]

Функциите на Дирекцията са регламентирани в член 31 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието[1], приет с ПМС № 60 от 27.03.2008 (обнародван в „Държавен вестник“, бр. 34 от 01.04.2008, в сила от 01.04.2008). Те се състоят от:

1. осъществява процесуалното представителство на Република България пред Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ);

2. подготвя и защитава позицията на Република България по всяко дело, по което тя е страна;

3. води преговори за постигане на приятелски споразумения с насрещната страна и подготвя проекти на спогодби, които подлежат на одобряване от Министерския съвет;

4. осъществява необходимите действия, свързани с изпълнението на влезлите в сила решения на ЕСПЧ по дела, по които Република България е страна;

5. обобщава и анализира установените нарушения на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и изготвя предложения за предприемане на конкретни мерки, в т. ч. законодателни, имащи за цел преустановяване или предотвратяване на тези нарушения;

6. проучва, анализира и обобщава практиката на ЕСПЧ по прилагане на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, като съдейства за разпространяването на тази практика.

Служители[редактиране | редактиране на кода]

В дирекцията са назначени правителствени агенти, експерти и технически сътрудници.

За правителствени агенти се назначават лица, завършили висше юридическо образование и придобили юридическа правоспособност, притежаващи необходимите професионални качества и професионален опит в съдебната система или адвокатурата, с широки познания в областта „Права на човека“, които владеят писмено и говоримо поне един от двата официални езика (френски и английски) на ЕСПЧ.

За експерти се назначават лица, завършили висше юридическо образование и придобили юридическа правоспособност, които владеят писмено и говоримо поне един от двата официални езика на ЕСПЧ и притежават компютърна грамотност.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]