Списък на настоящи омографи, които са се пишели различно преди 1946

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Следва списък на думи, които не се различават графично в съвременния си вид, но са се различавали в така наречения „стар правопис“. Изброени са някои от главните източници на омография.

Източници на омография в съвременния български правопис[редактиране | редактиране на кода]

 • Неотбелязване на ударението. В българския език ударението има смисловоразличителна стойност и неотбелязването му води до омография: го̀вори (мн.ч. от говор) – (той) гово̀риговорѝ!. Макар и в ежедневната практика ударението да не се отбелязва, съществуват средства това да се прави, които се прилагат в специализирани издания (речници, учебници за чужденци и пр.).
 • Графични знаци с повече от една звукова стойност. Такива са в съвременния български правопис бувките а и я които имат стойност [а], [йа], но също така и [ъ], [йъ]. Тъмното изговаряне се среща в окончанията за 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. сег. време при глаголите от I и II спрежение (чета̀, чета̀т; летя̀, летя̀т). Предвид на неотбелязването на ударението това води не само до омография (Ботева чѐта – аз чета̀), но и служи за опора на неправилен ясен изговор на тези окончания (особено разпространен сред певците). Двойно четене имат и групите дж и дзджудженадживявам, камикадзенадзиравам.
 • Неразличаване на морфеми с различен произход. Тъй като съвременният български правопис е фонетичен, това е неизбежно. Не се различават например членната форма за мн.ч. м. и ж.р. от окончанието за 2 л. мн.ч. сег.време на глаголите като и двете се пишат както се произнасят: -те. Така мислите (от мисъл) и (вие) мислите. Друг пример е еднакво писание на окончанията за 1 л. ед.ч. сег. време и 2 и 3 л. ед.ч. мин. св. време при някои глаголи, като (аз да) вѝдя – (той) видя̀, (аз) вървя̀ – (той) вървя̀. Тука спада и еднаквото писане на думи, които се различават само по граматичния си род, като (безименен) пръст – (черна) пръст.
 • Омоними. Съвременният български правопис не различава писмено омонимите, с изключение на местоимението ѝ и съюза и, които се произнасят по напълно еднакъв начин, но се пишат различно (погрешно е твърдението на някои, че местоимението се произнася натъртено – то е енклитично и обикновено дори не носи собствено ударение).

Списък[редактиране | редактиране на кода]

 • барабаните – барабанитѣ
 • бе – бѣ
 • бели – бѣли
 • белитѣ – бѣлите – бѣлитѣ
 • беля – бѣля
 • бистрите – бистритѣ
 • боите – боитѣ
 • браздите – браздитѣ
 • браните – бранитѣ
 • вадите – вадитѣ
 • варели – варѣли
 • ведро, ведра – вѣдро, вѣдра
 • веселите – веселитѣ
 • вестите – веститѣ
 • вещь, вещи – вѣщъ, вѣщи
 • вихрите – вихритѣ
 • влети, влетите – влѣти, влѣтитѣ
 • водите – водитѣ
 • вредите – вредитѣ
 • вървите – вървитѣ
 • въртели, въртелитѣ – въртѣли, въртѣлитѣ
 • гаврите – гавритѣ
 • газъ – газь
 • галите – галитѣ
 • главите – главитѣ
 • глобите – глобитѣ
 • говорите – говоритѣ
 • горещите – горещитѣ
 • горите – горитѣ
 • гостите – гоститѣ
 • грижите – грижитѣ
 • гушите – гушитѣ
 • десенъ – дѣсенъ
 • дивите – дивитѣ
 • дирите – диритѣ
 • договорите – договоритѣ
 • долети, долетите – долѣти, долѣтитѣ
 • доловете – доловетѣ
 • доносите – доноситѣ
 • досадите – досадитѣ
 • дробите – дробитѣ
 • дробъ – дробь
 • душите – душитѣ
 • жените – женитѣ
 • жилите – жилитѣ
 • забавите – забавитѣ
 • заблудите – заблудитѣ
 • забраните – забранитѣ
 • заветъ – завѣтъ
 • завѣрите – завѣритѣ
 • заговорите – заговоритѣ
 • загубите – загубитѣ
 • заканите – заканитѣ
 • залежите – залежитѣ
 • залети, залетите – залѣти, залѣтитѣ
 • замислите – замислитѣ
 • замѣните – замѣнитѣ
 • запасите – запаситѣ
 • заплатите – заплатитѣ
 • запоите – запоитѣ
 • заразите – заразитѣ
 • заровете – зароветѣ
 • засадите – засадитѣ
 • засели – засѣли
 • заслоните – заслонитѣ
 • заставите – заставитѣ
 • затворите – затворитѣ
 • злоупотрѣбите – злоупотрѣбитѣ
 • зубрите – зубритѣ
 • зѫбите – зѫбитѣ
 • изварите – изваритѣ
 • изговорите – изговоритѣ
 • изгорите – изгоритѣ
 • излазите – излазитѣ
 • излети – излѣти
 • излетите – излетитѣ – излѣтитѣ
 • измамите – измамитѣ
 • измѣните – измѣнитѣ
 • изневѣрите – изневѣритѣ
 • изпилите – изпилитѣ
 • изродите – изродитѣ
 • изходите – изходитѣ
 • изявите – изявитѣ
 • инатите – инатитѣ
 • искрите – искритѣ
 • калите – калитѣ
 • канела – канѣла
 • каните – канитѣ
 • капела – капѣла
 • катерите – катеритѣ
 • класите – класитѣ
 • клеветите – клеветитѣ
 • клоните – клонитѣ
 • колела, колело – колѣла, колѣло
 • колите – колитѣ
 • корите – коритѣ
 • косите – коситѣ
 • котите – котитѣ
 • кралъ – краль
 • кривите – кривитѣ
 • кумите – кумитѣ
 • купите – купитѣ
 • кървите – кървитѣ
 • кърпите – кърпитѣ
 • кѫдрите – кѫдритѣ
 • лека – лѣка
 • лекъ – лѣкъ
 • лети, летите – лѣти, лѣтитѣ
 • лигавите – лигавитѣ
 • листите – листитѣ
 • лицемѣрите – лицемѣритѣ
 • мазните – мазнитѣ
 • майтапите – майтапитѣ
 • мамите – мамитѣ
 • маскарите – маскаритѣ
 • медъ – мѣдь
 • месенъ – мѣсенъ
 • меситѣ – мѣсите
 • мислите – мислитѣ
 • младежъ – младежь
 • мокрите – мокритѣ
 • мълвите – мълвитѣ
 • мѫдрите – мѫдритѣ
 • нагласите – нагласитѣ
 • наградите – наградитѣ
 • надоите – надоитѣ
 • накитите – накититѣ
 • наклоните – наклонитѣ
 • налепите – налепитѣ
 • налети, налетите – налѣти, налѣтитѣ
 • наловете – наловетѣ
 • намѣсите – намѣситѣ
 • направите – направитѣ
 • народите – народитѣ
 • насладите – насладитѣ
 • небесенъ – небѣсенъ
 • нищите – нищитѣ
 • нравите – нравитѣ
 • обидите – обидитѣ
 • оборите – оборитѣ
 • обявите – обявитѣ
 • оградите – оградитѣ
 • острите – остритѣ
 • отворите – отворитѣ
 • отвъденъ – отвѫденъ
 • отговорите – отговоритѣ
 • отдѣлите – отдѣлитѣ
 • отлети, отлетите – отлѣти, отлѣтитѣ
 • отровите – отровитѣ
 • охраните – охранитѣ
 • пазарите – пазаритѣ
 • пакостите – пакоститѣ
 • парите – паритѣ
 • пети, петитѣ – пѣти, пѣтитѣ
 • печатите – печатитѣ
 • плещите – плещитѣ
 • пилите – пилитѣ
 • пилѣ – пиля
 • победите – победитѣ
 • побоите – побоитѣ
 • поводите – поводитѣ
 • повредите – повредитѣ
 • подбудите – подбудитѣ
 • подкупите – подкупитѣ
 • подносите – подноситѣ
 • подплатите – подплатитѣ
 • подслоните – подслонитѣ
 • подходите – подходитѣ
 • поздравите – поздравитѣ
 • позорите – позоритѣ
 • поканите – поканитѣ
 • поклоните – поклонитѣ
 • полети – полѣти
 • полетите – полетитѣ – полѣтитѣ
 • половите, половете – половитѣ, половетѣ
 • полѣ – поля
 • полѣта – полята
 • помислите – помислитѣ
 • помпите – помпитѣ
 • порите – поритѣ
 • поровете – пороветѣ
 • породите – породитѣ
 • портите – портитѣ
 • походите – походитѣ
 • постите – поститѣ
 • посети, посетите – посѣти, посѣтитѣ
 • потопите – потопитѣ
 • потрѣбите – потрѣбитѣ
 • похвалите – похвалитѣ
 • пощите – пощитѣ
 • правите – правитѣ
 • празните – празнитѣ
 • прахъ – прахь
 • превозите – превозитѣ
 • преговорите – преговоритѣ
 • преградите – преградитѣ
 • презрели – презрѣли
 • прелети, прелетите – прелѣти, прелѣтитѣ
 • премѣните – премѣнитѣ
 • преносите – преноситѣ
 • пресели, преселите – пресѣли, пресѣлитѣ
 • преспи, преспите – прѣспи, прѣспитѣ
 • пречистите – пречиститѣ
 • призовете – призоветѣ
 • прилепите – прилепитѣ
 • прилети, прилетите – прилѣти, прилѣтитѣ
 • примѣсите – примѣситѣ
 • припоите – припоитѣ
 • присадите – присадитѣ
 • пристѫпите – пристѫпитѣ
 • присѫдите – присѫдитѣ
 • притворите – притворитѣ
 • прицелите – прицелитѣ
 • причините – причинитѣ
 • приютите – приютитѣ
 • провалите – провалитѣ
 • прогласите – прогласитѣ
 • прокобите – прокобитѣ
 • пролети – пролѣти
 • пролетите – пролѣтитѣ
 • проломите – проломитѣ
 • промѣните – промѣнитѣ
 • простите – проститѣ
 • проходите – проходитѣ
 • процепите – процепитѣ
 • проявите – проявитѣ
 • пръстъ – пръсть
 • прѣвалите – прѣвалитѣ
 • пудрите – пудритѣ
 • пълните – пълнитѣ
 • пъстрите – пъстритѣ
 • работите – работитѣ
 • равните – равнитѣ
 • разговорите – разговоритѣ
 • раздѣлите – раздѣлитѣ
 • разклоните – разклонитѣ
 • разкрачите – разкрачитѣ
 • разлетите – разлѣтитѣ
 • разломите – разломитѣ
 • размислите – размислитѣ
 • размѣните – размѣнитѣ
 • размѣрите – размѣритѣ
 • разправите – разправитѣ
 • разсадите – разсадитѣ
 • разтворите – разтворитѣ
 • разходите – разходитѣ
 • раните – ранитѣ
 • река – рѣка
 • реченъ – рѣченъ
 • росите – роситѣ
 • света – свѣта
 • свети – свѣти
 • светите – светитѣ – свѣтите
 • светя – свѣтя
 • сгодите – сгодитѣ
 • сената – сѣната
 • силите – силитѣ
 • сините – синитѣ
 • синъ – синь
 • ситните – ситнитѣ
 • скърбите – скърбитѣ
 • скѫпите – скѫпитѣ
 • слѣдите – слѣдитѣ
 • слепи, слепите – слѣпи, слѣпитѣ
 • смели, смелите – смѣли, смѣлитѣ
 • смѣните – смѣнитѣ
 • смѣсите – смѣситѣ
 • солите – солитѣ
 • спорите – споритѣ
 • степенъ – степень
 • страните – странитѣ
 • струите – струитѣ
 • суетите – суетитѣ
 • сушите – сушитѣ
 • съборите – съборитѣ
 • съзрели – съзрѣли
 • съставите – съставитѣ
 • твърдите – твърдитѣ
 • те – тѣ
 • тези – тѣзи
 • тела – тѣла
 • телъ – тель
 • топлите – топлитѣ
 • товарите – товаритѣ
 • торите – торитѣ
 • тръстъ – тръсть
 • трѫбите – трѫбитѣ
 • тъмните – тъмнитѣ
 • тълпите – тълпитѣ
 • ударите – ударитѣ
 • ужасите – ужаситѣ
 • укорите – укоритѣ
 • украсите – украситѣ
 • уредите – уредитѣ
 • устоите – устоитѣ
 • устремите – устремитѣ
 • храните – хранитѣ
 • хулите – хулитѣ
 • царьтъ – царятъ
 • цели – цѣли
 • целите – целитѣ – цѣлитѣ
 • цените – ценитѣ
 • циганите – циганитѣ
 • циклите – циклитѣ
 • черните – чернитѣ
 • честитите – честититѣ
 • честъ – честь
 • чистите – чиститѣ
 • шумите – шумитѣ

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]