Химична реакция

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Химични реакции)

Химичната реакция е процес, който води дo химична трансформация на едни химични вещества в други вещества (сложни), най-често различни по състав и строеж от изходните. В нея участват градивните частици на веществата – атоми, молекули или йони. В хода на реакцията частиците (атоми/йони) само се прегрупират, не се променя и масата на веществата. Веществата, които се получават при превръщането, се наричат продукти на реакцията. Реакциите протичат, съпроводени от външни признаци: отделяне на газ, топлина или светлина, образуване на утайка от неразтворимо вещество или промяна на цвета. Условията за протичане на реакцията са увеличаване на контактната повърхност на реагентите или на енергията им чрез нагряване.

Протичане на химична реакция[редактиране | редактиране на кода]

Протичането на една химична реакция зависи преди всичко от вида на изходните вещества и контакта по между им. Химичните реакции могат да протичат с промяна на цвета на веществата, образуване или разтваряне на утайка, отделяне на газ, отделяне и поглъщане на топлина и светлина.

Хетеролитична реакция[редактиране | редактиране на кода]

Химична реакция, при която участват йони – електронната двойка е притеглена изцяло към едната частица. Такива са йонообменните реакции, хидролизата, естерификацията.

Видове химични реакции[редактиране | редактиране на кода]

Аналитични[редактиране | редактиране на кода]

Химично разлагане[редактиране | редактиране на кода]

Това е вид химична реакция, при която от едно сложно вещество се получават 2 или повече прости и/или сложни вещества.

2H2O2 → 2H2O + O2

Химично съединяване[редактиране | редактиране на кода]

Когато 2 или повече прости/сложни вещества се съединят и се получи 1 сложно вещество, това е химично съединяване (химично съединяване не трябва да се бърка с Химично съединение!).

NH3 + HCl → NH4Cl

C + O2 → CO2

Химично заместване[редактиране | редактиране на кода]

Това са реакции, при които атомите на един химичен елемент от едно просто вещество изместват атомите на друг химичен елемент от едно сложно вещество и се получава ново просто вещество на друг химичен елемент и ново сложно вещество.

2KBr + Cl2 --> 2KCl + Br2

Йонообменни[редактиране | редактиране на кода]

Това са реакции, протичащи между водни разтвори на електролити. Електролитите са вещества с йонна или силно полярна ковалентна химична връзка. Провеждат електричен ток. Електролити са киселини, основи и соли. При йонообменините реакции се осъществява обмен на йони и една реакция протича когато се получава газ, утайка или слаб електролит. Степента на окисление при йонообменните реакции не се променя. Според електролитната дисоциация всички процеси, които могат да се запишат със съкратено йонно уравнение, се наричат неутрализация.

Ca(OH)2 + H2CO3 —> CaCO3↓ + 2H2O

K2S + 2HCl → 2KCl + H2S↑

KOH + HCl → KCl + H2O

Има и такива реакции, които протичат без промяна в степента на окисление, но не са йоннообменни. Те са два типа:

  • реакции, в които едно от изходните вещества е неразтворимо или е оксид;
  • реакции, в които продуктите са разтворими съединения.

Окислително-редукционни[редактиране | редактиране на кода]

Такива са реакциите, при които се осъществява обмен на електрони. Степента на окисление се променя. Процесът може да бъде разглеждан в две части – процес на отдаване на електрони и процес на приемане на електрони.

C0 + O20 → C+4O2-2

Естерификационни[редактиране | редактиране на кода]

Реакция между алкохол (или фенол) и кислородосъдържаща киселина, в резултат на която се образуват естер и вода. Този процес е бавен, обратим, молекулен и катализиран. Например:

C2H5OH + HONO2 ↔ C2H5ONO2 + H2O

Трансформационни[редактиране | редактиране на кода]

Реакции, при които веществото преминава от един свой изомер в друг.