Радиолокатор

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Принцип на работа на импулсния радиолокатор

Радиолокатор, радиолокационна станция (съкратено РЛС) или радар (акроним от английския израз Radio Detection And Ranging, „радио откриване и определяне на разстояние“) е система, която използва радиовълни с цел откриване и определяне на местоположението на отдалечени спрямо РЛС обекти, също и за определяне на параметри на движението, както и свойствата и характеристиките на тези обекти – кораби, самолети, космически кораби, ракети, моторни превозни средства, метеорологични формации и терени. Антената на радара предава примерно импулси от радиовълни, които се отразяват. Обектът връща много малка част от енергията на вълната в приемната антена (обикновено разположена в същото място, където е предавателят).

Радарите тайно са разработвани преди и по време на Втората световна война от няколко държави. Терминът радар е използван от Военноморските сили на САЩ през 1940 г.

Днес използването на радари е много разнообразно в области като: управлението на въздушното движение, радарната астрономия, противовъздушната отбрана, противоракетните системи; морските радари за локализиране на земни навигационни обекти и други кораби; системи за откриване на опасно сближение във въздухоплаването, системи за наблюдение на океана, системи за наблюдение на космическото пространство и системи за сближение, метеорологичната система за наблюдение за валежи, системите за контрол на височината и полета, системите за насочване към целта при управляеми ракети, гео-радарите за геоложки наблюдения и др.

Високотехнологичните радиолокационни системи са свързани с цифровата обработка на сигналите и имат способност за извличане на полезна информация при много високи нива на шума.

Други подобни на радарните системи работят, като използват различни части на електромагнитния спектър. Един такъв пример е лидарът, който ползва по-скоро видимата светлина на лазерите, а не радиовълните.

Принцип на действие[редактиране | редактиране на кода]

Signalweg.bg.print.gif

Радарът се състои от мощен – десетки и стотици киловати – генератор на електромагнитно лъчение и от приемник. Сигналът от изхода на генератора се модулира импулсно и се подава към подвижна антена, откъдето се излъчва насочен лъч радиовълни. Когато радиовълните стигнат до отдалечения обект, те се отразяват от него обратно към радара. Тъй като се знае накъде е насочена антената, положението на засечения обект може да се определи, като се измери времето, за което сигналът се е върнал. Така се определя отдалечеността, а като се измери промяната в честотата му, може да се определи и скоростта на движение на обекта посредством доплеров ефект.

Отражение[редактиране | редактиране на кода]

Ако електромагнитните вълни, преминавайки през една среда, срещнат друга, която притежава много различна от първата диелектрична проницаемост или магнитна проницаемост, то вълните ще се отразят или ще се разсеят от границата между средите. Това означава, че един твърд предмет във въздуха или във вакуум, или една съществена промяна в атомната плътност между обекта и средата, която е около него, като правило ще разсее радарните радиовълни от неговата повърхност. Това е вярно, в частност, за електропроводими материали като метал и въглеродни влакна, което прави радара много подходящ за откриване на самолети и кораби. С цел намаляване на радиолокационното отражение при военните превозни средства се ползават абсорбиращи радиовълните материали, които съдържат резистивни, а понякога и магнитни вещества. Това е еквивалентно като да се оцвети нещо в тъмен цвят, така че да не може да се види от окото през нощта.

Вълните на радара се разсейват по различни начини в зависимост от размера (дължина на вълната) на радиовълните и от формата на целта. Ако дължината на вълната е много по-къса от размера на целта, то вълната ще се отрази от нея по начин, подобен на начина, по който светлината се отразява от огледало. Ако дължината на вълната е по-дългa от размера на целта, то целта може и да не се вижда поради лошото отражение. При нискочестотните радиолокатори технологията е зависима от резонансите при откриване, но не и при идентифициране на целите. Това се описва от Релеевото разсейване, ефектът, поради който небето на Земята е синьо и червено при залезите. Когато дължините на двата мащаба са съизмерими, може да има резонанси. Първите радари са ползвали много дълги вълни, които са били по-големи от размерите на целите, и по тази причина се получавал неясен сигнал, докато при някои от съвременните системи се ползват по-къси дължини на вълните (няколко сантиметра или по-малко), при което могат да се изобразят обекти с размерите на хляб например.

Късите радиовълни се отразяват от криви и от ъгли по начин, сходен с блясък от заоблено парче стъкло. При къси дължини на вълните най-силно отразяват тези обекти, които имат 90° ъгли между отразяващите повърхности. Един ъглов отражател се състои от три плоски повърхности, които са разположени като при вътрешния ъгъл на кутия. Тази конструкция ще отразява вълните, влизащи в нея, директно обратно към източника. Обикновено те се използват като радарни отражатели, които да направят по-лесни за откриване обекти, които иначе са трудно видими от радар.

Уравнение на радар[редактиране | редактиране на кода]

Получената в антената на приемника мощност Pr се описва чрез следното уравнение:

P_r = {{P_t G_t A_r \sigma F^4}\over{{(4\pi)}^2 R_t^2R_r^2}}

където

 • Pt – мощност на предавателя
 • Gt – коефициент на усилване на предавателната антена
 • Ar – ефективна апертура (площ) на приемната антена (често означавана с Gr)
 • σ – ефективна отразяваща повърхност, или коефициент на разпръскване на целта
 • F – множител на затихване, характеризиращ разпространението в средата
 • Rt – разстояние от антената на предавателя до целта
 • Rr – разстояние от целта до антената на приемника.

В често срещания случай, когато предавателят и приемникът са на едно и също място, Rt = Rr и изразът Rt² Rr² може да се замени от R4, където R е разстоянието (дистанцията).

Оттук следва:

P_r = {{P_t G_t A_r \sigma F^4}\over{{(4\pi)}^2 R^4}}.

Този израз показва, че мощността спада като четвъртата степен на разстоянието, което означава, че приеманата мощност от отдалечени цели е относително слаба.

Допълнителната филтрация и интегрирането на импулса леко модифицират уравнението за максималното разстояние на откриване при импулсните доплерови радари, и този метод се прилага, за да се увеличи това максимално разстояние и за да се намали необходимата мощност на предавателя.

Горното уравнение при коефициент F = 1 се опростява в случай на вакуум без смущения. Множителят на затихване, характеризиращ разпространението според средата, се отчита при ефектите на многолъчевост и засенчване и зависи от средата на разпространение. В реално срещаните ситуации загубите при разпространение (path loss) също трябва да се вземат предвид.

Ефект на Доплер[редактиране | редактиране на кода]

При движение на целта се наблюдава отместване на честотата поради изменение на броя дължини на вълните между нея и радиолокатора. Това може да влоши или да подобри ефективността на работата на радара, в зависимост от това как ще повлияе на процеса на откриване. Например радиолокатор със система за следене на движещи се цели може да отчете ефекта на Доплер чрез сигнал за компенсиране (отхвърляне) на определени радиални скорости, което намалява ефективността. Радиолокационните системи с морско базиране, полуактивните системи за насочване, метеорологичният радар, военните въздухоплавателни средства и радарната астрономия разчитат на Доплеровия ефект за повишаване на ефективността. Той дава информация за скоростта на целта по време на процеса на откриване. Също така позволява да бъдат откривани малки обекти в среда, съдържаща близко разположени много по-големи и бавно движещи се обекти.

Доплеровото отместване зависи от това дали конфигурацията на радара е активна или пасивна. Активният радар предава сигнал, който се отразява обратно към приемника. Пасивният радар зависи от изпращания от целта сигнал към приемника.

Доплеровото честотно отместване за активния радар се описва по следния начин, където F_D е доплерова честота, F_T е честотата на предаване, V_R е радиалната скорост, и C е скоростта на светлината[1]:

F_D = 2 \times F_T \times \left (\frac {V_R}{C} \right)

При пасивния радар, който се прилага в електронната война и радиоастрономията следва:

F_D = F_T \times \left (\frac {V_R}{C} \right)

Само радиалната компонента на скоростта се оценява. Когато целта (отражателя) се движи под прав ъгъл (по нормалата) спрямо лъча на радара, то няма относителна скорост. Транспортните средства и метео-обектите, движещи се успоредно на лъча на радара, ще създават максимално доплерово отместване.

Доплеровото измерване е надеждно, само ако честотата на дискретизация е по-голяма от честотата на Найкуист (Котелников) за чесотното отместване, предизвикано от радиалното отместване. Например, Доплеров метео-радар с честота на импулсите от 2 kHz и с честота на предаване от 1 GHz може надеждно да измерва метео-обекти максимално до 150 m/s (540 km/h), но няма да може надеждно да определя радиaлната скорост на самолет, движещ се с 1000 m/s (3600 km/h).

Поляризация[редактиране | редактиране на кода]

При всяко електромагнитно излъчване електричната компонента на полето е перпендикулярна на направлението на разпространението, и това направление на електричната компонента на полето е поляризацията на вълната. В сондиращия сигнал на радара поляризацията може да бъде управлявана при различни ефекти. Радарите ползват хоризонтална, вертикална, линейна и кръгова поляризация, за да откриват различни типове отражения. Например, кръговата поляризация се ползва, за да се минимизират смущенията, предизвикани от дъжда. Пристигнали сигнали с линейна поляризация обикновено индицират метални повърности. Сигнали със случайна поляризация често показват фрактални повърхности, такива като камъни или почва, и се използват от навигационните радари.

Приложения[редактиране | редактиране на кода]

Информацията от радара включва отклонението по ъгъл и отстоянието до целта, и така се определя местоположението на обекта.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. M. Castelaz, „Exploration: The Doppler Effect“, Pisgah Astronomical Research Institute

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

 • Основи на радиолокацията
  (Повечето от тази интернет-презентация е на немски и на английски език, но някои от страниците са и на български.)