Европейско дружество

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Европейско дружество (международно име на латински: Societas Europaea, съкратено SE) е юридическо лице, учредено по реда на Регламент 2157/2001 на Съвета на Европа от 8 октомври 2001 г. чрез сливане на 2 или повече дружества (ООД или АД) при условие, че поне 2 от сливащите се дружества имат седалища в различни страни-членки на Европейския съюз.

По реда на този Регламент могат да се учредят още:

  • европейско дружество – холдинг: като поне 2 от дружествата-учредители на холдинга (имащи седалище и главен адрес на управление в страна-член на Общността) се регулират от правото на различни страни членки или в продължения на поне 2 години поне 2 от тях са имали дъщерно дружество, регулирано от правото на друга страна-членка или клон отново в друга страна-членка;
  • дъщерно дружество – европейско дружество: условията са слетите дружества да имат седалище и главен адрес на управление в Общността и поне 2 от тях да са имали дъщерни дружества поне 2 години в страна-членка или да се регулират от правото на различни страни-членки.

Акционерно дружество, учредено по правото на страна-членка с адрес на управление и седалище в страна-членка, може да се преобразува в европейско дружество, ако поне 2 години е имало дъщерно дружество в друга държава-член на ЕС. Възможно е и за дружество, чието главно управление (майчино дружество) също да се преобразува в европейско дружество, но за тази цел то трябва да е учредено по правото на страна-членка и в тази страна трябва да е седалището му според устава, както и да съществува трайна връзка между това дружество и местната икономика.

Капиталът на европейското дружество се изразява в евро – установеният минимум е 120 000 евро, но може да бъде и по-висок, ако законодателството на страната-членка, на чиято територия се намира седалището и главният адрес на управление, го предвижда. Фирмата на европейското дружество задължително включва съкращението SE или пълния текст Societas Europaea. Седалището на европейско дружество трябва да е установено в рамките на Общността в същата държава, в която се намира и главното управление.

Регламент 2157/2001 не обхваща области като данъчно облагане, конкуренция, интелектуална собственост или несъстоятелност. По отношение на тях е приложимо вътрешното право на страните-членки, както е посочено в самия Регламент.

Не може да се учреди SE чрез сливане, когато сливащото се дружество има седалище в България и притежава земя, както и да се премести седалището на такова дружество в друга страна-членка. Тази забрана се налага съобразно условията, фиксирани в договора за присъединяване на Р. България към Европейския съюз.

Когато регистрирано в България дружество вземе участие в SE, се извършва проверка по силата на чл. 22 ал. 1 и чл. 32 от Регламента. Компетентен орган, назначаващ проверяващите лица, е Агенцията по вписванията. Тяхното назначаване се иска от сливащите се дружества по силата на Регламента. Задачите на проверяващите е да провери проекта на условията за сливането и да състави общ доклад до всички притежатели на дялове или акции.

Необходимо е независим проверител да удостовери, че капиталът на дружеството, което предстои да се превърне в европейско, покрива изискуемия размер от 120 000 евро. Към капитала се включва и цялото имущество на дружеството, както и резервите.