Закон на Архимед

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Законът на Архимед е физичен закон, който гласи:

На всяко тяло, потопено в течност (напълно или частично) действа вертикална сила с посока от долу нагоре и големина, равна на теглото на обема на изместената от него течност. Тази сила се нарича сила на Архимед или Архимедова сила.

Математическата формула за тази сила е:

където е плътността на течността, земното ускорение, а – обема на потопеното тяло (или обема на частта от тялото, което е потопено). Архимедовата сила е равна по големина и противоположна по посока на теглото на обема изместена от тялото течност и приложена в центъра на тежестта на този обем.

Трябва да се отбележи, че законът е приложим само ако долната част на тялото е заобиколена от течност и неприложим ако тялото е в контакт с дъното.

Законът на Архимед може да се обясни с помощта на разликата в хидростатичното налягане на различна дълбочина.

където PA, PB са наляганията в точки A и B, ρ – плътността на течността, h – разликата в нивата A и B, S – лицето на напречното сечение, V – обема на тялото.