Метод Фабрика (шаблон)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
UML диаграма на Метод Фабрика

Метод Фабрика е създаващ шаблон за дизайн, който се използва в обектно-ориентираното програмиране.

Фабриката има за цел инстанцирането на различни обекти, чиито типове не са предефинирани. Обектите се създават динамично в зависимост от параметрите предадени на фабриката. По принцип фабриките са единствени в дадена програма, затова за създаването им често се използва шаблонът Сек (Singleton).

Примери[редактиране | редактиране на кода]

C++[редактиране | редактиране на кода]

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

// "Product"
class Product{
public:
	virtual string getName() = 0;
};

// "ConcreteProductA"
class ConcreteProductA: public Product{
public:
	string getName(){
		return "ConcreteProductA";
	}
};

// "ConcreteProductB"
class ConcreteProductB: public Product{
public:
	string getName(){
		return "ConcreteProductB";
	}
};

// "Creator"
class Creator{
public:
	virtual Product* FactoryMethod() = 0;
};

// "ConcreteCreatorA"
class ConcreteCreatorA: public Creator{
public:
	Product* FactoryMethod() {
		return new ConcreteProductA();
	}
};

// "ConcreteCreatorB"
class ConcreteCreatorB: public Creator{
public:
	Product* FactoryMethod() {
		return new ConcreteProductB();
	}
};

int main(){
	const int size = 2;
	// An array of creators
	Creator* creators[size];
   creators[0] = new ConcreteCreatorA();
   creators[1] = new ConcreteCreatorB();

	// Iterate over creators and create products
	for(int i=0;i<size;i++){
		Product* product = creators[i]->FactoryMethod();
		cout<<product->getName()<<endl;
		delete product;
	}

	int a;
	cin>>a;

	for(int i=0;i<size;i++){
		delete creators[i];
	}
	return 0;
}

C#[редактиране | редактиране на кода]

 // Factory Method pattern -- Structural example

 class MainApp
 {
  static void Main()
  {
   // An array of creators
   Creator[] creators = new Creator[2];
   creators[0] = new ConcreteCreatorA();
   creators[1] = new ConcreteCreatorB();

   // Iterate over creators and create products
   foreach(Creator creator in creators)
   {
    Product product = creator.FactoryMethod();
    Console.WriteLine("Created {0}",
     product.GetType().Name);
   }

   // Wait for user
   Console.Read();
  }
 }

 // "Product"

 abstract class Product
 {
 }

 // "ConcreteProductA"

 class ConcreteProductA: Product
 {
 }

 // "ConcreteProductB"

 class ConcreteProductB: Product
 {
 }

 // "Creator"

 abstract class Creator
 {
  public abstract Product FactoryMethod();
 }

 // "ConcreteCreatorA"

 class ConcreteCreatorA: Creator
 {
  public override Product FactoryMethod()
  {
   return new ConcreteProductA();
  }
 }

 // "ConcreteCreatorB"

 class ConcreteCreatorB: Creator
 {
  public override Product FactoryMethod()
  {
   return new ConcreteProductB();
  }
 }

Java[редактиране | редактиране на кода]

abstract class Pizza {
  public abstract double getPrice();
}

class HamAndMushroomPizza extends Pizza {
  private double price = 8.5;

  public double getPrice() {
    return price;
  }
}

class DeluxePizza extends Pizza {
  private double price = 10.5;

  public double getPrice() {
    return price;
  }
}

class HawaiianPizza extends Pizza {
  private double price = 11.5;

  public double getPrice() {
    return price;
  }
}

class PizzaFactory {
  public enum PizzaType {
    HamMushroom,
    Deluxe,
    Hawaiian
  }

  public static Pizza createPizza(PizzaType pizzaType) {
    switch (pizzaType) {
      case HamMushroom:
        return new HamAndMushroomPizza();
      case Deluxe:
        return new DeluxePizza();
      case Hawaiian:
        return new HawaiianPizza();
    }
    throw new IllegalArgumentException("The pizza type " + pizzaType + " is not recognized.");
  }
}

class PizzaLover {
  /**
   * Create all available pizzas and print their prices
   */
  public static void main (String args[]) {
    for (PizzaFactory.PizzaType pizzaType: PizzaFactory.PizzaType.values()) {
      System.out.println("Price of " + pizzaType + " is " + PizzaFactory.createPizza(pizzaType).getPrice());
    }
  }
}
 public class FactoryMethodExample
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     // an array of creators
     Creator[] creators = new Creator[2];
     creators[0] = new ConcreteCreatorA();
     creators[1] = new ConcreteCreatorB();

     // iterate over creators and create products
     for (Creator creator: creators)
     {
       Product product = creator.factoryMethod();
       System.out.printf("Created {%s}\n", product.getClass());
     }
   }
 }

 // Product
 abstract class Product
 {
 }

 // ConcreteProductA
 class ConcreteProductA extends Product
 {
 }

 // ConcreteProductB
 class ConcreteProductB extends Product
 {
 }

 // Creator
 abstract class Creator
 {
   public abstract Product factoryMethod();
 }

 // Този клас може да има неопределен брой наследници.
 // За създаването на нужните ни обекти можем да напишем следните фабрики: ConcreteCreatorA, ConcreteCreatorB

 // ConcreteCreatorA
 class ConcreteCreatorA extends Creator
 {
   @Override
   public Product factoryMethod()
   {
     return new ConcreteProductA();
   }
 }

 // ConcreteCreatorB
 class ConcreteCreatorB extends Creator
 {
   @Override
   public Product factoryMethod()
   {
     return new ConcreteProductB();
   }
 }

 //Резултат:
 //Created {class ConcreteProductA}
 //Created {class ConcreteProductB}

Perl[редактиране | редактиране на кода]

START ===== D:\etl\Perl\DesignPatterns\RunFactoryDesignPattern.cmd
perl -w "D:\etl\Perl\DesignPatterns\RunFactoryDesignPattern.pl"

pause
END ================== D:\etl\Perl\DesignPatterns\RunFactoryDesignPattern.cmd

.
START ===== D:\etl\Perl\DesignPatterns\RunFactoryDesignPattern.pl
  use strict; use warnings;

  use GreetFactory;

  my $greeter_n = GreetFactory->instantiate("Repeat", "I am repeating Hello x amount of times \n", 3);
  $greeter_n->greet();

  my $greeter_stamp = GreetFactory->instantiate("Stamp", "The Stamp says Good-bye\n");
  $greeter_stamp->greet();
END ================== D:\etl\Perl\DesignPatterns\RunFactoryDesignPattern.pl

.
START ===== D:\etl\Perl\DesignPatterns\GreetFactory.pm
package GreetFactory;
use strict; use warnings;

# ARHH NO TIME HARDCODING ...
BEGIN{ push @INC, 'D:/etl/Perl/DesignPatterns'; }

  sub instantiate {
				my $class = shift;
				my $requested_type = shift;
				my $location = "Greet/$requested_type.pm";
				my $class = "Greet::$requested_type";

    require $location;

    return $class->new(@_);
  }

  1;
END ================== D:\etl\Perl\DesignPatterns\GreetFactory.pm

.
START ===== D:\etl\Perl\DesignPatterns\Greet\Repeat.pm
package Greet::Repeat;

sub new {
  my $class  = shift;
  my $self   = {
    greeting => shift,
    repeat  => shift,
  };
  return bless $self, $class;
}

sub greet {
  my $self = shift;
  print ($self->{greeting} x $self->{repeat});
}

1;
END ================== D:\etl\Perl\DesignPatterns\Greet\Repeat.pm

.
START ===== D:\etl\Perl\DesignPatterns\Greet\Stamp.pm
package Greet::Stamp;
use strict; use warnings;

sub new {
				my $class = shift;
				my $greeting = shift;
				return bless \$greeting, $class;
}

sub greet {
				my $greeting = shift;
				my $stamp = timestamp();
				print "$stamp $$greeting";
}

sub timestamp {
 #
 # Purpose: returns the time in yyyymmdd-format
 #
 my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
 #---- change 'month'- and 'year'-values to correct format ----
 $min = "0$min" if ($min < 10);
 $hour = "0$hour" if ($hour < 10);
 $mon = $mon + 1;
 $mon = "0$mon" if ($mon < 10);
 $year = $year + 1900;
 $mday = "0$mday" if ($mday < 10);
 return "$year$mon$mday" . "_" . "$hour$min" . "_" . $sec;
}

1;
END ================== D:\etl\Perl\DesignPatterns\Greet\Stamp.pm