Пестицид

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Пестицидите са отровни химични съединения, специално създадени от човека за борба срещу вредителите. Наименованието им произлиза от лат.pest“ — вреда и „cide“ — убивам; т.е. „вещества, убиващи вредителите“.

Внимание!!!
пестицидите са отровни

Видове пестициди[редактиране | редактиране на кода]

Според предназначението[редактиране | редактиране на кода]

 • Зооциди — за борба с фаунистичните неприятели на растенията
  • Инсектициди — за борба с насекомите. Те се делят на различни групи според конкретната систематична група неприятели, срещу която се прилагат. В момента в практиката най-често се използват следните подвидове инсектициди:
   • Афициди — за борба с листните въшки
   • Формициди — за борба с мравките
   • Лепидоциди — за борба с неприятелите от клас Лепидоптера
  • Акарициди — за борба с акарите
  • Нематоциди — за борба с кръглите червеи
  • Лимациди — за борба с голите охлюви
  • Молюскоциди — за борба с мекотелите
  • Авициди — за борба с птиците. Понастоящем не се използват поради екологични причини. Вместо тях се прилагат репеленти за птиците — например „Кърб“.
  • Крюстоциди — за борба с ракообразните неприятели
  • Хелминтоциди — срещу плоските червеи. Масово се използват в рибовъдните стопанства, тъй като неприятелите от тази систематична група са опасни паразите по рибите.

Според онтофазата на неприятеля, срещу която се прилагат, зооцидите се делят на:

 • Овоциди — за ликвидиране на яйцата
 • Ларвициди — срещу ларвите
 • Адултоциди — срещу възрастните форми
 • Фунгициди — за борба с фитопатогените. Те се делят на:
  • Бактериоциди — срещу фитопатогенните бактерии
  • Фунгициди в тесен смисъл — срещу фитопатогенните гъбички
  • Вирициди няма — използват се ISR стимулатори
 • Хербициди — за борба срещу плевелните видове растения. Те се делят на:
  • Хербициди в тесен смисъл — срещу тревните видове
  • Арборициди — срещу вредните дървесни видове
  • Алгициди — срещу водораслите
 • ISR стимулатори — стимулират SAR

Според химичния състав[редактиране | редактиране на кода]

Органични[редактиране | редактиране на кода]

 • Въглеводороди и халогенопроизводните им. Пестицидните свойства на нефтените масла са известни отдавна и те са едни от първите вещества, използвани в селското стопанство. Суровият нефт се използва от 1778 г., а керосинът — от 1865 г.;
 • Нитросъединения. Пестицидната им активност е няколко пъти по-голяма от тази на въглеводородите;
 • Амини и соли на тетрааминови основи. Фунгицидната и бактерицидната им активност расте с нарастване на молекулната маса;
 • Алкохоли, феноли и етери. Алкохолите са относително слаби пестициди, въпреки че активността им е малко по-висока отколкото е на въглеводородите. Въвеждането на халогенни елементи засилва действието им. Фенолите са значително по-активни;
 • Карбонилни съединения. Алдехидите са по-токсични за насекомите от алканите. Пестицидната активност на диалдехидите е малко по-висока от тази на алдехидите. Ароматните алдехиди са по-активни от мастните. Кетоните имат незначително действие. Хиноните са с по-голяма пестицидна активност от алдехидите, особено като фунгициди и хербициди. Най-изучени са нафтохиноните;
 • Карбоксилни съединения и техни естери. Използват се най-вече като хербициди;
 • Амидни киселини.Имат фунгицидни, регулаторни, инсектицидни и хербицидни свойства;
 • Арилоксиалканкарбоноати. Най-голямо значение имат като хербициди и регулатори на растежа на растенията. По мащаб на производство заемат едно от първите места в сравнение с другите групи съединения;
 • Производни на карбаминоата. Широко се използват като инсектициди, хербициди, фунгициди и бактерициди. Тези съединения инхибират холинестеразата у животните.
 • Производни на тио- и дитиокарбаминоатите. Те са с широк спектър на действие;
 • Азосъединения - органични съединения с азогрупа,-N2-, свързани с 2 ароматни радикала. Представляват цветни твърди вещества. Азосъединенията с амино- и хирдоксигрупа са важни синтетични багрила (азобагрила);
 • Органични съединения на калая;
 • Фосфорно-органични съединения (ФОС). Това е една от най-важните групи съвременни пестициди. Притежават висока инсектицидност и акарицидност и широк обхват на действие за вредни членестоноги;
 • Производни на имидазола и бензимидазола. Имидазолът затруднява образуването на ергостерин в гъбите;
 • Хетероциклени съединения с три и повече хетероатома. Най-голям брой патенти за начини на получаване и използване в качеството си на пестициди от всички други групи съединения имат тези;

Неорганични[редактиране | редактиране на кода]

 • Сяра — ситно смляна или в колоидно състояние се използва като акарицид и фунгицид;
 • Медни съединения — използват се самостоятелно или като смес с органични пестициди; най-често използваното медно съединение е т.нар. "син камък" - CuSO4.5H2O
 • Фосфорни съединения: P2Zn3; P2Mg3; PAl. Използват се главно като зооциди;

Според начина на действие[редактиране | редактиране на кода]

 • Контактни — проникват във вредителите директно през тяхната външна обвивка (кожа, кутикула и др.); предпочитат се за третиране на вече засегнати помещения, площи или полезни организми
 • Трансламинарни — проникват в растителните тъкани, но не могат да се придвижват системно в растението. Нанесени по горната повърхност на листата се придвиждат до долната им такава и причиняват смърт на намиращите се там неприятели като листни въшки и белокрилки. Типичен пример препарата Ланат използван широко за борба с белокрилката
 • Системни — проникват във вредителите по естествен път (с вдишания въздух, чрез кореновата система и др.); предпочитат се за предпазване на все още незасегнати помещения, площи или полезни организми

Начини за приложение[редактиране | редактиране на кода]

Разпръскване на пестициди
 • фумигация (обгазяване) - използва се за обеззаразяване на селскостопанска продукция, най-често в следните случаи:
  • за обработка на семената, преди посев
  • за обработка на селскостопанската продукция, след прибиране от полето
  • за обработка на вносна селскостопанска продукция, на границата
 • разпръскване, под формата на аерозол - най-универсалният начин за използване
 • залагане като отровна примамка - за животни и насекоми

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]