Титриметричен анализ

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Титриметричният (обемен) анализ или титруване е раздел на количествения химичен анализ, при който за количеството на дадено вещество се съди по обема на течен реактив (разтвор на друго вещество с известна концентрация, с който дадена проба от веществото взаимодейства), реагиращ в съответно съотношение. Количеството на анализираното вещество се определя чрез намиране на обема на реактива. Обемът се измерва чрез добавяне на реактива с бюрета. Еквивалентната точка на реакцията се установява с помощта на подходящ индикатор или чрез електрометрични уреди. Титриметричният анализ се дели на неутрализационен анализ, утаечен анализ и окислително-редукционен анализ

Основни понятия в обемния анализ :

Титрант- реактивът, който се внася в разтвора на аналита. Концентрацията на разтвора е точно определена до 4тия знак след десетичната запетая, нарища се още стандартен разтвор.

Титруване- прибавяне на титранта към анализираната проба на капки с помощта на бюрета

Термините – титрант, титруване произлизат от понятието титър (Т).Това е величина, изразяваща количеството разтворено вещество в грамове, съдържащо се в 1ml

Формула: Т=m/V [g/ml]

Еквивалентен пункт- момента от процеса на титруване в който количеството на прибавения титрант е точно еквивалентно на количеството на определяното вещество.

Еквивалентния пункт може да се установи във визуално по появата на цветно съединение или утайка, а когато разтворите са безцветни с помощта на индикатори.

Видове индикатори- фенол-фталейн, скорбяла, метилоранж, ериохром, Черно Т.

Аликвотна част – малък точно определен обем от разтвора

Аналита още се нарича титроустановител.

Това са химически чисти вещества които не поемат влага от въздуха, СО2 и не се окисляват. Най-често това са: оксалова киселина C2H2O4, динатриев карбонат Na2CO3 и др.