Уикипедия:Потребителска група „Български уикимедианци“/Устав

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Съдържание

УСТАВ на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „УИКИМЕДИЯ БЪЛГАРИЯ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ[редактиране на кода]

Член 1.[редактиране на кода]

Сдружението е юридическо лице за осъществяване на дейност в обществена полза съгласно принципите и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ“).

Член 2[редактиране на кода]

Наименованието на Сдружението е „Уикимедия България“. Това наименование може да се изписва на латиница по следния начин: „Wikimedia Bulgaria“

Член 3[редактиране на кода]

Седалището и адресът на управление на Сдружението са:………………………

Член 4[редактиране на кода]

Съществуването на сдружението не се ограничава със срок или с други условия.

Член 5[редактиране на кода]

Чрез доброволното сдружаване и обединение на лица Сдружението се стреми да постига следните цели:

 • 1. Свободното знание – да налага принципите на свободното знание
 • 2. Да съдейства за усъвършенстване на законодателството в областта на авторското право
 • 3. Да осъществява връзки и сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина
 • 4. Да организира и осъществява помощ на своите членове за постигане целите на Сдружението

Член 6[редактиране на кода]

Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:

 • 1. Обединяване на професионалните, материални и други ресурси на своите членове;
 • 2. Представителство на членовете си и защита на интересите им пред държавни и местни органи и организации и други юридически и физически лица;
 • 3. Провеждане на специализирани курсове и обучения; организиране и провеждане на семинари, работни срещи и конференции;
 • 4. Взаимодействие и стимулиране на обмяната на опит на добри практики между членовете на сдружението и организации със сходни цели в страната и чужбина;
 • 5. Популяризиране целите на сдружението чрез издания, публикации, рекламни дейности;
 • 6. Изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове, отнасящи се до дейността на членовете на сдружението;
 • 7. Организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на сдружението.

Член 7[редактиране на кода]

Допуска се Сдружението да членува в български, чуждестранни и международни организации, чиято дейност е в съответствие с неговите цели и е допустима по българското и приложимото чуждо законодателство.

II. ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО[редактиране на кода]

Член 8[редактиране на кода]

Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат както физически, така и юридически лица, които споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, определени в Устава и изпълняват задълженията си съгласно Устава и другите актове на Сдружението. Критериите за придобиване на членство са подробно описани в Правилника за прилагане на Устава на Сдружението.

Член 9[редактиране на кода]

Член 9, алинея 1)[редактиране на кода]

Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание на Сдружението въз основа на предложение на Управителния съвет.

Член 9, алинея 2)[редактиране на кода]

Кандидатът отправя писмена молба до Управителния съвет, придружена от декларация, че приема Устава на дружеството. Управителният съвет информира всички членове (Общото събрание) за постъпилите молби и предоставя срок, в който да се представят възражения, ако има такива, срещу съответната кандидатура.

Член 9, алинея 3)[редактиране на кода]

Решенията на Общото събрание и Управителния съвет по постъпилите кандидатури се вземат в подходящ срок след депозиране на съответните молби за членство.

Член 9, алинея 4)[редактиране на кода]

Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет и заплащането на членския внос (имуществената вноска) или при покриване на изискванията за членство отразени в Правилника за прилагане на Устава на Сдружението, въз основа на Решение на Управителния съвет.

Член 10[редактиране на кода]

Членовете на Сдружението имат право:

 • 1. Да участват в дейността на дружеството;
 • 2. Да участват в работата на Общото събрание на Сдружението с право на глас;
 • 3. Да бъдат избирани в органите на управление на Сдружението съгласно предвиденото в настоящия Устав;
 • 4. Да бъдат информирани за цялостната дейност на Сдружението;
 • 5. Да осъществяват контрол върху работата на Сдружението и органите за управление.

Член 11[редактиране на кода]

Членовете на Сдружението имат следните задължения:

 • 1. Да заплащат редовно и в срок пълният размер на членския си внос;
 • 2. Да спазват Устава на Сдружението;
 • 3. Да работят за постигане целите на Сдружението.

Член 12[редактиране на кода]

Член 12, алинея 1)[редактиране на кода]

Членственото правоотношение се прекратява:

 • 1. С едностранно писмено волеизявление до Сдружението;
 • 2. При смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;
 • 3. При прекратяване, започване на процедура по ликвидация или несъстоятелност на юридическото лице;
 • 4. С изключване;
 • 5. Отпадане.

Член 12, алинея 2)[редактиране на кода]

При наличие на поведение на член на Сдружението, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо, решението за изключване се взема от Управителния съвет и се одобрява от Общото събрание на Сдружението.

Член 12, алинея 3)[редактиране на кода]

Отпадането на членство е налице в случай на неизпълнение на задължението за внасяне на членския внос според изискванията на Устава и на Правилника за прилагане на Устава на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет и решението за прекратяване на членството се взема от Управителния съвет.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО[редактиране на кода]

Член 13[редактиране на кода]

Член 13, алинея 1)[редактиране на кода]

Органи на Сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Председател на Управителния съвет.

Член 13, алинея 2)[редактиране на кода]

Общото събрание и Управителният съвет могат да образуват и други временни и постоянни органи със спомагателни функции.

Член 14[редактиране на кода]

В Общото събрание участват всички членове на Сдружението лично или чрез представител. Членовете на Сдружението, които са юридически лица участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват по закон или пълномощие.

Член 15[редактиране на кода]

Общото събрание:

 • 1. приема, изменя и допълва Устава и Правилника за прилагане на Устава на Сдружението и други вътрешни актове;
 • 2. преобразува и прекратява Сдружението;
 • 3. избира и освобождава членовете и Председателя на Управителния Съвет;
 • 4. взема решение за участие в други организации;
 • 5. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
 • 6. взема решения относно размера на членския внос, начина на събиране на членския внос и сроковете за неговото плащане;
 • 7. приема отчета за дейността на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет;
 • 8. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 • 9. освобождава от отговорност членовете и Председателя на Управителния съвет;
 • 10. взема и други решения, предвидени в Устава.

Член 16[редактиране на кода]

Член 16, алинея 1)[редактиране на кода]

Редовното общо събрание се провежда веднъж годишно.

Член 16, алинея 2)[редактиране на кода]

Извънредно общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

Член 17[редактиране на кода]

Член 17, алинея 1)[редактиране на кода]

Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението.

Член 17, алинея 2)[редактиране на кода]

Ако в срок от две седмици от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове.

Член 17, алинея 3)[редактиране на кода]

Свикването се извършва чрез покана в писмена форма (включително по електронна поща), отправена до всеки един от членовете на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и се изпраща на посочените от членовете адреси с писмена декларация. Промяна в данните за контакт се извършва с декларация за актуални данни за контакт, изпратена до и получена от Съвета на директорите.

Член 17, алинея 4)[редактиране на кода]

Материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на членовете най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на Управителния, материалите включват и данни за имената, адреса и квалификацията на лицата, предложени за членове.

Член 18[редактиране на кода]

Член 18, алинея 1)[редактиране на кода]

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители, който се заверява от председателя на Общото събрание.

Член 18, алинея 2)[редактиране на кода]

Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, съответно представляващи повече от половината от всички пълноправни квалифицирани членове на Сдружението.

Член 18, алинея 3)[редактиране на кода]

При липса на кворум заседанието на общото събрание се извършва при условията на спадащ кворум.

Член 18, алинея 4)[редактиране на кода]

Всеки пълноправен член има право на един глас. Гласовете на квалифицираните членове съставляват половината (петдесет процента) от гласовете в Общото събрание.

Член 18, алинея 5)[редактиране на кода]

Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите квалифицирани членове.

Член 18, алинея 6)[редактиране на кода]

За решенията по Член 15, т. 1 и 2, се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Член 18, алинея 7)[редактиране на кода]

За заседанието на Общото събрание се води протокол и същият се подписва от председателя на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Член 19[редактиране на кода]

Член 19, алинея 1)[редактиране на кода]

Сдружението се управлява от Управителен съвет, който се избира от Общото събрание за срок от една година.

Член 19, алинея 2)[редактиране на кода]

Управителният съвет се състои от най-малко от трима пълноправни членове на Сдружението.

Член 19, алинея 3)[редактиране на кода]

Членовете на Управителният съвет са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър стопанин, в интерес на Сдружението и за постигане целите на Сдружението.

Член 19, алинея 4)[редактиране на кода]

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет, който се избира от Общото събрание между членовете на Управителния съвет за срок от две години.

Член 19, алинея 5)[редактиране на кода]

Членовете на Управителния съвет, могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Член 19, алинея 6)[редактиране на кода]

Мандатът на член от Управителния съвет се прекратява предсрочно при:

 1. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за тежко умишлено престъпление или наказание „лишаване от права“;
 2. поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване на юридическото лице в ликвидация или несъстоятелност;
 3. фактическа невъзможност на съответното физическо лице да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 (шест) месеца;
 4. заявление на съответното лице за прекратяване на членството му с тримесечно предизвестие.

Член 20[редактиране на кода]

Членовете на Управителния съвет следва да:

 • 1. Работят и защитават интересите и целите на Сдружението.

Член 21[редактиране на кода]

Член 21, алинея 1)[редактиране на кода]

Управителният съвет се събира на редовни заседания веднъж на два месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.

Член 21, алинея 2)[редактиране на кода]

Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Член 21, алинея 3)[редактиране на кода]

Управителният съвет:

 • 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 • 2. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава и Правилника за прилагане на устава на Сдружението;
 • 3. Подготвя и внася за обсъждане в Общото събрание, план за дейността и отчет за извършената дейност;
 • 4. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 • 5. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
 • 6. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
 • 7. приема Правилник за работата на Управителния съвет.

Член 22[редактиране на кода]

Член 22, алинея 1)[редактиране на кода]

Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на Управителния съвет. Решенията могат да се вземат и неприсъствено.

Член 22, алинея 2)[редактиране на кода]

Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато по закон или в настоящия Устав е предвидено да се вземат с квалифицирано мнозинство.

Член 22, алинея 3)[редактиране на кода]

Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

Член 23[редактиране на кода]

Член 23, алинея 1)[редактиране на кода]

На заседанията на Общото събрание се води протокол. Протоколите от заседанията на Управителния съвет се публикуват на подходящо място в срок до 3 работни дни от провеждането на съответното заседание.

Член 23, алинея 2)[редактиране на кода]

На заседанията на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на всички членове на Управителния съвет.

Член 24[редактиране на кода]

Член 24, алинея 1)[редактиране на кода]

Председателят на Управителния съвет:

 • 1. организира и ръководи цялостната работа на Управителния съвет;
 • 2. свиква заседанията на Управителния съвет и предлага дневен ред за тях и председателства неговите заседания;
 • 2. представлява Сдружението във взаимоотношенията му с трети лица;
 • 3. контролира воденето на протоколните книги;
 • 4. изпълнява други функции, възложени му с този Устав или други вътрешни актове на Сдружението;
 • 5. избира, назначава, определя и контролира работата и освобождава от длъжност служители на Сдружението.

Член 24, алинея 2)[редактиране на кода]

Председателят на Управителния съвет може да упълномощи друг член на Управителния съвет да изпълнява функции. Председателят на Управителния съвет няма право да назначава или упълномощава прокурист, търговски пълномощник или представител, да отчуждават и да обременяват с вещни тежести недвижими имоти на Сдружението.

Член 24, алинея 3)[редактиране на кода]

Председателят на Управителния съвет може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството, както и такива, които са от компетентността на Управителния съвет.

IV. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО. ФИНАНСИРАНЕ[редактиране на кода]

Член 25[редактиране на кода]

Сдружението се финансира от следните източници:

 • 1. членски внос;
 • 2. целеви субсидии от страната и чужбина за осъществяване на нестопанска дейност в рамките на устава на сдружението;
 • 3. дарения от страната и чужбина;
 • 4. лихви по текущи средства на сдружението, депозирани в банки и финансови учреждения;
 • 5. допълнителни приходи, които са в съответствие с целите на Сдружението и Устава.

Член 26[редактиране на кода]

Размерът на членския внос се определя от Общото събрание и се заплаща всяка година от всеки от членовете на Сдружението.

Член 27[редактиране на кода]

Член 27, алинея 1)[редактиране на кода]

Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност като използва прихода за постигане на своите цели:

 • 1. организиране на курсове, семинари, фестивали, конкурси, форуми и др. подобни;
 • 2. предоставяне на консултации;
 • 3. извършване на публикации, издаване на брошури и др. подобни;
 • 4. преводи и разпространение на статии и др. материали, свързани с постигане основните цели на Сдружението.

Член 27, алинея 2)[редактиране на кода]

Сдружението не разпределя печалба.

Член 28[редактиране на кода]

Член 28, алинея 1)[редактиране на кода]

Всички дарения и завещания, направени в полза на Сдружението се записват надлежно с оглед изискванията за отчетност.

Член 28, алинея 2)[редактиране на кода]

Сдружението няма право да приема дарения или завещания, направени под условие или тежест, които не са в съответствие с неговите цели или са в противоречие с действащото българско законодателство.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ[редактиране на кода]

Член 29[редактиране на кода]

Сдружението се прекратява:

 • 1. по решение на Общото събрание;
 • 2. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от закона случаи.

Член 30[редактиране на кода]

Член 30, алинея 1)[редактиране на кода]

При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

Члев 30, алинея 2)[редактиране на кода]

Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението. Останалото, след удовлетворяване на кредиторите имущество, се разпределя между членовете, пропорционално на платения до момента членски внос.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ[редактиране на кода]

Член 31[редактиране на кода]

Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 32[редактиране на кода]

Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.