Маркетинг

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Маркетингът (на английски: marketing — продажба, търговия на пазара) е традиционно сбор от дейности, които са насочени към създаване на рентабилност в работата на предприятие чрез обмен, те се използват за насочване на потока на продукти и услуги от производителя до потребителя (потребител, клиент, клиентела).

Според последното определение на Американската маркетингова асоциация (AMA) маркетингът е организационна функция и съвкупност от процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност за потребителите за управление на взаимоотношенията с тях по начин, по който се облагодетелстват организацията и всички свързани с нея страни.

Едно от по-старите определения гласи, че Маркетингът е проучване на пазара с оглед търсенето и предлагането на стоки, а маркетинговият отдел във фирмата се занимава с възможността за пласиране на продукцията. Това понятие е твърде остаряло и в никакъв случай не обхваща всички маркетингови дисциплини, свързани с вътрешно-фирмените процеси и пазарните взаимоотношения.

В първоначалното определение на АМА от миналия век, схващането за маркетинга се концентрира в предоставянето на добавена стойност за потребителите. Икономическият модел за добавена стойност на продукта и стойността в обращение са в центъра на теорията за маркетинга и когато пределната полезност достига своя апогей, маркетолозите осъзнават, че в условията на свободна конкуренция полезните продукти са толкова много, че от изключителна важност става създаването на трайни взаимоотношения с клиентите.

АМА актуализира определението за маркетинг, като добавя "за управление на взаимоотношенията с тях по начин, по който се облагодетелства организацията и всички свързани с нея страни" към вече съществуващото определение и така се създава изцяло нов маркетингов модел - Управление на взаимоотношенията с клиентите (Customer Relationship management), който вече близо 10 години е причина за глобални промени в структурите на корпорациите, функционалните им процеси, информационните им системи и най-вече в комуникацията, обслужването и продажбите към клиентите.

4P модел[редактиране | редактиране на кода]

Както става ясно, случило се е нещо фундаментално - фокусът на понятието е изместен от традиционният 4Р модел (product, price, place, promotion - продукт, цена, място, промоция) към клиента (който е и потребител), който заема водеща роля при взимането на стратегически решения от корпорациите. Икономическата надпревара вече не е за това, кой ще направи по-добър продукт, с по ниска себестойност или оригинална дистрибуция, а за това кой ще накара клиентът да бъде щастлив и привързан към продукта или марката. Така се създава Клиентски ориентираната стратегия (Customer oriented strategy), която подчинява "4Р" на клиента.

Разбира се, фундаментът на маркетинговата теория „4Р” не губи своето значение, но просто тези елементи на маркетинга вече са от второстепенно значение. „4Р” е съкращение от първите букви на английските думи:

 • Продукт (product)

Примерни проблеми в продуктовата политика: Порше

 • Мениджмънт при пускане на нов продукт
- Как трябва да протече въвеждането на нови продукти?
Напр. Порше Кайен
 • Мениджмънт на етаблираните продукти
- Как може да се промени вече съществуващата продуктова програма?
Напр. SUV до спортните коли
 • Марков мениджмънт
- Как марката може да се използва за други продуктови групи?
Напр. Порше Дизайн (очила, ръкавици, куфари)
 • Цена (price)

Примерни проблеми в ценовата политика: T-Mobile

 • Ценово диференциране
- Как могат клиентите да бъдат накарани да купуват на различни цени?
Напр. Разнообразие в тарифите, отговарящи на нуждите на клиентите.
 • Пласмент, дистрибуция (place)

Примерни проблеми в пласментната политика: Deutsche Bank

 • Създаване на пласментната система
- По кои канали трябва да се пласира стоката ?
Напр. по много канали: чрез филиали, онлайн, по телефона
 • Промоция и комуникация (promotion)

Примерни проблеми в комуникационната политика:

 • Инструменти на комуникационната политика
- Кои от тези инструменти трябва да се използват?
Напр. директна реклама (брошури в пощенската кутия), телевизия, радио, обяви във вестника, интернет
 • Бюджет
- Как се определя разпределението и големината на бюджета?

Маркетингът е проучване на пазара - за пускане на нов продукт, за утвърждаване позициите на вече съществуваща стока или услуга или за намиране на пазар (купувачи) на вече излязъл на пазара продукт.

Подобно на 4Р в маркетинга съществуват и 4С и 7S - това са все елементи на маркетинга свързани със създаването и реализирането на даден продукт. Маркетинг миксът служи като основа при:

- разработването, избора и реализацията на маркетинговата стратегия;
- разработването и използването на маркетинговите планове;
- разпределението на средствата от маркетинговият бюджет по видове дейности;

На всеки от съставните елементи на маркетинг-микса съответства политика /стратегия и тактика/:

- продуктова /стокова/ политика;
- ценова политика;
- пласментна политика;
- комуникационна политика.

Дефиниции[редактиране | редактиране на кода]

Маркетинг - управленска функция за оптимизиране на връзката "търсене - предлагане" и за проявлението ѝ на пазара; вид стопанска дейност за извършване на специализирани пазарни проучвания, разработки и за предоставяне на консултантски услуги. Бива пасивен - отговарящ на пазара, и активен - въздействащ на пазара; за инвестиционни, хранителни и промишлени стоки, за интелектуални продукти и услуги.

"Маркетинг е практиката за разбирането на нуждите и желанията на клиентите, откриването или създаването на продукти/услуги, които отговарят на тези нужди и желания, комуникирането на тази информация междувътрешно в организацията която трябва да създаде и достави този продукт/услуга и външно към клиентите за които те са предназначени, така че те ще ги желаят и закупят." - Джон Мариоти, 'Marketing express'

Цел[редактиране | редактиране на кода]

 • "Целта на маркетинга е да направи продаването свръхобилно. Целта на маркетинга е да разбере потребителя толкова добре, че продуктът и услугата да му паснат така, че сами да се продават. В идеалния случай маркетингът трябва да доведе до потребител, който е готов да купи"
Питър Дракър
 • "Маркетинг е система от функции на управление, чрез която се организира и направлява съвкупността от дейности, свързани с оценяването на покупателната способност на потребителите, с нейното превръщане в реално търсене на определена стока или услуга, а също и с придвижването на тази стока или услуга към купувача или крайния потребител, за да се постигне определена печалба или някаква друга цел на фирмата."
—Определение на английския Институт по маркетинг от 1965 г., прието от междудържавната Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Управление на маркетинга[редактиране | редактиране на кода]

 • Американската маркетингова асоциация предлага следната управленска дефиниция (1985): "Маркетингът е процес на планиране и изпълнение на концепция, ценообразуване, лансирането на идеи, стоки и услуги, за да се създаде размяна, която ще задоволи индивидуалните и организационните цели".
 • "Управлението на маркетинга е изкуство и наука за прилагане на основните маркетингови понятия за избор на целеви пазари и привличане, задържане и увеличаване на броя на потребителите чрез създаване, предлагане и предаване на по-висока стойност за клиента."
Филип Котлър

Проблеми при продаването на продукти в Интернет[редактиране | редактиране на кода]

За успешното продаване на различни продукти в Интернет се използват различни стратегии, които подтикват или предразполагат посетителите да купуват. Ако не се спазват определени „закони“, може никога да не осъществите продажба. Трябва да се стремите да не допускате нито един от тях да е сгрешен, защото само в съвкупност правят един сайт добре организиран. За какви проблеми става въпрос? Например като:

— лош дизайн
— подбиране на лош текстов формат
— прекалено много реклами
— използване на прекалено много ефекти
— липса на лични данни/начини за връзка
— неподходящо подреждане на информацията
— прекалено много излишни обяснения за продукта, които не вълнуват купувача
— бавно зареждане
— липса на мета тагове и описание (Google Adwords се използва за подбор на ключовите думи)
— трудна навигация

Как да избегнем подобни грешки?

Преди да стартирате сайта, седнете и помислете за визията на вашия сайт и начина, по който ще предоставите информацията на клиента. Презентацията на информацията е много важен елемент при продаването онлайн. Всеки детайл трябва да бъде обмислен и да се избере най-добрия начин на подреждане. Ето и един малък пример - за да създадете доверие у клиента е добре да оставите лични данни.

Допълнителна литература[редактиране | редактиране на кода]

 • Alvin J. Silk, What Is Marketing?, Harvard Business School Presss, 2006
 • Желев, С. Младенова, Г. Маркетинг. Университетско издателство „Стопанство“, С., 2012

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]