Формули на Виет

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Формулите на Виет изразяват зависимостите между коефициентите на даден полином и неговите корени. Формулите са наречени на името на Франсоа Виет (François Viète).

Нека е даден полином с коефициенти от някакво поле

и корени от или от някое разширение на .

Като приравним коефициентите пред съответните степени на , получаваме:

Ако квадратно уравнение има корени и , то за тях са в сила следните зависимости:

Ако кубично уравнение има корени , и , то за тях са в сила следните зависимости:

Формулите на Виет важат както за реални, така и за комплексни корени и коефициенти. В случай че коефициентите и корените са реални числа, формулите на Виет дават възможност да се правят някои заключения за корените, без да се решава уравнението. Например при квадратно уравнение с реални коефициенти и корени, ако произведението на двата корена е отрицателно, то те имат различни знаци; а ако е положително, то те са с еднакви знаци (при това, ако коефициентите са реални числа и c/a < 0, то корените също са реални числа).

Съществува теорема, обратна на теоремата на Виет: ако две числа и изпълняват условията и , то тези числа са корени на уравнението .