Advanced Encryption Standard

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Advanced Encryption Standard (AES, „подобрен стандарт за шифриране“) е стандарт за шифриране, приет през 2002 г. от американския NIST. Към 2009 г. това е един от най-широко използваните криптографски алгоритми. Стандартът включва приложение на алгоритъма Rijndael, разработен през 1998 г. от белгийските криптографи Винсент Реймен и Жоан Дамен, като използва шифроващи ключове с три дължини: 128, 192 или 256 бита.

Дължината на шифриращия ключ определя броя повторения на криптирането, тоест броя трансформации, необходими за превръщането на входа, наречен plaintext (прост текст), в изходния резултат, наречен ciphertext (шифрован текст). За различните дължини на ключовете повторенията са:

 • 10 цикъла за 128-битов ключ.
 • 12 цикъла за 192-битов ключ.
 • 14 цикъла за 256-битов ключ.

Всеки цикъл се състои от няколко последователни стъпки. Стъпките се изграждат от пет подобни една на друга процедури, като една от тях зависи от криптиращия ключ. Криптираното съдържание може да се трансформира в оригиналния текст, като се използва същият ключ и се приложат набор от обратни стъпки.

Байтовете на входното съобщение (plaintext) се записват в матрица, най-често именувана state („статус“, „положение“). Върху тази матрица се извършват криптиращите трансформации на алгоритъма Rijndael.

Криптиращ алгоритъм (128-битова версия)[редактиране | редактиране на кода]

Криптиране със 128-битов ключ се реализира чрез следния алгоритъм:

PROCEDURE Cipher128(in[16]:byte, out[16]:byte, w[44]:word)
BEGIN
 state[4,4]:byte
 state = in
 AddRoundKey(state, w[0, 3])
 FOR round = 1 to 10
  SubBytes(state)
  ShiftRows(state)
  MixColumns(state)
  AddRoundKey(state, w[round*4, (round+1)*4-1])
 END FOR
 SubBytes(state)
 ShiftRows(state)
 AddRoundKey(state, w[40, 43])
 out = state
END PROCEDURE

Процедурата Key Expansion[редактиране | редактиране на кода]

Думите в масива w (key schedule) се генерират по следния начин:

//всяка дума се състои от 4 байта, пример: w[0] = 0f 15 71 c9

Първите четири думи (w[0] до w[3]) взимат стойността на криптиращия ключ. За да се изчисли w[i] се използват операции от Rijndael key schedule:

FOR i = 4 to 43
 temp = w[i-1]
 IF i = 4, 8, 12, 16, ..., 40 THEN //кратно на 4
  Извършва се операция Rotate върху temp
  Всеки байт се изменя (използвайки процедурата SubBytes)
  temp=temp XOR Rcon[i] // всеки байт от temp се събира побитово с константна стойност от Rcon
 END IF
 w[i] = w[i-4] XOR temp
END FOR

Процедурата SubBytes[редактиране | редактиране на кода]

При тази процедура всеки байт от state се изменя по следния начин (Rijndael S-box):

FOR i=0 to 7
 //промяна за всеки бит от даден байт на state
 B[i]= B[i] XOR B[(i+4) MOD 8] XOR B[(i+5) MOD 8] XOR B[(i+6) MOD 8] XOR B[(i+7) MOD 8] + C[i]
 //C = 63 hex.
END FOR

Процедурата ShiftRows[редактиране | редактиране на кода]

Тази процедура променя редовете на state матрицата. Най-горният ред остава непроменен, байтовете на следващия се преместват с една позиция наляво, на по-долния с две позиции, а на последния байтовете се изместват с три позиции наляво.

Процедурата MixColumns[редактиране | редактиране на кода]

Колоните на state матрицата се разбъркват по следния начин:

B[0,c] =2 * B[0,c] XOR 3 * B[1,c] XOR B[2,c] XOR B[3,c]
B[1,c] = B[0,c] XOR 2 * B[1,c] XOR 3 * B[2,c] XOR B[3,c]
B[2,c] = B[0,c] XOR B[1,c] XOR 2 * B[2,c] XOR 3 * B[3,c]
B[3,c] = 3 * B[0,c] XOR B[1,c] XOR B[2,c] XOR 2 * B[3,c]

Процедурата AddRoundKey[редактиране | редактиране на кода]

Извършва се XOR между четирите колони на state и четири 32-битови думи от key schedule.

B[0,c]=B[0,c] XOR w[k,c]
B[1,c]=B[1,c] XOR w[k+1,c]
B[2,c]=B[2,c] XOR w[k+2,c]
B[3,c]=B[3,c] XOR w[k+3,c]

Декриптиране[редактиране | редактиране на кода]

Декриптирането представлява извършване на криптиращите операции в обратен ред:

PROCEDURE InvCipher128 (in[16]:byte,out[16]:byte,w[44]:word)
BEGIN
 state[4,4]:byte
 state = in
 AddRoundKey(state, w[40, 43])
 FOR round = 9 downto 1
  InvShiftRows(state)
  InvSubBytes(state)
  AddRoundKey(state, w[round*3, (round+1)*3-1]) InvMixColumns(state)
 END FOR
 InvShiftRows(state)
 InvSubBytes(state)
 AddRoundKey(state, w[0, 3])
 out = state
END PROCEDURE

Всяка от Inv… функциите отговаря на обърната криптираща функция. Например InvMixColumns ще има следните преобразувания върху state:

B[0,c] = 0x0e * B[0,c] XOR 0x0b * B[1,c] XOR 0x0d * B[2,c] XOR 0x09 * B[3,c]
B[1,c] = 0x09 * B[0,c] XOR 0x0e * B[1,c] XOR 0x0b * B[2,c] XOR 0x0d * B[3,c]
B[2,c] = 0x0d * B[0,c] XOR 0x09 * B[1,c] XOR 0x0e * B[2,c] XOR 0x0b * B[3,c]
B[3,c] = 0x0b * B[0,c] XOR 0x0d * B[1,c] XOR 0x09 * B[2,c] XOR 0x0e * B[3,c]

Примерна реализация на Java Script[редактиране | редактиране на кода]

/**
 * [http://people.eku.edu/styere/Encrypt/JS-AES.html#subbytes @source]
 */

// функция за криптиране
function aes_encrypt(message,crypt_key)
{
  var w = new Array( 44 );// деклариране на key shedule
  var state = new Array( 16 );// деклариране на state
  var round;
  msg=get_value(message,true);
  key=get_value(crypt_key,false);
  // генериране на "round" ключове
  w = key_expand( key );
  state = transpose( msg );
  state = AddRoundKey(state, w, 0);

  for( round=1; round<10; round++ )
  {
   state = SubBytes(state, S_enc);
   state = ShiftRows(state);
   state = MixColumns(state);
   state = AddRoundKey(state, w, round*4*4);
  }
  SubBytes(state, S_enc);
  ShiftRows(state);
  AddRoundKey(state, w, 10*4*4);

  // обработване на изход
  AES_output = transpose( state );
  return format_AES_output();
}

//функция за генериране на round ключове
function key_expand( key )
{
  var temp = new Array(4);
  var i, j;
  var w = new Array( 4*11 );

  for( i=0; i<16; i++ )
  {
   w[i] = key[i];
  }
  i = 4;
  while ( i < 44 )
  {
   for( j=0; j<4; j++ )
     temp[j] = w[(i-1)*4+j];
   if ( i % 4 == 0)
   {
     temp = RotWord( temp );
     temp = SubWord( temp );
     temp[0] ^= Rcon( i>>>2 );
   }

   // word = word ^ temp
   for( j=0; j<4; j++ )
     w[i*4+j] = w[(i-4)*4+j] ^ temp[j];
   i++;
  }
  return w;
}

// смесване на round ключ със state
function AddRoundKey( state, w, base )
{
  var col;
  for( col=0; col<4; col++ )
  {
   state[I(0,col)] ^= w[base+col*4];
   state[I(1,col)] ^= w[base+col*4+1];
   state[I(2,col)] ^= w[base+col*4+2];
   state[I(3,col)] ^= w[base+col*4+3];
  }
  return state;
}

// функция за S-Box размяна
function SubBytes(state, Sbox)
{
  var i;
  for( i=0; i<16; i++ )
   state[i] = Sbox[ state[i] ];
  return state;
}

Примери[редактиране | редактиране на кода]

Употреба в C#.NET[редактиране | редактиране на кода]

using System;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;

namespace Aes_Example
{
  class AesExample
  {
    public static void Main()
    {
      try
      {
        string original = "Here is some data to encrypt!";
        // Създаване на нова инстанция на класа Aes
        //Създава се нов ключ и инициализиращ вектор(IV).
        using (Aes myAes = Aes.Create())
        {

          //Криптиране на съобщението в масив от байтове.
          byte[] encrypted = EncryptStringToBytes_Aes(original,myAes.Key, myAes.IV);

          //Декриптиране на байтовете в низ.
          string roundtrip = DecryptStringFromBytes_Aes(encrypted,myAes.Key, myAes.IV);

          //Отпечатване на оригиналното съобщение и декриптираното съобщение за сравнение.
          Console.WriteLine("Original:  {0}", original);
          Console.WriteLine("Round Trip: {0}", roundtrip);
        }

      }
      catch (Exception e)//Отпечатване на грешки.
      {
        Console.WriteLine("Error: {0}", e.Message);
      }
    }

    static byte[] EncryptStringToBytes_Aes(string plainText, byte[] Key,byte[] IV)
    {
      //При некоректно зададени параметри се хвърля изключение, като се показва причинителят.
      if (plainText == null || plainText.Length <= 0)
        throw new ArgumentNullException("plainText");
      if (Key == null || Key.Length <= 0)
        throw new ArgumentNullException("Key");
      if (IV == null || IV.Length <= 0)
        throw new ArgumentNullException("Key");
      byte[] encrypted;

      // Създаване на AES обект с посочения ключ и инициализиращ вектор.
      using (Aes aesAlg = Aes.Create())
      {
        aesAlg.Key = Key;
        aesAlg.IV = IV;

        // Създаване на енкриптор за извършване на трансформации.
        ICryptoTransform encryptor = aesAlg.CreateEncryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);

        //Създаване на поток за самото криптиране.
        using (MemoryStream msEncrypt = new MemoryStream())
        {
          using (CryptoStream csEncrypt = new CryptoStream(msEncrypt, encryptor, CryptoStreamMode.Write))
          {
            using (StreamWriter swEncrypt = new StreamWriter(csEncrypt))
            {
              //Записване на всичко получено в потока
              swEncrypt.Write(plainText);
            }
            encrypted = msEncrypt.ToArray();
          }
        }
      }
      //Методът връща потокът с криптираното съобщение като резултат.
      return encrypted;

    }

    static string DecryptStringFromBytes_Aes(byte[] cipherText, byte[] Key, byte[] IV)
    {
      //При некоректно зададени параметри се хвърля изключение, като се показва причинителят.
      if (cipherText == null || cipherText.Length <= 0)
        throw new ArgumentNullException("cipherText");
      if (Key == null || Key.Length <= 0)
        throw new ArgumentNullException("Key");
      if (IV == null || IV.Length <= 0)
        throw new ArgumentNullException("Key");

      //Деклариране на низ, който ще съдържа декриптираното съобщение
      string plaintext = null;

      // Създаване на AES обект с посочения ключ и инициализиращ вектор.
      using (Aes aesAlg = Aes.Create())
      {
        aesAlg.Key = Key;
        aesAlg.IV = IV;

        // Създаване на декриптор за извършване на трансформации.
        ICryptoTransform decryptor = aesAlg.CreateDecryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);

        //Създаване на поток за декриптирането.
        using (MemoryStream msDecrypt = new MemoryStream(cipherText))
        {
          using (CryptoStream csDecrypt = new CryptoStream(msDecrypt, decryptor, CryptoStreamMode.Read))
          {
            using (StreamReader srDecrypt = new StreamReader(csDecrypt))
            {
              //Низът за декриптираното съобщение се запълва с декриптираните байтове от потока.
              plaintext = srDecrypt.ReadToEnd();
            }
          }
        }

      }

      //Методът връща низ с декриптирано съобщение.
      return plaintext;
    }
  }
}

Употреба в Java[редактиране | редактиране на кода]

import java.security.MessageDigest;
import java.util.Arrays;
import javax.crypto.KeyGenerator;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

public class AES {
 static String IV = "AAAAAAAAAAAAAAAA";
 static String plaintext = "test text 123\0\0\0"; /*Note null padding*/
 static String encryptionKey = "0123456789abcdef";

 public static void main(String [] args) {
  try {
   System.out.println("==Java==");
   System.out.println("plain: " + plaintext);
   byte[] cipher = encrypt(plaintext, encryptionKey);
   System.out.print("cipher: ");
   for (int i=0; i<cipher.length; i++)
    System.out.print(new Integer(cipher[i])+" ");
   System.out.println("");
   String decrypted = decrypt(cipher, encryptionKey);
   System.out.println("decrypt: " + decrypted);
  }
  catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }

 public static byte[] encrypt(String plainText, String encryptionKey) throws Exception {
   Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/NoPadding", "SunJCE");
   SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(encryptionKey.getBytes("UTF-8"), "AES");
   cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key,new IvParameterSpec(IV.getBytes("UTF-8")));
   return cipher.doFinal(plainText.getBytes("UTF-8"));
 }

 public static String decrypt(byte[] cipherText, String encryptionKey) throws Exception{
   Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/NoPadding", "SunJCE");
   SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(encryptionKey.getBytes("UTF-8"), "AES");
   cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key,new IvParameterSpec(IV.getBytes("UTF-8")));
   return new String(cipher.doFinal(cipherText),"UTF-8");
 }
}

Сигурност[редактиране | редактиране на кода]

До май 2009 г. единствените успешни атаки срещу пълния AES, базирани на информация, придобита от физическата реализация на криптографията, са само срещу отделни конкретни имплементации. Националната агенция за сигурност (NSA) разглежда всички финални продукти за AES, включително Rijndael, и заявявва, че те са достатъчно сигурни за правителствено некласифицирани данни на САЩ. През юни 2003 г. правителството на САЩ съобщава, че AES би могъл да се използва за защита и на класифицирана информация:

Дизайнът и силата на всички ключови дължини на алгоритъма AES (т.е., 128, 192 и 256) са достатъчни за защита на класифицирана информация до ниво тайни. Строго секретната информация ще изисква използването на 192 или 256 дължина на ключа. Внедряването на AES в продукти, предназначени за защита на националните системи за сигурност и / или информация, трябва да стане, едва когато те бъдат преразгледани и сертифицирани от NSA и след това да се говори за тяхното придобиване и използване.

AES има 10 цикъла за 128-битови ключове, 12 цикъла за 192-битови ключове, и 14 цикъла за 256--битови ключове. До 2006 г., най-добрите познати атаки бяха върху 7 цъкъла на 128-битовите ключове, 8 цикъла за 192-битови ключове и 9 цикъла за 256-битови ключове.

Известни атаки[редактиране | редактиране на кода]

За криптографите, криптографската „пукнатина“ е нещо по-бързо от грубата сила (brute force). Извършвайки един метод за декриптирането на всеки ключ (виж Криптоанализ). Това включва резултати, които са технически невъзможни при сегашната технология. Най-големямата публично известна brute force атака срещу всеки блок-шифър на криптиране е срещу 64-битовия RC5 ключ от distributed.net през 2006 г.

AES има доста прост алгебричен вид. През 2002 г. теоретична атака, наречена „XSL атака“, е представена от Никола Куртоа и Йозеф Пьепзик – те искали да покажат слабост в алгоритъма на AES поради своя прост вид. След това други документи показват, че атаката както е била първоначално представена е неприложима.

По време на процеса AES разработчиците на конкурентни алгоритми, базирани на алгоритъма Rijndael, са „… загрижени относно използването… в критични за сигурността приложения“. Въпреки това през октомври 2000 г. в края на избирателния процес за AES, Брус Шнайдер, разработчик на конкурентния алгоритъм Twofish, пише: „Не вярвам, че някой ще открие начин за разчитане на Rijndael трафика.“

На 1 юли 2009 г., Брус Шнайдер пише за related-key attack върху 192-битовата и 256-битовата версия на AES, открити от Алекс Бирюков и Дмитри Ковратович, които манипулират донякъде простата AES ключова схема и има сложност от 2119. През декември 2009 г. е подобрен до 299.5. Това е продължението на атаката, открита по-рано през 2009 г. от Алекс Бирюков, Дмитри Ковратович и Ивица Николич, със сложност от 296 за един от всички 235 ключа.

Друга атака, за която Брус Шнайдер пише на 30 юли 2009 г., излиза като предпечат на 3 август 2009 г. Тази нова атака от Алекс Бирюков, Ор Дънкелман, Нейтън Келър, Дмитри Ковратович и Ади Шамир е срещу AES-256, която използва само два свързани ключа и 239 нужно време за откриването на пълния 256-битов ключ от версията с 9 цикъла, или 245 нужно време за версията с 10 цикъла с по-силен вид на свързания помощен ключ за атака, или 270 нужно време за версията с 11 цикъла. 256-битовия AES използва 14 цикъла, така че тези атаки всъщност не са много ефективни срещу пълния AES.

През ноември 2009 г., първата отличителна атака срещу съкратената версия на AES-128 от 8 цикъла е пусната като предпечат. Тази атака е подобрение на отскока или започващи-от-средата атаки за сходните на AES премутации, които целят два последователни кръга от пермутации на така нареченото приложение (Super-Sbox). То работи върху версията с 8 цикъла на AES-128, сложност от време 248 и паметна сложност от 232.

През юли 2010 Vincent Rijmen публикува иронична статия chosen-key-relations-in-the-middle атаки върху AES-128.

Първата key-recovery атаки върху пълния AES се дължи на Андрей Богданов, Дмитри Ковратович и Кристиян Рехбергер и е публикувана през 2011 г. Атаката е базирана на bicliques и е по-бърза от brute-force с коефициент от около 4. Нужни са 2126.1 операции за извлияането на AES-128 ключа. За AES-192 и AES-257, съответно 2189.7 и 2254.4 нужни операции.

Side-channel атаки[редактиране | редактиране на кода]

Side-channel атаките не атакуват основния шифър, който не е свързан със сигурността на самия шифър, а по-скоро атакуват реализацията на шифъра върху системи, от които по невнимание изтича информация. Има няколко такива атаки върху конкретни имплементации на AES.

През април 2005 г. D.J. Bernstein обявява cache-timing атака, която той използва, за да „счупи“ сървър, използващ OpenSSL’s AES криптиране. Атаката изисквала 200 милиона избрани обикновени текстове. Този сървър е бил проектиран да осигурява колкото се може повече информация за времето (сървърът изпраща обратно броя на машинните цикли взети от криптиращата операция); все пак, както Bernstein отбелязва, „намалянето на прецизността на сървърните времеви отпечатъци, или елиминрането им от отговори от сървъра, не спира атаката: клиентът използвайки двупосочни тайиминги базирани на локално клокване, и компенсиране за увеличения шум осреднявайки голям брой проби“.

През октомври 2005 г. Дъг Арн Освик, Ади Шамир и Еран Трумър представят доклад, демонстрирайки няколко cache-timing атаки срещу AES. Една атака е в състояние да получи цял AES ключ след само 800 операции, за времето от 65 ms. Тази атака изисква атакуващият да бъде способен да използва програми на същата система или платформа, на която се използва AES.

Пез декември 2009 г. Ендре Бангертер, Дейвид Гулаш и Стефан Крен публикуват доклад, който описва практически подход за near real time получаване на тайните ключове от AES-128 без нуждата от шифрован текст или други текстове. Този подход също работи и върху AES-128 имплементации, които използват компресирани таблици, като OpenSSL. Като някои по-ранни атаки тази изисква възможността да се използва непривилегирован код на системата, изпълняваща AES криптирането, което може да бъде постигнато с инфектирането със зловреден софтуер доста по-лесно от придобиването на root акаунт.

Производителност[редактиране | редактиране на кода]

Високата скорост и ниските изисквания към RAM паметта са критерии за процеса на подбор на AES. По такъв начин AES работи добре на голямо разнообразие от софтуер, от 8-битови смарт карти до високопроизводителни компютри.

На процесор Pentium Pro, AES криптиране изисква 18 електронни импулса на централния процесор, което е еквивалентно на производителност на 11 MiB/s за процесор 200 MHz. За сравнение, на процесор Pentium M 1,7 GHz производителността му е около 60 MiB/s.

На процесорите Intel Core i3/i5/i7 поддържат AES – NI (AES – New Instructions), с разширен набор от инструкции, чиято производителност може да бъде над 700 MiB/s на всяка нишка.

Тестови вектори[редактиране | редактиране на кода]

В информатиката и инженерството тестовите вектори са набор от въведени данни с цел проверка на системата. Тест векторите са поредица от известни шифри за даден код и ключ. Националният институт за стандарти и технологии разпределя компетенцията на AES тест векторите като AES Known Answer Test (KAT) Vectors.

Външни прапратки[редактиране | редактиране на кода]

  Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата Advanced Encryption Standard в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​

ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни.​