Hello, world

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Hello, world (от англ. „Здравей, свят“) е компютърна програма – стандартен пример за програмиране в много учебници и ръководства. Широката му употреба се дължи на краткостта, съчетана с показването на основните елементи на всяка програма:

 • формат на командите в езика
 • команди за извеждане на съобщения към потребителя
 • заглавна и завършваща част (при някои езици, напр. блоковите процедурни езици)
 • извикване на външни модули (при езиците без входно-изходни операции в основната библиотека)
 • създаване на класове (при обектно ориентирани езици)

По тези причини това обикновено е първата програма, използвана от начинаещ програмист на даден език за програмиране. По-долу са дадени примери на някои от езиците.

Ada[редактиране | редактиране на кода]

  with Ada.Text_IO;

  procedure Hello is
  begin
    Ada.Text_IO.Put_Line ("Hello, world!");
  end Hello;

ALGOL[редактиране | редактиране на кода]

 begin
  outstring(1,"Hello, world!")
 end

Асемблер[редактиране | редактиране на кода]

„Само-акумулатор“ архитектура: DEC PDP-8, PAL-III асемблер[редактиране | редактиране на кода]

 *10          / Избиране на origin на адрес 10,
 STPTR,  0      / в авто-инткрементиран регистър (един от осем – 10-17)
 *200         / Избиране на origin за текстовата област
 HELLO, CLA CLL    / Изчистване на AC и Link
     TAD (STRNG-1) / Сетване на низовия указател в PRE-auto-increment регистъра
     DCA STPTR   /  :
 NEXT,  CLA CLL    / Изчистване на AC и Link още веднъж
     TAD I STPTR  / Взимане на текстов символ недиректно през PRE-auto-increment адрес
     SNA      / Скок ако не е нула (Не е достигнат края на низа)
     HLT      / В противен случай прекъсване при нула (края на низа)
     TLS      / Отпечатване на символа в АС принтиращата машина
     TSF      / Скок ако принтиращата машина е готова
     JMP .-1    / В противен случай – опитай отначало
     JMP NEXT   / Скок за следващия символ
 STRNG, 310      / H
     345      / e
     354      / l
     354      / l
     357      / o
     254      / ,
     240      / (интервал)
     367      / w
     357      / o
     362      / r
     354      / l
     344      / d
     241      / !
     0       / Край на низа

Първа сполучлива uP/OS комбинация: Intel 8080/Zilog Z80, CP/M Операционна система, RMAC асемблер[редактиране | редактиране на кода]

bdos  equ  0005H   ; BDOS стартова точка
start: mvi  c,9    ; BDOS функция: отпечатване на низ
    lxi  d,msg$  ; адрес на съобщението
    call  bdos
    ret       ; връщане в CCP
msg$:  db  'Hello, world!$'
end   start

Акумулатор + Индексен регистър: MOS Technology 6502, CBM KERNAL, ca65 асемблер[редактиране | редактиране на кода]

MSG:  .ASCIIZ "Hello, world!"
    LDX  #$F3
@LP:  LDA  MSG-$F3,X ; Зареждане на символа
    JSR  $FFD2   ; CHROUT (KERNAL), отпечатване на текущото устройство (екрана)
    INX
    BNE  @LP    ;
    RTS

Разширена акумулаторна машина: Intel x86, Linux, GAS[редактиране | редактиране на кода]

.data
msg:
  .ascii   "Hello, world!\n"
  len = . – msg
.text
  .global _start
_start:
  movl	$len,%edx
  movl	$msg,%ecx
  movl	$1,%ebx
  movl	$4,%eax
  int	$0x80
  movl	$0,%ebx
  movl	$1,%eax
  int	$0x80

RISC процесор: ARM, RISC OS, BBC BASIC's инлайн асемблер[редактиране | редактиране на кода]

.program
     ADR R0,message
     SWI "OS_Write0"
     SWI "OS_Exit"
.message
     DCS "Hello, world!"
     DCB 0
     ALIGN

RISC Процесор: MIPS[редактиране | редактиране на кода]

     .data
msg:   .asciiz "Hello, world!"
     .align 2
     .text
     .globl main
main:
     la $a0,msg
     li $v0,4
     syscall
     jr $ra

bash[редактиране | редактиране на кода]

 echo 'Hello world'

BASIC[редактиране | редактиране на кода]

Класически BASIC[редактиране | редактиране на кода]

 10 PRINT "Hello, world!"
 20 END

Модерен BASIC[редактиране | редактиране на кода]

 PRINT "Hello, World!"
 END

BCPL[редактиране | редактиране на кода]

GET "LIBHDR"
LET START () BE $( WRITES ("Hello, world!*N") $)

C[редактиране | редактиране на кода]

 #include <stdio.h>

 int main(void)
 {
   printf("Hello, world!\n");
   return 0;
 }

C++[редактиране | редактиране на кода]

 #include <iostream>

 int main()
 {
   std::cout << "Hello, world" << std::endl;
   return 0;
 }

C#[редактиране | редактиране на кода]

 using System;

 class HelloWorldApp
 {
   public static void Main()
   {
     Console.WriteLine("Hello, world!");
   }
 }

Forth[редактиране | редактиране на кода]

  ." Hello, world!" CR

FORTRAN[редактиране | редактиране на кода]

  program hello
    write (*,*) 'Hello, world!'
  end program hello

Java[редактиране | редактиране на кода]

  public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Hello, world!");
    }
  }

Принципно погледнато не е необходимо класът да е публичен. Ако класът е публичен както в примера е необходимо файлът съдържащ кодът на програмата да е със същото име като класът (включително главните и малките букви) и разширение java, т.е. Този пример трябва да се намира във файл Hello.java.

JavaScript[редактиране | редактиране на кода]

 document.writeln('Hello, world!');

LISP[редактиране | редактиране на кода]

(PRINT "Hello, world!")

MS-DOS batch[редактиране | редактиране на кода]

 @echo Hello, world!

За MS-DOS 3.0 или по стар:

 echo off
 echo Hello, world!

Pascal[редактиране | редактиране на кода]

  Program Hello;
  begin
    WriteLn('Hello, world!');
  end.

PHP[редактиране | редактиране на кода]

  <?php
  echo "Hello, world!\n";
  ?>

PL/I[редактиране | редактиране на кода]

  Test: proc options(main) reorder;
   put skip edit('Hello, world!') (a);
  end Test;

Пролог[редактиране | редактиране на кода]

  write('Hello world'),nl.

Python[редактиране | редактиране на кода]

  print('Hello World!')

Perl[редактиране | редактиране на кода]

Perl 5
  print "Hello world\n";
Perl 6
  say "Hello world";

Ruby[редактиране | редактиране на кода]

  puts "Hello, world!"

Seed7[редактиране | редактиране на кода]

 $ include "seed7_05.s7i";
 const proc: main is func
  begin
   writeln("Hello, world!");
  end func;

Tex[редактиране | редактиране на кода]

Hello world
\bye

Visual Basic[редактиране | редактиране на кода]

Sub Main
 MsgBox "Hello, world!"
End Sub

Visual Basic .NET[редактиране | редактиране на кода]

Module HelloWorldApp
  Sub Main()
   System.Console.WriteLine("Hello, world!")
  End Sub
End Module

XUL[редактиране | редактиране на кода]

XUL e xml базиран език, разработен от Mozilla.

<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin" type="text/css" ?>
<window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
    align="center" pack="center" flex="1">
 <description>Hello, world!</description>
</window>

Източници[редактиране | редактиране на кода]