Направо към съдържанието

Градове в Алжир

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Алжир

Градовете в Алжир не се ползват със статут на град, официално даван поотделно за всеки от тях.

Градът може да е само част от едноименната община, да запълва изцяло едноименна община и/или да заема заселена територия в съседни общини.

Алжир с основни градове
Оран
Константин
Анаба
Блида
Батна
Сетиф
Сиди Бел Абес
Бискра
Тебеса
Ел-Уед
Скикда
Тиарет
Беджая
Тлемсен
Уаргла
Мостаганем
Бордж Бу Ареридж
Медеа
Гардая
Джиджел
Гелма
Хеншела
Бу Саада
Маскара
Тизи Узу

Статутът на град в Алжир се определя не с държавен нормативен акт с изрично посочени населени места, а според критерии, установени в закони. На практика градският статут на всяко населено място поотделно се определя от Националната служба за статистика (НСС) на Алжир въз основа на общите критерии и конкретно преброяване на населението и жилищния фонд.

В методологичния раздел „Урбанизирана мрежа“ (Armature urbaine) от онлайн публикацията на НСС с резултатите от преброяването на населението и жилищата от 14 април 2008 г. специално внимание се обръща на разграничението между градско и селско население и съответни населени места[1].

Данните в публикацията са представени по административно-териториални единици (области, околии, общини) и за населени места – агломерации (градски и селски) и изолирани населени места. За населението на всяка област има отделна публикация (например страницата[2] за столичната област Алжир), в която данните са представени по общини, включително в тях за агломерация на административния център, вторични агломерации и разредена зона (zone éparse).

Общините са класифицирани в 5 групи – изцяло градски, предимно градски (полуградски), смесени, предимно селски (полуселски), изцяло селски. Посочени са критерии, установени със закони, за степените на „градско“ и „селско“. Сред най-важните критерии за градско населено място са:

 • численост на населението в селището – не по-малко от 5000 жители;
 • икономическа активност – заети не по-малко от 75 % с индустрия и услуги;
 • административен център – областен и/или околийски (без общински).

Понятието „градска единица“ (тоест градско населено място) е определено чрез понятието „агломерация“ (за селища изобщо), чиято граница за териториален обхват е мислена линия на 200 метра от крайните жилищни застройки, съдейки по карти за преброяванията. Така при всяко поредно преброяване при застрояване на тези „гранични полоси“ по 200 метра се окрупняват населени места чрез присъединяване на по-малобройни към по-многочислени селища. Доколкото обаче това е по документи на НСС, без да е съпроводено от допълнително разгласяване и административни мерки за преименуване на „присъединеното“ (по НСС) селище, се случва (главно при почти равночислено население, а и от различни общини) такова селищно окрупняване да не е широко възприемано – както например при образуването на най-голямото (117 558 жители) предградие Регая от сливането на Руиба с 45 853 ж. (61 984 души в община Руиба) и Регая със 71 705 ж. (85 452 души в община Регая) в област Алжир.

Някои от градските агломерации, наречени „междуобщински агломерации“, обхващат заселени територии не само в едноименната община, но също и градски зони извън нея. Така например агломерацията на столицата град Алжир се разпростира в 42 от общо 57 общини и във всички 13 околии на столичната Област Алжир. Вторят по численост на населението град Оран заема изцяло едноименната Община Оран с 609 940 жители, докато в агломерацията му живеят 803 329 души, тоест простира се и в съседни общини. При третия по жители град Константин населението е 448 374 д. в общината (включително 418 672 д. в града) и общо 448 028 д. в агломерацията, тоест пак заема територии от съседни общини. През 2008 г. са отчетени 137 (от общо 851) агломерации, които са организирани в 37 междуобщински градски агломерации.

Националната служба по статистика разграничава 6 групи градски населени места (дефинирани в закони 2001-20 и 2006-06):

 • метрополиси (métropoles) – с население над 300 хил. души (без Блида), с национално и международно значение;
 • големи градове (grandes villes) – с население от 100 до 300 хил. души (и Блида);
 • средни градове (villes moyennes) – с население от 50 до 100 хил. души;
 • малки градове (petites villes) – с население от 20 до 50 хил. души;
 • градски агломерации (agglomérations urbaines) – с население поне 5 хил. души.

Към тях НСС на Алжир добавя още 2 групи:

 • градове-предградия (villes suburbaines) – в съседство с 4-те метрополиса;
 • градове-изключения – с население по-малко от 5000 души.

Терминът „градска агломерация“ в едноименната група може да се приравни на селище от градски тип. Изискванията за брой на жителите на градовете-предградия са по-високи за сметка на други градски критерии – инфраструктура, култура и пр. Като изключения са включени 19 по-малки селища, 16 от които са в конурбация с по-големи градове, а 3 предградия на Алжир (2) и Оран (1) покриват критериите за град.

Численост на населението на градове (градски агломерации) според преброяването от 14 април 2008 г.

Следват градските агломерации с население над 300 хил. души (без Блида). За сравнение са дадени данните за населението и в едноименните община и област (само област за столицата). С удебелен шрифт е столицата гр. Алжир.

Българско
име
Арабско
име
Агломерация
(души)
Община
(души)
Област
(души)
Област
(име)
1. Алжир на арабски: الجزائر 2 364 230 2 988 145 Алжир
2. Оран на арабски: وهران 803 329 609 940 1 454 078 Оран
3. Константин на арабски: قسنطينة 448 028 448 374 937 344 Константин
4. Анаба на арабски: عنابة 342 703 257 359 609 499 Анаба

Следват градските агломерации с население от 100 до 300 хил. души (и по-многочислената Блида). За сравнение са дадени данните за населението и в едноименната община. С наклонен шрифт са градовете, които не са областни (а само околийски) центрове.

Българско
име
Арабско
име
Агломерация
(души)
Община
(души)
Област
(име)
5. Блида на арабски: البليدة 331 779 163 586 Блида
6. Батна на арабски: باتنة 289 504 290 645 Батна
7. Джелфа на арабски: الجلفة 265 833 289 226 Джелфа
8. Сетиф на арабски: سطيف 252 127 288 461 Сетиф
9. Сиди Бел Абес на арабски: سيدي بلعباس 210 146 212 935 Сиди Бел Абес
10. Бискра на арабски: بسكرة 204 661 205 608 Бискра
11. Тебеса на арабски: تبسة 194 461 196 537 Тебеса
12. Ел-Уед на арабски: الوادي 186 525 134 699 Ел-Уед
13. Скикда на арабски: سكيكدة 182 903 163 618 Скикда
14. Тиарет на арабски: تيارت 178 915 201 263 Тиарет
15. Беджая на арабски: بجاية 176 139 177 988 Беджая
16. Тлемсен на арабски: تلمسان 173 531 140 158 Тлемсен
17. Уаргла на арабски: ورقلة 169 927 133 024 Уаргла
18. Бешар на арабски: بشار 165 241 165 627 Бешар
19. Мостаганем на арабски: مستغانم 162 885 145 696 Мостаганем
20. Бордж Бу Ареридж на арабски: برج بو عريريج 158 812 168 346 Бордж Бу Ареридж
21. Шлеф на арабски: الشلف 155 134 178 616 Шлеф
22. Сук Ахрас на арабски: سوق أهراس 153 479 155 259 Сук Ахрас
23. Медеа на арабски: المدية 145 441 138 355 Медеа
24. Ел-Улма на арабски: العلمة 145 380 155 038 Сетиф
25. Тугурт на арабски: توقرت 143 270 39 409 Уаргла
26. Гардая на арабски: غرداية 142 913 93 423 Гардая
27. Саида на арабски: سعيدة 142 497 128 413 Саида
28. Лагуат на арабски: الأغواط 134 372 144 747 Лагуат
29. М'сила на арабски: المسيلة 132 975 156 647 М'сила
30. Джиджел на арабски: جيجل 131 513 134 839 Джиджел
31. Релизан на арабски: غليزان 123 255 130 094 Релизан
32. Гелма на арабски: قالمة 120 004 120 847 Гелма
33. Айн Бейда на арабски: عين البيضاء 116 064 118 662 Ум ел-Буаги
34. Хеншела на арабски: خنشلة 114 472 108 580 Хеншела
35. Бу Саада на арабски: بو سعادة 111 787 125 573 М'сила
36. Маскара на арабски: معسكر 108 629 108 587 Маскара
37. Тизи Узу на арабски: تيزي وزو 104 312 135 088 Тизи Узу

Следват градските агломерации с население от 50 до 100 хил. души. За сравнение са дадени данните за населението и в едноименната община. С удебелен шрифт са областните центрове; с обикновен шрифт – околийските (и общински) центрове; с наклонен шрифт – гр. Шетия (който не е околийски център, а само общински) и новият град Али Менджели (който не е нито околийски, нито общински център, но се простира в 2 общини).

Българско
име
Арабско
име
Агломерация
(души)
Община
(души)
Област
(име)
38. Барика на арабски: بريكة 98 141 163 586 Батна
39. Айн Усара на арабски: عين وسارة 98 107 101 239 Джелфа
40. Масаад на арабски: مسعد 97 091 102 453 Джелфа
41. Афлу на арабски: أفلو‎ 93 585 102 025 Лагуат
42. Магния на арабски: مغنية 87 373 114 634 Тлемсен
43. Ел-Баяд на арабски: الـبـيـض 85 577 91 632 Ел-Баяд
44. Таманрасет на арабски: تمنراست 81 752 92 635 Таманрасет
45. Хемис Милиана на арабски: خميس مليانة 80 512 84 574 Айн Дефла
46. Хаси Бахбах на арабски: حاسي بحبح 77 000 86 421 Джелфа
47. Сугур на арабски: السوقر 71 036 78 956 Тиарет
48. Айн Темушент на арабски: عـيـن تـمـوشـنـت 70 810 72 940 Айн Темушент
49. Бир ел-Атер на арабски: بئر العاتر 70 749 77 727 Тебеса
50. Буира на арабски: البويرة 68 545 88 801 Буира
51. Адрар на арабски: أدرار 68 276 64 781 Адрар
52. Ум ел-Буаги на арабски: أم الـبـواقي 67 201 80 359 Ум ел-Буаги
53. Сиди Аиса на арабски: سيدي عيسى 66 856 72 062 М'сила
54. Шерия на арабски: الشريعة 66 160 75 344 Тебеса
55. Тисемсилт на арабски: تسمسيلت 66 084 75 197 Тисемсилт
56. Айн М'лила на арабски: عين مليلة 65 371 88 441 Ум ел-Буаги
57. Мешерия на арабски: مشرية 65 043 67 917 Наама
58. Али Менджели на арабски: علي منجلي 64 120 - Константин
59. Мила на арабски: ميلة 63 251 69 052 Мила
60. Мохамадия на арабски: المحمدية 62 410 84 700 Маскара
61. Сиг на арабски: سيق 61 373 70 499 Блида
62. Тахер на арабски: الطاهير 60 426 77 367 Джиджел
63. Шетия на арабски: الشطية 60 170 71 408 Шлеф
64. Ксар ел-Бухари на арабски: قصر البخاري 59 634 67 813 Медеа
65. Герара на арабски: القرارة 58 572 59 514 Гардая
66. Улед Джелал на арабски: أولاد جلال 58 481 63 237 Бискра
67. Ел-Мениа на арабски: المنيعة 57 344 40 195 Гардая
68. Буфарик на арабски: بوفاريك 57 162 71 446 Блида
69. Беруагия на арабски: البرواقية 55 775 60 152 Медеа
70. Айн Тута на арабски: عين التوتة 55 736 59 904 Батна
71. Уед Рхиу на арабски: وادي رهيو 55 430 64 685 Релизан
72. Айн Дефла на арабски: عـيـن دفـــلــة 55 259 65 453 Айн Дефла
73. Шелгум Лаид на арабски: شلغوم العيد 54 495 82 560 Мила
74. Ксар Шелала на арабски: قصر الشلالة 51 451 52 753 Тиарет
75. Айн Улмен на арабски: عين ٔاولمان 51 207 73 831 Сетиф
76. Толга на арабски: طولقة 50 575 55 809 Бискра

Следват градски агломерации с население от 20 до 50 хил. души. За сравнение са дадени данните за населението и в едноименната община. С удебелен шрифт са областните центрове.

Българско
име
Арабско
име
Агломерация
(души)
Община
(души)
Област
(име)
Тиндуф на арабски: تندوف 45 610 45 966 Тиндуф
Хаси Месауд на арабски: حاسي مسعود 44 478 45 147 Уаргла
М'дауруш на арабски: مداوروش 36 351 41 243 Сук Ахрас
Бумердес на арабски: بومرداس 28 996 41 685 Бумердес
Уед Атмания на арабски: وادي العثمانية 22 988 40 688 Мила

Следват градски агломерации с население над 5 хил. души. За сравнение са дадени данните за населението и в едноименната община. С удебелен шрифт са областните центрове.

Българско
име
Арабско
име
Агломерация
(души)
Община
(души)
Област
(име)
Дреан на арабски: الذرعان 18 366 37 686 Ел-Тарф
Хаси Р'мел на арабски: حاسي الرمل 16 004 22 133 Лагуат
Типаза на арабски: تيبازة 15 180 25 225 Типаза
Наама на арабски: نــعـامـة 14 624 16 251 Наама
Биртута на арабски: بئر توتة 13 647 30 575 Алжир
Ел-Тарф на арабски: الــطارف 13 346 25 594 Ел-Тарф
Илизи на арабски: إلـيـزي 13 029 17 252 Илизи
Ин Аменас на арабски: إن أمناس 6514 7385 Илизи

Градове-предградия

[редактиране | редактиране на кода]

Следват градските агломерации предградия в съседство с 4-те метрополиса.

 • Регая (обл. Алжир), 117 558 д.
 • Колеа (обл. Типаза), 61 643 д.
 • Ларбаа (обл. Блида), 58 295 д.
 • Будуау (обл. Бумердес), 56 398 д.
 • Хемис ел-Хешна (обл. Бумердес), 46 965 д.
 • Дуера (обл. Алжир), 46 266 д.
 • Бу Исмаил (обл. Типаза), 40 984 д.
 • Мефтах (обл. Блида), 40 878 д.
 • Улед Муса (обл. Бумердес), 40 692 д.
 • Айн Тая (обл. Алжир), 33 575 д.
 • Сиди Муса (обл. Алжир), 30 887 д.
 • Улед Хедадж (обл. Бумердес), 29 012 д.
 • Фука (обл. Типаза), 24 557 д.
 • Харауа (обл. Алжир), 24 371 д.
 • Зералда (обл. Алжир), 23 946 д.
 • Баба Хасен (обл. Алжир), 22 199 д.
 • Арзю (обл. Оран), 58 162 д.
 • Хаси Буниф (обл. Оран), 53 700 д.
 • Ен-Неджма (обл. Оран), 51 665 д.
 • Айн Бейда (обл. Оран), 39 064 д.
 • Айн ел-Турк (обл. Оран), 36 326 д.
 • Гдиел (обл. Оран), 32 774 д.
 • Сиди Шами (обл. Оран), 22 680 д.
 • Айн ел-Биа (обл. Оран), 21 065 д.
 • Ел-Хруб (обл. Константин), 90 122 д.
 • Хама Бузиан (обл. Константин), 83 603 д.
 • Айн Смара (обл. Константин), 32 057 д.
 • Зигуд Юсеф (обл. Константин), 28 764 д.
 • Айн Абид (обл. Константин), 22 529 д.
 • Зуаги (обл. Константин), 20 110 д.
 • Сиди Амар (обл. Анаба), 45 148 д.
 • Хаджар Едис (обл. Анаба), 29 629 д.
 • Ел-Хаджар (обл. Анаба), 26 060 д.
 • Ешат (обл. Ел-Тарф), 20 787 д.
 1. ((fr)) V Recensement Général de la Population et de l’Habiitat – 2008. Armature urbaine („V общо преброяване на населението и жилищата – 2008. Урбанизирана мрежа“) – анализ на урбанизираната мрежа по резултатите от преброяването на населението от 14 април 2008 г. в сайта на Националната служба по статистика на Алжир
 2. ((fr)) Wilaya d'Alger: répartition de la population résidente des ménages ordinaires et collectifs, selon la commune de résidence et la dispersion - официални данни от преброяването от 14.04.2008 г.
  Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата Villes d'Algérie в Уикипедия на френски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​

ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни.​