Морзова азбука

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Морзов ключ, немска скица от 1904 година

Морзовата азбука е начин за предаване на буквите чрез манипулатор (ключ) от азбуката с помощта на дълги и къси сигнали, условно наречени „тире“ и „точка“. Наречена е на името на нейния изобретател – американския художник Самюъл Морз, който я разработва през 1835.

Морзовата азбука се явява първият метод за пренос на информация посредством използването на предавател и приемник. Също така се е използвала в летището и в затворите. Първоначално телеграфията и радиотелеграфията използват именно нея. Доказано е че при съотношение сигнал-шум 3/1 човешкото ухо може да възприеме предавания сигнал.

За единица време се приема времетраенето на късия сигнал – точката; дължината на тирето е равна на 3 единици време. Паузата между знаците в буквата е една единица време, между буквите в думата – 3 единици време, между думите – 7 единици време.

Букви, цифри, пунктуационни знаци (международен стандарт)[редактиране | редактиране на кода]

Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код
A ·- J ·--- S ··· 1 ·---- Точка [.] ·-·-·- Двоеточие [:] ---···
B -··· K -·- T - 2 ··--- Запетая [,] --··-- Точка и запетая [;] -·-·-·
C -·-· L ·-·· U ··- 3 ···-- Въпросителен знак [?] ··--·· Знак за равенство [=] -···-
D -·· M -- V ···- 4 ····- Апостроф ['] ·----· Дробно число -··-·
E · N W ·-- 5 ····· Удивителен знак [!] -·-·-- Тире [-] -····-
F ··-· O --- X -··- 6 -···· Разделителна черта [/] -··-· Долна черта [_] ··-- ·-
G --· P ·--· Y -·-- 7 --··· Скоба отваряща [(] -·--· Кавички ["] ·-··-·
H ···· Q --·- Z --·· 8 ---·· Скоба затваряща [)] -·--·- Знак за долар [$] ···-··-
I ·· R ·-· 0 ----- 9 ----· Знакът & [&] · ··· Знак за ел. поща [@] ·--·-·

Букви, цифри, пунктуационни знаци (кирилица)[редактиране | редактиране на кода]

Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код
A ·- K -·- Ф ··-· 1 ·---- Точка [.] ·-·-·- Двоеточие [:] ---···
Б -··· Л ·-·· Х ···· 2 ··--- Запетая [,] --··-- Точка и запетая [;] -·-·-·
В ·-- M -- Ц -·-· 3 ···-- Въпросителен знак [?] ··--·· Знак за равенство [=] -···-
Г --· Н Ч ---· 4 ····- Апостроф ['] ·----· Дробно число -··-·
Д -·· O --- Ш ---- 5 ····· Удивителен знак [!] -·-·-- Тире [-] -····-
E · П ·--· Щ --·- 6 -···· Разделителна черта [/] -··-· Долна черта [_] ··-- ·-
Ж ···- Р ·-· Ъ -··- 7 --··· Скоба отваряща [(] -·--· Кавички ["] ·-··-·
З --·· С ··· Ь -·-- 8 ---·· Скоба затваряща [)] -·--·- Знак за долар [$] ···-··-
И ·· Т - Ю ··-- 9 ----· Знакът & [&] ·–··· Знак за ел. поща [@] ·--·-·
Й ·--- У ··- Я ·-·- 0 ----- Знакът диез [#] -...- Сменете радиста --.- --.- -..

Съкратен цифров морзов код[редактиране | редактиране на кода]

Повечето кодирани съобщения се предават само като цифри, в групи по пет. Когато се предават само цифри е допустимо да се използва т. нар. „съкратен цифров морзов код“, който пести време и увеличава скоростта на предаване на данните. При неговото използване е задължително кореспондентите да имат договорена последователност от знаци, които се предават по стандартния морзов код и ясно обозначават началото и края на използване на съкратения код в съобщението.

Съкратен морзов код
Знак Код Знак Код
1
·
6
-
2
··
7
--
3
···
8
---
4
····
9
----
5
·····
0
-----

SOS[редактиране | редактиране на кода]

Сигналът SOS (· · · – – – · · ·) е забранено да се подава, ако няма неминуема опасност за живота на хора или морски съд. Подава се без пауза между буквите – слято, като една дълга буква.

Международна радиотелефонна азбука[редактиране | редактиране на кода]

При радиотелефонните съобщения за буквуване на думите се използва Международната радиотелефонна азбука. Когато радиоразговорите се провеждат на български език, е допустимо да се използват българските съответствия.[1]

Международна радиофонетична азбука, съответствия и морзов код[1]
Английски език Български език Морзов код
Букви и цифри Кодова дума Произношение Съответствие
Поясняваща
дума
Букви
A
Alpha А̀лфа
А
Антон
• −
B
Bravo Бра̀во
Б
Борис
− • • •
C
Charlie Ча̀рли
Ц
Цветан
− • − •
D
Delta Дѐлта
Д
Димитър
− • •
E
Echo Еко (Ехо)
Е
Елена
F
Foxtrott Фо̀кстрот
Ф
Филип
• • − •
G
Golf Голф
Г
Георги
− − •
H
Hotel Хотѐл
Х
Христо
• • • •
I
India Ѝндия
И
Иван
• •
J
Juliet Джу̀лиет
Й
Йордан
• − − −
K
Kilo Кѝло
К
Кирил
− • −
L
Lima Лѝма
Л
Людмил
• − • •
M
Mike Ма̀йк
М
Мария
− −
N
November Новѐмбър
Н
Николай
− •
O
Oscar О̀скар
О
Огнян
− − −
P
Papa Па̀па
П
Петър
• − − •
Q
Quebec Квѐбек
Щ
Щерю
− − • −
R
Romeo Ро̀мео
Р
Румен
• − •
S
Sierra Сиѐра
С
Стефан
• • •
T
Tango Та̀нго
Т
Тодор
U
Uniform Ю̀ниформ
У
Уляна
• • −
V
Victor Вѝктор
Ж
Живко
• • • −
W
Whiskey Уѝски
В
Васил
• − −
X
X-ray Ѐксрей
Ъ
Ер-голям
− • • −
Y
Yankee Я̀нки
Ь
Ер-малък
− • − −
Z
Zulu Зу̀лу
З
Захари
− − • •
Ч
Чавдар
− − − •
Ш
Шипка
− − − −
Ю
Юлия
• • − −
Я
Явор
• − • −
Цифри
0
Nadazero На̀дазиро
0
нула
− − − − −
1
Unaone Ю̀науан
1
едно
• − − − −
2
Bissotwo Бѝсоту
2
две
• • − − −
3
Terrathree Тѐратрий
3
три
• • • − −
4
Kartefour Ка̀ртефор
4
четири
• • • • −
5
Pantafive Па̀нтафайв
5
пет
• • • • •
6
Soxisix Со̀ксисикс
6
шест
− • • • •
7
Setteseven Сѐттесевен
7
седем
− − • • •
8
Oktoeight О̀ктоейт
8
осем
− − − • •
9
Novenine Но̀венайн
9
девет
− − − − •

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]