Направо към съдържанието

Оператор (програмиране)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Вижте пояснителната страница за други значения на Оператор.

Чрез операторите в програмните езици се осъществява обработката на данни. Всеки оператор има строго определена функционалност, в зависимост от конкретния програмен език, към който принадлежи. Операторите се обозначават със символи (напр. !, %, +, || и др.) и се характеризират с: позиция спрямо аргументите си (инфиксен или постфиксен), приоритет и асоциативност.

Видове оператори[редактиране | редактиране на кода]

Операторите са обособени в отделни категории: според естеството на извършваните от тях операции и според броя аргументи, които приемат.

Според естеството на извършваните операции[редактиране | редактиране на кода]

 • аритметични – извършват математически операции (като събиране, изваждане, умножение, деление)
 • логически – извършват булеви операции върху данните и връщат булев резултат
 • побитови – работят на принципа на логическите оператори, но върху двоичното представяне на числата.
 • за сравнение – извършват операции за сравнение на две или повече операнди
 • за присвояване – присвояват стойност на дадена променлива

Според броя на аргументите[редактиране | редактиране на кода]

 • едноаргументни (на английски: unary) – приема един аргумент
 • двуаргументни (на английски: binary) – приема два аргумента
 • триаргументни (на английски: ternary) – приема три аргумента

Предефиниране на оператори[редактиране | редактиране на кода]

Предефинирането на оператори в обектно-ориентираното програмиране позволява дефиниране на различна функционалност на вече съществуващи оператори, в зависимост от типовете, върху които се използват. Те могат да бъдат предефинирани както от езика (напр. в C# и Java аритметичният оператор + може да означава събиране на числа или конкатениране на низове), така и от програмиста (напр. в C++).

Операторите в различните програмни езици[редактиране | редактиране на кода]

C# Java C++ JavaScript PHP
Аритметични
Отрицание -
Събиране + + + + +
Изваждане -
Умножение * * * * *
Деление / / / / /
Деление по модул % % % % %
Инкрементиране ++ ++ ++ ++ ++
Декрементиране -- -- -- -- --
За присвояване
Присвояване = = = = =
Прибавяне и присвояване += += += += +=
Изваждане и присвояване -= -= -= -= -=
Умножение и присвояване *= *= *= *= *=
Деление и присвояване /= /= /= /= /=
Деление по модул и присвояване %= %= %= %= %=
Побитово „И“ и присвояване &= &= &= &= &=
Побитово „ИЛИ“ и присвояване |= |= |= |= |=
Изключващо „ИЛИ“ и присвояване ^= ^= ^= ^= ^=
Отместване вляво и присвояване <<= <<= <<= <<= <<=
Отместване вдясно и присвояване >>= >>= >>= >>>= >>=
Отместване вдясно, запълване с нули и присвояване >>>= >>>=
За сравняване
Равно == == == == ==
Идентично === ===
Различно != != != != !=, <>
Неидентично !== !==
По-малко < < < < <
По-голямо > > > > >
По-малко или равно <= <= <= <= <=
По-голямо или равно >= >= >= >= >=
Логически
Логическо „И“ && && && && and, &&
Логическо „ИЛИ“ || || || || or, ||
Изключвщо „ИЛИ“ ^ ^ xor
Логическо отрицание ! ! ! ! !
Побитови
Побитово „И“ & & & & &
Побитово „ИЛИ“ | | | | |
Изключващо „ИЛИ“ ^ ^ ^ ^ ^
Побитово отрицание ~ ~ ~ ~ ~
Побитово отместване вляво << << << << <<
Побитово отместване вдясно >> >> >> >> >>
Побитово отместване вдясно и запълване с нули >>> >>>
Условни ?:,?? ?: ?: ?: ?:,??
За работа с типове (type), as, is, typeof, sizeof (type), instanceof (type), sizeof(), typeid() typeof instanceof
Оператори за низове
Съединяване + + + .
Съединяване и присвояване += += += .=
Оператори за масиви +, ==, ===, !=, <>, !==

Операторите в C Sharp[редактиране | редактиране на кода]

Аритметични оператори[редактиране | редактиране на кода]

    int a = 2;
    int b = 3;
    int result;

    result = a + b; // в променливата result ще се запази сумата на a и b
    result = a b; // в променливата result ще се запази разликата на a и b
    result = a * b; // в променливата result ще се запази произведението на a и b
    result = a / b; // в променливата result ще се запази частното на a и b
    result = a % b; // в променливата result ще се запази остатъкът от делението на a и b
    result = a++; //в променливата result ще се запази стойността на променливата a, увеличена с 1
    result = a--; // в променливата result ще се запази стойността на променливата a, намалена с 1

Логически оператори[редактиране | редактиране на кода]

    bool a = true;
    bool b = false;

    Console.WriteLine(a && b); // На конзолата ще се изпише False
    Console.WriteLine(a || b); // На конзолата ще се изпише True
    Console.WriteLine(!b); // На конзолата ще се изпише True

Побитови оператори[редактиране | редактиране на кода]

    int a = 3;        // 0000 0011 = 3
    int b = 5;        // 0000 0101 = 5

    Console.WriteLine(a | b); // 0000 0111 = 7
    Console.WriteLine(a & b); // 0000 0001 = 1
    Console.WriteLine(a ^ b); // 0000 0110 = 6
    Console.WriteLine(~a & b); // 0000 0100 = 4
    Console.WriteLine(a << 1); // 0000 0110 = 6
    Console.WriteLine(a << 2); // 0000 1100 = 12
    Console.WriteLine(a >> 1); // 0000 0001 = 1

Оператори за сравнение[редактиране | редактиране на кода]

    int x = 10, y = 5;
    Console.WriteLine(x > y : + (x > y)); // true
    Console.WriteLine(x < y : + (x < y)); // false
    Console.WriteLine(x >= y : + (x >= y)); // true
    Console.WriteLine(x <= y : + (x <= y)); // false
    Console.WriteLine(x == y : + (x == y)); // false
    Console.WriteLine(x != y : + (x != y)); // true

Условни оператори[редактиране | редактиране на кода]

    int a = 6;
    int b = 4;
    Console.WriteLine(a > b ? a>b : b<=a); // a>b

Операторите в Java[редактиране | редактиране на кода]

Аритметични оператори[редактиране | редактиране на кода]

    int squarePerimeter = 17;
    double squareSide = squarePerimeter / 4.0;
    double squareArea = squareSide * squareSide;
    System.out.println(squareSide); // 4.25
    System.out.println(squareArea); // 18.0625

    int a = 5;
    int b = 4;
    System.out.println(a + b);   // 9
    System.out.println(a + b++);  // 9
    System.out.println(a + b);   // 10
    System.out.println(a + (++b)); // 11
    System.out.println(a + b);   // 11
    System.out.println(14 / a);   // 2
    System.out.println(14 % a);   // 4

Логически оператори[редактиране | редактиране на кода]

    boolean a = true;
    boolean b = false;
    System.out.println(a && b);     // false
    System.out.println(a || b);     // true
    System.out.println(!b);       // true
    System.out.println(b || true);   // true
    System.out.println((5>7) ^ (a==b)); // false

Побитови оператори[редактиране | редактиране на кода]

   short a = 3;        // 0000 0011 = 3
   short b = 5;        // 0000 0101 = 5

   System.out.println(a | b); // 0000 0111 = 7
   System.out.println(a & b); // 0000 0001 = 1
   System.out.println(a ^ b); // 0000 0110 = 6
   System.out.println(~a & b); // 0000 0100 = 4
   System.out.println(a << 1); // 0000 0110 = 6
   System.out.println(a << 2); // 0000 1100 = 12
   System.out.println(a >> 1); // 0000 0001 = 1

Оператори за сравнение[редактиране | редактиране на кода]

int x = 10, y = 5;
    System.out.println(x > y : + (x > y)); // true
    System.out.println(x < y : + (x < y)); // false
    System.out.println(x >= y : + (x >= y)); // true
    System.out.println(x <= y : + (x <= y)); // false
    System.out.println(x == y : + (x == y)); // false
    System.out.println(x != y : + (x != y)); // true

Условни оператори[редактиране | редактиране на кода]

    int a = 6;
    int b = 4;
    System.out.println(a > b ? a>b : b<=a); // a>b

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]