Предприятие

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Предприятието е имуществен комплекс за провеждане на предприемаческа дейност. Представлява в правен аспект съвкупност от права, задължения и фактически отношения имащи икономическо измерение (има комерсиална стойност и се измерва в пари).

Предприятието в тесен смисъл е самостоятелно обособена икономическа единица, която произвежда и продава стоки (предоставя услуги) в условията на заобикалящата го микро- и макроикономическа среда с цел получаване на задоволителна за собствениците печалба, като се отчитат интересите на персонала, потребителите, контрагентите и обществото като цяло.

Същност и правен статут на предприятието[редактиране | редактиране на кода]

Изграждането, функционирането и преобразуването на предприятията в българската икономика се основават на изискванията на действащия Търговски закон (ТЗ). Това е документ приет и утвърден от Народното събрание (НС), който съдържа правните норми регулиращи отношенията между търговците и стопанската им дейност. Под стопанска дейност разбираме постоянно осъществявана дейност от търговеца, която е негова професия за производство на определени стоки или услуги, които задоволяват потребностите на купувачите. Основната цел на търговеца е да получава печалба и да увеличава доходите си. Стопанската дейност като цяло по смисъла на ТЗ включва:

Стопанската дейност се осъществява от двете стопанско-организационни форми, а именно предприятия и фирми. В ежедневната практика и икономическата теория често пъти тези две понятия се използват като синоними. Въпреки това между тях има разлика:

 • Фирмата е наименованието, под което търговеца упражнява занятието и се подписва.
 • Предприятията по своята същност са основни стопански единици, които произвеждат продукти или предлагат услуги, предназначени за реализация и задоволяване на потребностите на други лица или организации.

С понятието предприятие се обозначава всяка стопанска единица (държавна, частна), която произвежда стоки, предлага услуги, организация или място, където се извършва предприемаческа дейност с цел получаване на печалба. Следователно предприятието е реална, основна, стопанска форма, чрез която търговеца и неговата фирма осъществяват дейност. При създаването и функционирането на предприятието и фирмата е необходимо да се спазват определени принципи:

 • истинност или обективност – предприятието трябва да бъде реално, истинско, което има определени цели за изграждане и функциониране;
 • изключителност (фирмен монопол) – всяко ново предприятие би следвало да се разграничава от останалите. Това разграничаване може да бъде постигнато с наименованието, предмета на дейност, атрактивността на предлаганата продукция и други;
 • стабилност – при смяна на собственика на предприятието, съществуващото предприятие продължава да функционира. Това е доказателство за стабилност;
 • публичност – регистрирането на фирмата в Търговския регистър гарантира публичността на фирмата.

Видове предприятия[редактиране | редактиране на кода]

 1. В зависимост от участниците предприятията са:
  • чуждестранни, които са създадени с чуждестранни инвестиции
  • национални (вътрешни) – създадени са в страната смесено от български и чуждестранни физически или юридически лица
 2. В зависимост от формата на собственост биват:
  • държавни
  • частни
  • кооперативни
  • общински или обществени предприятия и организации
 3. В зависимост от отрасъла се групират според естеството на тяхната дейност и в зависимост от това какво произвеждат:
  • промишлени
  • селскостопански
  • строителни
  • транспортни
  • търговски и предприятия от сферата на услугите (финансови, застрахователни, посреднически)
 4. Според размера са:
  • микро
  • малки
  • средни
  • големи
 5. Според характера и предназначението на продукцията:
  • произвеждащи предмети на труда (суровини, материали, горива, енергия)
  • средства на труда (машини, съоръжения, оборудване)
  • произвеждащи предмети за потребление (храна, облекло, обувки)
  • предприятия произвеждащи услуги
 6. Според начина на учредяване:
  • договорни – създават се на основата на учредителен договор (събирателно дружество, командитно дружество и дружество с ограничена отговорност)
  • уставни – те се създават с устав, който се променя на учредително събрание
 7. Според отговорността на съдружниците:
  • с неограничена отговорност
  • с ограничена отговорност
 8. Според ТЗ: