Софийска стокова борса

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Софийската стокова борса е първата стокова борса в България.

Създадена е в София на 11 април 1991 г. Представлява неправителствена организация.

Неин дългогодишен ръководител е икономистът Васил Симов.

За контакти
"Софийска стокова борса" АД (ССБ АД)
адрес: България, гр.София, община "Триадица"
пл."България" 1, НДК – административна сграда, партера, зала 13
пощенски адрес: София 1463, п.к.100
телефони: 952-62-12, 952-62-25, 952-62-03, 492-38-40
факс: 952-62-32, 986-20-35
е-mail: sce@sce-bg.com
web page: http://www.sce-bg.com
Банкови сметки IBAN BIC код
БАКБ
ССБ АД BG63 BGUS 9160 1001 9310 00 BGUSBGSF
Пощенска Банка
Клирингова къща BG08 BPBI 7940 1041 3997 03 BPBIBGSF
ССБ АД BG35 BPBI 7940 1041 3997 02 BPBIBGSF
Правила за устройство и дейност
Софийската стокова борса АД  /Sofia Commodity Exchange/ е организация предназначена за осъществяване и развитие на стокова борсова търговия в България. Като акционерно дружество борсата осъществява дейността си въз основа на устава си, Закона за стоковите борси и тържищата и Търговския закон.

Борсата осъществява дейността си с цел:

1. изграждане на модерна пазарна инфраструктура;

2. създаване на условия за разширяване на контактите между стокопроизводители, търговци и потребители;

3. насърчаване на свободната конкуренция;

4. развитие на пазарните отношения.

Основните задачи в дейността на борсата са:

1. създаване, организиране и развитие на открит и конкурентен пазар за търговия със стандартизирани контракти на борсови стоки;

2. формиране и усъвършенствуване на механизъм за постигане на равновесни пазарни цени.

3. изграждане и утвърждаване на система от стандарти и специфични механизми за окачествяване и сертифициране на стоките, предмет на борсова търговия;

В изпълнение на своите цели и задачи борсата извършва следните дейности:

1. определя видовете стоки и размера на търгуваните контракти на борсата и преустановява временно или окончателно търговията с някои от тях;

2. подготвя, организира и провежда борсови сесии за сключване на сделки със стоки и контракти;

3. организира и регистрира сключването на борсовите сделки;

4. подпомага изпълнението на борсовите сделки и организира и контролира плащането по тях;

5. налага санкции за извършени нарушения на законовите и други правила в областта на борсовата търговия;

6. изготвя общи условия на борсови и други търговски договори;

7. извършва проучвания и анализи на борсовите и другите търговски договорни отношения;

8. обобщава, анализира и популяризира борсовата дейност и практика, включително движението и тенденциите на цените;

9. осъществява информационна дейност за стоковите оферти, борсовите цени и сключените сделки, включително чрез издаване на седмичен борсов бюлетин и чрез средствата за масова информация;

10. организира и провежда курсове за подготовка на брокери и издава сетификати за брокерска правоспособност;

11. води регистри и друга отчетност на издадените сертификати за брокери, на членовете, на участвуващите на борсата брокери, на сключените сделки и на арбитражните спорове, отнасящи се до дейността на борсата;

12. взаимодействува с държавни органи и институции, сдружения, банки, търговски дружества, неправителствени организации, органи на местно самоуправление и други заинтересувани от борсовата търговия и нейното развитие;

13. развива сътрудничество с други борси, борсови, финансови, търговски и обществени институции и организации от страната и чужбина;

14. привлича специалисти и експерти от страната и чужбина за консултации и проучвания на проблеми в областта на борсовите и договорните отношения;

15. представлява интересите на членовете си на национални и международни борсови и търговски форуми и прояви;

16. открива свои представителства в страната и в чужбина;

17. осъществява други дейности, произтичащи от Закона за стоковите борси и тържищата и актовете по неговото прилагане.

Обществени поръчки
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ НА СТОКОВА БОРСА
 Възлагането на обществени поръчки, в съответствие с последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), се извършва чрез:

-         открита процедура;

-         ограничена процедура;

-         процедура на договаряне.

И трите начина на възлагане на обществени поръчки се характеризират, в различна степен, с прилагането на така наречените “открити процедури”. Според предписанията на ЗОП откритите процедури на търгуване се използват главно в двете свои разновидности, придобили гражданственост във всички цивилизовани страни и нормативно уредени в националното им законодателство, а именно – открити процедури на възлагане и открити процедури на договаряне. От своя страна като открити процедури на възлагане в закона са упоменати търгът и конкурсът. Различните форми на търга както и техните специфични зависят от конкретните условия на прилагане на тази открита процедура на търгуване.

Борсовата сделка е публична двустранна търговска сделка с борсови стоки, която се сключва само на открития, високоорганизиран, силноконцентриран и бързоликвиден борсов пазар. По принцип борсовите пазари са силно демократизирани по своя характер и представляват глобален пазар за всички видове бизнес, в т. ч. и за дребния, предлагайки му специфични механизми за застраховане срещу непредвидимите промени в пазарната ценова конюнктура. Без да се спираме подробно на многократно популяризираните предимства и възможности на борсовата търговия, както и на различните начини на участие в нея, още веднаж ще изтъкнем накратко най-съществените характерни особености на Софийска стокова борса АД (ССБ АД) в качеството ѝ на публичен пазар, без да ги коментираме:

- всеобщата достъпност за всички пазарни субекти, желаещи да я използват;

- гарантираната им равнопоставеност в процеса на търгуването;

- пълната прозрачност на специфичните процедури по оферирането, сключването и финализацията на борсовата сделка;

- високата степен на финансово осигуряване не само на сключването на борсовите сделки, но и на тяхното изпълнение;

- бързото разрешаване на споровете по борсовите сделки, реализирано от "собствения" съд на борсата – законоворегламентирания Борсов арбитраж;

- напълно безплатното офериране от страна на участника в борсовата търговия, както и максимално бързото и широко оповестяване на направеното търгово предложение от негова страна в интернет-страницата на борсата и чрез регионалните ѝ центрове в страната. Тези операции са за сметка на борсата и клиетите ѝ не дължат нищо до момента на сключването на борсовата сделка;

- високопрофесионално и резултативно борсово посредничество от страна на брокера, свободно избран от клиента на минимална цена;

- минимални разходи за използване на борсовите системи (информационна, комуникационна, регистрационна, клирингова, арбитражна и т.н.) по време на сключване на борсовите сделки. Дължимата борсова такса за сключена на ССБ АД сделка е както следва:

● Борсова такса за сделка на борсов кръг "Зърно", "Хранителни стоки" и „Нехранителни стоки” дължима от всяка страна по сделката – 0,15 % от обема на сделката

● Борсова такса за сделка на подкръг "Обществени поръчки" на борсови кръгове "Зърно", "Хранителни стоки" и „Нехранителни стоки” дължима от "продавача" – 0,15 % от обема на сделката

● Борсова такса за сделка на подкръг "Обществени поръчки" на борсови кръгове "Зърно", "Хранителни стоки" и „Нехранителни стоки” дължима от "купувача" – 0,00 % от обема на сделката

- минимален срок за обявяване, провеждане и приключване на откритата процедура на договаряне на борсата. Няма нужда от дълъг срок за подготовка на откритата процедура. Не се налага създаването на комисии и писането на множество документи. Цялата процедура може да се осъществи в рамките на броени дни. Не е необходимо, след нереализиране на борсовата сделка още на първата сесия на Софийска стокова борса АД (ССБ АД), да се изчаква определено време за да се проведе повторно същата процедура, както става при неуспял търг или конкурс. Просто внесената оферта без никакви формалности може да се препотвърди за следващата борсова сесия на другия ден и така, докато се постигне желания резултат.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]